Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за 2022 г.

 

2022-12-22 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтиране на нов фолиев стан и съпътстващи съоръжения във Валцов цех 2; инсталиране на индукционна и ротационна пещи за рециклиране на алуминий съдържащи материали; монтиране на аспирационни системи в цех Леярен и цех за Механична обработка на профили; инсталиране на система за втечнен пропан-бутан (LPG) в рамките на производствената площадка на Алкомет АД, в ПИ с идентификатори 10176.502.38, 10176.502.68. 10176.502.53, 10176.502.59  по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен, с НТП: За черната и цветна металургия"  с възложител "Алкомет" АД

2022-12-12 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Разширение дейността на площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот 73626.504.725 по КККР на гр. Търговище, община Търговище, с НТП За друг вид производствен, складов обект"  с възложител Община Търговище

2022-12-02 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на газова инсталация с резервоарно стопанство с 2 броя резервоари, всеки с обем 50 куб.м. за ВВГ (втечнен въглеводороден газ), в ПИ с идентификатор 52009.504.270 по КК на град Нови пазар, за резервно захранване на  Ново стъкло ЕАД с НТП: За друг вид производствен, складов обект"  с възложител „Ново стъкло“ ЕАД

2022-11-30 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия ВЕП Каолиново в землищата на с. Лятно и гр. Каолиново, общ. Каолиново"  с възложител „Еура енерджи“ АД - пълномощник на възложителите

2022-10-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на алуминиеви профили в ПИ с идентификатор 63241.555.4  по  КК на с. Руец, общ. Търговище"  с възложител „СКАЙМЕТ“ ЕООД

2022-10-20 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 83510.665.164 по КК КР на гр. Шумен и НТП За друг вид производствен, складов обект" с възложител община Шумен

2022-10-18 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в част от поземлен имот с идентификатор 83510.670.73 по КК на гр. Шумен" с възложител "Пенкомерс" ООД

2022-09-30 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на производствена сграда и линия за леене на алуминиеви заготовки в поземлен имот с идентификатор 69599.100.102 по КККР на с. Стража, общ. Търговище" с възложител "БМП - близнаци-метал пластик" ООД

2022-09-27 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури, резервоари за съхранение на олио и собствено водовземно съоръжение в поземлен имот 57649.503.3224, област Търговище, община Попово, гр. Попово" с възложител "Кристера" АД

2022-09-20 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционен комплекс тип Къщи за гости в  собствен поземлен имот с идентификатор №58222.208.8, местност Омуртагов мост по КК на гр.Велики Преслав" с възложител Е*П*

2022-09-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на вятърен парк за производство на електическа енергия - Ружица на територията на общ. Каолиново и общ. Никола Козлево, обл. Шумен" с възложител "Ружица грийн пауър" ЕООД

2022-09-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4 957,2 kWp в ПИ № 73609.13.6 по КК на с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг с площ  69991 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Бимм-агро" ЕООД

2022-09-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4 957,2 kWp в ПИ № 05030.1.65 по КК на с. Божурка, общ. Търговище с площ  69197 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Миг-14" ООД

2022-09-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с генерирана мощност до 1 MW в ПИ № 73626.415.33 по КК на гр. Търговище с площ  148861 кв.м. и НТП: За животновъден комплекс" с възложител "Сън асет мениджмънт" ЕООД

2022-09-02 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Увеличаване на разрешените количества третирани строителни отпадъци, добавяне на нови дейности със строителни отпадъци - рециклиране и оползотворяване на отпадъци, чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на територията на област Шумен и област Търговище" с възложител "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД

2022-08-16 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Почистване от храстова и горско-дървесна растителност на имоти в землищата на с. Риш и с. Янково, общ. Смядово" с възложител "Къмпани хотелс ДС" ЕООД

2022-08-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Разширяване на дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране (сортиране) на отпадъци в ПИ с идентификатор 83510.665.253 по КК на гр. Шумен" с възложител "Евроимпекс - Варна" ЕООД

2022-08-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 180 kW за собствено потребление и закупуване на автоматизирана линия за производство на пелети от растителни отпадъци в УПИ XXI, кв. 86 по плана на с. Пет могили, общ. Никола Козлево" с възложител "Десико комерс - Славов" ЕООД

2022-08-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност 228,48 kWp в УПИ XI-363,364 в кв. 42, с. Буховци, общ. Търговище" с възложител К*К*

2022-08-11 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Общински път за връзка на ГП I -2 Русе – Варна с депо за строителни отпадъци в кв. Мътница от ПИ 83510.192.28 до ПИ 83510.208.31 по КК на гр. Шумен" с възложител община Шумен

2022-08-11 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 2,6 MW в ПИ № 67708.207.989 в землището на гр. Смядово с площ 28048 кв.м. и НТП: Неизползвана нива" с възложител "Б 102" ЕООД

