Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инвестиционни намерения 2022 г.

 

2022-12-21  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Ружица на територията на община Каолиново и община Никола Козлево, обл. Шумен" с възложител "Ружица грийн пауър" ЕООД

2022-12-12  Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение на дейността на площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот 73626.504.725 по КККР на гр. Търговище" с възложител община Търговище

2022-12-08  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия ВЕП Каолиново в землищата на с. Лятно и гр. Каолиново, общ. Каолиново" с възложители Е*А*, И*И*, О*И*, ЕТ "Арко-И*И*" и "Алфа енерджи ка" ЕАД, чрез "Аура енерджи" ЕООД

2022-11-21  Съобщение за инвестиционно предложение "Технологично оборудване за преработка на полипропиленови и полиетиленови изрезки, които са технологичен отпадък от основното производство на Полипринт ЕООД в ПИ № 83510.670.69 по КК на гр. Шумен, с площ 1070 кв. м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Полипринт" ЕООД

2022-11-11  Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в част от поземлен имот с идентификатор 83510.670.73 по КК на гр. Шумен" с възложител "Пенкомерс" ООД

2022-11-07  Съобщение за инвестиционно предложение "Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 83510.665.164 по КК КР на гр. Шумен и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител община Шумен

2022-11-07  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на алуминиеви профили в ПИ с идентификатор 63241.555.4 по КК на с. Руец, общ. Търговище" с възложител "Скаймет" ЕООД

2022-11-04  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури, резервоари за съхранение на олио и собствено водовземно съоръжение" с възложител "Кристера" АД

2022-10-14  Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение на дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 83510.665.235 по КК на гр. Шумен с площ 7073 кв.м. и НТП: Депо за вторични суровини" с възложител "Евро импекс - Варна" ЕООД

2022-09-30  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на ресторант, семеен хотел, басейн и бунгала в поземлен имот с площ 9 971 кв.м., с идентификатор 58222.215.26 по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, област Шумен" с възложител Д* Д* и Й* Й*

2022-09-27  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4 957,2 kWp в ПИ № 05030.1.65 по КК на с. Божурка, общ. Търговище с площ  69179 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "МИГ-14 " ООД

2022-09-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4 957,2 kWp в ПИ № 73609.13.6 по КК на с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг" с възложител „БИММ-АГРО“ ЕООД

2022-09-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с генерирана мощност до 1 MW в ПИ № 73626.415.33 по КК на гр. Търговище с площ 148861 кв.м. и НТП: За животновъден комплекс" с възложител "Сън асет мениджмънт" ЕООД

2022-09-12 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на садково стопанство и брегова рециркулационна система в акваторията на язовир Златар-3 в землището на с. Златар, общ. Велики Праслав" с възложител "Булкрафт инженеринг ДВ" ЕООД

2022-08-25 Съобщение за инвестиционно предложение "Общински път за връзка на ГП I -2 Русе – Варна с депо за строителни отпадъци в кв. Мътница от ПИ 83510.192.28 до ПИ 83510.208.31 по КК на гр. Шумен" с възложител община Шумен

2022-08-25 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на ФвЕЦ, производствено - складова база и сондаж в ПИ 83510.2.155 по КК на гр. Шумен с НТП: Нива" с възложител Ю*П*

2022-08-24 Съобщение за инвестиционно предложение "Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци гр. Смядово" с възложител община Смядово

2022-08-24 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност 228,48 kWp в УПИ XI-363,364 в кв. 42, с. Буховци, общ. Търговище" с възложител К*К*

2022-08-15 Съобщение за инвестиционно предложение "Почистване от храстова и горска дървесна растителност на имоти в землищата на с. Риш и с. Янково, общ. Смядово" с възложител "Къмпани хотелс ДС" ЕООД

2022-08-08 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец за вода – промишлени води в поземлен имот с идентификатор 52009.504.299 по КК на гр. Нови пазар" с възложител "Рьофикс" ЕООД

2022-08-08 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4 400 кW в ПИ 53535.239.51 по КК на  гр. Омуртаг, НТП: Нива с площ 43 592 кв.м." с възложител "Б 101" ООД

2022-08-08 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на дълбок тръбен кладенец с дълбочина 700 м. в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41 в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "ХЦС" АД

2022-08-02 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на два броя ветрогенератори в ПИ с идентификатори 37469.24.52 и 37469.30.32 по КК на с. Ковачевец, общ. Попово с НТП: Нива" с възложител "Синтезия" ООД

