Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инвестиционни намерения 2021 г.

 

2021-12-30 Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за разклептоване на ИУЕЕО, приемане и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство на пелети от дървесина в ПИ с идентификатор 83510.656.336 по КК на гр. Шумен" с възложител "РВ Метал" ЕООД

2021-12-10 Съобщение за инвестиционно предложение "Смяна НТП на два имота в с. Светлен, общ. Попово и изграждане на система за капково напояване, свързана с кладенец" с възложител А*Х*

2021-12-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Предприятие за производство на пелети чрез третиране на дървесни и растителни отпадъци, дървесина в УПИ IV- 183, кв. 18 по плана на с. Алваново, общ. Търговище" с възложител "Доминус Здравков" ЕООД

2021-12-01 Съобщение за инвестиционно предложение "Извършване на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир Калугерица в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен, представляващ поземлен имот №070021 с площ 94,688 дка и НТП: Язовир" с възложител "Димени 2000" ООД

2021-11-24 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на насаждения от шипки и закупуване на земеделска техника" с възложител "МС парк" ЕООД

2021-11-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Поставяне на преместваема инсталация за изгаряне на животински трупове по смисъла на Регламент 1069/2009 в ПИ № 73050.500.6 по КК на с. Трем, общ. Хитрино с площ 31363 кв.м. и НТП: За стопански двор" с възложител "Екани" АД

2021-11-19 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз, магазин, заведение за хранене, мотел и жилище на собственика в проектен поземлен имот с идентификатор 73626.91.494 с площ 2980 кв.м., представляващ част от ПИ № 73626.91.4 по КК на гр. Търговище с площ 4369 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Друг вид нива" с възложител M*M*

2021-11-01 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на напоителна система, дълбок тръбен кладенец и система от мрежаза защита от градушки, птици и насекоми за нуждите на съпътстващи и нови овощни насаждения в земллището на гр. Шумен" с възложител "Мегафрут" ООД

2021-10-22 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на домати и краставици в ПИ №57649.17.8 в землището на гр. Попово, с площ 15003 кв. м. и НТП: "Друг вид нива"", с възложител "Агро Хелт" ЕООД

2021-10-20 Съобщение за инвестиционно предложение "Автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни насаждения в землището на с. Горна кабда, общ. Търговище", с възложител "Младенов и Янев" ООД

2021-10-15 Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, балиране, шредиране, смилане на опасни и неопасни отпадъци, предварително третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО“ в ПИ № 83510.60.189 по КК на гр. Шумен с площ 13415 кв.м. и НТП: За друг вид застрояване", с възложител "Метарекс" ООД

2021-10-14 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110 кV), свързваща бъдещата ЗЗ/110 кV подстанция „Близнаци“ с мрежата на EСО", с възложител "Дабълю пи джи" ЕООД

2021-10-14 Съобщение за инвестиционно предложение „Създаване на супер интензивни трайни насаждения - 133,40 дка череши, изграждане на система от мрежа против градушки и слани и система за капково напояване на насаждения от кайсии с площ 122,215 дка в ПИ №№ 32723.39.40, 32723.42.28, 32723.45.12 и черешово насаждение от 133,140 дка в ПИ №№ 32723.47.11, 32723.48.27, 32723.48.40, 32723.48.41, 32723.40.7, 32723.43.6, 32723.40.6, 32723.43.15, 32723.43.12, 32723.48.45 в землището на с. Имренчево, общ. Велики Преслав", с възложител "Европа - фреш фруитмаркетинг България" ООД

2021-10-08 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система за напояване на разсадник за декоративни насаждения в ПИ № 54081.6.4 в землището на с. Осен, общ. Търговище, обл. Търговище по метода „дъждуване” чрез водовземане от повърхностен воден обект – р. Калайджи дере", с възложител Ш*И*

2021-09-23 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на обслужваща сграда по реда на Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им в проектен ПИ 47161.504.10, землище с. Мараш за обслужване на оранжерии в проектен ПИ 47161.504.9, землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово; изграждане на: преместваеми култивационни съоръжения-оранжерии с обща площ от 24 дка в ПИ 47161.504.9, землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово; цялостна поливна система обслужваща оранжериите и поливна система –капково напояване върху площ от 106 дка, обслужващо  съществуващи насаждения-ягода, боровинка, малина, къпина в проектен ПИ 47161.504.9 в землище с. Мараш, етерично-маслени култури в ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово и в проектен ПИ 47161.504.9 землище с. Мараш", с възложител "Инвест агро БГ" ООД