2022-08-10 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 1,0 MW в ПИ № 67708.121.25 в землището на гр. Смядово с площ 11828 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Б 103" ЕООД

2022-08-05 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Извършване на дейности с аквакултури: развъждане и отглеждане на риби и др. водни организми в язовир „Белокопитово“ с капацитет 20 000 кг риба за консумация в ПИ с идентификатор 03633.2.4 по КК на с. Белокопитово, общ. Шумен“ с възложител „Хемус консулт“ ЕООД

2022-08-05 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 1,3 MW в ПИ № 67708.121.120 в землището на гр. Смядово с площ 15003 кв.м. и НТП: „Нива“ с възложител "Б 103" ЕООД

2022-07-22  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтаж и експлоатация на шредер за третиране на ИУМПС и приемане на нови видове отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в ПИ с идентификатор 83510.680.505 по КК на гр. Шумен" с възложител "Еврометал-Шумен" АД

2022-07-18  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4 400 кW в ПИ 53535.239.51 по КК на  гр. Омуртаг" с възложител "Б 101" ООД

2022-07-12  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW в поземлен имот с идентификатор 52009.119.322 по Кадастралната карта на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител "Солар Нови пазар" ЕООД

2022-07-12  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на ресторант, семеен хотел, басейн и бунгала в поземлен имот с площ 9.971 кв.м, с идентификатор 58222.215.26 по кад. карта на землището на гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен" с възложители Д*Д* и Й*Й*

2022-07-12  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Технологично оборудване за безотпадна преработка на полипропиленови и полиетиленови изрезки, които са технологичен отпадък от основното производство на Полипринт ЕООД, код 150102 с максимален капацитет 500 кг на ден, ел. мощност 16,65 kWh в собствен ПИ с идентификатор 83510.670.93 по КК на гр. Шумен с площ 1429 кв.м и НТП: За складова база" с възложител "Полипринт" ЕООД

2022-07-08  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци - гр. Смядово" с възложител община Смядово

2022-07-01  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на дълбок тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 83510.18.41, землище гр. Шумен" с възложител „ХЦС“ АД

2022-06-29  Обява за постъпили уведомления за инвестиционни предложения  „Изграждане на един брой ветрогенератор  в ПИ  с идентификатор 37469.24.52 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово“ и „Изграждане на един брой ветрогенератор  в ПИ  с идентификатор 37469.30.32 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово“ с възложител „Синтезия“ ООД

2022-06-27  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животинска продукция – мляко и месо с пречиствателно съоръжение към тях, поставяне на автономна фотоволтаична централа и закупуване на хладилен камион“ с възложител ЕТ „Иванов Къмпани-Иван Иванов“

2022-06-23  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за трансформиране и съхранение на електроенергия на територията на община Никола Козлево, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 77582.37.1 по КК на с. Хърсово, общ. Никола Козлево, с площ 61391 кв.м. и НТП Друг вид нива, собственост на община Никола Козлево" с възложител "Ружица грийн пауър" ЕООД

2022-06-22  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв. м12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Био енигма" ЕООД

2022-06-21  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ обект – мотел и жилище на собственика в ПИ с идентификатор 73626.204.745 по КК на гр. Търговище" с възложител М*Х*

2022-06-15  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтиране на нови съоръжения в рамките на съществуващ цех за алуминиеви профили в Индустриален парк - Шумен, Зона С в поземлени мот с идентификатор 83510.693.51 по КК на гр. Шумен" с възложител "Виас" ЕООД

2022-06-14  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор 67708.308.520 по КК на гр. Смядово с цел изграждане на Център за поправка и повторна употреба" с възложител община Смядово

2022-06-13  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Организиране на площадка за дейности по съхранение (R13), предварително третиране (R12) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, в това число и опаковки, както и метални опаковки и рециклиране (R3) на неопасни отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки" с възложител "Елбимекс" ООД

2022-06-02  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), разкомплектовани метални части на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)" с възложител "Инженеринг СМР Груп" ЕООД

2022-05-26  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 88 МW, в поземлен имот с идентификатор 68761.24.19, с обща площ: 879490кв. м., в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, местност Пандълък, с ТПТ: Земеделска, НТП: Нива" с възложител "Омуртаг солар" ЕООД

2022-05-19  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 83510.567.20 по КК на гр. Шумен с площ 168 943 кв.м. и НТП: За електроенергийно производство" с възложители "Мегатекс-88 Солар 1" ЕООД, "Мегатекс-88 Солар 2" ЕООД, "Мегатекс-88 Солар 3" ЕООД

2022-05-19  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на 9 броя  вилни сгради в следните имоти с идентификатори: ПИ 83510.425.14, ПИ 83510.425.67, ПИ 83510.425.68, ПИ 83510.425.72, ПИ 83510.425.73, ПИ 83510.425.77,  ПИ 83510.425.79, ПИ 83510.425.80 и ПИ 83510.425.81 в землището на гр. Шумен, местност Горен Сусурлук" с възложител "КИММС" EООД

