Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 2022 г.

Декември

2022-12-20 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на производствена база за п реработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури, резервоари за съхранение на олио и собствено водовземно съоръжение в поземлен имот 57649.503.3224, обл. Търговище, общ. Попово, гр. Попово". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 03.01.2023 г.

2022-12-14 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4957,2 kWp в ПИ 05030.1.65 по КК на с. Божурка, общ. Търговище с площ 69179 кв.м. и НТП: Нива". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 29.12.2022 г.

2022-12-13 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на алуминиеви профили на основание действащ ПУП и ОУПОТ на общ. Търговище, ПИ 63241.555.4 - за производствени и складови дейности, в землището на с. Руец, общ. Търговище, обл. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 29.12.2022 г.

Ноември

2022-11-30 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в поземлен имот 83510.665.164 по КККР на землището на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 14.12.2022 г.

2022-11-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4957,2 кWp в ПИ № 05030.1.65 по КК на с. Божурка, общ. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.12.2022 г.

2022-11-17 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в част от поземлен имот с идентификатор 83510.670.73 по КК на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.12.2022 г.

2022-11-17 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на алуминиеви профили на основание действащ ПУП и ОУПОТ на община Търговище, ПИ 63241.555.4 - за производствени и складови дейности в землището на с. Руец, общ. Търговище, обл. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.12.2022 г.

2022-11-17 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на садково стопанство и брегова циркулационна ситема в акваторията на язовир Златар-3, общ. Велики Преслав". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.12.2022 г.

Октомври

2022-10-27 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци и дейности с тях, на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци в гр. Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен, ул. Варненско шосе № 6, № 83510.665.253, с обща площ от 7073 кв.м.". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.11.2022 г.

2022-10-14 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4000 kW в поземлен имот с идентификатор 53535.239.51 с обща площ 43592 кв.м. в гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище, местност Съръ боба, с ТПТ: Земеделска, НТП: Нива, категория на земята - 7". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 28.10.2022 г.

2022-10-11 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на ресторант, семеен хотел, басейн и бунгала в поземлен имот с площ 9 971 кв.м., с идентификатор 58222.215.26 по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.10.2022 г.

2022-10-07 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Монтиране на нови съоръжения в рамките на съществуващ цех за алуминиеви профили в Индустриален парк -Шумен, Зона "С" в ПИ с идент. 83510.693.51 по КК на гр. Шумен, обш. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.10.2022 г.

2022-10-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животинска продукция - мляко и месо с пречиствателно съоръжение към тях, поставяне на автономна фотоволтаична централа и закупуване на хладилен камион". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.10.2022 г.

Септември

2022-09-29 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци - гр. Смядово". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 13.10.2022 г.

2022-09-27 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Общински път за връзка на ГП I-2 Русе - Варна с кариера в землището на кв. Мътница от ПИ 83510.192.28 до ПИ 83510.208.31 по КККР на землището на гр. Шумен, общ. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 11.10.2022 г.

2022-09-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни насаждения в землището на с. Горна Кабда, общ. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.10.2022 г.

2022-09-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на един брой ветрогенератор в поземлен имот с идентификатор 37469.24.52 (стар № 024052) в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище и изграждане на един брой ветрогенератор в поземлен имот с идентификатор 37469.30.32 (стар № 030032) в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.10.2022 г.

2022-09-13 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец за вода - промишлени води, въжложител Рьофикс ЕООД". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 27.09.2022 г.

2022-09-12 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на ФвЕЦ, призводствено-складова база и сондаж в ПИ 83510.2.155 по КК на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 26.09.2022 г.

2022-09-12 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаичне електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност 228,48 kWp в УПИ XI-363,364 в кв. 42, с. Буховци, община Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 26.09.2022 г.

Август

2022-08-18  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), разкомплектовани метални части на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в ПИ с идентификатор 83510.669.498.8, с НТП: За химическата и каучуковата промишленост с ТПТ: Урбанизирана целия с обща площ 59 565 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. Индустриалнa 72". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.09.2022 г.

2022-08-15  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности със строителни отпадъци - рециклиране и оползотворяване на отпадъци чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на територията на област Шумен и област Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 29.08.2022 г.

2022-08-11 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности со тпадъци в УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.08.2022 г.

2022-08-10 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на дълбок тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41, в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.08.2022 г.

2022-08-05 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Технически проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща инфраструктура - ел. захранване, довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ колектор". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.08.2022 г.

2022-08-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 88 MW в поземлен имот с идентификатор 68761.24.19 с обща площ 879490 кв.м. в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, местност Пандълък, с ТПТ: Земеделска, НТП: Нива". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.08.2022 г.

2022-08-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW в рамките на ПИ с идентифкатор 52009.119.322 по КК на гр. Нови пазар с площ 505755 кв.м. и ТПТ: Земеделска и НТП: Пасище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.08.2022 г.

