Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инвестиционни намерения 2023 г.

 

2023-12-22 Съобщение за инвестиционно предложение "Внедряване на шприц машина за производство на пластмасови детайли от термопластични полимери в ПИ с идентификатор 18407.17.40 по КККР на с. Гърчиново, общ. Опака",  с възложител "Българки бергман" АД

2023-12-12 Съобщение за инвестиционно предложение "Разширяване на основната, съществуваща дейност по събиране, сортиране, съхранение на отпадъци. Добавяне на шредираща машина и дейност по шредиране/мелене на хартиени и пластмасови отпадъци в ПИ с идентификатор 73626.504.55.1 по КК на гр. Търговище",  с възложител "Север харт груп" ЕООД

2023-12-12 Съобщение за инвестиционно предложение "Реализиране на проектни предложения към Индустриален Парк Шумен, гр. Шумен, общ. Шумен, във връзка с BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции",  с възложител "Индустриален парк Шумен" АД

2023-11-29 Съобщение за инвестиционно предложение "Технологична и екологична модернизация на стопанството, във връзка с кандидатстване с проект по Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-6.004-Инвестиции в технологична и екологична модернизация, в землището на с. Медовина, общ. Попово",  с възложител "Старт 2005" ЕООД

2023-11-28 Съобщение за инвестиционно предложение "Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен",  с възложител "Акация трейд" ЕООД

2023-11-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка към съществуващ завод за производство на медни кабели, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен",  с възложител "Сарк България" АД

2023-11-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Извършване на дейности със строителни отпадъци – рециклиране и оползотворяване на отпадъци, чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на дружеството на територията на област Шумен и област Търговище",  с възложител "Кийстоун БГ" ООД

2023-11-17 Съобщение за инвестиционно предложение "Разширяване дейността на дружеството чрез увеличаване на площта, добавяне на нови дейности за отпадък с код 16 01 03 – излезли от употреба гуми и увеличаване на количеството на този отпадък, на площадка с местонахождение: гр. Търговище, Промишлена зона, ПИ с идентификатор 73626.504.210, с обща площ 6989 в.м. ",  с възложител "Екостийл" ЕООД

2023-11-10 Съобщение за инвестиционно предложение „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен“,  с възложител "Био Енигма" ЕООД

2023-10-27 Съобщение за инвестиционно предложение "Продължаване на дейността за добив и първична преработка на подземни богатства - строителни материали-варовици от находище Драгоево в ПИ с идентификатор 23340.100.710 по КК на с. Драгоево с площ 83594 кв.м и в кариерен котлован, разположен в ПИ с идентификатор 23340.96.973 по КК на с. Драгоево, общ. Велики Преслав площ 180783 кв.м." с възложител "Кариера Драгоево" АД

2023-10-27 Съобщение за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности с отпадъци, добавяне на нови кодове и увеличаване капацитета на съхранение на опасни отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в ПИ с идентификатори 83510.670.63, 83510.670.64, 83510.670.71 и 83510.670.72 по КККР на гр. Шумен" с възложител "Екомакс България" ООД

2023-10-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Добавяне на нови видове отпадъци, промяна на количествата отпадъци към разрешените с решение № 15-РД-351-00/18.06.2015 г., с които ще се извършва дейност R3-рециклиране на отпадъчни полимерни опаковки. Увеличаване на капацитета за извършване на дейност R3-Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане, чрез въвеждане в експлоатация на нова инсталация за отпадъци" с възложител ЕТ "Фоли - Милен Атанасов"

2023-10-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности с отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 83510.670.63 и 83510.670.72 по КККР на гр. Шумен" с възложител "Екомакс" ООД

2023-10-18 Съобщение за инвестиционно предложение "Реконструкция и модернизация на две съществуващи ФЕЦ, изграждане на две нови ФЕЦ, изграждане на две системи за съхранение на електрическа енергия чрез батерии, изграждане на повишаваща подстанция 33/110 kV с външно кабелно електрозахранване на централата и осигуряване на оптична свързаност между отделните съоръжения, чрез кабелна линия 110/33 kV и две кабелни линии 33 kV в землищата на гр. Каолиново, с. Тодор Икономово и с. Дойранци, общ. Каолиново" с възложител "Каолиново солар" ЕООД

2023-10-11 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк Лудогорие и съпътстваща техническа инфраструктура в землищата на с. Браничево, с. Гусла, с. Климент и с. Пристое, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител "Вятърен парк Лудогорие" ЕООД

2023-10-10 Съобщение за инвестиционно предложение "Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система на страната с ниво на напрежение 110 кV и място на присъединяване в съществуваща подстанция, собственост на Електроенергиен системен оператор ЕАД – п/ст Нови пазар" с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

2023-09-29 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за водоснабдяване за други цели в поземлен имот с идентификатор 83510.670.489 по КК на гр. Шумен“ с възложител „БАБЪЛС КАР УОШ“ ООД

2023-09-20 Съобщение за инвестиционно предложение "Разширяване на продуктовия микс, чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения на площадката на АЛКОМЕТ АД, в землището с. В. Друмев, общ. Шумен" с възложител "Алкомет" АД

