Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Прекратени процедури 2022 г.

 

2022-11-22 Съобщение за Решение № ШУ-37-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Частично изменение на ОУП община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.60.15 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2022-10-25 Съобщение за Решение № ШУ-36-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на производствена сграда и линия за леене на алуминиеви заготовки в поземлен имот с идентификатор 69599.100.102 по КККР на с. Стража, общ. Търговище" с възложител "БМП-близнаци - метал ластик" ООД

2022-09-20 Съобщение за Решение № ШУ-35-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Почистване на храстова и горско дървесна растителност на имоти в землищата на с. Риш и с. Янково, общ. Смядово" с възложител "Къмпани хотелс ДС" ЕООД

2022-09-20 Съобщение за Решение № ШУ-34-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за трансформация и съхранение на електроенергия на територията на общ. Никола Козлево, обл. Шумен " с възложител "Ружица грийн пауър" ЕООД

2022-09-12 Съобщение за Решение № 284/09.09.2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на два броя водовземни съоръжения - тръбни кладенци в ПИ 32473.41.1 местност Кайнерджа и ПИ 32473.44.5 местност Хотуля по КК на с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител "Изворово агро" ЕООД

2022-09-01 Съобщение за Решение № ШУ-33-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 2,6 MW в ПИ с идентификатор 67708.207.989 по КК на гр. Смядово с 28048 кв.м. и НТП: Неизползвана нива (угар, орница)" с възложител "Б-102" ЕООД

2022-08-16 Съобщение за Решение № ШУ-32-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентала с обща инсталирана мощност 1,0 MW в ПИ с идентификатор 67708.121.25 по КК на гр. Смядово с площ 11828 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Б-103" ЕООД

2022-08-16 Съобщение за Решение № ШУ-31-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентала с обща инсталирана мощност 1,3 MW в ПИ с идентификатор 67708.121.120 по КК на гр. Смядово с площ 15003 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Б-103" ЕООД

2022-07-28 Съобщение за Решение № ШУ-30-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в ПИ №57649.58.2, м. Ямата, землището на гр. Попово, община Попово, област. Търговище" с възложител "Родна индустрия-91" ЕООД

2022-07-14 Съобщение за Решение № ШУ-29-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Инсталации за производство на сурови растителни масла от слънчогледово и рапично семе, с капацитет 500 т. преработена суровина за денонощие в ПИ с идентификатор 57649.503.3224 по КК на гр. Попово с площ 75782 кв.м. и НТП: За хранително-вкусова промишленост" с възложител "Кристера" АД

2022-06-21 Съобщение за Решение № ШУ-28-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 83510.567.20  по КК на гр. Шумен с площ 168943 кв.м. и НТП: За електроенергийно производство" с възложители "Мегатекс-88 Солар 1" ЕООД, "Мегатекс-88 Солар 2" ЕООД, "Мегатекс-88 Солар 3" ЕООД

2022-06-08 Съобщение за Решение № ШУ-27-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Извършване на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир Соара в поземлен имот с идентификатор 83510.569.27 по КК на гр. Шумен, местност Варнеолу, кв. Дивдядово" с възложител "Хемус консулт БГ" ЕООД

2022-06-03 Съобщение за Решение № ШУ-26-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - дренаж Врани кон в землището на с. Врани кон, общ. Омуртаг, област Търговище за допълнително питейно - битово водоснабдяване на селата Врани кон, Могилец, Голямо Църквище, Чернокапци, Красноселци и Звездица от община Омуртаг" с възложител община Омуртаг

2022-05-05 Съобщение за Решение № ШУ-25-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Ползване на повърхностен воден обект язовир Нови пазар - 1 с цел аквакултури и свързаните с тях дейности" с възложител "Напоителни системи" ЕАД

2022-04-08 Съобщение за Решение № ШУ-24-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Преместваема инсталация за термична преработка на отпадъци" в ПИ с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен, местност Кариерите в кв. Мътница" с възложител "Емакс" ООД

2022-03-29 Съобщение за Решение № ШУ-23-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 29 - газопроводно отклонение за аварийно захранване на Лавена АД, БГ Агро ЕООД, ПП Успех, Алтерм ЕООД - специализирана план-схема и работен проект" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2022-03-29 Съобщение за Решение № ШУ-22-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Откриване на обект за преработка на дървесина и пункт за изкупуване на билки, трюфели и др. гъби" с възложител "ТП Държавно горско стопанство Търговище"

2022-03-22 Съобщение за Решение № ШУ-21-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Създаване на площадка за съхраняване (R13) на излезли от употреба гуми" с възложител "Металинвест София" ЕООД

