Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за 2022 г.

 

2022-01-25  Искане за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за 2 бр. въздушни кабелни линии, преминаващи през територията на общ. Хитрино и общ. Шумен

2022-01-24  Искане за Програма за управление на отпадъците на община Венец за периода 2021 - 2028 г. - приложение № 3 от Програма за опазванена околната среда на община Венец за периода 2021 - 2028 г.

2022-01-18  Искане за Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот 73626.518.117 в земището на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище

2022-01-07  Искане за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15895.20.9903 по КККР на с. Голямо ново, общ. Търговище

2022-01-07  Искане за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15895.20.9902 по КККР на с. Голямо ново, общ. Търговище

2022-01-06  Искане за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с идентификатор 56770.41.4 по КК на гр. Плиска, като се променя на устройствената зона "Предимно производствена" и отреждането на имота за "Фотоволтаична централа"


06-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.