2023-08-07 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на разпределителен газопровод през имоти с идентификатор 61676.512.4, 61676.512.5, 61676.512.7, 61676.512.12 по КК на с. Разбойна, общ. Търговище, 73626.122.450 и 73626.203.213 по КК на гр. Търговище и газопроводни отклонения към имоти с идентификатори 73626.203.462 по КК на гр. Търговище и 69599.100.102 по КК на с. Стража, общ. Търговище" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2023-08-02 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на нова канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и напорен водопровод в гр. Плиска, Община Каспичан" с възложител община Каспичан

2023-07-24 Съобщение за инвестиционно предложение "Преустройство и пристройка на съществуващ млекопункт в мини мандра за 500 л мляко с местонахождение  в УПИ II, кв. 9-Б по плана на с. Тимарево, общ. Хитрино" с възложител T*Ш*

2023-07-13 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на малък цех (около 150 кв.м) за производство на студено пресовани и пастьоризирани сокове от плодове и зеленчуци в УПИ IV-172, кв. 47 по плана на с. Дриново, общ. Попово" с възложител В*М*

2023-06-30 Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща птицеферма, чрез застрояване на две сгради на покрива, монтиране на ФВЦ с мощност до 200 кW,  в ПИ 53535.501.3297, кв.1 на гр. Омуртаг, обл. Търговище и увеличаване капацитета на фермата за отглеждане от 30 720 броя на 39 990 броя птици" с възложител "ФЗ Яйца и птици" ЕООД

2023-06-29 Съобщение за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци (трошене, сепариране и сортиране) с мобилна роторна трошачка  и  третиране (рязане) на отпадъчна дървесина и пластмаси с EuRec шредер S 20.00 D № 023  на строителни обекти и площадки, на които се извършва премахване на строежи, разположени на територията на Област Шумен и Област Търговище и оползотворяване чрез използването на получените отпадъци с код 19 12 09 чрез предварително третиране (трошене, сепариране и сортиране) на отпадъци в обратни насипи" с възложител "ЕКО РМ" ЕООД

2023-06-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Фабрика за термодинамични бойлери към производствена дивизия електрически бойлери, УПИ XXIV – производствени и складови дейности, кв. 304-д, гр. Шумен" с възложител "ТЕСИ" ООД

2023-06-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Монтаж и експлоатация на автоматизирана линия за смилане и сепариране на шредирани отпадъци и приемане на нови видове отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот 83510.680.505 по КККР на гр. Шумен" с възложител "Еврометал-Шумен" АД

2023-06-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Зарибяване и риболов на яз. Конево - 2 в поземлен имот с идентификатор 47785.17.85 по КК на с. Менгишево, общ. Върбица" с възложител "Пегас-65" ЕООД

2023-06-19 Съобщение за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуващи сгради с идентификатори 73626.504.530.3, 73626.504.530.2, 73626.504.530.6, находящи се в поземлен имот 73626.504.530, гр. Търговище в предприятие за производство на пластмасови изделия, рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на регранулат" с възложител "Тиара и ко" ЕООД

2023-06-09 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на фабрика за олио в ПИ с идентификатор 57649.92.25 по КК на гр. Попово" с възложител "Ойропак" ЕООД

2023-05-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Закупуване на поточна линия за разглобяване на технологичен отпадък - 03 03 99 (отпадъци от целулозни материали), пресирането му и получаване на бали от целулозен материал в ПИ с идентификатор 83510.692.102 по КК на гр. Шумен и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Енпай трансформър компонентс България" ЕООД

2023-05-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Механизирано подновяване на железния път в междугарието - Висока поляна - Хитрино - 13 520 м" с възложител ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

2023-05-15 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 2 мегавата заедно с акумулаторна група за съхранение на генерираната електроенергия с мощност до 2 мегавата в съчетание към садково стопанство и рециркулационна система за отглеждане на аквакултури в язовир Златар-3 в поземлени имоти с идентификатори 30942.395.815 и 30942.395.112 по КК на с. Златар, общ. Велики Преслав" с възложител "Булкрафт инженеринг ДВ" ЕООД

2023-05-11 Съобщение за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначение на част от сграда в цех за пелети с местонахождение: УПИ V, кв. 9, с. Тимарево, общ. Хитрино в УПИ V, кв. 9 по плана на с. Тимарево" с възложител "Агбия ойлс" ООД

2023-05-03 Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за дейност по събиране, съхранение, третиране и рециклиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и дърво, както и линия за производство на брикети в ПИ с идентификатор 36587.502.124 по КК на гр. Каспичан и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Грийн айдиъс" ЕООД

2023-05-03 Съобщение за инвестиционно предложение "Обособена позиция 5: Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище" с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София

2023-05-02 Съобщение за инвестиционно предложение "Монтиране на азотна станция към шприц автомати за инжекционно леене на пластмаси под налягане в поземлен имот с идентификатор 83510.692.101 по КК на гр. Шумен" с възложител "Камбро озай БГ" ЕООД

