Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС през 2022 г.

 

Решения, постановени от РИОСВ гр. Шумен:
     №ШУ-44/2006г. за ИП: „Монтиране на 5 бр. ветрогенератори за производство на ел. енергия“ в собствени имоти №027003 и №024046 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово с възложител „Синтезия“ ООД, гр. София;
     №ШУ-11-ОС/2009г. за ИП: „Изграждане на 1 бр. ветрогенератор за производство на ел. енергия“ в имот №024052 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово с възложител „Джетстрийм“ ЕООД, гр. София;
     №ШУ-39-ПР/2009г. за ИП: „Изграждане на 1 бр. ветрогенератор за производство на ел. енергия“ в ПИ №030030 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово с възложител „Ен Ти Енерджи“ ЕООД, гр. София,
са изгубили правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-01-ПР/2007 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на ресторант, семеен хотел, басейн и бунгала" в поземлен имот 215026 по плана за земеразделяне на землището на гр. Велики Преслав с възложители Д*Д* и Й*Й –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-37-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на два броя тенис кортове и паркинг към тях" в ПИ 040028 в землището на гр. Плиска, площ 7,312 дка, НТП: "Пасище, мера"  с възложител Община Каспичан, гр. Каспичан –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-11-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение: "Ветроенергиен парк с 16 бр. ветрогенератори с единична мощност до 3 МW в землищата на с. Габрица и с. Дренци, общ. Венец, обл. Шумен",  с възложител "Енергоконсулт" ЕООД, гр. Стара загора –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-38-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение: "Ветроенергиен парк с 20 бр. ветрогенератори и ел. подстанция 20/110 кV в поземлени имоти с №№ 006032, 0090016, 008006, 010017, 0120300, 013002, 019011, 028012, 021009, 023006, 035029, 035005, 035008, 026027, 027009, 028036, 031007, 032004, 019001, землище с. Близнаци, общ. Хитрино и ПИ №№ 006021 и 006005 в землището на с. Калино, общ. Хитрино, обл. Шумен",  с възложител "Енергоконсулт" ЕООД, гр. Стара загора –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-04-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: "Промяна предназначението на земята в ПИ с идентификатор 70398.76.3 по КК на с. Сушина, общ. Върбица с площ 8352 кв. м, НТП: Изоставена орна земя и изграждане на къща за гости",  с възложител Й*П*И*, гр. Шумен –  изгубило правно действие.


15-03-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.