Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инвестиционни намерения 2023 г.

 

2023-03-27 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на търговска сграда в УПИ XVI, кв. 11, ПИ с идентификатор 52009.502.40 по КК на гр. Нови пазар" с възложител "Ритейл концепт" ООД

2023-03-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Монтиране на нов фолиев стан и съпътстващи съоръжения във Валцов цех 2; инсталиране на индукционна и ротационна пещи за рециклиране на алуминий съдържащи материали; монтиране на аспирационни системи в цех Леярен и цех за Механична обработка на профили; инсталиране на система за втечнен пропан-бутан (LPG) в рамките на производствената площадка на Алкомет АД" с възложител "Алкомет" АД

2023-03-10 Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, смесване, балиране, шредиране, смилане на опасни и неопасни отпадъци, предварително третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО в ПИ с идентификатор 83510.60.218 по КК гр. Шумен" с възложител "Метарекс" ООД

2023-02-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 83510.567.20 по КК на гр. Шумен, м. Чернювец, Община Шумен, с площ от 168 943 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и НТП: За електроенергийното производство" с възложители "Мегатекс-88 солар 1" ЕООД, "Мегатекс-88 солар 2" ЕООД и "Мегатекс-88 солар 3" ЕООД

2023-02-13 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на газова инсталация с резервоарно стопанство с 2 броя резервоари, всеки с обем 50 куб.м за ВВГ (втечнен въглеводороден газ), за резервно захранване на Ново стъкло ЕАД с местонахождение в ПИ с идентификатор 52009.504.270 по КК на град Нови пазар и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Ново стъкло" ЕАД

2023-02-10 Съобщение за инвестиционно предложение "Извършване на операции по третиране на строителни отпадъци от топлоизолационни плоскости в ПИ с идентификатор 73626.504.736 по КККР  на гр. Търговище с начин на трайно ползване Ниско застрояване – до 10 м" с възложител "Дъглас - България" ЕООД

2023-02-07 Съобщение за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 39390.52.4 с площ 8759 кв.м., намиращ се в местността Ашламалък по КК на с. Кралево, общ. Търговище, чрез комплексен проект ПУП-ПР и ПЗ от "за птицеферма" в "за козеферма" и инвестиционен проект за изграждане на Козеферма за 1000 кози" с възложители С* Н* и Т* Н*

2023-02-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на административна сграда в поземлен имот 000120, в землището на с. Пристое с ЕКАТТЕ 58485, общ. Каолиново" с възложител "Кирчев холд" ЕООД

2023-01-24 Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери разположена в поземлени имоти 53552.562.7, 53552.562.8, 53552.562.16 и 53552.562.17 по КККР на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище чрез достигане максимална гъстота на отглеждане на птици" с възложител "Демирташ" ООД


24-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.