Юли

2022-07-14 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка № 2 за събиране, временно съхранение и търговска дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране, временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), включително и дейности по предварително третиране на неопасно ИУЕЕО; събиране, временно съхранение и дейности по предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЦЧМ) и събиране, временно съхранение и дейности по пр едварително третиране на неопасни отпадъци - отработени автомобилни катализатори в Поземлен имот (ПИ) № 83510.670.503 (сответстващ на УПИ VI - Производствено-складови и обществено обслужващи дейности в кв. 340в по регулационния план на гр. Шумен) с местонахождение: обл. Шумен, общ. Шумен, ул. Гранит №7 и площ 659 кв.м.". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 28.07.2022 г.

2022-07-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане н съоръжение за производство на компост в рамките на поземлен имот с идентификатор 32706.34.38 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.07.2022 г.

Юни

2022-06-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на 3 броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори ПИ 83510.425.62, ПИ 83510.425.65, ПИ 83510.425.66 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.07.2022 г.

2022-06-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на 9 броя вилни сгради в следните имоти с идентификатори: ПИ 83510.425.14, ПИ 83510.425.67, ПИ 83510.425.68, ПИ 83510.425.72, ПИ 83510.425.73, ПИ 83510.425.77, ПИ 83510.425.79, ПИ 83510.425.80 и ПИ 83510.425.81 след извършване промяна предназначението на земята. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.07.2022 г.

2022-06-08 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в производствена база за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и допълващо застрояване към нея с местонахождение: УПИ XV-29, кв. 6, с. Бистра, общ. Търговище“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 22.06.2022 г.

2022-06-08 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, смесване, балиране, шредиране, смилане на опасни и/или неопасни отпадъци, предварително третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО в ПИ № 83510.60.189 по КК на гр. Шумен с площ 13415 кв.м. и НТП: За друг вид застрояване“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 22.06.2022 г.

Май

2022-05-27 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект - мотел и жилище на собственика в поземлен имот с идентификатор 73626.204.745, по кадастралната карта на землището на гр. Търговище“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.06.2022 г.

2022-05-20 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 МW в рамките на поземлен имот с идентификатор 52009.120.1 по кадастралната карта на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 03.06.2022 г.

2022-05-19 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на дълбок тръбен кладенец в рамките на поземлен имот с идентификатор 73050.2.47, с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.06.2022 г.

2022-05-03 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ - IV, кв. 86 по плана на с. Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 17.05.2022 г.

Април

2022-04-08 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Модернизация на предприятие за производство на растителни масла с цел повишаване на производствения му капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа в УПИ IV – 1935, кв. 119, гр. Велики Преслав“. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 26.04.2022 г.

2022-04-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на част от животновъден обект и пристройка за млекопреработвателно прадприятие - минимандра в ПИ идентификатор № 15922.31.1 по КК на с. Голямо църквище, общ. Омуртаг". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.04.2022 г.

2022-04-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури в поземлен имот с 44865.1л4, с. Лятно, общ. Каолиново, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.04.2022 г.

Март

2022-03-29 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на площадка за дейност с отпадъци в поземлен имот № 73626.504.203 гр. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 12.04.2022 г.

2022-03-24 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 83510.692.10, УПИ V в кв. 1 на Индустриален парк Шумен, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.04.2022 г.

2022-03-11 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на плодове в поземлени омт с идентификатор 83510.38.28, местност Стража, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.03.2022 г.

2022-03-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс - Ритейл парк в УПИVI - ООД и ЖС, кв. 655 идентификатор № 83510.662.603 по КК на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.03.2022 г.

Февруари

2022-02-24 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Предприятие за производство на пелети чрез третиране на дървесни и растителни отпадъци и преработка на дървесина в УПИ IV 183, квартал 18 по плана на с. Алваново, общ. Търговище, обл. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.03.2022 г.

2022-02-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип Lidl в УПИ VII - ООД, търг. адм. к-с кв. 513, по плана на гр. Шумен, бул. Симеон Велики, ид. по КККР 83510.662.546". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 09.03.2022 г.

2022-02-16 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна от 10 000 т/год на 20 000 т/год". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.03.2022 г.

2022-02-10 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на неопасни отпадъци; събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на отпадъци от опаковки; събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане на ОЧЦМ; събиране, временно съхранение на НУБА; събиране, временно съхранение на ИУМПС; събиране, временно съхранение на ИУЕЕО в поземлен имот с идентификатор 83510.665.254, по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.02.2022 г.

2022-02-07 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Извършване на водовземане от р. Осенска - Калайджидере в землището на с. Осен, общ. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.02.2022 г.

2022-02-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животинкски продукти и модернизация на ЛПСОВ в поземлени имоти с идентификатори 83510.687.60 и 83510.362.20 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.02.2022 г.

Януари

2022-01-31 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци от пластмаси и хартия в промишлена зона, поземлен имот с идинтификатор 73626.504.206 гр. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 14.02.2022 г.

2022-01-28 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип Лидл в УПИII-ООД, кв. 570 по плана на гр. Шумен, ул. Генерал Драгомиров, ид.№83510.658.453 по КККР на гр. Шумен" Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 11.02.2022 г.

2022-01-27 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, риемане и съхранение на ОЦЧМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство на пелети от дървесина в поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.02.2022 г.

2022-01-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Преустройство на сервиз за ремонт на МПС в цех за проезводство на  директни плодови сокове и склад за съхранение на плодове в ПИ 83510.337.6 по КК на гр. Шумен" Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.02.2022 г.


--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.