Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за 2023 г.

 

2023-12-18 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Разширение на гробищен парк на кв. Дивдядово, гр. Шумен, поземлени имоти с идентификатори 83510.584.2, 83510.584.1, 83510.584.3, 83510.246.2 и 83510.246.3 по КККР на гр. Шумен, местност Под село" с възложител община Шумен

2023-12-12 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Внедряване на шприц машина за производство на пластмасови детайли от термопластични полимери в ПИ с идентификатор 18407.17.40 по КККР на с. Гърчиново, общ. Опака" с възложител "Български бергман" АД

2023-12-01 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс - бензиностанция, газостанция, ел. зарядна станция, търговско-обслужващи, битови, спомагателни сгради и бързо хранене, включващ още: площадки за паркиране на автомобили на клиентите на комплекса, БКТП, дизел генератор, ЛПСОВ и други съоръжения на техническата инфраструктура, вътрешни пътища и благоустрояване в ПИ 83510.126.81 по КК на гр. Шумен, в едно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект" с възложител "Кок пропъртис България" ООД

2023-11-22 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Интензификация на довеждащата и вътрешната инфраструктура на Индустриален парк -Търговище" с възложител "Прима Магна Груп" АД

2023-11-22 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Реализиране на проектни предложения към Индустриален Парк Шумен, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен във връзка с BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции" с възложител "Индустриален парк Шумен" АД

2023-11-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Технологична и екологична модернизация на стопанството, във връзка с кандидатстване с проект по Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-6.004-Инвестиции в технологична и екологична модернизация, в землището на с. Медовина, общ. Попово" с възложител "Старт 2005" ЕООД

2023-11-14 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Инсталиране на съоръжение за обработка на стъклени трошки от ламинирано стъкло с цел оползотворяването им в инсталацията за производство на плоско стъкло, изграждане и експлоатация на нови площадки за временно съхранение на отпадъците получени от процеса на обработка на стъклени трошки на площадка с местонахождение: гр. Търговище, кв. Въбел, Индустриална зона, ПИ с идентификатор 73626.533.9" с възложител "Тракия глас България" ЕАД

2023-11-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка към съществуващ завод за производство на медни кабели, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Сарк България" АД

2023-11-07 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Акация трейд" ЕООД

2023-11-06 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Разширяване дейността на дружеството чрез увеличаване на площта, добавяне на нови дейност за отпадък с код 16 01 03 – излезли от употреба гуми и увеличаване на количеството на този отпадък, на площадка с местонахождение: гр. Търговище, Промишлена зона, ПИ с идентификатор 73626.504.201" с възложител "Екостийл" ЕООД

2023-10-26 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Продължаване на дейността за добив и първична преработка на подземни богатства - строителни материали - варовици от находище Драгоево с местонахождение ПИ с идентификатор 23340.96.973 по КК на с. Драгоево, общ. Велики Преслав" с възложител "Кариера Драгоево" АД

2023-10-18 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Добавяне на нови видове отпадъци, промяна на количествата отпадъци към разрешените с решение № 15-РД-351-00/18.06.2015 г., с които ще се извършва дейност R3-рециклиране на отпадъчни полимерни опаковки. Увеличаване на капацитета за извършване на дейност R3-Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане, чрез въвеждане в експлоатация на нова инсталация за отпадъци" с възложител ЕТ "Фоли - Милен Атанасов"

2023-10-18 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Извършване на дейности със строителни отпадъци - рециклиране и оползотворяване на отпадъци, чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на дружеството на територията на област Шумен и област Търговище" с възложител "Кийнстоун БГ" ООД

2023-10-16 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен търговско-обслужващ комплекс с бензиностанция, газостанция, зарядна, търговско–обслужващи и битови сгради и бързо хранене, пътна връзка към АМ Хемус, външни ЕЛ и ВиК връзки в ПИ с идентификатор 83510.188.52 по КК на гр. Шумен" с възложител "Атлас инвест консулт" ЕООД

