Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2022 г.

 

2022-07-20 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за обект Трафопост към Базова станция № TGV0049. В000 - Пресяк в проектен поземлен имот с идентификатор 06882.1.27, с Буйново, общ. Търговище и Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване на Базова станция № TGV0049. В000-Пресяк в ПИ № 06882.1.25 в землището на с. Буйново, общ. Търговище" с възложител "А1 Тауърс България" ЕООД

2022-07-04 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на проект за изменение на общ устройствен план на община Нови пазар във връзка с определяне на нови устройствени зони за бъдеща урбанизация и отделни поземлени имоти в землищата на гр. Нови пазар и с. Стоян Михайловски" с възложител община Нови пазар

2022-06-28 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на Община Смядово за периода 2021-2028г." с възложител община Смядово

2022-06-28 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Никола Козлево " с възложител община Никола козлево

2022-06-24 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците (ПУО) за община Антоново за периода 2022 - 2028 г." с възложител община Антоново

2022-06-22 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Каолиново във връзка с изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Ружица в землищата на селата Лятно, Долина и Лиси връх" с възложител община Каолиново

2022-06-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на Проект за изменение на План за регулация и застрояване за УПИ I, кв. 5 по плана на промишлена зона гр. Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3224 по КККР на землище гр. Попово, за изграждане на Инсталации за производство на сурови растителни масла от слънчогледово и рапично семе, с капацитет 500 т. преработена суровина за денонощие" с възложител "Кристера" АД

2022-06-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план – План за застрояване за обект Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2,05 MW в поземлен имот с идентификатор 37811.37.17, стопански двор, землище на с. Козма Презвитер, Община Омуртаг" с възложител "Квинс-арго" ЕООД

2022-05-31 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на ПУП - ПЗ за изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в поземлен имот с идентификатор 53535.3.205 по КК на гр. Омуртаг и ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии" с възложител "Омуртаг енерджи" ООД

2022-05-13 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Нов кабел 20 kV за захранване на нов трафопост за външно електрозахранване на ППС 4909, находяща се в ПИ № 18407.4.64 в землището на с. Гърчиново, общ. Опака" с възложител "Цетин България" ЕАД

2022-05-12 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Каспичан 2021-2028 г." с възложител община Каспичан

2022-05-03 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изменение на ОУПО на община Трговище и на действащия ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 73626.33.92 и 93 (стар 73626.33.8) по КККР на гр. Търговище" с възложител община Търговище

2022-03-22 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП на община Велики Преслав в обхват на поземлен имот с идентификатор 58222.428.8 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2022-02-25 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Хитрино за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Хитрино

2022-02-22 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Каолиново 2021 - 2028 г." с възложител община Каолиново

2022-02-08 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП-ПП за 2 броя въздушни кабелни линии, преминаващи през територията на общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Геосолар Каменяк" ЕООД

2022-02-08 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФВЦ) за собствени нужди в ПИ 55201.9.43 по плана на с. Пайдушко, общ. Търговище" с възложител "Пътинженеритгстрой - Т" ЕАД

2022-01-14 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Венец 2021 г. - 2028 г." с възложител община Венец

2022-01-13 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, УПИ IV, УПИ V и УПИ IX, кв. 13 по плана на с. Горна Златица, общ. Антоново за ФЕЦ до 1000 kW" с възложител "Агропродукт М" ЕООД

2022-01-05 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 73626.518.117 по КК на гр. Търговище" с възложител "Енергия Търговище" АД


05-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.