Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2023 г.

 

2023-12-21 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за обект: ФЕЦ Смядово 80 KW, под обект: Реконструкция на съществуваща ВЛ 110 kV Благово пред П/СТ Юбилейна в ПИ с идентификатор 67708.99.78 гр. Смядово състоящо се в учредена нова сервитутна зона" с възложител "Смядово енерджи" АД

2023-12-13 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Шумен" с възложител община Шумен

2023-11-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - парцеларен план елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на трасе на нов водопровод от два каптажни извора - Чернокапци 1 и Чернокапци 2 с цел осигуряване на допълнителни източници за питейно-битово водоснабдяване на с. Чернокапци, общ. Омуртаг" с възложител община Омуртаг

2023-10-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и Специализирана план - схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за присъединяване на фотоволтаична централа към преносната електрическа мрежа - кабелна линия 110 kV за обект: ПИ 53535.221.243 по КК на гр. Омуртаг до подстанция Омуртаг" с възложител "Геосолар Омуртаг" ООД

2023-10-10 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Промяна на предназначението на земята от земеделска в за техническа инфраструктура на ПИ с кадастрален идентификатор 72285.18.369, в с. Тервел, общ. Хитрино, обл. Шумен, местност Сърт за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура - Приемо-предавателна станция за глас и/или данни VN4770_D (Tervel) - част от националната мрежа на Виваком България EАД за безжична комуникация" с възложител "Виваком България" ЕАД

2023-10-09 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 83510.366.20 по КК на гр. Шумен от земеделска земя в такава за складови дейности" с възложител "Павексим" ООД

2023-10-06 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изготвяне на проект на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 72285.18.369 по КК на с. Тервел, общ. Хитрино с НТП: Нива с цел промяна на предназначението на земята и осъществяване на инвестиционно намерение за изграждане на излъчвателен обект Приемо-предавателна станция за глас и/или данни VN4770_D (Tervel) - част от националната мрежа на Виваком България EАД за безжична комуникация" с възложител "Виваком България" ЕАД

2023-10-05 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в УПИ с номера: I, II, IV в кв. 2; от I до XVI в кв. 3; I, I в кв.4; в I, II, III в кв.5 по плана на ЕАД СМЯДОВО – XП и поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Смядово" с възложител "Инвестбанк" АД, Д*Д* и "Смядово енерджи" АД

2023-09-29 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023-2027 г." с възложител СНЦ "МИГ Велики Преслав - Шумен"

2023-09-29 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023-2027 г." с възложител сдружение "МИГ-Попово"

2023-09-29 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023-2027 г." с възложител СНЦ "Нови Пазар - Каспичан"

2023-08-28 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частичното изменение на ОУП на Община Хитрино в обхват от 28 имота в землищата на 8 селища в Община Хитрино, както следва: УПИ V-199 в КВ. 20 по действащия регулационен план на с. Черна, общ. Хитрино, ПИ 21289.1.335, 21289.4.332 и 21289.4.339 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Длъжко, общ. Хитрино, ПИ 61697.1.344, 61697.1.354, 61697.2.337, 61697.13.331, 61697.15.329, 61697.21.407, по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Развигорово, общ. Хитрино, ПИ 72285.4.333, 72285.20.372, 72285.22.380, 72285.24.401, 72285.27.416, 72285.28.431, 72285.32.458 и 72285.34.474  по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Тервел, общ. Хитрино, ПИ 12663.20.203 и 12663.25.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Върбак, общ. Хитрино, ПИ  30421.8.367, 30421.9.421 и 30421.9.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Звегор, общ. Хитрино, УПИ I в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Трем, общ. Хитрино, както и изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) за УПИ I в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Трем, общ. Хитрино и УПИ I, кв.1 от действащия регулационен план на с. Трем, общ. Хитрино, УПИ VI, кв.11 от действащия регулационен план на с. Добри Войниково, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-08-25 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за обект: УПИ VII, кв.42 от действащия регулационен план на  с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен и ПУП-ПЗ за: Поземлен имот с идентификатор 61697.22.539,  с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен; Поземлен имот с идентификатор 61697.22.541, с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен; Поземлен имот с идентификатор 61697.22.471, с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител община Хитрино

2023-08-25 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на транспортната техническа инфраструктура във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ до поземлен имот с идентификатор 61697.22.541, с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен на поземлени имоти с идентификатори 61697.22.426 и 61697.22.430, с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител община Хитрино

