Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за 2023 г.

 

2023-11-10 Искане за "ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии" на ОБЕКТ: "Присъединяване на Фотоволтаична централа към преносната електрическа мрежа - кабелна линия 110 kV от ПИ 53535.221.243 до Подстанция "Омуртаг" и "Специализирана план-схема за елемнтите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия" на ОБЕКТ: Присъединяване на Фотоволтаична централа към преносната електрическа мрежа - кабелна линия 110 KV от ПИ 53535.221.243 до Подстанция "Омуртаг", е 171.53 м, като частта от КЛ извън границите на урбанизираните територии е 52.57 м, а в границите на урбанизираните територии е 118.98 м"

2023-10-27 Искане за "ПУП-ПЗ за смяна на предназначението на земята в ПИ с идентификатор 83510.366.20 в местност Якова по КК на гр. Шумен от земеделска в такава за складови дейности"

2023-10-24 Искане за "Израбитване на ПУП - ПЗ на ПИ 52009.15.5, ПИ 52009.15.13 и ПИ 52009.15.14 (земеделска земя) в землището на гр. Нови пазар, за включване на имотите в зона "Оз" с конкретно предназначение на Самостоятелни терени за селищни и гробищни паркове"

2023-10-06 Искане за "Стратегия за водено от общностите  местно развитие на МИГ Нови пазар - Каспичан"

2023-10-04 Искане за "Комплексин проект за инвестиционна инициатива за фотоволтаична електрическа централа в УПИ с номера: I, II, IV в кв. 2; от I до XVI в кв. 3; I, I в кв. 4; в I, II, III в кв. 5 по плана на ЕАД Смядово - XII  и позелен имот с идентификатор 67708.224.10 по КК и КР  на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен по чл. 150 от ЗУТ"

2023-10-04 Искане за "Стратегия за водено от общностите  местно развитие за периода 2023 -2027 г. на МИГ Антоново - Омуртаг"

2023-10-02 Искане за "Стратегия за водено от общностите  местно развитие (СВОМР) на МИГ-Попово, която се разработва за периода 2023 -2027 г."

2023-09-21 Искане за "ПУП-ПП на елементите на транспортната инфраструктура - смяна на предназначение на земеделска земя във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от 3033 за ФЕЦ в ПИ с идентификатори 35969.4.305 и 35969.4.309 с. Каменяк и подстанции към него ОБЕКТ: ПИ с идентификатори35969.2.258, 35969.4.173, 35969.4.174, 35969.4.188, 35969.4.192, 35969.4.280, 35969.4.283, 35969.4.286, 35969.47.170 и 35969.47.171 с. Каменяк, общ. Хитрино, обл. Шумен.

2023-09-14 Искане за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Хитрино за следните имоти: УПИ-V-199 в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Черна, общ. Хитрино; ПИ 2189.1.335, 2189.4.332 и 2189.1.339 по КК и КР на землището на с. Длъжко, общ. Хитрино; ПИ 61697.1.344, 61697.1.354, 61697.2.337, 61697.13.331, 61697.15.329 и 61697.21.407 по КК и КР на землемлището на с. Развигорово, общ. Хитрино; ПИ 72285.4.333, 72285.20.372, 72285.22.380, 72285.24.401, 72285.27.416, 72285.28.431, 72285.32.458, 72285.34.474 по КК и КР на землището на с. Тервел, общ. Хитрино; ПИ 12663.20.203, 12663.25.143 по КК и КР за землището на с Върбак, общ. хитрино; ПИ 30421.8.367, 30421.9.421 и 30421.9.423 по КК и КР за землището на с. Звегор, общ. Хитрино; УПИ I в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Трем, общ. Хитрино; ПИ 73050.18.128 по КК и КР за землището на с. Трем, общ. Хитрино; УПИ I, кв. 1 от действащия регулационен план на с. Трем, общ. Хитрино и УПИ VI, кв. 11 от действащия регулационен пан на с. Добри Войниково, общ. Хитрино и проект на ПУП-ПЗ за УПИ I в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Трем, общ. Хитрино"

