Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС през 2022 г.

 

2022-08-05 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Технически проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща инфраструктура - ел. захранване, довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ колектор". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.08.2022 г.

2022-08-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 88 MW в поземлен имот с идентификатор 68761.24.19 с обща площ 879490 кв.м. в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, местност Пандълък, с ТПТ: Земеделска, НТП: Нива". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.08.2022 г.

2022-08-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW в рамките на ПИ с идентифкатор 52009.119.322 по КК на гр. Нови пазар с площ 505755 кв.м. и ТПТ: Земеделска и НТП: Пасище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.08.2022 г.

2022-07-28 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Организиране на площадка за съхранение (R13), предварително третиране (R12)-/балиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, в това число и опаковки, както и метални опаковки и рециклиране (R3) на неопасни отпадъци от пластмаса и пластмасовии опаковки". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 11.08.2022 г.

2022-07-14 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка № 2 за събиране, временно съхранение и търговска дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране, временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), включително и дейности по предварително третиране на неопасно ИУЕЕО; събиране, временно съхранение и дейности по предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЦЧМ) и събиране, временно съхранение и дейности по пр едварително третиране на неопасни отпадъци - отработени автомобилни катализатори в Поземлен имот (ПИ) № 83510.670.503 (сответстващ на УПИ VI - Производствено-складови и обществено обслужващи дейности в кв. 340в по регулационния план на гр. Шумен) с местонахождение: обл. Шумен, общ. Шумен, ул. Гранит №7 и площ 659 кв.м.". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 28.07.2022 г.

2022-07-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане н съоръжение за производство на компост в рамките на поземлен имот с идентификатор 32706.34.38 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.07.2022 г.

2022-06-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на 3 броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори ПИ 83510.425.62, ПИ 83510.425.65, ПИ 83510.425.66 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.07.2022 г.

2022-06-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на 9 броя вилни сгради в следните имоти с идентификатори: ПИ 83510.425.14, ПИ 83510.425.67, ПИ 83510.425.68, ПИ 83510.425.72, ПИ 83510.425.73, ПИ 83510.425.77, ПИ 83510.425.79, ПИ 83510.425.80 и ПИ 83510.425.81 след извършване промяна предназначението на земята. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.07.2022 г.

2022-06-08 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в производствена база за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и допълващо застрояване към нея с местонахождение: УПИ XV-29, кв. 6, с. Бистра, общ. Търговище“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 22.06.2022 г.

2022-06-08 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, смесване, балиране, шредиране, смилане на опасни и/или неопасни отпадъци, предварително третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО в ПИ № 83510.60.189 по КК на гр. Шумен с площ 13415 кв.м. и НТП: За друг вид застрояване“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 22.06.2022 г.

2022-05-27 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект - мотел и жилище на собственика в поземлен имот с идентификатор 73626.204.745, по кадастралната карта на землището на гр. Търговище“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.06.2022 г.

2022-05-20 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 МW в рамките на поземлен имот с идентификатор 52009.120.1 по кадастралната карта на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 03.06.2022 г.

2022-05-19 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на дълбок тръбен кладенец в рамките на поземлен имот с идентификатор 73050.2.47, с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.06.2022 г.

2022-05-03 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ - IV, кв. 86 по плана на с. Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 17.05.2022 г.

2022-04-08 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Модернизация на предприятие за производство на растителни масла с цел повишаване на производствения му капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа в УПИ IV – 1935, кв. 119, гр. Велики Преслав“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 26.04.2022 г.

2022-04-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на част от животновъден обект и пристройка за млекопреработвателно прадприятие - минимандра в ПИ идентификатор № 15922.31.1 по КК на с. Голямо църквище, общ. Омуртаг". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.04.2022 г.

2022-04-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури в поземлен имот с 44865.1л4, с. Лятно, общ. Каолиново, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.04.2022 г.

2022-03-29 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на площадка за дейност с отпадъци в поземлен имот № 73626.504.203 гр. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 12.04.2022 г.

2022-03-24 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 83510.692.10, УПИ V в кв. 1 на Индустриален парк Шумен, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.04.2022 г.

2022-03-11 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на плодове в поземлени омт с идентификатор 83510.38.28, местност Стража, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.03.2022 г.

2022-03-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс - Ритейл парк в УПИVI - ООД и ЖС, кв. 655 идентификатор № 83510.662.603 по КК на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.03.2022 г.

2022-02-24 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Предприятие за производство на пелети чрез третиране на дървесни и растителни отпадъци и преработка на дървесина в УПИ IV 183, квартал 18 по плана на с. Алваново, общ. Търговище, обл. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.03.2022 г.

2022-02-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип Lidl в УПИ VII - ООД, търг. адм. к-с кв. 513, по плана на гр. Шумен, бул. Симеон Велики, ид. по КККР 83510.662.546". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 09.03.2022 г.

2022-02-16 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна от 10 000 т/год на 20 000 т/год". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.03.2022 г.

2022-02-10 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на неопасни отпадъци; събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на отпадъци от опаковки; събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане на ОЧЦМ; събиране, временно съхранение на НУБА; събиране, временно съхранение на ИУМПС; събиране, временно съхранение на ИУЕЕО в поземлен имот с идентификатор 83510.665.254, по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.02.2022 г.

2022-02-07 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Извършване на водовземане от р. Осенска - Калайджидере в землището на с. Осен, общ. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.02.2022 г.

2022-02-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животинкски продукти и модернизация на ЛПСОВ в поземлени имоти с идентификатори 83510.687.60 и 83510.362.20 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.02.2022 г.

2022-01-31 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци от пластмаси и хартия в промишлена зона, поземлен имот с идинтификатор 73626.504.206 гр. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 14.02.2022 г.

2022-01-28 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип Лидл в УПИII-ООД, кв. 570 по плана на гр. Шумен, ул. Генерал Драгомиров, ид.№83510.658.453 по КККР на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 11.02.2022 г.

2022-01-27 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, приемане и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство на пелети от дървесина, в поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.02.2022 г.

2022-01-26 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Смяна на 2 имота в село Светлен и изграждането на система за капково напояване, напряко свързана с кладенец и отглеждане на ягоди в ПИ 65557.77.58 и 65557.77.59". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 09.02.2022 г.

2022-01-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Преустройство на сервиз за ремонт на МПС в цех за производство на директни плодови сокове и склад за съхранение на плодове в ПИ 83510.337.6 по КК на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.02.2022 г.


21-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.