2021-09-13 Съобщение за инвестиционно предложение „Газификация на инсталация за интензивно отглеждане на птици", с възложител "Камчия" ЕАД

2021-09-08 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 650kW в ПИ с идентификатор 36194.57.7, находящ се в с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, местност "Домузчията", с възложител "Тетрахиб" АД

2021-09-03 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажи в землищата на с. Избул и с. Правенци за добив на подземни води за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Избул и с. Правенци, общ. Нови пазар", с възложител Община Нови пазар

2021-08-30 Съобщение за инвестиционно предложение „Извършване на водовземане от р. Осенска - Калайджи дере в землището на с. Осен, общ. Търговище", с възложител Д*И*

2021-08-26 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости с ресторант и лятна градина в ПИ 03647.19.267, землище с. Беломорци (Местност До село), общ. Омуртаг", с възложител А*А*

2021-08-18 Съобщение за инвестиционно предложение „Предприятие за производство на разредители и битумен продукт", с възложител "БУЛБИОКЕМ" ЕООД

2021-08-12 Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за изкупуване и предварително третиране на отпадъци от ИУЕЕО в имот УПИ VI, кв. 12 в с. Хитрино, общ. Хитрино", с възложител "Био енигма" ЕООД

2021-08-06 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на ПУП-ПП, Инвестиционен проект и изграждане на :Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Етап 33-Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение към ПИ 83510.345.6 по КК на гр. Шумен", с възложител "Аресгаз" ЕАД

2021-08-05  Съобщение за инвестиционно предложение „Отглеждане на аквакултури в съществуващи водоеми при прилагане на технология на интензивно отглеждане и напояване на земеделски култури в поземлен имот с идентификатор 36590.18.217 по Кадастралната карта на с. Каспичан, общ. Каспичан с площ 22 156 кв.м. и НТП: „Пасище", с възложител "Спринг форс" ООД

2021-08-02 Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване чрез реконструкция на съществуваща животновъдна сграда и монтаж на покривна фотоволтаична електроцентрала в УПИ XI и УПИ XII по плана на с. Буйново, общ. Търговище", с възложител "Енола фарм" ЕООД

2021-07-23 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на газозарядна станция, шоуруми автомивка в ПИ с идентификатор 83510.58.8 по КК на гр. Шумен", с възложител "Ларго интернационал" ООД

2021-07-19 Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за угояване на пилета бройлери от 30 000 на 40 000 броя места за птици намиращи се в ПИ №87429.29.22 по КК на с. Янково, общ. Смядово, м. "Соук Пунар", с възложител ЕТ "Димитър Димитров"

2021-06-08 Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма в поземлен имот с идентификатор 73626.520.11 по КК на гр. Търговище, чрез прилагане на условия за хуманно отношение към животните и достигане на максимална гъстота на отглеждане от 39 кг/м²", с възложител ЕТ "Васико-К*В*"

2021-06-04 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 38 024 места за птици с местоположение поземлен имот с идентификатор 10238.23.35 (новообразуван от обединяване на имоти 10238.23.7, 10238.23.18 и 10238.23.19), в землището на с. Васил Левски, община Търговище, обл. Търговище", с възложител "Фуражен завод" ООД

2021-06-04 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация/ централа (ФЕЦ) с мощност до 1 MW в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41, находящ се в гр. Шумен", с възложител "ХЦС" АД

2021-06-03 Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк на с. Медовина, общ. Попово след промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди на поземлени имоти с идентификатори 47634.76.393, 47634.76.394, 47634.76.395, 47634.76.396 и 47634.76.7 по КК на с. Медовина, общ. Попово с НТП: Ниви", с възложител Община Попово

2021-05-07 Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в част от бивш стопански двор в ПИ №37232.87.23 по КК на с. Климент, общ. Каолиновов дестилерия за етерични масла", с възложител "Джиннер груп" ООД

2021-05-07 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на център за управление на отпадъци в ПИ с идентификатор 57649.55.146, ПИ с идентификатор 57649.55.139 и ПИ с идентификатор 57649.55.138 по КК на гр. Попово", с възложител Община Попово

