Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за 2021 г.

 

2021-12-22 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDL в УПИ II - ООД, кв. 570 по плана на гр. Шумен с идентичен поземлен имот си дентификатор 83510.658.453 по КК на гр. Шумен" с възложител "Лидл България" ЕООД

2021-12-22 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на садково стопанство в акваторията на язовор Златар - 3" с възложител "Булкрафт инженеринг ДВ" ЕООД

2021-12-22 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на площадка за дейност с отпадъци в ПИ № 73626.504.203, гр. Търговище м. Адв. път, НТП: За друг вид производствен, складов обект с площ 9775 кв.м." с възложител "ДНБ" ЕООД

2021-12-20 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци от пластмаси и хартия в Промишлена зона, поземлен имот с идентификатор 73626.504.206 по КК на гр. Търговище" с възложител "Сел метал форейн трейд" ЕООД

2021-12-20 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на неопасни отпадъци; събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на отпадъци от опаковки; събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане на ОЧЦМ; събиране, временно съхранение на НУБА; събиране, временно съхранение на ИУМПС; събиране, временно съхранение на ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 83510.665.77 по КК на гр. Шумен" с възложител "Максметълс" ЕООД

2021-12-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Преустройство на сервиз за ремонт на МПС в цех за производство на директни продови сокове и склад за съхранение на плодове в ПИ 83510.337.6 по КК на гр. Шумен" с възложител "Аутострийм" ООД

2021-11-25 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Реконструкция и модернизация на съществуващ обект за месодобив от свине и ДПЖ с местонахождение УПИ ІV, кв. 42, по плана на с. Здравец, общ. Търговище" с възложител "Енола мес" ООД

2021-11-25 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на насаждения от шипки и закупуване на земеделска техника в землището на с. Крушолак, общ. Антоново" с възложител "МС парк" ЕООД

2021-11-19 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животински продукти и модернизация на ЛПСОВ в поземлени имоти 83510.687.60 и 83510.362.20 по КККР на гр. Шумен" с възложител "Брамас 96" АД

2021-11-19 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаси, каучук и пластмасови опаковки в поземлен имот № 1741 по застроителния и регулационен план на гр. Омуртаг, съгласно КАИС-Портал за електронни услуги - поземлен имот с идентификатор 53535.2.1739 по КК на гр. Омуртаг" с възложител "Мегапорт" ЕООД

2021-11-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, приемане и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство на пелети от дървесина, в ПИ с идентификатор 83510.656.336 по КК гр. Шумен" с възложител "РВ Метал" ЕООД

2021-11-12 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Извършване на дейности с аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир Калугерица, ПИ № 070021 в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан с площ 94,688 дка и НТП: Язовир" с възложител "Димени 2000" ООД

2021-11-04 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Предприятие за производство на пелети чрез третиране на дървесни и растителни отпадъци, дървесина в УПИ IV- 183, кв. 18 по плана на с. Алваново, общ. Търговище" с възложител "Доминус-Здравков" ЕООД

2021-10-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Поставяне на преместваема инсталация за изгаряне на животински трупове по смисъла на Регламент 1069/2009 в ПИ № 73050.500.6 по КК на с. Трем, общ. Хитрино с площ 31363 кв.м. и НТП: За стопански двор" с възложител "Екани" АД

2021-10-27 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на два броя водовземни съоръжения - тръбни кладенци в ПИ 32473.41.1, местност Кайнерджа и ПИ 32473.44.5, местност Хотуля по КК на с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител "Изворово агро" ЕООД

2021-10-25 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз, магазин, заведение за хранене, мотел и жилище на собственика в проектен поземлен имот с идентификатор 73626.91.494 с площ 2980 кв.м., представляващ част от ПИ № 73626.91.4 по КК на гр. Търговище с площ 4369 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: „Друг вид нива" с възложител М*М*

2021-10-07  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни насаждения в землището на с. Горна Кабда, общ. Търговище" с възложител "Младенов и Янев" ООД