2023-09-11 Искане за "Проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VII кв. 42 по регулационния план на с. Развигорово и проект на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 61697.22.539, 61697.22.541 и 61697.22.471 по КК на с. Развигорово, общ. Хитрино"

2023-09-11 Искане за "Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на транспортната техническа инфраструктура във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ до поземлен имот с идентификатор 61697.22.541 по КК на с. Развигорово, общ. Хитрино"

2023-08-29 Искане за "Проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатори 72285.29.433, 72285.26.406 и 72285.28.432 по КК на с. Тервел, общ. Хитрино"

2023-08-29 Искане  за "Проект за ПУП-ПЗ и регулация на УПИ II, кв. 20 с. Трем, общ. Хитрино"

2023-09-13 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 54273.90.8 по КК и КР с. Осмар, с който се променя предназначението на имота от Изоставена нива в имот За електроенергийно производство в устройствена зона от типа Предимно производствена както и план - схема и подробен устройствен план - парцеларен план за външно кабелно ел. захранване 20 kV"

2023-09-12 Искане за "Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 999 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.121.25 в който имот ще бъде изградена нова ГРУ 20 kV; Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1598 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.121.119 в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20 кV; Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1298.7 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.121.120 в който имот ще бъде изградена нов БКТП 20 kV"

2023-08-16 Искане за "ПУП- ПЗ за смяна предназначението на земята в ПИ с идентификатор  83510.381.61 в местност Якова по КК на гр. Шумен от земеделска в устройствена зона предимно промишлени и складови функции – Пп1  с конкретно предназначение – склад за автомобили и  авточасти, офис и магазин"

2023-08-10 Искане за "Подробен устройствен план - парцеларен план за кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 2600 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен ПИ 67708.207.989 в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20 kV и подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 800 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.207.1045, в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20 kV"

2023-08-09 Искане за "Проект за изменение на ОУП на община Велики Преслав за ПИ с идентификатор 58222.60.15 в местност Оградите по КК на р. Велики Преслав"

2023-08-09 Искане за "Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) в обхват: поземлени имоти си дентификатор 73609.13.13 в местност Пъндъклък по КК на с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг за фотоволтаичне електроцентрала"

2023-08-07 Искане за "Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на транстпортната техническа инфраструктура във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ за бъдеща ФтВЦ в поземлен имот с идентификатор 53062.15.56, с. Обител, общ. Омуртаг, обл. Търговище за обект: Поземлени имоти с идентификатори 53062.15.55, 53062.16.4 и 53062.16.57, с. Обител, общ. Омуртаг, обл. Търговище"

2023-07-27 Искане за ПУП-ПП за обект: "Кабелна линия Средно напрежение 20kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 400кW в гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище, ПИ 53535.239.51 и изграждане на ГРУ (БКТП) 20 кV"

2023-07-27 Искане за "ПУП-ПП за обект: Кабелна линия Средно напрежение 20kV за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 899,1kW в гр. Смядовов, общ. Смядовов, обл. Шумен ПИ 67708.148.41" и изгараждане на БКТП 20kV"

2023-07-27 Искане за "ПУП-ПП за обект: "Кабелна линия Средно напрежение 20kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 1359.9 кW в гр. Смядово, общ. Смядово обл. Шумен, ПИ 67708.202.36" и изграждане на РУ/БКТП 20kV обект: "Кабелна линия Средно напрежение 20kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 1298.7 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Смядово, ПИ 67708.202.881" и изграждане на РУ/БКТП 20 кV"

2023-07-25 Искане за"ПУП-ПП за ОБЕКТ: Кабелна линия Средно напрежение 20 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 3500 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.124.126 и изграждане на нова ГРУ 20 kV"

