Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2022 г.

 

2022-12-20 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план-парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за Захранваща кабелна линия 20 kV от съществуващ СР стълб в ПИ с идентификатор 83510.586.1, част от въздушна електропроводна линия 20 kV Мараш до ГРУ 20kV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, м-т Чернювец, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен" с възложител "Мегатекс - 88 солар 2" ЕООД

2022-12-20 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за Захранваща кабелна линия 20 kV от съществуващ СР стълб в ПИ с идентификатор 83510.599.14, част от въздушна електропроводна линия 20 kV Чилингиров до МКРУ 20kV и Захранваща кабелна линия 20 kV от МКРУ 20kV до ГРУ 20kV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, м-т Чернювец, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен" с възложител "Мегатекс - 88 солар 3" ЕООД

2022-12-12 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП на община Хитрино в обхват УПИ I и УПИ II в кв. 29 по действащия регулационен план на с. Добри Войниково, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2022-12-08 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 73626.156.263 местност Драка Б по КК на гр. Търговище, НТП: Друг вид нива и площ 488 кв.м." с възложител Т*С*

2022-12-07 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.31.36 по КК на гр. Търговище с НТП: Друг вид нива и площ 3000 кв.м." с възложител "Антар" ООД

2022-12-07 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.31.37  по КК на гр. Търговище с НТП: Друг вид нива и площ 2999 кв.м." с възложител "Антар" ООД

2022-12-01 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 54273.90.8 по КК на с. Осмар, общ. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2022-11-23 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.60.15 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2022-11-21 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП на община Хитрино в обхват УПИ II в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Трем, общ. Хитрино; ПИ 61697.22.471, 61697.22.539 и 61697.22.431 по КККР на с. Развигорово, общ. Хитрино; ПИ 67283.26.156 и 67283.26.157 по КККР на с. Сливак, общ. Хитрино; ПИ 32250.25.108 по КККР на с. Иглика, общ. Хитрино; ПИ 02244.13.96, 02244.13.98, 02244.13.99 и 02244.13.1 по КККР на с. Байково и ПИ 73050.23.7, 73050.23.54 и 73050.15.9 по КККР на с. Трем, общ. Хитрино; ПИ 72285.28.432, 72285.29.433, ПИ 72285.28.425 и 72285.26.406 по КККР на с. Тервел, общ. Хитрино; ПИ 32250.73.7 по КККР на с. Иглика, обш. Хитрино и УПИ VIII в кв. 26 по действащия регулационен план на с. Тимарево, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2022-11-18 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Търговище за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Търговище

2022-11-17 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП- ПП) на елементи на техническата инфраструктура - 2 бр. въздушни кабелни линии преминаващи през територията на общ. Хитрино и общ. Шумен за обект: Фотоволтаична централа в ПИ 35969.4.279 и ПИ 35969.4.282 в землището на с. Каменяк, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Геосолар Каменяк" ООД

2022-11-10 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Смяна предназначението на ПИ 83510.37.9 по КК на гр. Шумен от земеделска земя в такава за складови дейности с приложено решение на общински съвет гр. Шумен, с което се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПЗ за участъка извън урбанизираната територия за ПИ с идентификатор 83510.37.9 по КК на гр. Шумен и ПУП - ПП за участъка извън урбанизираната територия за ПИ с идентификатор 83510.37.9 по КК на гр. Шумен" с възложител Г*Г*

2022-10-07 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП на Община Каолиново с цел определяне на нови територии „чисто производствени дейности“ в ПИ № 37232.11.3, 37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 37232.31.3 в землището на с. Климент, ПИ № 18188.34.12, 18188.42.11 в землището на с. Гусла, ПИ № 58485.2.22, 58485.49.19, 58485.41.82 (за подстанция) в землището на с. Пристое и ПИ № 06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1, 06094.61.9 в землището на с. Браничево, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител община Каолиново

2022-10-07 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП на Община Каолиново в обхват поземлени имоти с идентификатори 36079.28.7, 36079.84.2, 36079.86.1, 36079.86.6, 36079.96.4, 36079.113.10, 36079.114.12 по КК на гр. Каолиново и поземлени имоти с идентификатори 44865.16.13 и 44865.17.8 по КК на с. Лятно, общ. Каолиново" с възложител община Каолиново

2022-09-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Омуртаг 2021 - 2028 г." с възложител община Омуртаг

2022-09-26 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Водопроводно отклонение за ПИ 73626.122.9, с. Разбойна, местност Разбойнишка кория, общ. Търговище" с възложител Б*К* и А*К*