2023-04-28 Съобщение за инвестиционно предложение "Модернизиране на инсталация за интензивно отглеждане на птици, чрез автоматизирано оборудване за отглеждане на родители за бройлери в ПИ 55316.80.439, ПИ 55316.80.582 и ПИ 55316.80.583 по КК на с. Панайот Волово, община Шумен" с възложител "Камчия" ЕАД

2023-08-09 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала, с обща инсталирана мощност от 5 МW върху терен в собствен имот в с идентификатор № 03126.15.102 по КК на с. Беджене, общ. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител "Кан" ЕООД

2023-08-09 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала, с обща инсталирана мощност от 5 МW върху терен в собствен имот в с идентификатор № 03126.15.101 по КК на с. Беджене, общ. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител "Колобър ВК" ЕООД

2023-04-24 Съобщение за инвестиционно предложение "Монтиране на промишлена газова инсталация за пропан-бутан, изпарител и два подземни резервоара за пропан-бутан, захранваща съществуващ парен котел в котелна централа на Карлсберг България АД, имот № 83510.676.453 по КК на гр. Шумен" с възложител "Карлсберг България" АД

2023-04-24 Съобщение за инвестиционно предложение "Монтиране на линия за разделяне (белене) и рязане на кабели на площадката в гр. Попово, индустриална зона, ПИ с идентификационен № 57649.3764 по КККР на гр. Попово" с възложител "Ка-метал 2013" ЕООД

2023-04-20 Съобщение за инвестиционно предложение "Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище Боаза за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици разположено в землищата на с. Пайдушко, общ. Търговище и гр. Търговище, обл. Търговище" с възложител "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД

2023-04-13 Съобщение за инвестиционно предложение "Актуализиране на цялостен проект за рекултивация и ликвидация на кариера Мътница 2, гр. Шумен" с възложител "Пътища" АД

2023-04-10 Съобщение за инвестиционно предложение "Ферма за кокошки носачки, склад за яйца и склад за инвентар с битовка в УПИ X, кв.1 по плана на с. Буйново, общ. Търговище" с възложител "Квинс - арго" ЕООД

2023-04-07 Съобщение за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане в поземлени имоти с идентификатори 47643.49.27 и 47634.48.22 по КК на с. Медовина, общ. Попово" с възложител "Старт 2005" ЕООД

2023-03-27 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на търговска сграда в УПИ XVI, кв. 11, ПИ с идентификатор 52009.502.40 по КК на гр. Нови пазар" с възложител "Ритейл концепт" ООД

2023-03-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Монтиране на нов фолиев стан и съпътстващи съоръжения във Валцов цех 2; инсталиране на индукционна и ротационна пещи за рециклиране на алуминий съдържащи материали; монтиране на аспирационни системи в цех Леярен и цех за Механична обработка на профили; инсталиране на система за втечнен пропан-бутан (LPG) в рамките на производствената площадка на Алкомет АД" с възложител "Алкомет" АД

2023-03-10 Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, смесване, балиране, шредиране, смилане на опасни и неопасни отпадъци, предварително третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО в ПИ с идентификатор 83510.60.218 по КК гр. Шумен" с възложител "Метарекс" ООД

2023-02-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 83510.567.20 по КК на гр. Шумен, м. Чернювец, Община Шумен, с площ от 168 943 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и НТП: За електроенергийното производство" с възложители "Мегатекс-88 солар 1" ЕООД, "Мегатекс-88 солар 2" ЕООД и "Мегатекс-88 солар 3" ЕООД

2023-02-13 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на газова инсталация с резервоарно стопанство с 2 броя резервоари, всеки с обем 50 куб.м за ВВГ (втечнен въглеводороден газ), за резервно захранване на Ново стъкло ЕАД с местонахождение в ПИ с идентификатор 52009.504.270 по КК на град Нови пазар и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Ново стъкло" ЕАД

2023-02-10 Съобщение за инвестиционно предложение "Извършване на операции по третиране на строителни отпадъци от топлоизолационни плоскости в ПИ с идентификатор 73626.504.736 по КККР  на гр. Търговище с начин на трайно ползване Ниско застрояване – до 10 м" с възложител "Дъглас - България" ЕООД

2023-02-07 Съобщение за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 39390.52.4 с площ 8759 кв.м., намиращ се в местността Ашламалък по КК на с. Кралево, общ. Търговище, чрез комплексен проект ПУП-ПР и ПЗ от "за птицеферма" в "за козеферма" и инвестиционен проект за изграждане на Козеферма за 1000 кози" с възложители С* Н* и Т* Н*

2023-02-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на административна сграда в поземлен имот 000120, в землището на с. Пристое с ЕКАТТЕ 58485, общ. Каолиново" с възложител "Кирчев холд" ЕООД

2023-01-24 Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери разположена в поземлени имоти 53552.562.7, 53552.562.8, 53552.562.16 и 53552.562.17 по КККР на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище чрез достигане максимална гъстота на отглеждане на птици" с възложител "Демирташ" ООД


24-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.