Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2021 г.

 

2021-04-12 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП на Община Велики Преслав за ПИ с идентификатор 58222.71.50 по КК на гр. Велики Преслав"  с възложител Община Велики Преслав

2021-04-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на Община Никала Козлево за периода 2021 - 2027 г." с възложител Община Никола Козлево

2021-03-19 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Резервно захранване на с. Кралево от водопровода захранващ гр. Търговище от яз. Тича с възложител "ВиК" ООД гр. Търговище

2021-03-16 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на община Хитрино 2021 - 2027 г." с възложител Община Хитрино

2021-03-08 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 52009.114.371 по КК на гр. Нови пазар с площ 3000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска и НТП: Нива за смяна на предназначението на имота и отреждането му за Смесена обслужваща и производствена зона (СОП) и изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура - водопровод, ел. провод и пътна връзка до същия имот" с възложител В*В*

2021-03-02 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "Изработване на проект на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединение на УПИ IX-113, УПИ ХI-113 и УПИ ХVI-113, кв. 16 по действащия план за регулация на с. Иглика, общ. Хитрино в нов УПИ IX-113, с който за поземленият имот ще се промени зоната в предимно производствена (Пп) зона за изграждане на животновъдна ферма" с възложител Ф*З*

2021-02-26 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на Община Каспичан за периода 2021 - 2027 г." с възложител Община Каспичан

2021-02-23 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на община Опака (ПИРО) 2021 - 2027 г." с възложител Община Опака

2021-02-10 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "Изработване на проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за застрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк (християнски гробища) на с. Глогинка, общ. Попово и промяна на предназначението на земеделска земя в ПИ № 15103.190.101 по КККР на с. Глогинка за разширение на гробищен парк" с възложител Община Попово

2021-02-09 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "Изработване на ПУП - План за застрояване на обект Регионален център за временно съхранение, предварителна третиране, оползотворяване и рециклиране на твърди битови, строителни, разделно събрани рециклируеми, био  и биоразградими зелени отпадъци на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - регион Омуртаг" с възложител Община Омуртаг

2021-02-01 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на община Каолиново за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)" с възложител Община Каолиново

2021-01-29 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на Община Венец (ПИРО) 2021 - 2027 г." с възложител Община Венец

2021-01-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изработване на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 32158.211.234 по КК на неурбанизираната територия на с. Ивански, общ. Шумен, местност "Бункерът дол", с трайно предназначение на територията "горска", с който за поземления имот да се определят ограничителните линии на застрояване на предимно производствена зона "Пп" с възложител ТП "ДГС - Шумен"

2021-01-06  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура - водопровод, ел. провод и пътна връзка до ПИ № 52009.114.23 по КК на гр. Нови пазар с площ 12 748 кв.м., трайно предназначение на територията: "Земеделска" и НТП: "Нива" с цел промяна на предназначението на имота за предимно производствени дейности, във връзка с намерение за изграждане на промишлени сгради за съхранение на пакетирани стоки, логистични дейности и/или извършване на производствени дейности като пакетаж на стоки с възложител Г*Н*


06-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.