2022-07-29 Съобщение за инвестиционно предложение „Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв.12 в с. Хитрино“ с възложител „БИО ЕНИГМА“ ЕООД

2022-07-22 Съобщение за инвестиционно предложение "Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животинска продукция – мляко и месо с пречиствателно съоръжение към тях в ПИ с идентификатор 11716.637.38 по КК на с. Водица, общ. Попово, поставяне на автономна фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 11716.637.36 по КК на с. Водица, общ. Попово и закупуване на хладилен камион" с възложител ET "Иванов Къмпани - Иван Иванов"

2022-07-21 Съобщение за инвестиционно предложение "Монтиране на нови съоръжения в рамките на съществуващ цех за алуминиеви профили в Индустриален парк – Шумен, Зона С в поземлен имот с идентификатор 83510.693.51 по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Виас" ЕООД

2022-07-20 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW в рамките на ПИ с идентификатор 52009.119.322 по КК на гр. Нови Пазар с площ 505755 кв.м. с ТПТ: Земеделска и НТП: Пасище" с възложител "Солар Нови пазар" ЕООД

2022-07-15 Съобщение за инвестиционно предложение "Изменение на Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) в обхват поземлен имот 67708.308.520 по КК на гр. Смядово с цел изграждане на Център за поправка и повторна употреба" с възложител Община Смядово

2022-07-14 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на плодове в УПИ I, кв.24, с. Долина, общ. Каолиново" с възложител "Агромар България" ЕООД

2022-07-13 Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), разкомплектовани метални части на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в част от ПИ с идентификатор 83510.669.498 по КК на гр. Шумен" с възложител "Инженеринг СМР Груп" ЕООД

2022-07-13 Съобщение за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности със строителни отпадъци - рециклиране и оползотворяване на отпадъци чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на територията на област Шумен и област Търговище" с възложител "Пътища" АД

2022-07-12 Съобщение за инвестиционно предложение "Организиране на площадка за дейности по съхранение (R13), предварително третиране (R12) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, в това число и опаковки, както и метални опаковки и рециклиране (R3) на неопасни отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки в сгради с №№ 52009.501.224.7 и 52009.501.224.8, разположени в ПИ № 52009.501.224 по КК на гр. Нови пазар" с възложител "Елбимекс" ООД

2022-06-27 Съобщение за инвестиционно предложение „Модернизиране на предприятието чрез СМР, закупуване на нови машини и съоръжения и изграждане на покривна фотоволтаична централа за собствени нужди в УПИ № ХІІІ, кв.24 по плана на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав“ с възложител от „Органик комерс“ ЕООД

2022-06-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 88 MW в поземлен имот с идентификатор 68761.24.19 с площ 879 490 м² с ТПТ: Земеделска и НТП: Нива по КК на с. Станец, общ. Омуртаг" с възложител "Омуртаг солар" ЕООД

2022-06-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка № 2 за събиране, временно съхранение и търговска дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране, временно съхранение на излязло от употреба електическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), включително и дейности по предварително третиране на неопасно ИУЕЕО; събиране, временно съхранение и дейности по предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и събиране, временно съхранение и дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци - отработени автомобилни катализатори в Поземлен имот (ПИ) № 83510.670.503 (съответстващ на  УПИ VI - Производствено-складови и обществено обслужващи дейности в кв. 340в, по регулационния план на гр. Шумен) - с местонахождение: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. Гранит №7 и  площ 659 кв.м." с възложител "Крика скрап" ЕООД

2022-06-08 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на 9 броя  вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори: ПИ № 83510.425.14, ПИ №83510.425.67, ПИ №83510.425.68, ПИ №83510.425.72, ПИ №83510.425.73, ПИ №83510.425.77, ПИ №83510.425.79, ПИ №83510.425.80 и ПИ №83510.425.81 в землището на гр. Шумен, местност Горен Сусурлук след извършване промяна предназначението на земята" с възложител "КИММС" ЕООД

2022-06-07 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на три броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатор 83510.425.62, 83510.425.65 И 83510.425.66 по КК на гр. Шумен" с възложител И*Т*

2022-06-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства в част от имот с идентификатор 83510.669.497 по КК на гр. Шумен" с възложител "Карко логистикс" ЕООД

2022-05-19 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжение за производство на компост в рамките на поземлен имот с идентификатор 32706.34.38 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, общ. Шумен, обл. Шумен с площ 163507 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Алфа комерс" ООД

2022-05-18 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW в ПИ № 52009.120.1 по Кадастралната карта на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен с площ 391886 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Геосолар Нови пазар" ООД

