Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за 2023 г.

 

2023-03-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтиране на промишлена газова инсталация за пропан‐бутан, изпарител и два подземни резервоара за пропан-бутан захранваща съществуващ парен котел в котелна централа на Карлсберг България АД в ПИ с идентификатор 83510.676.453, по кадастралната карта на гр. Шумен ‐ ул. Георги Сава Раковски гр. Шумен"  с възложител "Карлсберг България" АД

2023-03-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Ферма за кокошки носачки, склад за яйца и склад за инвентар с битовки в УПИ Х, кв.1, по плана на село Буйново, общ. Търговище"  с възложител "Квинс-арго" ЕООД

2023-03-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции; Обособена позиция 5: Регионално Прединвестиционно Проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от новоконсолидирания ВиК оператор Водоснабдяване и Канализация ООД - гр. Търговище"  с възложител МРРБ

2023-03-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на търговска сграда в УПИ XVI, кв.11, ПИ с идентификатор 52009.502.40 по КК на гр. Нови пазар, обл. Шумен, НТП: За търговски обект, комплекс"  с възложител "Ритейл концепт" ООД

2023-03-06 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за дейност по събиране, съхранение, третиране и рециклиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и дърво, както и линия за производство на брикети и пелети в част от ПИ с идентификатор 36587.502.124, с обща площ 29483 кв.м, НТП: За друг вид производствен и складов обект"  с възложител "Грийн айдиъс" ЕООД

2023-02-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 83510.567.20 по КК на гр. Шумен, Община Шумен с площ от 168 943 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и НТП: За електроенергийното производство"  с възложители "Мегатекс-88 солар 1" ЕООД, "Мегатекс-88 солар 2" ЕООД и "Мегатекс-88 солар 3" ЕООД

2023-01-24 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 39390.52.4 с площ 8759 кв.м, намиращ се в местността Ашламалък по КК на с. Кралево, общ. Търговище, чрез комплексен проект ПУП-ПР и ПЗ от "за птицеферма" в "за козеферма" и инвестиционен проект за изграждане на козеферма за 1000 кози"  с възложител Т*Т*Н* и С*Т*Н*

2023-01-18 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Извършване на операции по третиране на строителни отпадъци от топлоизолационни плоскости в ПИ 73626.504.736 по КККР  на гр. Търговище"  с възложител "Дъглас-България" EООД

2023-01-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери в ПИ 53552.562.7, 53562.562.8, 53562.562.16 и 53562.562.17 по КККР на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище, чрез достигане на максимална гъстота на отглеждане на птици"  с възложител "Демирташ" ООД

2023-01-12 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2 MW, заедно с акумулаторна група за съхранение на генерираната електроенергия в поземлени имоти с идентификатори 30942.395.112 с площ 76 843 кв.м. с НТП: Язовир и 30942.395.815 с площ 654 кв.м. и НТП: За други видове спорт по КК на с. Златар, общ. Велики Преслав, към садково стопанство и рециркулационна система за отглеждане на аквакултури в язовир Златар-3, съгласно Решение № ШУ-52-ПР/2022 г."  с възложител "Булкрафт инженеринг ДВ" ЕООД

2023-01-04 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, балиране, шредиране, смилане, на опасни и неопасни отпадъци, предварително третиране-разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО, в ПИ с идентификатори 83510.60.218 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен местността Ак Чорек с площ от 18 614 кв.м, и НТП: За друг вид застрояване"  с възложител "Метарекс" ООД


04-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.