2021-10-07  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на домати и краставици в ПИ № 57649.17.8 в землището на гр. Попово с площ 15 003 кв.м. и НТП: Друг вид нива" с възложител "Агро хелт" ЕООД

2021-10-07  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Смяна НТП на два имота в землището на с. Светлен, общ. Попово и изграждане на система за капково напояване, свързана с кладенец в ПИ с идентификатори 65557.77.58 и 65557.7759 по КК на с. Светлен, общ. Попово" с възложител А*X*

2021-09-30  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на напоителна система, дълбок тръбен кладенец и система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми за нуждите на съществуващи и нови овощни насаждения в землището на гр. Шумен" с възложител "Мегафрут" ООД

2021-09-23  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Създаване на супер интензивни трайни насаждения - 133,40 дка череши, изграждане на система от мрежа против градушки и слани и система за капково напояване на насаждения от кайсии с площ 122,215 дка в ПИ №№ 32723.39.40, 32723.42.28, 32723.45.12 и черешово насаждение от 133,140 дка в ПИ №№ 32723.47.11, 32723.48.27, 32723.48.40, 32723.48.41, 32723.40.7, 32723.43.6, 32723.40.6, 32723.43.15, 32723.43.12, 32723.48.45 в землището на с. Имренчево, общ. Велики Преслав" с възложител "Европа фреш фруит маркетинг България ЛТД" ООД

2021-09-20 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на индустриален логистичен център с необходимата придружаваща инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 73626.504.245 по КК на гр. Търговище" с възложител "Прима магна груп" АД

2021-09-03 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Газификация на инсталация за интензивно отглеждане на птици" с възложител "Камчия" ЕАД

2021-08-27 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на поливна система за напояване на разсадник за декоративни насаждения в № 54081.6.4 в землището на с. Осен, общ. Търговище, обл. Търговище по метода Дъждуване чрез водовземане от повърхностен воден обект - р. Калайджи дере" с възложител Ш*И*

2021-08-25 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация/централа (ФЕЦ) с мощност до 650 kW, в поземлен имот с идентификатор 36194.57.7, находящ се в с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, местност Домузчията" с възложител "Тетрахиб" АД

2021-08-24 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажи в землищата на с. Избул и с. Правенци за добив на подземни води за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Избул и с. Правенци, общ. Нови пазар" с възложител Община Нови пазар

2021-08-19 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на обслужваща сграда по реда на Наредба 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им в проектиран ПИ 47161.504.10, землището на с. Мараш, за обслужване на оранжерии в проектиран ПИ 47161.504.9, землището на с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землището на с. Салманово" с възложител "Инвест агро БГ" ООД

2021-08-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости с ресторант и лятна градина в ПИ 03647.19.267, землище с. Беломорци (местност До село), общ. Омуртаг" с възложител А*А*

2021-07-30 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 1830 kW , БКТП и кабелна линия СрН-20 kV,  разположена в ПИ № 52009.501.1421 - гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител "Аксис холд" ЕООД

2021-07-23 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Отглеждане на аквакултури и напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатор 36590.18.217 в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан с площ 22156 кв. м. и НТП: "Пасище" с възложител "Спринг форс" ООД

2021-07-06 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма за угояване на пилета бройлери от 30 000 на 40 000 броя места за птици, намиращи се в ПИ № 87429.29.92 по КК на с. Янково, общ. Смядово, м. Соук пунар" с възложител ET "Д.Димитров"

2021-07-05 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изгражданена вятърен парк за производство на електриечска енергия - Габрица и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110 kV), свързваща бъдещата ЗЗ/110 kV подстанция Близнаци с мрежата на НЕК" с възложител "Даблю пи джи" ЕООД

2021-06-30 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за изкупуване и предварително третиране на отпадъци от ИУЕЕО в имот УПИ VI, кв. 12 в с. Хитрино, общ. Хитрино" с възложител "Био енигма" ЕООД

2021-06-23 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Инсталиране и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност 4805 кW, разположена в ПИ 52009.501.1419 - гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, обл. Шумен" с възложител "Интер солар енерджи" ООД