2021-04-22 Съобщение за инвестиционно предложение „Цех за крайна обработка на произведената продукция, състоящ се от складова база за съхранение на готова продукция под формата на плоско стъкло с офисни помещения, сграда за поправка на палети, сграда за шофьори, площадка за временно съхранение на отпадъци, надземен резервоар за противопожарни нужди с помпена станция и трафопост в ПИ с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище, Индустриална зона, кв. Въбел", с възложител "Тракия Глас България" ЕАД

2021-04-21 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност от 1 МW върху терен в собствен имот в с. Беджене, общ. Нови пазар, обл. Шумен“, с възложител "Колобър ВК" ЕООД

2021-04-21 Съобщение за инвестиционно предложение, налагащо промяна на предназначението на земеделски имоти №57649.57.11 с площ 8203 кв.м. и НТП: „Друг вид нива“ и № 57649.57.2 с площ 2301 кв.м. и НТП: „Пасище“ по КККР на землище на гр. Попово за  неземеделски нужди и изработване на ПУП-ПЗ във връзка със заявено разширение на гробищен парк на гр. Попово, с възложител Община Попово

2021-04-20 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка, съхранение и пакетаж на био плодове, зеленчуци и ядки в УПИ ХV27, кв. 2 по плана на с. Алваново, общ. Търговище“, с възложител "Роди ем" ООД

2021-04-07 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2200 kWp DC /2000 kW АС в поземлени имоти с идентификатори 55381.27.17 и 55381.27.18 по КККР на с. Паничино, общ. Омуртаг, обл. Търговище“, с възложител "Ник билдинг прим" ООД

2021-03-31 Съобщение за инвестиционно предложение "Удължаване на въздушна мрежа "ниско напрежение" за електрозахранване на ПИ 52009.117.9 чрез стоманобетонови стълбове и изтегляне на усукан изолиран проводник, част от въздушната мрежа към ТП „Лечебница“ Нови Пазар, през имоти 52009.501.1488, 52009.502.10, 52009.502.14 до границата на имот 52009.117.9 в землището на гр. Нови Пазар", с възложител "Енив" ЕООД

2021-03-29 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 37469.27.5 (стар № 027005), поземлен имот с идентификатор 37469.27.7 (стар № 027007) и поземлен имот с идентификатор 37469.27.8 (стар № 027008), в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище", с възложител "Синтезия" ООД

2021-03-22 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на къмпинг в землището на с. Развигорово, общ. Хитрино", с възложител "Развигор" ЕООД

2021-03-15 Съобщение за инвестиционно предложение "Приемане за оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 Минерали (например пясък, камъни) на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, в поземлени имоти с идентификатори 83510.567.18 и 83510.567.19 по КК на гр. Шумен с НТП: Депо за битови отпадъци (сметище)", с възложител Община Шумен

2021-03-04 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на работилница за художествена керамика като допълващо застрояване в собствен УПИИ X-514, кв. 65, представляващ ПИ № 46053.501.1165 по КК на с. Мадара, общ. Шумен", с възложител Г*Р*

2021-03-01 Съобщение за инвестиционно предложение "Складова база за съхранение и преработка на фуражни суровини - II етап на строителство с местонахождение ПИ 10238.22.9, с. Васил Левски, общ. Търговище", с възложител "Фуражен завод" ООД

2021-02-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Изготвяне на ПУП - парцеларен план, инвестиционен проект и изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 31 - разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. "Симеон Велики" ПИ 83510.60.133, свързващ клон 14 - втори етап на строитестлство с етап 23", с възложител "Аресгаз" ЕАД

2021-02-19 Съобщение за инвестиционно предложение "Складово-производствена сграда за обработка на черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен", с възложител "Хъс" ООД

2021-02-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на ново трасе с две линии по 20 kV от подстанция Каспичан до главно разпределително табло (ГРТ) на площадката на Рока България АД", с възложител "Рока България" АД

2021-01-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW в ПИ с идентификатор 55381.27.19 (стар № 027016) по КК и КР на с. Паничино, общ. Омуртаг", с възложител "Сити-Д" ЕООД

2021-01-20 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен", с възложител "Ваком МП" ООД

2021-01-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав", с възложител "Ултима про" ЕАД


06-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.