2022-09-20 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Предложение ПУП-ПЗ за смяна предназначение на ПИ 53062.16.209, с. Обител, общ. Омуртаг, обл. Търговище с площ 316 564 кв.м., ТПТ: Земеделска, НТП: Пасище, категория 8 и обединяването му с ПИ 53062.15.56, област Търговище, община Омуртаг, с. Обител, с площ  451 459 кв.м., ТПТ: Урбанизирана, НТП: За електроенергийно производство" с възложител "Геосолар Омуртаг" ООД

2022-09-12 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велики Преслав в обхват на ПИ № 58222.60.15 с площ 3499 кв.м. и НТП: Нива" с възложител Община Велики Преслав

2022-09-12 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изграждане на повишаваща подстанция Омуртаг Ср.Н.33/110 kV в поземлен имот с идентификатор 53535.221.243 по КК на гр. Омуртаг с площ 4999 кв.м. и НТП: Нива и прокарване на подземно кабелни трасета през съществуващи общински пътища и общински имоти относно присъединяване на Фотоволтаична централа към преносната електрическа мрежа на ЕСО ЕАД в подстанция Омуртаг" с възложител "Геосолар Омуртаг" ООД

2022-08-22 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на проект за частично извенение на общ устройствен план на община Никола Козлево" с възложител община Никола Козлево

2022-07-20 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за обект Трафопост към Базова станция № TGV0049. В000 - Пресяк в проектен поземлен имот с идентификатор 06882.1.27, с Буйново, общ. Търговище и Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване на Базова станция № TGV0049. В000-Пресяк в ПИ № 06882.1.25 в землището на с. Буйново, общ. Търговище" с възложител "А1 Тауърс България" ЕООД

2022-07-04 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на проект за изменение на общ устройствен план на община Нови пазар във връзка с определяне на нови устройствени зони за бъдеща урбанизация и отделни поземлени имоти в землищата на гр. Нови пазар и с. Стоян Михайловски" с възложител община Нови пазар

2022-06-28 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на Община Смядово за периода 2021-2028г." с възложител община Смядово

2022-06-28 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Никола Козлево " с възложител община Никола козлево

2022-06-24 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците (ПУО) за община Антоново за периода 2022 - 2028 г." с възложител община Антоново

2022-06-22 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Каолиново във връзка с изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Ружица в землищата на селата Лятно, Долина и Лиси връх" с възложител община Каолиново

2022-06-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на Проект за изменение на План за регулация и застрояване за УПИ I, кв. 5 по плана на промишлена зона гр. Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3224 по КККР на землище гр. Попово, за изграждане на Инсталации за производство на сурови растителни масла от слънчогледово и рапично семе, с капацитет 500 т. преработена суровина за денонощие" с възложител "Кристера" АД

2022-06-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план – План за застрояване за обект Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2,05 MW в поземлен имот с идентификатор 37811.37.17, стопански двор, землище на с. Козма Презвитер, Община Омуртаг" с възложител "Квинс-арго" ЕООД

2022-05-31 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на ПУП - ПЗ за изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в поземлен имот с идентификатор 53535.3.205 по КК на гр. Омуртаг и ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии" с възложител "Омуртаг енерджи" ООД

2022-05-13 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Нов кабел 20 kV за захранване на нов трафопост за външно електрозахранване на ППС 4909, находяща се в ПИ № 18407.4.64 в землището на с. Гърчиново, общ. Опака" с възложител "Цетин България" ЕАД

2022-05-12 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Каспичан 2021-2028 г." с възложител община Каспичан

2022-05-03 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изменение на ОУПО на община Трговище и на действащия ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 73626.33.92 и 93 (стар 73626.33.8) по КККР на гр. Търговище" с възложител община Търговище

2022-03-22 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП на община Велики Преслав в обхват на поземлен имот с идентификатор 58222.428.8 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2022-02-25 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Хитрино за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Хитрино

2022-02-22 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Каолиново 2021 - 2028 г." с възложител община Каолиново

2022-02-08 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП-ПП за 2 броя въздушни кабелни линии, преминаващи през територията на общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Геосолар Каменяк" ЕООД

2022-02-08 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФВЦ) за собствени нужди в ПИ 55201.9.43 по плана на с. Пайдушко, общ. Търговище" с възложител "Пътинженеритгстрой - Т" ЕАД

2022-01-14 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Венец 2021 г. - 2028 г." с възложител община Венец

2022-01-13 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, УПИ IV, УПИ V и УПИ IX, кв. 13 по плана на с. Горна Златица, общ. Антоново за ФЕЦ до 1000 kW" с възложител "Агропродукт М" ЕООД

2022-01-05 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 73626.518.117 по КК на гр. Търговище" с възложител "Енергия Търговище" АД


05-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.