Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Прекратени процедури 2021 г.

 

2021-12-30 Съобщение за Решение № ШУ-25-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Водовземане от повърхностен воден обект - р. Чатал Дере с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Паламарца, ЕКАТТЕ 55213, общ. Попово и гр. Попово ЕКАТТЕ 57649"" с възложител ЧЗП Д*** С***

2021-12-14 Съобщение за Решение № ШУ-24-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Газификация на производствен и складов обект за производство на каменна вата в ПИ № 73626.504.228, УПИ ХV, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище" с възложител "Поляница" ЕООД

2021-12-10 Съобщение за Решение № ШУ-23-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на жилище в ПИ с идентификатор 83510.650.189 по КК на гр. Шумен" с възложител А*Н*А*

2021-12-06 Съобщение за Решение № ШУ-22-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Напояване на 9547 кв.м. земеделска земя в землището на с. Кралево, общ. Търговище чрез изградена система за капково напояване" с възложител Е*Н*

2021-12-03 Съобщение за Решение № ШУ-21-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Площадка за временно съхранение на отработени катализатори в част от сграда в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2256 по КК на гр. Попово" с възложител "ДМ ресайклинг" ЕООД

2021-12-03 Съобщение за Решение № ШУ-20-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Поставяне на преместваем обект за търговски и обслужващи дейности - автомивка за МПС в УПИ ХМ97, кв. 31, с. Браничево, общ. Каолиново" с възложител ЕТ "А*И*"

2021-12-02 Съобщение за Решение № ШУ-19-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Разполагане на преместваем обект Контейнер за съхранение на селскостопанска продукция в ПИ с идентификатор 73626.156.264, местност Драка Б, гр. Търговище" с възложител "Моушън" ЕООД

2021-11-17 Съобщение за Решение № ШУ-18-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройство на собствен повърхностен воден обект с площ 9547 кв.м. в местността Чобан пунар в землището на гр. Търговище с НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение за напояване на съседен поземлен имот" с възложител Й*Б*

2021-11-03 Съобщение за Решение № ШУ-17-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Силози - 2 броя в поземлен имот с идентификатор 57649.89.5 по КК на гр. Попово" с възложител "Ойропак" ЕООД

2021-11-03 Съобщение за Решение № ШУ-16-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 57649.92.22 по КК на гр. Попово" с възложител "Ойропак" ЕООД

2021-10-22 Съобщение за Решение № ШУ-15-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Монтиране на съоръжение за високотемпературно третиране на отпадъци в сграда с идентификатор 67708.306.552.1 и 67708.306.552.2 по КК на гр. Смядово" с възложител "Моби Трейд" ЕООД

2021-10-01 Съобщение за Решение № ШУ-14-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Поставяне на инсталация-инсинератор за изграждане на СЖП" в ПИ с идентификатор  №73050.500.6 по КК на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Екани" АД

2021-09-29 Съобщение за Решение № ШУ-13-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуващата площадка за дейности с отпадъци в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Акация трейд" ЕООД

2021-09-03 Съобщение за Решение № ШУ-12-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Зарибяване на собствен повърхностен обект, ПИ № 73626.333.8 с площ 9547 кв.м. и НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, находящ се в местност Чобан пунар в землището на с. Въбел, общ. Търговище" с възложител Й*Б*

2021-08-06 Съобщение за Решение № ШУ-11-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Текущ ремонт и експлатация на съществуващ складов комплекс със специално предназначение (за съхранение на боеприпаси) в ПИ 78210.2.213 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав" с възложител "АЛГЪНС" ЕООД

2021-07-08  Съобщение за Решение № ШУ-10-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Напояване на земеделски култури и водопой на животни от подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина 400+-50 м в ПИ № 73050.2.47, с площ 1709 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект, землище на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Екани" АД

2021-06-18  Съобщение за Решение № ШУ-09-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Откриване на площадка за временно съхранение на пластмасови отпадъци (неопасни) в ПИ № 32706.501.471 по КК на с. Илия Блъсков, общ. Шумен с площ 2047 кв.м. и НТП: За друг ви производствен, складов обект" с възложител "Грийн макс БГ" ЕООД

2021-05-21  Съобщение за Решение № ШУ-08-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Паркинг за леки автомобили в парцел УПИ XVIII, кв. 23а, с достъп от ул. Кирил и Методии в с. Венец, общ. Венец" с възложител Община Венец

2021-04-28  Съобщение за Решение № ШУ-07-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на къмпинг в землището на с. Развигорово, общ. Хитрино" с възложител "Развигор" ЕООД

2021-04-21  Съобщение за Решение № ШУ-06-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на мрежова фотоволтаична система с мощност до 30 kW в УПИ I-77, кв. 23, с. Беджене, общ. Нови пазар" с възложител Ц*Б*

2021-04-16  Съобщение за Решение № ШУ-05-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Частично изменение на ОУП Община Велики Преслав за ПИ с идентификатор 58222.71.50 по КК на гр. Велики Преслав; Изработване и одобряване на ПУП - ПЗ и изработване и одобряване на ПУП-ПП за техническа инфраструктура" с възложител "ЕНЕРФИН" ООД

2021-04-07  Съобщение за Решение № ШУ-04-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Външно електрозахранване - МТП 250 kVA; 20/0,4 kV s TM 100kVA и ЕПО 20 kV за обект " Птицеферма за кокошки носачки" в кв. 8, УПИ I, с. Веселец, общ. Омуртаг" с възложител "Радита" ООД

2021-03-26  Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Производство на прахообразни промишлени пиротехнически патрони "Аутосем" в съществуващи помещения, обособени за производство на взривни вещества на територията на цех 100 в гр. Смядово" с възложител "Караш инвест" ООД

2021-02-10  Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерии, система за капково напояване и собствен водоизточник в поземлени имоти с с идентификатори 51024.45.194, 51024.45.196, 51024.45.188 и 51024.45.192 по КК на с. Надарево, общ. Търговище" с възложител ЗП Х*И*Х*

2021-01-07  Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Открит добив на индустриални материали от находище Голяма нива в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен с концесионна площ 2,83 кв. км." с възложител "Ботера индъстри" ООД


07-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.