2023-08-21 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изграждане на нова сграда за складови дейности в имот с идентификатор 83510.608.20 в местност Якова по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, за което на възложителят се разрешава изработването на проект за ПУП - ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.608.20 по КК на Шумен в местността Якова, с който да се определи устройствена зона Пп с конкретно предназначение За производствени и складови дейности и ПУП - ПП по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.608.20 по кадастралната карта на Шумен" с възложител "Реалити" ЕООД

2023-08-17 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект на подробен устройствен план-план за застрояване на УПИ II, кв. 20 по плана на с. Трем, община Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-08-17 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатори 72285.29.433, 72285.26.406 и 72285.28.432 по КК на с. Тервел, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-08-16 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на транспортната техническа инфраструктура във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ на: поземлени имоти с идентификатори 72285.28.432 и 72285.29.433, с. Тервел, общ. Хитрино, обл. Шумен за обект: Поземлени имоти с идентификатори 72285.29.429 и 72285.29.430, с. Тервел, общ. Хитрино, обл. Шумен; поземлен имот с идентификатор 72285.26.406, с. Тервел, общ. Хитрино, обл. Шумен за  обект: Поземлени имоти с идентификатори 72285.28.419, с.Тервел, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител община Хитрино

2023-08-16 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 52009.15.5, ПИ 52009.15.13 и ПИ 52009.15.14 (земеделска земя) в землището на гр. Нови пазар, за включване на имотите в зона Оз с конкретно предназначение за Самостоятелни терени за селищни и гробищни паркове с цел разширение на съществуващ гробищен парк Нови пазар" с възложител община Нови пазар

2023-08-16 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 54273.90.8 по КК на КР на с. Осмар, с който се променя предназначението на имота от изоставена нива в имот за електроенергийно  производство в устройствена зона от типа Предимно производствена, както и План-схема и ПУП-ПП за външно кабелно ел. захранване 20 kV" с възложител "Сън технолоджи 1" EООД

2023-08-02 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП-ПЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 73609.13.13 по КК на с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг с НТП: Нива, м. Пъндъклък за Фотоволтаична електроцентрала" с възложител "Бим-ТТ" ООД

2023-08-01 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на транспортната техническа инфраструктура, във връзка с осигуряване на транспортен достъп за бъдеща ФтВЦ в поземлен имот с идентификатор 53062.15.56 по КК с. Обител, общ. Омуртаг с обект: поземлени имоти с идентификатори 53062.15.55, 53062.16.4 и 53062.16.57 по  КК с. Обител, общ. Омуртаг" с възложител "Геосолар Омуртаг" ООД

2023-08-01 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изграждане на склад за автомобили и авточасти, офис и магазин след одобряване на Подробен устройствен план  - План за застрояване и ПУП-ПП парцеларен план за инженерната инфраструктурата, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в устройствена зона Предимно промишлени и складови функции - Пп1 в ПИ 83510.381.61, местност Якова гр. Шумен, НТП: Нива" с възложител М*С*

2023-07-24 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за: обект: Кабелна линия Средно напрежение 20 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 999 kW в гр. Смядово, Общ. Смядово, Обл. Шумен, ПИ 67708.121.25, в който имот ще бъде изградена нова ГРУ20 kV; „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за ОБЕКТ: Кабелна линия Средно напрежение 20kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 1598.4 kW в гр. Смядово, Общ. Смядово, Обл. Шумен, ПИ 67708.121.119, в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20 kV; „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за ОБЕКТ: Кабелна линия Средно напрежение 20 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 1298.7 kW в гр. Смядово, Общ. Смядово, Обл. Шумен, ПИ 67708.121.120, в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20 kV“   с възложител "Б-103" ЕООД

2023-07-24 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за: Кабелна линия Средно напрежение 20kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 2600kW в гр. Смядово, Общ. Смядово, Обл. Шумен, ПИ 67708.207.989, в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20kV и „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за ОБЕКТ: Кабелна линия Средно напрежение 20kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 800kW в гр. Смядово, Общ. Смядово, Обл. Шумен, ПИ 67708.207.1045, в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20kV“  с възложител "Б-102" ЕООД

