Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за 2022 г.

 

2022-12-22  Искане за "Проект за устройствен план - изменение на ОУП на община Велики Преслав за ПИ с идентификатор 54273.90.8 в местност Бучин дол по КК на с. Осмар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен"

2022-12-12  Искане и информация за "Частично изменение на общ устройствен план на община Каолиново с цел да се определят нови територии за чисто производствени функции в ПИ № 37232.11.3, 37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 37232.31.3 в землището на с. Климент, ПИ № 18188.34.12, 18188.42.11, в землището на с. Гусла, ПИ № 58485.2.22, 58485.49.19, в землището на с. Пристое и ПИ № 06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1, 06094.61.9 в землището на с. Браничево и територии за инженерно-техническа инфраструктура в ПИ 58485.41.82 (за подстанция) в землището на с. Пристое, общ. Каолиново, обл. Шумен"

2022-11-24  Искане за "ПУП - ПЗ за смяна предназначението на ПИ 83510.37.9 по КК на гр. Шумен от земеделска в такава за складови дейности"

2022-11-22  Искане за "Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи от техническата инфраструктура - 2 бр. въздушни кабелни линии преминаващи през територията на община Хитрино и общ. Шумен за обект: Фотоволтаична централа в ПИ 35969.4.279 и ПИ 35969.4.282 в землището на с. Каменяк, общ. Хитрино, обл. Шумен"

2022-11-18  Искане за "Програма за управление на отпадъците на община Търговище за периода 2021 - 2028 г., като неразделна част от Програма за опазване на околната среда на община Търговище за периода 2021-2028 г."

2022-11-01  Искане за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Каолиново"

2022-10-13  Искане за "Програма за управление на отпадъците на община Омуртаг за периода 2021 - 2028 г."

2022-09-28  Искане за "Предложение ПУП-ПЗ за смяна предназначение на ПИ 53062.16.209, с. Обител, общ. Омуртаг, обл. Търговище с площ 31664 кв.м., ТПТ: Земеделска, НТП: Пасища, категория на земята 8 (осма) и обединяването му с ПИ 53062.15.56, обл. Търговище, общ. Омуртаг, с. Обител с площ 451459 кв.м. , с ТПТ: Урбанизирана, с НТП: За електроенергийно производство"

2022-09-28  Искане за "Програма за управление на отпадъците на община Антоново 2022-2028 г."

2022-09-15  Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 53535.221.243, гр. Омуртаг във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на повишаваща подстанция Омуртаг Ср.Н.33/110кV и подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за строеж присъединяване на фотоволтаична електроцентрала към преносната мрежа на ЕСО ЕАД в постанция Омуртаг"

2022-08-26  Искане за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Никола Козлево"

2022-08-19  Искане за "Проект на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 52009.101.984 по плана на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен"

2022-07-21 Искане за "Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Каолиново"

2022-07-15 Искане за "Проект за частично изменение на ОУП на Община Никола Козлево"

2022-07-11  Искане за "Проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I, кв. 5 по плана на промишлена зона гр. Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3224 по КККР на землище гр. Попово, за изграждане на инсталация за производство на сурови растителни масла от слънчогледово и рапично семе с капацитет 500 т. преработена суровина за денонощие"

2022-07-07  Искане за "Проект за изменение на Общ Устройствен план на Община Нови пазар във връзка с определяне на нови устройствени зони за бъдеща урбанизация в отделни поземлени имоти в землищата на гр. Нови пазар и с. Стоян Михайловски"

2022-07-07  Искане за "Програма за управление на отпадъците на община Смядово за периода 2021 - 2028 г."

2022-06-29  Искане за "ПУП-ПЗ за обект "Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2,05 MW" в ПИ с идентификатор 37811.37.17, стопански двор, землището на с. Козма Презвитер, Община Омуртаг"

2022-06-08  Искане за "Програма за управление на отпадъците на община Каспичан за периода 2021 - 2028 г."

2022-06-07  Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в поземлен имот с идентификатор 53535.3.205 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище и подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии"

2022-06-07  Искане за "Частично изменение на ОУП община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.428.8 по КК на гр. Велики Преслав"

2022-06-02  Искане за "Изменение на ощия устройствен план на община Търговище (ОУПО)"

2022-04-18  Искане за "План за застрояване в ПИ 32562.48.647 в землището на с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен"

2022-03-11  Искане за "Програма за управление на отпадъците на община Хитрино за периода 2021 - 2028 г."

2022-03-07  Искане за "Програма за управление на отпадъците на община Каолиново за периода 2021 - 2028 г."

2022-02-28  Искане за "Изменение на ПУП-План за застрояване за отреждане на ПИ 55201.9.43 по КК на  с. Пайдушко, общ. Търговище за „производствено-складови дейности и фотоволтаична централа“, във връзка с изграждане на фотоволтаична централа /ФВЦ/ с мощност до 4,5 МWр и изготвяне на ПУП-Парцеларен план /ПУП-ПП/за подземен кабел 20KV за отвеждане на произведената енергия от ФЕЦ в ПИ 55201.9.43 по КК на с. Пайдушко, общ. Търговище до стълб от съществуващ въздушен електропровод 20KV (собственост на ПЪТИНЖИНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД) в ПИ 55201.6.34 по КК на с. Пайдушко, общ. Търговище"

2022-02-15  Искане за "Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04159.31.5 по КК на с. Бистра, общ. Търговище"

2022-02-15  Искане за Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04159.31.6 по КК на с. Бистра, общ. Търговище"

2022-01-27  Искане за План за застрояване в ПИ 32562.48.647, в землището на с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен

2022-01-25  Искане за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за 2 бр. въздушни кабелни линии, преминаващи през територията на общ. Хитрино и общ. Шумен

2022-01-24  Искане за Програма за управление на отпадъците на община Венец за периода 2021 - 2028 г. - приложение № 3 от Програма за опазванена околната среда на община Венец за периода 2021 - 2028 г.

2022-01-18  Искане за Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот 73626.518.117 в земището на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище

2022-01-07  Искане за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15895.20.9903 по КККР на с. Голямо ново, общ. Търговище

2022-01-07  Искане за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15895.20.9902 по КККР на с. Голямо ново, общ. Търговище

2022-01-06  Искане за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с идентификатор 56770.41.4 по КК на гр. Плиска, като се променя на устройствената зона "Предимно производствена" и отреждането на имота за "Фотоволтаична централа"


06-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.