2022-05-09  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на садково стопанство и брегова рециркулационна система в акваторията на язовир "Златар - 3" в землището на с. Златар, общ. Велики Преслав" с възложител "Булкрафт инженеринг ДВ" ЕООД

2022-05-04  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в част от ПИ с идентификатор 83510.669.497 по КК на гр. Шумен" с възложител "Карко логистикс" ЕООД. След постъпило допълнено уведомление, инвестиционното предложение се променя на "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства в част от ПИ с идентификатор 83510.669.497 по КК на гр. Шумен" обява

2022-04-27  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в част от ПИ с идентификатор 83510.669.497 по КК на гр. Шумен" с възложител "Карко логистикс" ЕООД

2022-04-27  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW в ПИ № 52009.120.1 по кадастралната карта на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител "Геосолар Нови пазар" ООД

2022-04-26  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности със строителни отпадъци - рециклиране и оползотворяване на отпадъци чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на територията на област Шумен и област Търговище" с възложител "Пътища" АД

2022-04-12  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжение за производство на компост в рамките на поземлен имот с идентификатор 32706.34.38 по кадастралната карта на на с. Илия Блъсково, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Алфа комерс" ООД

2022-03-29  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на плодове в УПИ I, кв. 24, с. Долина, общ. Каолиново" с възложител "Агромар България" ЕООД

2022-03-23  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Модернизиране на предприятието чрез СМР, закупуване на нови машини и съоръжения и изграждане на покривна фотоволтаична централа за собствени нужди в УПИ № ХІІІ, кв. 24 по плана на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав" с възложител "Органик комерс" ЕООД

2022-03-22  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка № 2 за  събиране, временно съхранение и търговска дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране, временно съхранение  на излязло от употреба електическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), включително  и  дейности по предварително третиране на неопасно ИУЕЕО; събиране, временно съхранение  и дейности по предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и събиране, временно съхранение  и дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци - отработени автомобилни катализатори в Поземлен имот (ПИ) № 83510.670.503" с възложител "Крика скрап" ЕООД

2022-03-18  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ - IV, кв. 86 по плана на с. Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен" с възложител Г*Д*В*

2022-03-11  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Преместваема инсталация за термична преработка на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен" с възложител "Емакс" ООД

2022-03-01  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 380+-10 м в рамките на ПИ № 73050.2.47, с. Трем, общ. Хитрино" с възложител "Екани" АД

2022-02-28  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Инсталации за  производство на сурови растителни масла от слънчогледово и рапично семе, с капацитет 500 т. преработена суровина на денонощие в ПИ с идентификатор 57649.503.3224 по КККР на гр. Попово" с възложител "Кристера" АД

2022-02-25  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Модернизация на предприятие за производства на растителни масла с цел повишаване на производствения му капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа с мощност 999,0 kWp в ПИ № 58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав с площ 45312 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Плиска ойл ООД" ООД

2022-02-23  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 83510.692.10 по КК на гр. Шумен с площ 1432 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Индустриален парк Шумен" АД

2022-02-15  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури в ПИ № 44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново" с възложител ЕТ "Арко - Ибрахим Хамидов"

2022-02-10  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на част от животновъден обект и пристройка за млекопреработвателно предприятие - минимандра в ПИ 15922.31.1 в с. Голямо църквище, общ. Омуртаг" с възложител Н*Е*Х*

2022-02-10  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в производствена база за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и допълващо застрояване към нея с местонахождение: УПИ XV-29, кв.6, с. Бистра, общ. Търговище" с възложител ЕТ "Ивайло Илиев - Далила-С"

2022-02-04  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс-Ритейл парк в УПИ VI-ООД и ЖС кв. 655, идентификатор 83510.662.603 по КК на гр. Шумен" с възложител "Виас" ЕООД

2022-02-02  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Присъединяване към газопреносна мрежа на "Аресгаз" ЕАД, гр. Търговище на площадка, собственост на "Поляница" ЕООД находяща се в ПИ 73626.504.228, УПИ XV, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище и Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна от 10 000 т/год. на 20 000 т/год." с възложител "Рок 7" ЕООД

2022-01-25  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на плодове в поземлен имот с идентификатор 83510.38.28, местност Стража, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Мегафрут" ООД

2022-01-18  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща инфраструктура - ел. захранване, довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ колектор в поземлен имот с идентификатор 67708.202.880 по КК на гр. Смядово" с възложител община Смядово

2022-01-07  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за производство на пастьоризирани плодови сокове в УПИ V-550, кв. 30, с. Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен" с възложител "Деско комерс" ООД


07-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.