2023-10-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на вятърна електрическа централа Мировци с обща мощност до 248 MW, състояща се от не повече от 31 броя вятърни турбини в землищата на с. Мировци, с. Памукчии, с. Сечище и с. Стоян Михайловски в община Нови пазар" с възложител "Даблю пи ем" ЕООД

2023-10-05 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Реконструкция и модернизация на две съществуващи фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ), изграждане на две нови ФЕЦ, изграждане на две системи за съхранение на електрическа енергия чрез батерии, изграждане на повишаваща подстанция 33/110 kV с външно кабелно електрозахранване на централата и осигуряване на оптична свързаност между отделните съоръжения, чрез кабелна линия 110/33 kV и две кабелни линии 33 kV в землищата на гр. Каолиново, с. Т. Икономово и с. Дойранци, общ. Каолиново" с възложител "Каолиново солар" ЕООД

2023-10-04 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Разширяване на основната съществуваща дейност по събиране, сортиране, съхранение на отпадъци. Добавяне на шредираща машина и дейност по шредиране/мелене на хартиени и пластмасови отпадъци в ПИ с идентификатор 73626.504.55 по КК на гр. Търговище" с възложител "Север харт груп" ЕООД

2023-10-03 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности с отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 83510.670.63 и 83510.670.72 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Екомакс" ООД

2023-09-29 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение„Изграждане на Ветроенергиен парк Лудогорие и съпътстваща техническа инфраструктура в землищата на  с. Климент, с. Гусла, с. Пристое и с. Браничево, общ. Каолиново, обл. Шумен“ с възложител "ВЯТЪРЕН ПАРК ЛУДОГОРИЕ“ ЕООД

2023-09-07 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕЕС) на страната с ниво на напрежение 110kV и място на присъединяване в съществуваща подстанция, собственост на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД – П/СТ „Нови пазар“  с възложител ЕСО ЕАД

2023-09-01 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Разширяване на продуктовия микс чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения в рамките на производствената площадка на "Алкомет" АД в поземлен имот с идентификатор 10176.502.38 по КК на с. Васил Друмево, общ. Шумен“  с възложител "Алкомед" ООД

2023-08-23 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности с отпадъци, добавяне на нови кодове и увеличаване капацитета на съхранение на опасни отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 83510.670.63, 83510.670.64, 83510.670.71 и 83510.670.72 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Екомакс България" ООД

2023-08-09 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец за водовзrмане от подземни води за водоснабдяване с други цели" с възложител "Бабълс кар уош" ООД

2023-07-19 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на вятърна електрическа централа Мировци с обща мощност до 248 MW, състояща се от не повече от 31 броя вятърни турбини, разположени в землищата на с. Мировци, с. Памукчии, с. Сечище и с. Стоян Михайловски в община Нови пазар; изграждане на Повишаваща подстанция (35/110 kV) в ПИ 55292.6.63 в землището на с. Памукчии, общ. Нови пазар; изграждане на Възлова станция 220/110 kV на площадката на подстанция Мадара, която е съществуваща подстанция, собственост на ЕСО ЕАД и се намира в Индустриалната зона на гр. Шумен; изграждане на Електропроводна въздушна линия с напрежение 110 kV, свързваща повишаващата подстанция 35/110 kV с възловата станция 220/110 kV и изграждане на трасетата на подземните кабели средно напрежение 35 kV, свързващи вятърните турбини и подстанция 35/110 kV" с възложител "Даблю пи ем" ЕООД

2023-06-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Преустройство и пристройка на съществуващ млекопункт в мини мандра за 500 л мляко“ с местонахождение  в УПИ II, кв. 9-Б по плана на с. Тимарево, общ. Хитрино " с възложител T*Ш*

2023-06-22 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтаж и експлоатация на автоматизирана линия за смилане и сепариране на шредирани отпадъци и приемане на нови видове отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот 83510.680.505 по КККР на гр. Шумен" с възложител "Еврометал Шумен" АД

2023-06-20 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Зарибяване и риболов на яз. Конево - 2 в поземлен имот с идентификатор 47785.17.85 по КК на с. Менгишево, общ. Върбица" с възложител "Пегас-65" ЕООД

