Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Прекратени процедури 2021 г.

 

2021-04-07 Съобщение за Решение № ШУ-04-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Външно електрозахранване - МТП 250 kVA; 20/0,4 kV s TM 100kVA и ЕПО 20 kV за обект " Птицеферма за кокошки носачки" в кв. 8, УПИ I, с. Веселец, общ. Омуртаг" с възложител "Радита" ООД

2021-03-26 Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Производство на прахообразни промишлени пиротехнически патрони "Аутосем" в съществуващи помещения, обособени за производство на взривни вещества на територията на цех 100 в гр. Смядово" с възложител "Караш инвест" ООД

2021-02-10  Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерии, система за капково напояване и собствен водоизточник в поземлени имоти с с идентификатори 51024.45.194, 51024.45.196, 51024.45.188 и 51024.45.192 по КК на с. Надарево, общ. Търговище" с възложител ЗП Х*И*Х*

2021-01-07  Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Открит добив на индустриални материали от находище Голяма нива в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен с концесионна площ 2,83 кв. км." с възложител "Ботера индъстри" ООД


07-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.