2021-06-22 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване чрез реконструкция на съществуваща животновъдна сграда и монтаж на покривна фотоволтаична електроцентрала в УПИ XI и УПИ XII по плана на с. Буйново, община Търговище" с възложител "Енола фарм" ЕООД

2021-06-17 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Инсталиране и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност 4805 кW, разположена в ПИ 52009.501.1418 по КК на гр. Нови пазар" с възложител "Селект" ЕООД

2021-06-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Къмпинг в поземлени имоти с идентификатори 61697.1.538, 61697.1.540, 61697.1.543 и 61697.1.545 по КК на с. Развигорово, общ. Хитрино" с възложител "Развигор" ЕООД

2021-06-11 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за изкупуване и предварително третиране на отпадъци от ИУЕЕО в УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино"" с възложител "Акация трейд" ЕООД

2021-06-11 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Текущ ремонт и експлатация на съществуващ складов комплекс със специално предназначение (за съхранение на боеприпаси) в ПИ с идентификатор 78210.2.213 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав" с възложител "АЛГЪНС" ЕООД

2021-06-10  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Площадка за временно съхранение на отработени катализатори в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2256 по КК на гр. Попово" с възложител "ДМ ресайклинг" ЕООД

2021-06-02  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма в поземлен имот с идентификатор 66531.60.349, с. Сини вир, общ. Каолиново, обл. Шумен, чрез реконструкция на съществуваща селскостопанска сграда" с възложител "Агро фреш - А" ЕООД

2021-05-27  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма в поземлен имот с идентификатор 73626.520.11 по КК на гр. Търговище, чрез прилагане на условия за хуманно отношение към животните и достигане на максимална гъстота на отглеждане от 39 кг/кв.м" с възложител ЕТ "Васико-Кольо Василев"

2021-05-26  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична инсталация/централа с мощност до 1 MW в ПИ с идентификатор 83510.18.41 по КК на гр. Шумен" с възложител "Хибриден център по свиневъдство" АД

2021-05-19  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Разширение на гробищен парк на с. Медовина, общ. Попово след промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди на поземлени имоти с идентификатори 47634.76.393, 47634.76.394, 47634.76.395, 47634.76.396 и 47634.76.7 по КК на с. Медовина, общ. Попово с НТП: Ниви" с възложител Община Попово

2021-04-28  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 38 024 места за птици с местоположение поземлен имот с идентификатор 10238.23.35 (новообразуван от обединяване на имоти 10238.23.7, 10238.23.18 и 10238.23.19), в землището на с. Васил Левски, община Търговище, обл. Търговище" с възложител "Фуражен завод" ООД

2021-04-09  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Възстановяване в експлоатация на съществуващи профилакториум и парокотелно със складове, находящи се в местността „Станата“, представляващи сгради с идентификатори 52009.101.984.1 и 52009.101.984.2 по КК на гр. Нови пазар и изграждане на нови сгради с предназначение- за социални услуги в общността от резидентен тип в  ПИ № 52009.101.984, след промяна предназначението в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Община Нови пазар и придобиване правото на собственост върху земята" с възложител "Еко комплекс Станата" ЕООД

2021-04-08  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение налагащо промяна на предназначението на земеделски имоти №57649.57.11 с площ 8203 кв.м. и НТП: „Друг вид нива“ и № 57649.57.2 с площ 2301 кв.м. и НТП: „Пасище“ по КККР на землище гр. Попово за  неземеделски нужди и изработване на ПУП-ПЗ във връзка със заявено разширение на гробищен парк на гр. Попово с възложител Община Попово

2021-03-29  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "„Изпълнение на обратен насип в поземлен имот с идентификатор 83510.665.75, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Евро пропърти консулт" ЕООД

2021-03-26 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка, съхранение и пакетажна био плодове, зеленчуци и ядки в УПИ XV 27, кв.2 по плана на с. Алваново, общ. Търговище" с възложител "РОДИ-ЕМ" ООД