2023-06-20 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Фабрика за термодинамични бойлери към производствена дивизия електрически бойлери, УПИ XXIV – производствени и складови дейности, кв. 304-д, гр. Шумен" с възложител "Теси" ООД

2023-06-19 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на малък цех (около 150 кв.м.) за производство на студено пресовани и пастьоризирани сокове от плодове и зеленчуци в УПИ IV-172, кв. 47 по плана на с. Дриново, общ. Попово" с възложител В*М*

2023-06-08 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 52009.114.38 по КК на гр. Нови пазар от Автосервиз и автомивка в За обществено обслужващи, производствени и складови дейности с цел изграждане в имота на пункт за годишни технически прегледи на ППС и цех за производство на пелети"  с възложител "Емнет" ЕООД

2023-06-07 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на нова канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и напорен водопровод в гр. Плиска, общ. Каспичан"  с възложител община Каспичан

2023-05-25 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Фабрика за олио - отнасящо се до изграждането на нова Фабрика за производство на сурово слънчогледово олио, пелетиран шрот и пелети от слънчогледова люспа в поземлен имот 57649.92.25 по КК на гр. Попово, община Попово"  с възложител "Ойропак" ЕООД

2023-05-17 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Разширение на съществуваща птицеферма чрез застрояване на две сгради на покрива на които ще се монтира фотоволтаична централа с мощност до 200 kW находящи се в поземлен имот с идентификатор 53535.501.3297 и увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане от 30720 броя кокошки носачки на 39 990 в поземлен имот с идентификатор 53535.501.3297, кв.1, гр. Омуртаг"  с възложител "ФЗ яйца и птици" ЕООД

2023-05-16 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци (трошене, сепариране и сортиране) с мобилна роторна трошачка  KEESTRAK DESTROYER 1312, идентификационен номер CR 126 и  третиране (рязане) на отпадъчна дървесина и пластмаси с EuRec шредер S 20.00 D № 023  на строителни обекти и площадки, на които се извършва премахване на строежи, разположени на територията на област Шумен и област Търговище и оползотворяване чрез използването на получените отпадъци с код 19 12 09 чрез предварително третиране (трошене, сепариране и сортиране) отпадъци в обратни насипи"  с възложител "Eко РМ" ЕООД

2023-05-11 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк Пет могили състоящ се от 27 броя вятърни генератори, електрическа  подстанция и съоръжение за съхранение на ел. енергия, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, разположен в землищата на с. Пет могили и с. Векилски общ. Никола Козлево, обл. Шумен"  с възложител "ВП Никола Козлево" ЕООД

2023-04-25 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Механизирано подновяване на железния път в междугарието – Висока поляна – Хитрино – 13 520 м"  с възложител ДП "НКЖИ" - ЖП секция Шумен

2023-04-21 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с обща инсталирана мощност от 5 MW в поземлен имот с идентификатор № 03126.15.101 в землището на с. Беджене, общ. Нови пазар"  с възложител "Колобър ВК" ЕООД

2023-04-21 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначение на част от сграда в цех за пелети с местонахождение: УПИ V, квартал 9, с. Тимарево, община Хитрино"  с възложител "Агбия ойлс" ООД

2023-04-21 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с обща инсталирана мощност от 5 MW в поземлен имот с идентификатор № 03126.15.102 в землището на с. Беджене, община Нови пазар"  с възложител "Кан" ЕООД

2023-04-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Актуализиране на цялостен проект за рекултивация и ликвидация на кариера Мътница 2, гр. Шумен"  с възложител "Пътища" АД

2023-04-10 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтиране на линия за разделяне (белене) и рязане на кабели на площадката в гр. Попово, индустриална зона, ПИ с идентификационен № 57649.3764 по КККР на гр. Попово"  с възложител "Ка-метал 2013" ЕООД

2023-04-05 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежести клетки (садки) в акваторията на язовир Станянци и организиране на спортен риболов в ПИ с идентификатор 68847.47.101 по КК на с. Станянци, общ. Върбица"  с възложител "Ерай 2015" ЕООД