2023-07-24 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за: ОБЕКТ: Кабелна линия Средно напрежение 20 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 3500 kW в гр. Смядово, Общ. Смядово, Обл. Шумен, ПИ 67708.124.126 и изграждане на нова ГРУ 20kV“  с възложител "Б-102" ЕООД

2023-07-11 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за: ОБЕКТ: Кабелна линия Средно напрежение 20 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 899,1 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.148.41" с възложител "Б-101" ЕООД

2023-07-11 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за: ОБЕКТ: Кабелна линия Средно напрежение 20 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 1359.9 kW в гр. Смядово, Общ. Смядово, Обл. Шумен, ПИ 67708.202.36; ОБЕКТ: Кабелна линия Средно напрежение 20 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 1298.7 kW в гр. Смядово, Общ. Смядово, Обл. Шумен, ПИ 67708.202.881" с възложител "Б-104" ЕООД

2023-06-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за инженерната инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за поземлен имот с идентификатор 83510.381.34 по КК на гр. Шумен с цел промяна на трайното предназначението на територията от земеделска в Предимно производствена с цел изграждане на склад, офис и магазин" с възложител "КИММС" ЕООД

2023-06-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план – /ПУП-ПП/, изграждане на кабелна линия средно напрежение 20kV за присъединяване към ФВЕЦ,  с мощност 4000 kW до ПИ 53535.239.51 по КККР на гр. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-06-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план – /ПУП-ПП/, изграждане на кабелна линия средно напрежение 20kV за присъединяване към ФВЕЦ,  до ПИ 67708.148.41, по КККР на гр. Смядово, обл. Шумен" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-06-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план – /ПУП-ПП/, изграждане на кабелна линия средно напрежение 20kV за присъединяване към ФВЕЦ,  до ПИ: 67708.202.36 и ПИ: 67708.202.881 по КККР на гр. Смядово, обл. Шумен" с възложител "Б 104" ЕООД

2023-05-31 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.113.23, местност Първи долап, гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище" с възложител Й*А*

2023-05-23 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП-ПП за нов присъединителен електропровод 110 kV от нова П/СТ в ПИ 83510.45.17 до ВС 110 kV на ФЕЦ с мощност 55 MW в ПИ 83510.45.17 по КК на гр. Шумен, местност Кара чалък" с възложител "Куадра" АД

2023-05-15 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 67708.207.989, м-ст Коренещето,по КККР на гр. Смядово, община Смядово за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с инсталирана мощност до 2600 kW и Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.207.1045, м-ст Коренещето,по КККР на гр. Смядово, община Смядово за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с инсталирана пикова мощност до 799,2 kW" с възложител "Б 102" ЕООД

2023-05-12 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 67708.148.41, по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, местност Гороломова кория с площ 10 285 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, вид собственост: Частна, за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 899,1 kW" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-05-11 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 67708.202.36 Площ: 16017 кв. м., по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, местност Циганско гробище, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна, за Пп /Предимно производствена устройствена зона/ с конкретно предназначение за Фотоволтаична електроцентрала с мощност  1359,9 kW, за ПИ с идентификатор 67708.202.881 Площ: 15183 кв. м, по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, местност Циганско гробище, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, собственост: Частна, за Пп /Предимно производствена устройствена зона/ с конкретно предназначение за Фотоволтаична електроцентрала с мощност 1298,7 kW" с възложител "Б 104" ЕООД

2023-05-11 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 67708.121.119 , с площ: 16177 кв. м., по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, местност Бардарска чука, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна; За инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 1598,4 kW, за ПИ с идентификатор 67708.121.120, с площ: 15003 кв. м., по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, местност Бардарска чука, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна; За инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 1298,7 kW“, за ПИ с идентификатор 67708.121.25, с площ: 11828 кв. м., по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, местност Бардарска чука, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна; За инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 999 kW" с възложител "Б 103" ЕООД

2023-05-10 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за: ПИ с идентификатор 67708.124.126 с площ: 31168 кв.м, по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, местност Малка плевница, вид територия: Земеделска, с начин на трайно ползване: Неизползвана нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна, За инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия; ПИ с идентификатор 67708.125.11, с площ: 5516 кв.м, по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, местност Малка плевница, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Неизползвана нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна, За инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 3500 kW" с възложител "Б 102" ЕООД