2022-03-22 Съобщение за Решение № ШУ-20-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ обект - мотел и жилище на собственика в поземлен имот с проектен идентификатор 73626.204.747 с площ 2906 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 73626.204.745 по КК на гр. Търговище, изграждане на крайпътен обслужващ обект - мотел и жилище на собственика в поземлен имот с проектен идентификатор 73626.204.748 с площ 2902 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 73626.204.745 по КК на гр. Търговище, изграждане на крайпътен обслужващ обект - мотел и жилище на собственика в поземлен имот с проектен идентификатор 73626.204.750 с площ 1164 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 73626.204.745 по КК на гр. Търговище" с възложител М*М*Х*

2022-03-21 Съобщение за Решение № ШУ-19-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Антоново" с възложител община Антоново

2022-03-21 Съобщение за Решение № ШУ-18-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изменение на подробен устройствен план - план за застрояване и регулация на ПИ 83510.681.496 УПИ II и 83510.681.497 УПИ III кв. 120, кв. Дивдядово, гр. Шумен (обединяване)" с възложител "Ем ди Баев трейд" ЕООД

2022-03-21 Съобщение за Решение № ШУ-17-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, съгласно изискванията на Закона за водите" с възложител "Киа 2000" ЕООД

2022-03-21 Съобщение за Решение № ШУ-16-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на външно електрозахранване на приемно-предавателна станция № 4909, находяща се в ПИ № 18407.4.64, с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище, местност Пладнище" с възложител "Цетин България" ЕАД

2022-03-11 Съобщение за Решение № ШУ-15-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на садково стопанство в акваторията на язовир Златар-3 в землището на с. Златар, общ. Велики Преслав" с възложител "Булкрафт инженеринг ДВ" ЕООД

2022-03-10 Съобщение за Решение № ШУ-14-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изменение и допълнение на План за интегрирано развитие на община Каспичан за периода 2021-2027 г." с възложител община Каспичан

2022-03-08 Съобщение за Решение № ШУ-13-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаси, каучук и пластмасови опаковки в поземлен имот № 1741 по застроителния и регулационен план на гр. Омуртаг, съгласно КАИС - Портал за електронни услуги - поземлен имот с идентификатор 53535.2.1739 по КК на гр. Омуртаг" с възложител "Мегапорт" ЕООД

2022-03-02 Съобщение за Решение № ШУ-12-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "План за застрояване в ПИ 32562.48.647 в землището на с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен" с възложител "Ник" ООД и Решение за оттегляне № 74/18.03.2022 г.

2022-02-28 Съобщение за Решение № ШУ-11-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Поставяне на преместваема инсталация за изгаряне на животински трупове по смисъла на Регламент 1069/2009 в ПИ № 73050.500.6 по КК на с. Трем, общ. Хитрино с площ 31363 кв.м. и НТП: За стопански двор" с възложител "Екани" АД

2022-02-21 Съобщение за Решение № ШУ-10-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Основен ремонт на ул. Симеон Велики, гр. Каспичан с подобект: Обособяване на паркинг при ул. Симеон Велики в района на Спортна зала" с възложител община Каспичан

2022-02-18 Съобщение за Решение № ШУ-09-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости с ресторант и лятна градина в ПИ № 03647.19.267, землище с. Беломорци, общ. Омуртаг" с възложител А*Б*А*

2022-01-27 Съобщение за Решение № ШУ-08-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изработване на проект на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за обединение на УПИ IX - 113, УПИ XI-113 и УПИ XVI-113, кв. 16 по действащия план за регулация на с. Иглика, общ. Хитрино в нов УПИ IX-113, с който за поземленият имот да се определи конкретно предназначение: за овцеферма" с възложител Ф*Н*З*

2022-01-24 Съобщение за Решение № ШУ-07-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30 kWp в ПИ с идентификатор 55316.78.46 по КК на с. Панайот Волово, общ. Шумен" с възложител К*Й*К*

2022-01-24 Съобщение за Решение № ШУ-06-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на автомивка в собствен ПИ с идентификатор 52009.501.710 по КК на гр. Нови пазар" с възложител М*Д*М*

2022-01-21 Съобщение за Решение № ШУ-05-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Извършване на агротехнически мероприятия със земеделска техника в ПИ № 72549.8.49 и ПИ № 72549.8.50 в землището на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново" с възложител Н*С*А*

2022-01-21 Съобщение за Решение № ШУ-04-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на овце в ПИ № 29341.17.163 (новообразуван от ПИ 29340.17.30) в землището на с. Живково, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител Н*С*А*

2022-01-19 Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Рехабилитация на ул. П.К.Яворов, гр. Каспичан в участък от О.К.43-42-47 до О.К.50" с възложител Община Каспичан

2022-01-19 Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Реконструкция на ул. Дунав, гр. Каспичан в участък от О.К.465-466 до О.К.469" с възложител Община Каспичан

2022-01-17 Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на риба в ПИ № 200040 в землището на с. Царев брод, общ. Шумен, с площ 30,817 дка и НТП: Язовир" с възложител ЕТ "Николай Атанасов - 69"


17-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.