2023-04-03 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Закупуване на поточна линия за разглобяване на технологичeн отпадък - 03 03 99 (отпадъци от целулозни материали),  пресирането му и получаване на бали от целулозен материал"  с възложител "Енпай трансформъркомпонентс България" ЕООД

2023-03-31 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на азотна станция към шприц автомати за инжекционно леене на пластмаси под налягане“  с възложител „Камбро Озай БГ“ ЕООД

2023-03-31 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане в поземлени имоти с идентификатори 47643.49.27 и 47634.48.22 по КК на  с. Медовина, общ. Попово"  с възложител „СТАРТ 2005“ ЕООД

2023-03-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтиране на промишлена газова инсталация за пропан‐бутан, изпарител и два подземни резервоара за пропан-бутан захранваща съществуващ парен котел в котелна централа на Карлсберг България АД в ПИ с идентификатор 83510.676.453, по кадастралната карта на гр. Шумен ‐ ул. Георги Сава Раковски гр. Шумен"  с възложител "Карлсберг България" АД

2023-03-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Ферма за кокошки носачки, склад за яйца и склад за инвентар с битовки в УПИ Х, кв.1, по плана на село Буйново, общ. Търговище"  с възложител "Квинс-арго" ЕООД

2023-03-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции; Обособена позиция 5: Регионално Прединвестиционно Проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от новоконсолидирания ВиК оператор Водоснабдяване и Канализация ООД - гр. Търговище"  с възложител МРРБ

2023-03-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на търговска сграда в УПИ XVI, кв.11, ПИ с идентификатор 52009.502.40 по КК на гр. Нови пазар, обл. Шумен, НТП: За търговски обект, комплекс"  с възложител "Ритейл концепт" ООД

2023-03-06 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за дейност по събиране, съхранение, третиране и рециклиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и дърво, както и линия за производство на брикети и пелети в част от ПИ с идентификатор 36587.502.124, с обща площ 29483 кв.м, НТП: За друг вид производствен и складов обект"  с възложител "Грийн айдиъс" ЕООД

2023-02-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 83510.567.20 по КК на гр. Шумен, Община Шумен с площ от 168 943 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и НТП: За електроенергийното производство"  с възложители "Мегатекс-88 солар 1" ЕООД, "Мегатекс-88 солар 2" ЕООД и "Мегатекс-88 солар 3" ЕООД

2023-01-24 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 39390.52.4 с площ 8759 кв.м, намиращ се в местността Ашламалък по КК на с. Кралево, общ. Търговище, чрез комплексен проект ПУП-ПР и ПЗ от "за птицеферма" в "за козеферма" и инвестиционен проект за изграждане на козеферма за 1000 кози"  с възложител Т*Т*Н* и С*Т*Н*

2023-01-18 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Извършване на операции по третиране на строителни отпадъци от топлоизолационни плоскости в ПИ 73626.504.736 по КККР  на гр. Търговище"  с възложител "Дъглас-България" EООД

2023-01-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери в ПИ 53552.562.7, 53562.562.8, 53562.562.16 и 53562.562.17 по КККР на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище, чрез достигане на максимална гъстота на отглеждане на птици"  с възложител "Демирташ" ООД

2023-01-12 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2 MW, заедно с акумулаторна група за съхранение на генерираната електроенергия в поземлени имоти с идентификатори 30942.395.112 с площ 76 843 кв.м. с НТП: Язовир и 30942.395.815 с площ 654 кв.м. и НТП: За други видове спорт по КК на с. Златар, общ. Велики Преслав, към садково стопанство и рециркулационна система за отглеждане на аквакултури в язовир Златар-3, съгласно Решение № ШУ-52-ПР/2022 г."  с възложител "Булкрафт инженеринг ДВ" ЕООД

2023-01-04 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, балиране, шредиране, смилане, на опасни и неопасни отпадъци, предварително третиране-разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО, в ПИ с идентификатори 83510.60.218 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен местността Ак Чорек с площ от 18 614 кв.м, и НТП: За друг вид застрояване"  с възложител "Метарекс" ООД


04-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.