2023-05-05 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 23340.43.6, м. Алана по КККР на с. Драгоево, община Велики Преслав и Подробен устройствен план - Парцеларен план за техническата инфраструктура за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с инсталирана пикова мощност до 821,37 kWp" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-04-28  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираните територии) и специализирана план-схема за елементите на техническата инфраструктура за електропровод от ПИ 36079.80.26 по КК на гр. Каолиново и ПИ 72549.44.296 по КК на с. Тодор Икономово до УПИ XII, кв. 35 от действащия регулационен план на кв. Боймир, гр. Каолиново" с възложител "Алфа енерджи ка" АД

2023-04-03  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура - кабелна линия СрН 33 kV до ПИ 52009.120.1 по КК на гр. Нови пазар" с възложител "Геосолар Нови пазар" ЕООД

2023-03-30  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за подробен устройствен план - план за застрояване и схеми на техническата инфраструктура на поземлен имот с идентификатор 58222.441.8 по КК на гр. Велики Преслав с площ 2 024 кв.м." с възложител "Антасстрой" ООД

2023-03-24  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Шумен за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Шумен

2023-03-21  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - парцеларен план и специализирана план - схема за нова кабелна линия 110 кV между УПИ XII-103, кв. 35 по плана на кв. Боймир довеждащ електропровод по плана на гр. Каолиново, кв. Боймир  и ОРУ 110 кV на П/Ст 110/20 кV Каолиново, находяща се в ПИ с идентификатор 36079.40.173 по КК на гр. Каолиново" с възложител "Алфа енерджи КА" АД

2023-03-17  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ с идентификатор 39390.58.47 до ПИ с идентификатор 39390.53.319 по КК на с. Кралево, общ. Търговище" с възложител "Автомагистрали - Черно море" АД

2023-03-16  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 83510.45.17 по КК на гр. Шумен с НТП: Пасище, местност Кара чалък" с възложител "Куадра" АД

2023-03-16  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за частично изменение на ОУП на община Шумен" с възложител Община Шумен

2023-03-14  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП община Каолиново в обхват поземлени имоти с идентификатори 36079.40.118, 36079.11.4, 36079.11.5, 36079.47.10, 36079.60.1 по КК на гр. Каолиново" с възложител Община Каолиново

2023-02-27  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, след одобряване на ПУП-ПЗ и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 32158.172.1 по КК на с. Ивански, общ. Шумен с площ 4971 кв.м и НТП: Нива" с възложител "88 инвест" ЕООД

2023-02-27  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Смядово за поземлени имоти с идентификатори 67708.148.41, 67708.207.989, 67708.124.126, 67708.125.11, 67708.207.1045, 67708.121.119, 67708.121.120, 67708.121.25, 67708.202.36 и 67708.202.881 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Смядово, общ. Смядово" с възложител община Смядово

2023-02-27  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 70398.111.7, 70398.111.8 и 70398.111.9 по КК на с. Сушина, общ. Върбица, образувани от ПИ 70398.111.2, с цел отреждане на урегулирани поземлени имоти (УПИ) за реализиране на проект за предоставяне на социални услуги от резидентен тип" с възложител "Етер-К" ЕООД

2023-02-17  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници-фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 3996 кW в поземлени имоти с идентификатори 58493.18.14 и 58493.18.15 по КК на с. Пробуда, общ. Търговище с НТП: За складова база" с възложител "Тиера дел сол 002" ЕООД

2023-02-16  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изготвяне на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Кабелна линии ниско напрежение с кабел NAYY 3X185+95 кв.мм от табло ниско напрежение на БКТП-Соло, Шумен до нова разпределителна кабелна касета тип ШК-4 на Кранов възел 5 /КВ 5.1/ за захранване на Катодна защита на Клон 1 от Газоразпределителната мрежа на гр. Шумен" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2023-02-13  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за изменение на ОУП на община Велики Преслав за ПИ с идентификатор 23340.43.6 по КККР на с. Драгоево, м. Алана, общ. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2023-02-07  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47634.66.12 по КККР на с. Медовина общ. Попово с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлмански гробища) и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди" с възложител община Попово

2023-01-24  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП Община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.330.35 по КК на гр. Велики Преслав, местност Крушето" с възложител община Велики Преслав

2023-01-09  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за застрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк /мюсюлмански гробища/ на с. Глогинка, общ. Попово и промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 15103.183.16 по КККР на с. Глогинка за разширение на гробищен парк" с възложител община Попово


09-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.