Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за 2021 г.

 

2021-04-09  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Възстановяване в експлоатация на съществуващи профилакториум и парокотелно със складове, находящи се в местността „Станата“, представляващи сгради с идентификатори 52009.101.984.1 и 52009.101.984.2 по КК на гр. Нови пазар и изграждане на нови сгради с предназначение- за социални услуги в общността от резидентен тип в  ПИ № 52009.101.984, след промяна предназначението в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Община Нови пазар и придобиване правото на собственост върху земята" с възложител "Еко комплекс Станата" ЕООД

2021-04-08  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение налагащо промяна на предназначението на земеделски имоти №57649.57.11 с площ 8203 кв.м. и НТП: „Друг вид нива“ и № 57649.57.2 с площ 2301 кв.м. и НТП: „Пасище“ по КККР на землище гр. Попово за  неземеделски нужди и изработване на ПУП-ПЗ във връзка със заявено разширение на гробищен парк на гр. Попово с възложител Община Попово

2021-03-29  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "„Изпълнение на обратен насип в поземлен имот с идентификатор 83510.665.75, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Евро пропърти консулт" ЕООД

2021-03-26 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка, съхранение и пакетажна био плодове, зеленчуци и ядки в УПИ XV 27, кв.2 по плана на с. Алваново, общ. Търговище" с възложител "РОДИ-ЕМ" ООД

2021-03-26 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2200 кWp AC в  поземлени имоти с идентификатори 55381.27.17 и 55381.27.18 по КККР на с. Паничино, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител "Ник Билдинг Прим" ООД

2021-03-23 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW в землището на с. Беджене, общ. Нови пазар в ПИ с идентификатор 03126.15.26 по КК на с. Беджене" с възложител "Колобър ВК" ЕООД

2021-03-23 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Извършване на водовземане от р. Осенска - Калайджи дере в землището на с. Осен, общ. Търговище" с възложител Д*И*

2021-03-18 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Удължаване на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) за електрозахранване на ПИ 52009.117.9 чрез стоманобетонови стълбове (СБС) и изтегляне на усукан изолиран проводник (УИП) тип AL/R 4х35 кв.мм, местонахождение от СБС с координати N 43,355774 и Е 27,192464, част от въздушна мрежа НН към ТП Лечебница Нови пазар, през имоти 52009.501.1488, 52009.502.10, 52009.502.14 до границата на имот 52009.117.9 в землището на гр. Нови пазар, местност Московска мера" с възложител "Енив" ЕООД

2021-03-17 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща сграда в част от бивш стопански двор в ПИ № 37232.87.23 по КК на с. Климент, общ. Каолиново, с площ 1897 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект с възложител "Джиннер груп" ООД

2021-03-11 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Приемане за оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 „Минерали (например пясък, камъни)“ на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, по силата на Условие 11.2.8.1. и Условие 11.5.2. на комплексното разрешително“ в поземлени имоти с идентификатори 83510.567.18 и 83510.567.19 по КК на гр. Шумен с НТП: „Депо за битови отпадъци (сметище)" с възложител Община Шумен

2021-02-24  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Складова база за съхранение на готова продукция под формата на плоско стъкло с офисни помещения, сграда за поправка на палети, сграда за шофьори, площадка за временно съханение на отпадъци, надземен резервоар за противопожарни нужди с помпена станцияи трафопост и преместване на три съществуващи резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище" с възложител "Тракия глас България" ЕАД

2021-02-24  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Изготвяне на ПУП-Парцеларен план, инвестиционен проект и изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 31 - разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. Симеон Велики ПИ 83510.60.133, свързващ клон 14 - втори етап на строителство с етап 23" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2021-02-19  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на център за управление на отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 57649.55.146, 57649.55.139 и 57649.55.138 по КК на гр. Попово" с възложител Община Попово

2021-02-19  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Складово-производствена сграда за обработка на черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен" с възложител "Хъс" ООД

2021-02-05  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Проектиране и изграждане на складова база за съхранение на готова продукция на домакинско стъкло с офисни помещения към съществуващи складове с идентификатори по КККР 73626.533.9.17 и 73626.533.9.74, зарядна станция за батерии, навес за съхранение на палети и склад за съхранение на химикали към завод за производство на домакинско стъкло в имот № 73626.533.9 по КК на гр. Търговище" с възложител "Пашабахче България" ЕАД

2021-02-03  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Предприятие за производство на разредители и битумен продукт в поземлен имот с идентификатор 67708.282.545 по КК на гр. Смядово" с възложител "Булбиокем" ЕООД

2021-01-27  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на ново трасе с две линии по 20 kV от подстанция Каспичан до главно разпределително табло (ГРТ) на площадката на Рока България АД" с възложител "Рока България" АД

2021-01-27  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Складова база за съхранение и преработка на фуражни суровини - II - ри етапна строителство с местонахождение: ПИ 10238.22.9, с. Васил Левски, общ. Търговище" с възложител "Фуражен завод" ООД

2021-01-27  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW в ПИ с идентификатор 55381.27.19 (стар № 027016) по КК и КР на с. Паничино, общ. Омуртаг" с възложител "Сити-Д" ЕООД

2021-01-20  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на работилница за художествена керамика като допълващо застрояване в собствен УПИ Х-514, кв. 65, представляващ ПИ № 46053.501.1165 по КК на с. Мадара, общ. Шумен с възложител Г*Р*


20-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.