Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС през 2021 г.

 

2021-12-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Поставяне на преместваема инсталация за изгаряне на животински трупове по смисъла на Регламент 1069/2009 в ПИ № 73050.500.6 по КК на с. Трем, общ. Хитрино с площ 31363 кв.м. и НТП: За стопански двор". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 06.01.2022 г.

2021-12-14 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Извършване на дейностите с аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир "Калугерица" в землището на кв. Калугерица, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 29.12.2021 г.

2021-12-10 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз, магазин, заведение за хранене, мотел и жилище на собственика в проектен поземлен имот с идентификатор 73626.91.494, с площ 2980 кв.м. представляващ част от ПИ № 73626.91.4 по кадастралната карта на гр. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 29.12.2021 г.

2021-11-12 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Газификация на инсталация за интензивно отглеждане на птици". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 26.11.2021 г.

2021-11-10 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на напоителна система, дълбок тръбен кладенец и система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми за нуждите съществуващи и нови овощни насаждения в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.11.2021 г.

2021-11-10 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости с ресторант и лятна градина в ПИ 03647.19.267, землище на с. Беломорци, местност До села, общ. Омуртаг". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.11.2021 г.

2021-11-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Създаване на супер интензивни трайни насаждения - 133,40 дка череши, изграждане на система от мрежа против градушки и слани и система за капково напояване на насаждения от кайсии с площ 122,215 дка в ПИ №№ 32723.39.40, 32723.42.28, 32723.45.12 и черешово насаждение от 133,140 дка в ПИ №№ 32723.47.11, 32723.48.27, 32723.48.40, 32723.48.41, 32723.40.7, 32723.43.6, 32723.40.6, 32723.43.15, 32723.43.12, 32723.48.45 в землището на с. Имренчево, общ. Велики Преслав". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.11.2021 г.

2021-10-11 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на обслужваща сграда по реда на Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им в проектен ПИ 47161.504.10, землище с. Мараш за обслужване на оранжерии в проектен ПИ 47161.504.9, землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово; изграждане на: преместваеми култивационни съоръжения-оранжерии с обща площ от 29.6 дка в ПИ 47161.504.9, землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово; цялостна поливна система обслужваща оранжериите и поливна система - капково напояване обслужващо съществуващи насаждения-ягода, боровинка, малина, къпина, етерично-маслени култури". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.10.2021 г.

2021-10-05 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация/централа (ФЕЦ) с мощност до 650 kW, в поземлен имот с дентификатор 36194.57.7, находящ се в с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.10.2021 г.

2021-09-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на логистичен център, тир паркинг и автомивка в поземлен имот с идентификатор 83510.23.37 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността Стража, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.10.2021 г.

2021-09-16 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине чрез реконструкция на съществуваща животновъдна сграда и монтаж на покривна фотоволтаична електроцентрала в с. Буйново, общ. Търговище, обл. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 30.09.2021 г.

2021-09-16 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажи в землищата на с. Избул и с. Правенци за добив на подземни води за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Избул и с. Правенци, общ. Нови пазар, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 30.09.2021 г.

2021-09-07 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Етап 33 - Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение към ПИ 83510.345.6 на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.09.2021 г.

2021-09-03 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Предприятие за производство на разредители и битумен продукт в поземлен имот с идентификатор 67708.282.545 по кадастралната карта на гр. Смядово, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 17.09.2021 г.

2021-08-26 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на газоразрядна станция, шоурум и автомивка в поземлен имот с идентификатор 83510.58.8, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 09.09.2021 г.

2021-08-25 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за изкупуване и предварително третиране на отпадъци от ИУЕЕО в имот УПИ VI кв. 12 в с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 08.09.2021 г.

2021-08-24 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изготвяне на ПУП - Парцеларен план и Инвестиционен проект за изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен Етап 33 - Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение към ПИ 83510.345.6 по КК на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.09.2021 г.

2021-08-11 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за угояване на на пилета бройлери от 30 000 на 40 000 места за птици с местоположение ПИ с идентификатор № 87429.29.92  по КК и КР на с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.08.2021 г.

2021-07-30 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП - ПЗ с цел промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди за разширение на гробищен парк на с. Медовина, общ. попово, засягащ поземлени имоти с идентификатори 47634.76.393, 47634.76.394, 74634.76.395, 47634.76.396 и 47634.76.397 с НТП - ниви - общинска частна собственост землище с. Медовина" с възложител: Община Попово. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 13.08.2021 г.

2021-07-30 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на участък за обработка на стъкло включващ: Нова складова база за съхранение на готова продукция и клетки за съхранение на незначителни количества твърди отпадъци, а именно опаковки от хартия, картон, пластмаса, както и площадка за временно съхранение на отпадъци под формата на повредено/ натрошено стъкло от производствената дейност на фирма Тракия Глас България ЕАД, участък за зареждане на акумулатори и сграда за поправка на палети и Преместване на три от съществуващите четири резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 м³ (3 x 200 м³) от северната част на имота в западната част на имота, като четвъртия резервоар ще бъде изведен от експлоатация. Ще се изгради и нов захранващ тръбопровод със стоманени естакади в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище" с възложител: "Тракия глас България" ЕАД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 13.08.2021 г.

2021-07-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Увеличаванена капацитета на съществуваща птицеферма в поземлен имот № 73626.520.11, гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище чрез прилагане на условия за хуманноотношение към животните и достигане на максимална гъстота на отглеждане от 39 кг/кв.м." с възложител: ЕТ "Васико - Кольо Василев". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.07.2021 г.

