Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2022 г.

 

2022-01-14 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Венец 2021 г. - 2028 г." с възложител община Венец

2022-01-13 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, УПИ IV, УПИ V и УПИ IX, кв. 13 по плана на с. Горна Златица, общ. Антоново за ФЕЦ до 1000 kW" с възложител "Агропродукт М" ЕООД

2022-01-05 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 73626.518.117 по КК на гр. Търговище" с възложител "Енергия Търговище" АД


05-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.