2023-07-13 Искане за "Изготвяне на ПУП - ПП, инвестиционен проект и изграждане на: Кабелна линия ниско напрежение с кабел NAYY 3X185+95 кв.мм. от табло ниско напрежение на БКТП-Соло, Шумен до разпределителна кабелна касета тип ШК-4 на кранов възел 5 /КВ 5.1/ за захранване на катодна защита на обект Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен Клон 1, съгласно чл. 150, ал. 2 и ал. 6 от ЗУТ, катодна защита, включваща монтаж на катодна станция върху ПИ 83510.340.19 и свързването й към електрозахранване ниско напрежение, анодно заземително устройство (АЗУ) и към съществуваща газоразпределителна мрежа на гр. Шумен клон 1, мълниезащита и електрозащитна заземителни инсталации"

2023-07-10 Искане за "Изготвяне на ПУП - план за застрояване за смяна предназначението на земята в поземлен имот си дентификатор 83510.381.34 по КК на гр. Шумен от земеделска в устройствена зона предимно производствена и ПУП - парцеларен план за инженерната инфраструктура"

2023-06-01 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване за: ПИ с идентификатор 67708.148.41 по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Горломова кория за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 899,1 kW"

2023-06-01 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване за: ПИ с идентификатор 67708.207.989 площ 28048 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Коренещето за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 2600 kW; и ПИ с идентификатор 67708.207.1045 площ 9629 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Коренещето за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 799,2 kW"

2023-06-01 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване за: ПИ с идентификатор 67708.121.119 с площ 16177 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Бардарска чука, вид категория: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна, за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 1598,4 kW; ПИ с идентификатор 67708.121.120 с площ 15003 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Бардарска чука, вид категория: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна, за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 1298,7 kW; ПИ с идентификатор 67708.121.25 с площ 11828 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Бардарска чука, вид категория: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна, за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 999 kW"

2023-06-01 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.124.126 площ 31168 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Малка плевница за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия и подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.125.11 с площ 5516 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Малка плевница за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентралаза производство на електроенергия с обща мощност 3500 kW"

2023-06-01 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.202.36 площ 16017 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Циганско гробище за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1359,9 kW и подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.202.881 площ 15183 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Циганско гробище за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1298,7 kW"

2023-05-26 Искане за "ПУП-ПП за нов присъединителен електропровод 110 kV от нова П/СТ в ПИ 83510.45.17 до ВС 110 kV на ФЕЦ с мощност 55 MW в ПИ 83510.45.17, местност Кара чалък, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен"

2023-05-12 Искане за "Подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфроструктура - кабелна линия CpH 33 kV до ПИ 52009.120.1 в землището на гр. Нови пазар за частта от трасето извън урбанизираната територия и ПУП-СПС за частта от трасето в урбанизираната територия и подробен устройствен план - пан за застрояване на обект: Поземлен имот с идентификатор 520009.57.234, гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен за разширение на п/ст Нови пазар, собственост на ЕКО ЕАД"

2023-05-12 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 23340.43.6, м. Алана по КККР на с. Драгоева, общ. Велики ПРеслав и подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура за инвестиционно намеление за изграждане на фотоволтаичне електроцентрала за производство на електроенергия с инсталирана мощност 799.2 kW"

2023-05-03 Искане за "Подробен устройствен план-парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираните територии) и специализирана план-схема за елементите на техническата инфраструктура (в границите на урбанизираните територии) - електропровод от ПИ 36079.80.26, гр. Каолиново и ПИ 72549.44.296, с. Тодор Икономово до УПИ XII, кв. 35 от действащия регулационен план на кв. Боймир, гр. Каолиново"

2023-05-02 Искане за "Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XII-103, кв. 35 по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, с цел промяна предназначението на имота от за малкоетажно жилищно строителство-Жм, в територия за предимно производствена зона - Пп с конкретно предназначение -за електрическа подстанция и Подробен устройствен план-парцеларен план и специализирана план-схема за нова кабелна линия 110 kV между УПИ XII-103, кв. 35 по плана на кв. Боймир, в землището на гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен и ОРУ 110 kV на П/Ст 110/20 kV Каолиново, находяща се в ПИ 36079.40.173 по КК на гр. Каолиново, общ. Каолиново"

