Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за 2023 г.

 

2023-03-27 Искане за "ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319, намиращи се в с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище"

2023-03-24 Искане за "Проект за изменение на общ устройствен план на община Каолиново за ПИ с идентификатори 36027.40.118, 36079.11.4, 36079.11.5, 36079.47.10 и 36079.60.1, находящи се в гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен"

2023-03-16 Искане за "Изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване с цел промяна предназначението на земята и изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с 32158.172.1 по кадастралната карта на с. Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен"

2023-03-09 Искане за "Проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатори №№ 70398.111.7, 70398.111.8 и 70398.111.9 по КК на с. Сушина, общ. Върбица, образувани от ПИ 70398.111.2, с цел отреждане на урегулирани поземлени имоти за реализиране на проект за предоставяне на социални услуги от резидентен тип"

2023-03-06 Искане за "Проект за изменение на общ устройствен план на община Смядово за поземлени имоти с идентификатори 67708.148.41, 67708.207.989, 67708.124.126, 67708.125.11, 67708.207.1045, 67708.121.119, 67708.121.120, 67708.121.25, 67708.202.36 и 67708.202.881 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Смядово, общ. Смядово"

2023-02-28 Искане за "Изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15103.183.16 по КККР - общинска частна собственост, в землището на с. Глогинка, общ. Попово, с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлмански гробища)"

2023-02-22 Искане за "Проект за изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 3996 KW и изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 58493.18.14 и 58493.18.15 по КК и КР на с. Пробуда, общ. Търговище, обл. Търговище"

2023-02-20 Искане за "Изработване на проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП - ПЗ подробен устройствен план - план за застрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлмански гробища) на с. Медовина, общ. Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в ПИ № 47634.66.12 по КККР (Кадастрална карта и кадастрални регистри - общинска частна собственост) на землище с. Медовина, общ. Попово"

2023-02-15 Искане за "Проект на устройствен план - изменение на ОУП на община Велики Преслав за ПИ с  идентификатор 23340.43.6 в местност "Алана" по КК на с. Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен"

2023-02-15 Искане за "Частично изменение на ОУП на община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.330.35 с площ 4692 кв.м., гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, местност "Крушито" по КК на гр. Велики Преслав"

2023-02-07 Искане за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор № 73626.156.263 в местност "Драка Б" в землището на гр. Търговище"

2023-02-01 Искане за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 73626.31.37 в землището на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище"

2023-02-01 Искане за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 73626.31.36 в землището на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище"

2023-01-30 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ за имот с идентификатор 53535.221.240 по КК и КР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище"

2023-01-30 Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ за имот с идентификатор 53535.221.239 по КК и КР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище"

2023-01-12 Искане за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Хитрино в охват УПИ I и УПИ II в кв. 29 по действащия регулационен план на с. Добри Войниково, общ. Хитрино"

2023-01-12 Искане за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Хитрино"


12-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.