Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2021 г.

 

2021-01-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изработване на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 32158.211.234 по КК на неурбанизираната територия на с. Ивански, общ. Шумен, местност "Бункерът дол", с трайно предназначение на територията "горска", с който за поземления имот да се определят ограничителните линии на застрояване на предимно производствена зона "Пп" с възложител ТП "ДГС - Шумен"

2021-01-06  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура - водопровод, ел. провод и пътна връзка до ПИ № 52009.114.23 по КК на гр. Нови пазар с площ 12 748 кв.м., трайно предназначение на територията: "Земеделска" и НТП: "Нива" с цел промяна на предназначението на имота за предимно производствени дейности, във връзка с намерение за изграждане на промишлени сгради за съхранение на пакетирани стоки, логистични дейности и/или извършване на производствени дейности като пакетаж на стоки с възложител Г*Н*


06-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.