Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Инвестиционни намерения 2021 г.

 

2021-04-07 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2200 kWp DC /2000 kW АС в поземлени имоти с идентификатори 55381.27.17 и 55381.27.18 по КККР на с. Паничино, общ. Омуртаг, обл. Търговище“, с възложител "Ник билдинг прим" ООД

2021-03-31 Съобщение за инвестиционно предложение "Удължаване на въздушна мрежа "ниско напрежение" за електрозахранване на ПИ 52009.117.9 чрез стоманобетонови стълбове и изтегляне на усукан изолиран проводник, част от въздушната мрежа към ТП „Лечебница“ Нови Пазар, през имоти 52009.501.1488, 52009.502.10, 52009.502.14 до границата на имот 52009.117.9 в землището на гр. Нови Пазар", с възложител "Енив" ЕООД

2021-03-29 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 37469.27.5 (стар № 027005), поземлен имот с идентификатор 37469.27.7 (стар № 027007) и поземлен имот с идентификатор 37469.27.8 (стар № 027008), в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище", с възложител "Синтезия" ООД

2021-03-22 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на къмпинг в землището на с. Развигорово, общ. Хитрино", с възложител "Развигор" ЕООД

2021-03-15 Съобщение за инвестиционно предложение "Приемане за оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 Минерали (например пясък, камъни) на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, в поземлени имоти с идентификатори 83510.567.18 и 83510.567.19 по КК на гр. Шумен с НТП: Депо за битови отпадъци (сметище)", с възложител Община Шумен

2021-03-04 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на работилница за художествена керамика като допълващо застрояване в собствен УПИИ X-514, кв. 65, представляващ ПИ № 46053.501.1165 по КК на с. Мадара, общ. Шумен", с възложител Г*Р*

2021-03-01 Съобщение за инвестиционно предложение "Складова база за съхранение и преработка на фуражни суровини - II етап на строителство с местонахождение ПИ 10238.22.9, с. Васил Левски, общ. Търговище", с възложител "Фуражен завод" ООД

2021-02-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Изготвяне на ПУП - парцеларен план, инвестиционен проект и изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 31 - разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. "Симеон Велики" ПИ 83510.60.133, свързващ клон 14 - втори етап на строитестлство с етап 23", с възложител "Аресгаз" ЕАД

2021-02-19 Съобщение за инвестиционно предложение "Складово-производствена сграда за обработка на черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен", с възложител "Хъс" ООД

2021-02-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на ново трасе с две линии по 20 kV от подстанция Каспичан до главно разпределително табло (ГРТ) на площадката на Рока България АД", с възложител "Рока България" АД

2021-01-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW в ПИ с идентификатор 55381.27.19 (стар № 027016) по КК и КР на с. Паничино, общ. Омуртаг", с възложител "Ваком МП" ООД

2021-01-20 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен", с възложител "Ваком МП" ООД

2021-01-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав", с възложител "Ултима про" ЕАД


06-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.