Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2021 г.

 

2021-12-31 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП-ПЗ в ПИ 32562.48.647 в землището на с. Изгрев, общ. Венец" с възложител "НИК" ЕООД

2021-12-14  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 36590.104.3 по КК на с. Каспичан, общ. Каспичан" с възложител "Геопоц" ЕООД

2021-12-09  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на Община Попово 2021 - 2028 г." с възложител Община Попово

2021-12-08  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с проектна мощност 673,92 kWp и техническа инфраструктура в ПИ № 56770.41.4 по КК на гр. Плиска с площ 7947 кв.м., трайно предназначение на територията Земеделска и НТП: За стопански двор" с възложител "Фрам грийн солюшънс" ЕООД

2021-11-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на Община Опака за периода 2021 - 2028 г." с възложител Община Опака

2021-11-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за ПУП- План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 53535.221.240 по КК на гр. Омуртаг с НТП: Нива и площ 4425 м² с възложител "Релакс актив" ЕООД

2021-11-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за ПУП- План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 53535.221.239 по КК на гр. Омуртаг с НТП: Нива и площ 17 163 м² с възложител "Релакс актив" ЕООД

2021-11-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за План за интегрирано развитие на Община Търговище за периода 2021 - 2027 г. с възложител община Търговище

2021-11-04 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изменение на ОУП на Община Хитрино в обхват на поземлени имоти в землищата на селата Близнаци и Калино с възложител община Хитрино

2021-10-27 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за ПУП - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 58222.71.50 по КК на гр. Велики Преслав с възложител "Енерфин" ЕООД

2021-10-20 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изменение на ОУП на община Венец в обхват на поземлени имотив землищата на селата Габрица, Черноглавци и дренци с възложител Община Венец

2021-10-14 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Върбица (ПИРО) 2021 - 2027 г. с възложител Община Върбица

2021-08-26 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Шумен 2021 - 2027 г. с възложител Община Шумен

2021-08-12 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04159.31.6 с НТП: Пасище по КК на с. Бистра, общ. Търговище с възложител "Виктори агро" ООД

2021-08-12 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04159.31.5 с НТП: Пасище по КК на с. Бистра, общ. Търговище с възложител "Виктори агро" ООД

2021-08-10 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав за периода 2021 - 2027 г. с възложител Община Велики Преслав

2021-07-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на проект за частично изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VI, УПИ V, кв. 199 и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 52009.31.3 и ПИ 52009.31.4 по плана и КК на гр. Нови пазар с възложител "Дюра - тайлс БГ" АД

2021-07-22 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземляни имоти с идентификатори 61697.1.501, 61697.1.503, 61697.1.504 и 61697.1.505 (пасища) 61697.1.319 (гори и храсти в земеделска земя) по КК на с. Развигор за смяна предназначението на част от цитираните имотите, като от тях ще се образуват нови имоти с идентификатори 61697.1.538, 61697.1.540 о 61697.1.543 и 61697.1.545 и ще се промени начина им на трайно ползване " за рекреационни дейности - за курорт и допълващи дейности (Ок) с височина до 7,5 м", а новообразувания ПИ 61697.1.543 се предвижда за "техническа инфраструктура" (Ти) с предназначение "трафопост" с възложител "Развигор" ЕООД

2021-07-12  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Върбица за периода 2021 - 2027 г. с възложител Община Върбица

2021-07-01 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на План за интегрирано развитие на община Велики Преслав (ПИРО) за периода 2021 - 2027 г.  с възложител Община Велики Преслав

2021-06-25 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 83510.558.70, местност Горен сусурлук по КК на гр. Шумен с възложител Е*М* и Т*Б*

2021-06-23 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за частично изменение на ОУП на община Хитрино с възложител Община Хитрино

2021-05-31 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Никола Козлево за периода 2021-2028 г." с възложител Община Никола Козлево