2021-03-26 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2200 кWp AC в  поземлени имоти с идентификатори 55381.27.17 и 55381.27.18 по КККР на с. Паничино, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител "Ник Билдинг Прим" ООД

2021-03-23 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW в землището на с. Беджене, общ. Нови пазар в ПИ с идентификатор 03126.15.26 по КК на с. Беджене" с възложител "Колобър ВК" ЕООД

2021-03-23 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Извършване на водовземане от р. Осенска - Калайджи дере в землището на с. Осен, общ. Търговище" с възложител Д*И*

2021-03-18 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Удължаване на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) за електрозахранване на ПИ 52009.117.9 чрез стоманобетонови стълбове (СБС) и изтегляне на усукан изолиран проводник (УИП) тип AL/R 4х35 кв.мм, местонахождение от СБС с координати N 43,355774 и Е 27,192464, част от въздушна мрежа НН към ТП Лечебница Нови пазар, през имоти 52009.501.1488, 52009.502.10, 52009.502.14 до границата на имот 52009.117.9 в землището на гр. Нови пазар, местност Московска мера" с възложител "Енив" ЕООД

2021-03-17 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща сграда в част от бивш стопански двор в ПИ № 37232.87.23 по КК на с. Климент, общ. Каолиново, с площ 1897 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект с възложител "Джиннер груп" ООД

2021-03-11 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Приемане за оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 „Минерали (например пясък, камъни)“ на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, по силата на Условие 11.2.8.1. и Условие 11.5.2. на комплексното разрешително“ в поземлени имоти с идентификатори 83510.567.18 и 83510.567.19 по КК на гр. Шумен с НТП: „Депо за битови отпадъци (сметище)" с възложител Община Шумен

2021-02-24  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Складова база за съхранение на готова продукция под формата на плоско стъкло с офисни помещения, сграда за поправка на палети, сграда за шофьори, площадка за временно съханение на отпадъци, надземен резервоар за противопожарни нужди с помпена станцияи трафопост и преместване на три съществуващи резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище" с възложител "Тракия глас България" ЕАД

2021-02-24  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Изготвяне на ПУП-Парцеларен план, инвестиционен проект и изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 31 - разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. Симеон Велики ПИ 83510.60.133, свързващ клон 14 - втори етап на строителство с етап 23" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2021-02-19  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на център за управление на отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 57649.55.146, 57649.55.139 и 57649.55.138 по КК на гр. Попово" с възложител Община Попово

2021-02-19  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Складово-производствена сграда за обработка на черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен" с възложител "Хъс" ООД

2021-02-05  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Проектиране и изграждане на складова база за съхранение на готова продукция на домакинско стъкло с офисни помещения към съществуващи складове с идентификатори по КККР 73626.533.9.17 и 73626.533.9.74, зарядна станция за батерии, навес за съхранение на палети и склад за съхранение на химикали към завод за производство на домакинско стъкло в имот № 73626.533.9 по КК на гр. Търговище" с възложител "Пашабахче България" ЕАД

2021-02-03  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Предприятие за производство на разредители и битумен продукт в поземлен имот с идентификатор 67708.282.545 по КК на гр. Смядово" с възложител "Булбиокем" ЕООД

2021-01-27  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на ново трасе с две линии по 20 kV от подстанция Каспичан до главно разпределително табло (ГРТ) на площадката на Рока България АД" с възложител "Рока България" АД

2021-01-27  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Складова база за съхранение и преработка на фуражни суровини - II - ри етапна строителство с местонахождение: ПИ 10238.22.9, с. Васил Левски, общ. Търговище" с възложител "Фуражен завод" ООД

2021-01-27  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW в ПИ с идентификатор 55381.27.19 (стар № 027016) по КК и КР на с. Паничино, общ. Омуртаг" с възложител "Сити-Д" ЕООД

2021-01-20  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на работилница за художествена керамика като допълващо застрояване в собствен УПИ Х-514, кв. 65, представляващ ПИ № 46053.501.1165 по КК на с. Мадара, общ. Шумен с възложител Г*Р*


20-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.