2022-05-13 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ обект - мотел и жилище на собственика в поземлен имот в идентификатор 73626.204.745 по кадастралната карта на гр. Търговище с НТП: Нива, площ 22129 кв.м." с възложител М*Х*

2022-04-11 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ - IV, кв. 86 по плана на с. Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен" с възложител Г*Д*В*

2022-03-24 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за производство на пастьоризирани плодови сокове в УПИ V-550, кв. 30, с. Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен" с възложител "Деско комерс" ООД

2022-03-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на площадка за дейност с отпадъци в ПИ № 73626.504.203, гр. Търговище с НТП: За друг вид производствен, складов обект с площ 9775 кв.м." с възложител "ДНБ" ЕООД

2022-03-18 Съобщение за инвестиционно предложение "Модернизация на предприятие за производства на растителни масла с цел повишаване на производствения му капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа с мощност 999,0 kWp в ПИ № 58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав с площ 45312 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Плиска ойл" ООД

2022-03-18 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 83510.692.10 в землището на гр. Шумен с площ 1432 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Индустриален парк Шумен" АД

2022-03-17 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерично-маслени кулутри в поземлен имот 44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител ЕТ "Арко"

2022-03-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на част от животновъден обект и пристройка за млекопреработвателно предприятие - мини мандра в ПИ 15922.31.1 в с. Голямо Църквище, общ. Омуртаг" с възложител Н*Х*

2022-03-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 380+-10 м в рамките на ПИ № 73050.2.47, с. Трем, община Хитрино" с възложител "Екани" АД

2022-03-15 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща инфраструктура - ел. захранване, довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ колектор в поземлен имот с идентификатор 67708.202.880 по КК на гр. Смядово" с възложител община Смядово

2022-03-08 Съобщение за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в производствена база за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и допълващо застрояване към нея в УПИ XV-29, кв. 6 по плана на с. Бистра, общ. Търговище" с възложител ЕТ "Ивайло Илиев - Далила-С"

2022-02-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на плодове в поземлен имот с идентификатор 83510.38.28, местност Стража, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Мегафрут" ООД

2022-02-22 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на два броя водовземни съоръжения - тръбни кладенци в ПИ 32473.41.1, местност Кайнерджа и ПИ 32473.44.5, местност Хотуля по КК на с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител "Изворово агро" ЕООД

2022-02-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс - Ритейл парк в УПИ VI - ООД и ЖС кв. 655, идентификатор 83510.662.603 по КК на гр. Шумен" с възложител "ВИАС" ЕООД

2022-02-03 Съобщение за инвестиционно предложение "Присъединяване към газопреносна мрежа на "АРЕСГАЗ" ЕАД, гр. Търговище на площадка, собственост на "Поляница" ЕООД, находяща се в ПИ 73626.504.228, УПИ XV, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище и Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна от 10 000 т/год. на 20 000 т/год." с възложител "Рок 7" ЕООД

2022-02-03 Съобщение за инвестиционно предложение "Площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на неопасни отпадъци; събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на отпадъци от опаковки ; събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане на ОЧЦМ; събиране, временно съхранение на НУБА; събиране, временно съхранение на ИУМПС; събиране, временно съхранение на ИУЕЕО" с възложител "Максметълс" ЕООД

2022-02-01 Съобщение за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDL в УПИ VII –„ООД, ТЪРГ. АДМ. К-С“, кв. 513 по плана на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“, ид. по КК 83510.662.546" с възложител "Рийл истейт сълюшън" АД

2022-01-18 Съобщение за инвестиционно предложение "Оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животински продукти и модернизация на ЛПСОВ" с възложител "Брамас 96" АД

2022-01-10 Съобщение за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип Lidl в УПИ II - "ООД", кв. 570 по плана на гр. Шумен идентичен с поземлен имот с идентификатор 83510.658.453 по КК на гр. Шумен" с възложител "Лидл България ЕООД енд ко.кд"

2022-01-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци от пластмаси и хартия в промишлена зона, поземлен имот с идентификатор 73626.504.206 по КК на гр. Търговище" с възложител "Сел метал фореин трейд" ЕООД

2022-01-05 Съобщение за инвестиционно предложение "Преустройство на сервиз за ремонт на МПС в цех за производство на директни плодови сокове и склад за съхранение на плодове в ПИ 83510.337.6 по КК на гр. Шумен" с възложител "Аутострийм" ООД


05-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.