Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Инвестиционни намерения 2021 г.

 

2021-07-23 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на газозарядна станция, шоуруми автомивка в ПИ с идентификатор 83510.58.8 по КК на гр. Шумен", с възложител "Ларго интернационал" ООД

2021-07-19 Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за угояване на пилета бройлери от 30 000 на 40 000 броя места за птици намиращи се в ПИ №87429.29.22 по КК на с. Янково, общ. Смядово, м. "Соук Пунар", с възложител ЕТ "Димитър Димитров"

2021-06-08 Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма в поземлен имот с идентификатор 73626.520.11 по КК на гр. Търговище, чрез прилагане на условия за хуманно отношение към животните и достигане на максимална гъстота на отглеждане от 39 кг/м²", с възложител ЕТ "Васико-К*В*"

2021-06-04 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 38 024 места за птици с местоположение поземлен имот с идентификатор 10238.23.35 (новообразуван от обединяване на имоти 10238.23.7, 10238.23.18 и 10238.23.19), в землището на с. Васил Левски, община Търговище, обл. Търговище", с възложител "Фуражен завод" ООД

2021-06-04 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация/ централа (ФЕЦ) с мощност до 1 MW в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41, находящ се в гр. Шумен", с възложител "ХЦС" АД

2021-06-03 Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк на с. Медовина, общ. Попово след промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди на поземлени имоти с идентификатори 47634.76.393, 47634.76.394, 47634.76.395, 47634.76.396 и 47634.76.7 по КК на с. Медовина, общ. Попово с НТП: Ниви", с възложител Община Попово

2021-05-07 Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в част от бивш стопански двор в ПИ №37232.87.23 по КК на с. Климент, общ. Каолиновов дестилерия за етерични масла", с възложител "Джиннер груп" ООД

2021-05-07 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на център за управление на отпадъци в ПИ с идентификатор 57649.55.146, ПИ с идентификатор 57649.55.139 и ПИ с идентификатор 57649.55.138 по КК на гр. Попово", с възложител Община Попово

2021-04-22 Съобщение за инвестиционно предложение „Цех за крайна обработка на произведената продукция, състоящ се от складова база за съхранение на готова продукция под формата на плоско стъкло с офисни помещения, сграда за поправка на палети, сграда за шофьори, площадка за временно съхранение на отпадъци, надземен резервоар за противопожарни нужди с помпена станция и трафопост в ПИ с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище, Индустриална зона, кв. Въбел", с възложител "Тракия Глас България" ЕАД

2021-04-21 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност от 1 МW върху терен в собствен имот в с. Беджене, общ. Нови пазар, обл. Шумен“, с възложител "Колобър ВК" ЕООД

2021-04-21 Съобщение за инвестиционно предложение, налагащо промяна на предназначението на земеделски имоти №57649.57.11 с площ 8203 кв.м. и НТП: „Друг вид нива“ и № 57649.57.2 с площ 2301 кв.м. и НТП: „Пасище“ по КККР на землище на гр. Попово за  неземеделски нужди и изработване на ПУП-ПЗ във връзка със заявено разширение на гробищен парк на гр. Попово, с възложител Община Попово

2021-04-20 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка, съхранение и пакетаж на био плодове, зеленчуци и ядки в УПИ ХV27, кв. 2 по плана на с. Алваново, общ. Търговище“, с възложител "Роди ем" ООД

2021-04-07 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2200 kWp DC /2000 kW АС в поземлени имоти с идентификатори 55381.27.17 и 55381.27.18 по КККР на с. Паничино, общ. Омуртаг, обл. Търговище“, с възложител "Ник билдинг прим" ООД

2021-03-31 Съобщение за инвестиционно предложение "Удължаване на въздушна мрежа "ниско напрежение" за електрозахранване на ПИ 52009.117.9 чрез стоманобетонови стълбове и изтегляне на усукан изолиран проводник, част от въздушната мрежа към ТП „Лечебница“ Нови Пазар, през имоти 52009.501.1488, 52009.502.10, 52009.502.14 до границата на имот 52009.117.9 в землището на гр. Нови Пазар", с възложител "Енив" ЕООД

2021-03-29 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 37469.27.5 (стар № 027005), поземлен имот с идентификатор 37469.27.7 (стар № 027007) и поземлен имот с идентификатор 37469.27.8 (стар № 027008), в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище", с възложител "Синтезия" ООД

2021-03-22 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на къмпинг в землището на с. Развигорово, общ. Хитрино", с възложител "Развигор" ЕООД

2021-03-15 Съобщение за инвестиционно предложение "Приемане за оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 Минерали (например пясък, камъни) на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, в поземлени имоти с идентификатори 83510.567.18 и 83510.567.19 по КК на гр. Шумен с НТП: Депо за битови отпадъци (сметище)", с възложител Община Шумен

2021-03-04 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на работилница за художествена керамика като допълващо застрояване в собствен УПИИ X-514, кв. 65, представляващ ПИ № 46053.501.1165 по КК на с. Мадара, общ. Шумен", с възложител Г*Р*

2021-03-01 Съобщение за инвестиционно предложение "Складова база за съхранение и преработка на фуражни суровини - II етап на строителство с местонахождение ПИ 10238.22.9, с. Васил Левски, общ. Търговище", с възложител "Фуражен завод" ООД

2021-02-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Изготвяне на ПУП - парцеларен план, инвестиционен проект и изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 31 - разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. "Симеон Велики" ПИ 83510.60.133, свързващ клон 14 - втори етап на строитестлство с етап 23", с възложител "Аресгаз" ЕАД

2021-02-19 Съобщение за инвестиционно предложение "Складово-производствена сграда за обработка на черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен", с възложител "Хъс" ООД

2021-02-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на ново трасе с две линии по 20 kV от подстанция Каспичан до главно разпределително табло (ГРТ) на площадката на Рока България АД", с възложител "Рока България" АД

2021-01-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW в ПИ с идентификатор 55381.27.19 (стар № 027016) по КК и КР на с. Паничино, общ. Омуртаг", с възложител "Сити-Д" ЕООД

2021-01-20 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен", с възложител "Ваком МП" ООД

2021-01-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав", с възложител "Ултима про" ЕАД


06-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.