2023-04-24 Искане за "Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 83510.45.17 местност Кара чалък в землището на гр. Шумен"

2023-04-21 Искане за "Проект за подробен устройствен план - план за застрояване и схеми за техническата инфраструктура на поземлен имот с идентификатор 58222.441.8 с площ 2 024 кв.м., находящ се в местност Блатото по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав"

2023-04-20 Искане за "Подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за захранваща кабелна линия 20 kV от съществуващ СР стълб в ПИ с идентификатор 83510.599.14, част от въздушна електропроводна линия 20 kV Чилингиров до МКРУ 20 kV и захранваща кабелна линия 20 kV от МКРУ 20 kV до ГРУ 20 kV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, м-т Чернювец, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен"

2023-04-20 Искане за "Подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за захранваща кабелна линия 20 kV от съществуващ СР стълб в ПИ с идентификатор 83510.586.1, част от въздушна електропроводна линия 20 kV Мараш до ГРУ 20 kV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, м-т Чернювец, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен"

2023-04-05 Искане за "Програма за управление на отпадъците на община Шумен за периода 2021 - 2028 г."

2023-04-03 Искане за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Шумен"

2023-03-27 Искане за "ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319, намиращи се в с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище"

2023-03-24 Искане за "Проект за изменение на общ устройствен план на община Каолиново за ПИ с идентификатори 36027.40.118, 36079.11.4, 36079.11.5, 36079.47.10 и 36079.60.1, находящи се в гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен"

2023-03-16 Искане за "Изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване с цел промяна предназначението на земята и изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с 32158.172.1 по кадастралната карта на с. Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен"

2023-03-09 Искане за "Проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатори №№ 70398.111.7, 70398.111.8 и 70398.111.9 по КК на с. Сушина, общ. Върбица, образувани от ПИ 70398.111.2, с цел отреждане на урегулирани поземлени имоти за реализиране на проект за предоставяне на социални услуги от резидентен тип"

2023-03-06 Искане за "Проект за изменение на общ устройствен план на община Смядово за поземлени имоти с идентификатори 67708.148.41, 67708.207.989, 67708.124.126, 67708.125.11, 67708.207.1045, 67708.121.119, 67708.121.120, 67708.121.25, 67708.202.36 и 67708.202.881 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Смядово, общ. Смядово"

2023-02-28 Искане за "Изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15103.183.16 по КККР - общинска частна собственост, в землището на с. Глогинка, общ. Попово, с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлмански гробища)"

2023-02-22 Искане за "Проект за изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 3996 KW и изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 58493.18.14 и 58493.18.15 по КК и КР на с. Пробуда, общ. Търговище, обл. Търговище"

2023-02-20 Искане за "Изработване на проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП - ПЗ подробен устройствен план - план за застрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлмански гробища) на с. Медовина, общ. Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в ПИ № 47634.66.12 по КККР (Кадастрална карта и кадастрални регистри - общинска частна собственост) на землище с. Медовина, общ. Попово"

2023-02-15 Искане за "Проект на устройствен план - изменение на ОУП на община Велики Преслав за ПИ с  идентификатор 23340.43.6 в местност "Алана" по КК на с. Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен"

2023-02-15 Искане за "Частично изменение на ОУП на община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.330.35 с площ 4692 кв.м., гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, местност "Крушито" по КК на гр. Велики Преслав"

2023-02-07 Искане за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор № 73626.156.263 в местност "Драка Б" в землището на гр. Търговище"

2023-02-01 Искане за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 73626.31.37 в землището на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище"

2023-02-01 Искане за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 73626.31.36 в землището на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище"

2023-01-30 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ за имот с идентификатор 53535.221.240 по КК и КР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище"

2023-01-30 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ за имот с идентификатор 53535.221.239 по КК и КР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище"

2023-01-12 Искане за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Хитрино в охват УПИ I и УПИ II в кв. 29 по действащия регулационен план на с. Добри Войниково, общ. Хитрино"

2023-01-12 Искане за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Хитрино"


12-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.