Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за 2021 г.

 

2021-04-09 Искане за "Изработване на ПУП-ПЗ и ПП за "Гараж за сеслкостопанска техника"

2021-03-17  Искане за "План за инегрирано развитие на община Смядово 2021-2027 г. (ПИРО)"

2021-03-17  Искане за "Изработване на Подробен устройствен план на терен, на който ще се разположи Регионален център за временно съхранение, предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на твърди битови, строителни, разделно събрани рециклируеми, хранителни и зелени отпадъци на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РУСО) - регион Омуртаг"

2021-03-08  Искане за "Проект за ПУП-ПЗ (план за застрояване) в обхвата на ПИ с идентификатор 52009.114.23 и ПУП-ПП (парцеларен план) за техническа инфраструктура - водопровод, ел. провод и пътна връзка до ПИ 52009.114.23, с НТП Нива с площ от 12748 кв.м. в землището на гр. Нови пазар, с цел промяна на предназначението на имота за предимно производствени дейности за изграждане на промишлени сгради и предварително съгласие от общински съвет Нови пазар за промяна на предназначението на част от имот 52009.114.246 (за селскостопански ведомствен път)"

2021-03-08  Искане за "План за инегрирано развитие на община Опака 2021-2027 г."

2021-03-05  Искане за "План за инегрирано развитие на община Каспичан 2021-2027 г."

2021-02-25  Искане за "Изработване на ПУП - План за застрояване, с който ПИ 73626.526.1031 по кадастралната карта на гр. Търговище, общ. Търговище, да се отреди за вилна сграда"

2021-02-15  Искане за "План за инегрирано развитие на община Венец за периода 2021-2027 г."

2021-02-05  Искане за "План за инегрирано развитие на община Каолиново за периода 2021-2027 г. (ПИРО)"

2021-01-22  Искане за "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 32158.211.234 по КК на неурбанизираната територия на с. Ивански, общ. Шумен, местност Бункерът дол, с трайно предназначение на територията Горска, с който за поземления имот да се определят ограничителните линии за застрояване и стойности на устройствените показатели за застрояване на предимно производствена зона Пп"

2021-01-22  Искане за "План за интегрирано развитие на община Попово (ПИРО) 2021 - 2027 г."


22-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.