Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС през 2021 г.

 

2021-04-16 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение  „Изготвяне на ПУП-ПП, Инвестиционен проект и изграждане на: Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Етап 31-Разпределителен газопровод извън урбанизирана територия по бул. "Симеон Велики" ПИ 83510.60.133, свързващ Клон 14-втори етап на строителство с Етап23" ” с възложител: "Аресгаз" ЕАД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.05.2021 г.

2021-04-09 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW в ПИ идентификационен номер 55381.37.21 по КК и КР на с. Паничино, общ. Омуртаг, обл. Търговище” с възложител: "Сити-д" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 23.04.2021 г.

2021-04-01  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение  „Удължаване на въздушна мрежа „ниско напрежение” (НН) за електрозахранване на ПИ 52009.117.9 чрез стоманобетонови стълбове (СБС) и изтегляне на усукан изолиран проводник (УИП) тип AL/R 4х35мм2”, Местонахождение: от стоманобетонен стълб (СБС) с координати N 43.355774 и Е 27.192464, част от въздушна мрежа НН към ТП "Лечебница" Нови пазар, през имоти 52009.501.1488, 52009.502.10, 52009.502.14 до границата на имот 52009.117.9, землище на гр. Нови пазар, местност  „Москова мера”
с възложител: "Енив" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.04.2021 г.

2021-03-25  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на работилница за художествена керамика в УПИ Х-514, кв. 65, представляващ ПИ с идентификатор 46053.501.1165 в с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен като допълващо застрояване в УПИ Х-514" с възложител: Г*Й*Р*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 08.04.2021 г.

2021-03-18  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Складова база за съхранение и преработка на фуражни суровини - II етап на строителство с местонахождение ПИ 10238.22.9, с. Васил Левски, общ. Търговище"" с възложител: "Фуражен завод" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.04.2021 г.

2021-03-18  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на ново трасе с две линиипо 20 kV от подстанция Каспичан до главно разпределително табло (ГРТ) на площадката на Рока България АД"" с възложител: "Рока България" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.04.2021 г.

2021-03-08  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен" с възложител: "Ваком МП" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 22.03.2021 г.

2021-02-24  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на складово-производствена сграда за обработка на черни и цветни метали в ПИ 10176.502.67 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, общ. Шумен" с възложител: "Хъс" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.03.2021 г.

2021-02-24  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Газифициране на инсталация за производство на необработени метали от отпадъциот метали чрез металургични процеси, разположена в землището на с. Стража, общ. Търговище, обл. Търговище" с възложител: "БМП - близнаци - метал пластик" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.03.2021 г.

2021-02-01  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62 по кадастралната карта на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен" с възложител: "Ултима про" ЕАД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.02.2021 г.

2021-01-26  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Преоборудване на сгради с № 10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици - кокошки носачки, в рамките на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот с идентификатор 23738.53.31 с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител: "Мар-крафт" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 09.02.2021 г.


26-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.