2021-05-19 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възстановяване в експлоатация на съществуващи профилакториум и парокотелно със складове, находящи се в местността „Станата“, представляващи сгради с идентификатори 52009.101.984.1 и 52009.101.984.2 по КК на гр. Нови пазар и изграждане на нови сгради с предназначение- за социални услуги в общността от резидентен тип в ПИ № 52009.101.984, след промяна предназначението в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Община Нови пазар и придобиване правото на собственост върху земята с възложител "Еко комплекс Станата" ЕООД

2021-05-18 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на проект за извменение на ОУП на Община Търговище в обхват на УПИ X, кв. 1 по плана на с. Буйново, общ. Търговище и Поземлен имот 39390.222.18 по кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище  с възложител Обина Търговище

2021-05-13 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изменение и допълнение на Предложение за подробен устройствен план - план за застрояване на обект: ПИ 53062.15.5, землище на с. Обител, общ. Омуртаг"  с възложител "Геосолар Омуртаг" ЕООД

2021-04-21 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изменение и допълнение на План за интегрирано развитие на община Каспичан (ПИРО) за периода 2021 - 2027 г.  с възложител Община Каспичан

2021-04-12 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП на Община Велики Преслав за ПИ с идентификатор 58222.71.50 по КК на гр. Велики Преслав"  с възложител Община Велики Преслав

2021-04-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на Община Никала Козлево за периода 2021 - 2027 г." с възложител Община Никола Козлево

2021-03-19 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Резервно захранване на с. Кралево от водопровода захранващ гр. Търговище от яз. Тича с възложител "ВиК" ООД гр. Търговище

2021-03-16 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на община Хитрино 2021 - 2027 г." с възложител Община Хитрино

2021-03-08 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 52009.114.371 по КК на гр. Нови пазар с площ 3000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска и НТП: Нива за смяна на предназначението на имота и отреждането му за Смесена обслужваща и производствена зона (СОП) и изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура - водопровод, ел. провод и пътна връзка до същия имот" с възложител В*В*

2021-03-02 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "Изработване на проект на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединение на УПИ IX-113, УПИ ХI-113 и УПИ ХVI-113, кв. 16 по действащия план за регулация на с. Иглика, общ. Хитрино в нов УПИ IX-113, с който за поземленият имот ще се промени зоната в предимно производствена (Пп) зона за изграждане на животновъдна ферма" с възложител Ф*З*

2021-02-26 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на Община Каспичан за периода 2021 - 2027 г." с възложител Община Каспичан

2021-02-23 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на община Опака (ПИРО) 2021 - 2027 г." с възложител Община Опака

2021-02-10 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "Изработване на проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за застрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк (християнски гробища) на с. Глогинка, общ. Попово и промяна на предназначението на земеделска земя в ПИ № 15103.190.101 по КККР на с. Глогинка за разширение на гробищен парк" с възложител Община Попово

2021-02-09 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "Изработване на ПУП - План за застрояване на обект Регионален център за временно съхранение, предварителна третиране, оползотворяване и рециклиране на твърди битови, строителни, разделно събрани рециклируеми, био  и биоразградими зелени отпадъци на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - регион Омуртаг" с възложител Община Омуртаг

2021-02-01 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на община Каолиново за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)" с възложител Община Каолиново

2021-01-29 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изготвяне на "План за интегрирано развитие на Община Венец (ПИРО) 2021 - 2027 г." с възложител Община Венец

2021-01-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изработване на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 32158.211.234 по КК на неурбанизираната територия на с. Ивански, общ. Шумен, местност "Бункерът дол", с трайно предназначение на територията "горска", с който за поземления имот да се определят ограничителните линии на застрояване на предимно производствена зона "Пп" с възложител ТП "ДГС - Шумен"

2021-01-06  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура - водопровод, ел. провод и пътна връзка до ПИ № 52009.114.23 по КК на гр. Нови пазар с площ 12 748 кв.м., трайно предназначение на територията: "Земеделска" и НТП: "Нива" с цел промяна на предназначението на имота за предимно производствени дейности, във връзка с намерение за изграждане на промишлени сгради за съхранение на пакетирани стоки, логистични дейности и/или извършване на производствени дейности като пакетаж на стоки с възложител Г*Н*


06-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.