Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за 2021 г.

 

2021-12-30 Искане за "Програма за управление на отпадъците на Община Опака 2021-2028 г."

2021-12-23  Искане за "Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ), въввръзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в за обществено - обслужващи дейности на ПИ с идентификатор 36590.104.3 по КК на с. Каспичан, общ. Каспичан, местност: Под селото, с площ 6201 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска и НТП: Нива, категория на земята: 5"

2021-12-20  Искане за "Програма за управление на отпадъците на Община Попово 2021 - 2028 г."

2021-12-14  Искане за "План за интегрирано развитие на община Търговище за периода 2021 - 2027 г."

2021-11-30  Искане за "Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Венец"

2021-11-30  Искане за "Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Хитрино"

2021-11-18  Искане за "ПУП - План за застрояване на ПИ 58222.71.50 по КК на гр. Велики Преслав и ПУП - Парцеларен план на техническата инфраструктура за ПИ 58222.71.50, м. Курията по КК на гр. Велики Преслав"

2021-11-11  Искане за "Изработване на проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за застрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк /християнски гробища/ на с. Глогинка, общ. Попово и промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 15103.190.101 по КККР на с. Глогинка за разширение на гробищен парк"

2021-10-27  Искане за "Проект за изменение на Общ устройствен план на община Търговище в обхват: в частта на УПИ Х, кв. 1 по плана на с. Буйново, общ. Търговище и поземлен имот 39390.222.18 по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище "

2021-10-14  Искане за "План за резервно захранване на с. Кралево, общ. Търговище от водопровода, захранващ гр. Търговище от яз. Тича"

2021-10-13  Искане за "План за интегрирано развитие на Община Върбица 2021 - 2027 г."

2021-10-07  Искане за "Проект за частично изменение на на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VI, УПИ V, кв. 199 и изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ № 52009.31.3 и ПИ № 52009.31.4 по плана и КК на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар"

2021-10-05  Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване за имот 83510.558.70, м-т Горен сусурлук, по КК на гр. Шумен"

2021-09-29  Искане за "План за интегрирано развитие на Община Шумен 2021 - 2027 г."

2021-09-23  Искане за "План за интегрирано развитие на Община Антоново 2021 - 2027 г."

2021-09-07  Искане за "Програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав 2021 - 2027 г."

2021-08-10  Искане за "Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Хитрино"

2021-08-05  Искане за "ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 61697.1.501, 61697.1.503, 61697.1.504 и 61697.1.505 (пасище) и 61697.1.319 (гори и храсти в земеделска земя) по КК на с. Развигорово, общ. Хитрино"

2021-07-21  Искане за "Програма за управление на отпадъците на община Върбица 2021-2028 г."

2021-07-12  Искане за "План за интегрирано развитие на Община Велики Преслав"

2021-07-06  Искане за "Програма за управление на отпадъците на Община Никола Козлево за периода 2021 - 2028 г."

2021-06-03  Искане за "Частично изменение на ОУП на Община Велики Преслав за ПИ 58222.71.50 по КК на гр. Велики Преслав"

2021-05-26  Искане за "Предложение за подробен устройствен план - план за застрояване на обект ПИ 53062.15.5, землище с. Обител, общ. Омуртаг"

2021-04-27  Искане за изменение и допълнение на "План за инегрирано развитие на община Каспичан 2021-2027 г."

2021-04-22  Искане за "План за инегрирано развитие на община Никола Козлево за периода 2021-2027 г."

2021-04-19  Искане за "План за инегрирано развитие на община Хитрино за периода 2021-2027 г."

2021-04-09  Искане за "Изработване на ПУП-ПЗ и ПП за "Гараж за сеслкостопанска техника"

2021-03-17  Искане за "План за инегрирано развитие на община Смядово 2021-2027 г. (ПИРО)"

2021-03-17  Искане за "Изработване на Подробен устройствен план на терен, на който ще се разположи Регионален център за временно съхранение, предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на твърди битови, строителни, разделно събрани рециклируеми, хранителни и зелени отпадъци на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РУСО) - регион Омуртаг"

2021-03-08  Искане за "Проект за ПУП-ПЗ (план за застрояване) в обхвата на ПИ с идентификатор 52009.114.23 и ПУП-ПП (парцеларен план) за техническа инфраструктура - водопровод, ел. провод и пътна връзка до ПИ 52009.114.23, с НТП Нива с площ от 12748 кв.м. в землището на гр. Нови пазар, с цел промяна на предназначението на имота за предимно производствени дейности за изграждане на промишлени сгради и предварително съгласие от общински съвет Нови пазар за промяна на предназначението на част от имот 52009.114.246 (за селскостопански ведомствен път)"

2021-03-08  Искане за "План за инегрирано развитие на община Опака 2021-2027 г."

2021-03-05  Искане за "План за инегрирано развитие на община Каспичан 2021-2027 г."

2021-02-25  Искане за "Изработване на ПУП - План за застрояване, с който ПИ 73626.526.1031 по кадастралната карта на гр. Търговище, общ. Търговище, да се отреди за вилна сграда"

2021-02-15  Искане за "План за инегрирано развитие на община Венец за периода 2021-2027 г."

2021-02-05  Искане за "План за инегрирано развитие на община Каолиново за периода 2021-2027 г. (ПИРО)"

2021-01-22  Искане за "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 32158.211.234 по КК на неурбанизираната територия на с. Ивански, общ. Шумен, местност Бункерът дол, с трайно предназначение на територията Горска, с който за поземления имот да се определят ограничителните линии за застрояване и стойности на устройствените показатели за застрояване на предимно производствена зона Пп"

2021-01-22  Искане за "План за интегрирано развитие на община Попово (ПИРО) 2021 - 2027 г."


22-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.