Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2023 г.

 

2023-03-24  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Програма за управление на отпадъците на община Шумен за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Шумен

2023-03-21  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - парцеларен план и специализирана план - схема за нова кабелна линия 110 кV между УПИ XII-103, кв. 35 по плана на кв. Боймир довеждащ електропровод по плана на гр. Каолиново, кв. Боймир  и ОРУ 110 кV на П/Ст 110/20 кV Каолиново, находяща се в ПИ с идентификатор 36079.40.173 по КК на гр. Каолиново" с възложител "Алфа енерджи КА" АД

2023-03-17  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ с идентификатор 39390.58.47 до ПИ с идентификатор 39390.53.319 по КК на с. Кралево, общ. Търговище" с възложител "Автомагистрали - Черно море" АД

2023-03-16  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 83510.45.17 по КК на гр. Шумен с НТП: Пасище, местност Кара чалък" с възложител "Куадра" АД

2023-03-16  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за частично изменение на ОУП на община Шумен" с възложител Община Шумен

2023-03-14  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП община Каолиново в обхват поземлени имоти с идентификатори 36079.40.118, 36079.11.4, 36079.11.5, 36079.47.10, 36079.60.1 по КК на гр. Каолиново" с възложител Община Каолиново

2023-02-27  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, след одобряване на ПУП-ПЗ и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 32158.172.1 по КК на с. Ивански, общ. Шумен с площ 4971 кв.м и НТП: Нива" с възложител "88 инвест" ЕООД

2023-02-27  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Смядово за поземлени имоти с идентификатори 67708.148.41, 67708.207.989, 67708.124.126, 67708.125.11, 67708.207.1045, 67708.121.119, 67708.121.120, 67708.121.25, 67708.202.36 и 67708.202.881 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Смядово, общ. Смядово" с възложител община Смядово

2023-02-27  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 70398.111.7, 70398.111.8 и 70398.111.9 по КК на с. Сушина, общ. Върбица, образувани от ПИ 70398.111.2, с цел отреждане на урегулирани поземлени имоти (УПИ) за реализиране на проект за предоставяне на социални услуги от резидентен тип" с възложител "Етер-К" ЕООД

2023-02-17  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници-фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 3996 кW в поземлени имоти с идентификатори 58493.18.14 и 58493.18.15 по КК на с. Пробуда, общ. Търговище с НТП: За складова база" с възложител "Тиера дел сол 002" ЕООД

2023-02-16  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изготвяне на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Кабелна линии ниско напрежение с кабел NAYY 3X185+95 кв.мм от табло ниско напрежение на БКТП-Соло, Шумен до нова разпределителна кабелна касета тип ШК-4 на Кранов възел 5 /КВ 5.1/ за захранване на Катодна защита на Клон 1 от Газоразпределителната мрежа на гр. Шумен" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2023-02-13  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект за изменение на ОУП на община Велики Преслав за ПИ с идентификатор 23340.43.6 по КККР на с. Драгоево, м. Алана, общ. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2023-02-07  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47634.66.12 по КККР на с. Медовина общ. Попово с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлмански гробища) и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди" с възложител община Попово

2023-01-24  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП Община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.330.35 по КК на гр. Велики Преслав, местност Крушето" с възложител община Велики Преслав

2023-01-09  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изработване на проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за застрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк /мюсюлмански гробища/ на с. Глогинка, общ. Попово и промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 15103.183.16 по КККР на с. Глогинка за разширение на гробищен парк" с възложител община Попово


09-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.