2021-06-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2200 kWp DC/2000 kW AC в ПИ с идентификационни номера 55381.27.17 и 55381.27.18 по КК на КР на с. Паничино, общ. омуртаг, обл. Търговище, вкл. ПУП-ПЗ" с възложител: "Нек билдинг прим" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.07.2021 г.

2021-06-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на Център за управление на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 по кадастралната карта на землище гр. Попово" с възложител: Община Попово. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.07.2021 г.

2021-06-15 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с местоположение поземлен имот с идентификатор 10238.23.35 (новообразуван от обединяване на имоти 10238.23.7, 10238.23.18 и 10238.23.19) в землището на с. Васил Левски, общ. Търговище, обл. Търговище" с възложител: "Фуражен завод" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 29.06.2021 г.

2021-06-10 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация/централа (ФЕЦ) с мощност до 1 МW в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41, находящ се в гр. Шумен" с възложител: "Хибриден център по свиневъдство" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.06.2021 г.

2021-05-31 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала, с обща инсталирана мощност от 1 MW върху терен в собствен имот в с. Беджене, общ. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител: "Колобър ВК" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 14.06.2021 г.

2021-05-28 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в част от бивш стопански двор в ПИ №37232.87.23 по КК на с. Климент, общ. Каолиново с площ 1897 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект в дестилерия за етерични масла" с възложител: "Джиннер груп" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 11.06.2021 г.

2021-05-13 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП-ПЗ за разширение на съществуващ гробищен парк след промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 57649.57.11 (общинска частна собственост) и 57649.57.2 (частна собставеност) по КККР на замелището на гр. Попово" с възложител: Община Попово. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 27.05.2021 г.

2021-05-05 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Цех за преработка, съхранение и пакетаж на био плодове, зеленчуци и ядки с местонахождение: УПИ XV27, кв. 2, с. Алваново, общ. Търговище" с възложител: "Роди-ем" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.05.2021 г.

2021-05-05 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Приемане за оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 Минерали (напр. пясък, камъни) на регионално депо за неопасни отпадъци, кв. дивдядово, по силата на условие 11.2.8.1 и условие 11.5.2 на комплексното разрешително" с възложител: Община Шумен. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.05.2021 г.

2021-04-19 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 37469.27.7 (стар № 027007) и поземлен имот с идентификатор 37469.27.8 (стар № 027008) в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител: "Синтезия" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.05.2021 г.

2021-04-16 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение  „Изготвяне на ПУП-ПП, Инвестиционен проект и изграждане на: Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Етап 31-Разпределителен газопровод извън урбанизирана територия по бул. "Симеон Велики" ПИ 83510.60.133, свързващ Клон 14-втори етап на строителство с Етап23" ” с възложител: "Аресгаз" ЕАД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.05.2021 г.

2021-04-09 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW в ПИ идентификационен номер 55381.37.21 по КК и КР на с. Паничино, общ. Омуртаг, обл. Търговище” с възложител: "Сити-д" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 23.04.2021 г.

2021-04-01  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение  „Удължаване на въздушна мрежа „ниско напрежение” (НН) за електрозахранване на ПИ 52009.117.9 чрез стоманобетонови стълбове (СБС) и изтегляне на усукан изолиран проводник (УИП) тип AL/R 4х35мм2”, Местонахождение: от стоманобетонен стълб (СБС) с координати N 43.355774 и Е 27.192464, част от въздушна мрежа НН към ТП "Лечебница" Нови пазар, през имоти 52009.501.1488, 52009.502.10, 52009.502.14 до границата на имот 52009.117.9, землище на гр. Нови пазар, местност  „Москова мера”
с възложител: "Енив" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.04.2021 г.

2021-03-25  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на работилница за художествена керамика в УПИ Х-514, кв. 65, представляващ ПИ с идентификатор 46053.501.1165 в с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен като допълващо застрояване в УПИ Х-514" с възложител: Г*Й*Р*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 08.04.2021 г.

2021-03-18  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Складова база за съхранение и преработка на фуражни суровини - II етап на строителство с местонахождение ПИ 10238.22.9, с. Васил Левски, общ. Търговище"" с възложител: "Фуражен завод" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.04.2021 г.

2021-03-18  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на ново трасе с две линиипо 20 kV от подстанция Каспичан до главно разпределително табло (ГРТ) на площадката на Рока България АД"" с възложител: "Рока България" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.04.2021 г.

2021-03-08  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен" с възложител: "Ваком МП" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 22.03.2021 г.

2021-02-24  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на складово-производствена сграда за обработка на черни и цветни метали в ПИ 10176.502.67 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, общ. Шумен" с възложител: "Хъс" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.03.2021 г.

2021-02-24  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Газифициране на инсталация за производство на необработени метали от отпадъциот метали чрез металургични процеси, разположена в землището на с. Стража, общ. Търговище, обл. Търговище" с възложител: "БМП - близнаци - метал пластик" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.03.2021 г.

2021-02-01  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62 по кадастралната карта на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен" с възложител: "Ултима про" ЕАД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.02.2021 г.

2021-01-26  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Преоборудване на сгради с № 10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици - кокошки носачки, в рамките на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот с идентификатор 23738.53.31 с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител: "Мар-крафт" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 09.02.2021 г.


26-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.