Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Прекратени процедури 2023 г.

 

2023-12-29 Съобщение за Решение № ШУ-27-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна предназначение от земеделкса земя-нива, с площ 4602 кв.м, категория 6, за Производствено складови дейности" с възложителС*К*К*

2023-12-28 Съобщение за Решение № ШУ-26-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 4 9587,2 kWp в ПИ №73609.13.6 по КК на с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг" с възложител "БИММ-АГРО" ЕООД

2023-12-22 Съобщение за Решение № ШУ-25-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционен комплекс тип Къща за гости в собствен поземлен имот с идентификатор 58222.208.8 местност Омуртагов мост по КК на гр. Велики Преслав" с възложител Е*П*П*

2023-12-22 Съобщение за Решение № ШУ-24-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 83510.60.219 по КК на гр. Шумен с цели зграждане на ФЕЦ с мощност 110 kW" с възложител "Еделвайс" ЕООД

2023-12-22 Съобщение за Решение № ШУ-23-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10584.29.10 по КК на с. Вельово, общ. Антоново от Нива на Трайни насаждения" с възложител Н*Х*Е*

2023-12-21 Съобщение за Решение № ШУ-22-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройство на таванско помещение в ателие и ремонт на покривна конструкция в УПИ XIII - 3014, кв. 160 по плана на гр. Шумен" с възложител Й*Л*Г*

2023-12-20 Съобщение за Решение № ШУ-21-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Прочистване на земеделски земи от дървесна и храстова растителност в поземлен имот с идентификатор 46468.14.60 по КК на с. Малка Черковна, общ. Антоново" с възложител Е*П*П*

2023-12-20 Съобщение за Решение № ШУ-20-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройство на самосотятелен обект с идентификатор 83510.666.326.4.3 в сладкарска работилница в гр. Шумен, ул. Хан Крум №17" с възложител С*П*С*

2023-12-20 Съобщение за Решение № ШУ-19-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Модернизиране на предприятието чрез СМР, закупуване на нови машини и съоръжения и изграждане на ФЕЦ за собствени нужди в УПИ XIII, кв. 24 по плана на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав" с възложител "Органик комерс" ЕООД

2023-12-11 Съобщение за Решение № ШУ-18-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Подобряване на енергийни характеристики на административна сграда ПИ № 73626.504.638.1 - гр. Търговище в гр. Търговище, ул. Ал. Стамболийски № 31" с възложител "Терем хан Крум" ЕООД

2023-12-07 Съобщение за Решение № ШУ-17-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на велосипедна инфраструктура - велоалея на ул. Цар Освободител в гр. Търговище в участъка на сфетофарно кръстовище с ул. "Трети март" до път I-4 околовръстен път на гр. Търговище" с възложител община Търговище

2023-10-09 Съобщение за Решение № ШУ-16-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна на главните параметри, намаляване на броя и оптимизиране на разположението на вятърните турбини на вятърна електрическа централа Мировци с обща мощност до 248 MW, състояща се от не повече от 31 вятърни турбини, разположени в землищата на с. Мировци, с. Памукчии, с. Сечище и с. Стоян Михайловски в община Нови пазар, обл. Шумен; изграждане на повишаваща подстанция (35/110 kV) в ПИ 55292.6.63, в землището на с. Памукчии, общ. Нови пазар; изграждане на възлова станция 220/110 kV на площадката на подстанция Мадара, която е съществуваща подстанция, собственост на Есо ЕАД и се намира в индустриалната зона на гр. Шумен; изграждане на електропороводна въздушна линия с напрежение 110 kV, свързваща повишаващата подстанция 35/110 kV с възловата станция 220/110 kV; намаляване на общата дължина и актуализиране трасетата на подземните кабели средно напрежение 35 kV,  свързващи вятърните турбини и подстанция 35/110 kV" с възложител "Даблю пи ем" ЕООД

2023-08-30 Съобщение за Решение № ШУ-15-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на аквакултури в съществуващи водоеми при прилагане на технология на интензивно отглеждане и напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатор 36590.18.217 по КК на с. Каспичан, общ. Каспичан с площ 22 456 кв. м. и НТП "Пасища" с възложител "Спринг Форс" ООД

2023-08-22 Съобщение за Решение № 259/21.08.2023 г. за отмяна на решение № ШУ-11-П/2023 г., издадено на 01.08.2023 г. за инвестиционно предложение "Ремонт на сграда и изграждане на на ФЕЦ 30 kW в ПИ с идентификатор 78210.501.370.13 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав" с възложител "Хан Крум" АД

2023-08-11 Съобщение за Решение № ШУ-14-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изкупуване и последващо рециклиране на употребявани дървени палети - отпадък с код 15 01 03 - опаковки от дървени материали в поземлен имот с идентификатор 520009.504.90 по КК на гр. Нови пазар" с възложител "Гоги-2022" ЕООД

2023-08-10 Съобщение за Решение № ШУ-13-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за производство на пастьоризирани сокове в УПИ V-550, кв. 30 по плана на с. Пет могили, общ. Никола Козлево" с възложител "Деско комерс" ООД

2023-08-04 Съобщение за Решение № ШУ-12-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Зарибяване и риболов на яз. Конево - 2 в поземлен имот с идентификатор 47785.17.85 по КК на с. Менгишево, общ. Върбица" с възложител "Пегас-65" ЕООД

2023-08-01 Съобщение за Решение № ШУ-11-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Ремонт на сграда и изграждане на на ФЕЦ 30 kW в ПИ с идентификатор 78210.501.370.13 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав" с възложител "Хан Крум" АД

2023-07-25 Съобщение за Решение № ШУ-10-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 52009.114.39 по КК на гр. Нови Пазар от "Автосервиз и автомивка" в "за обществено обслужващи, производствени и складови дейности" с възложител "ЕМНЕТ" ЕООД

2023-07-21 Съобщение за Решение № ШУ-09-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване за насаждения от шипка и закупуване на земеделска техника в ПИ № 029010 с площ 67,653 дка и част от ПИ № 016001 с площ 76,0 дка в землището на с. Крушолак, общ. Антоново" с възложител "МС парк" ЕООД

2023-07-11 Съобщение за Решение № ШУ-08-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на 8,5 дка домати открито производство и 8,5 дка пипер открито производство, създаване на насаждения от арония в ПИ с идентификатор 32706.7.77 по КК на с. Илия Блъсково, общ. Шумен" с възложител В*Р*И*

2023-07-10 Съобщение за Решение № ШУ-07-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 53240.501.89 по КК на с. Овчарово, общ. Шумен" с възложител "Химел инженеринг" ЕООД

2023-06-05 Съобщение за Решение № ШУ-06-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежести кледки (садки), в акваторията на язовир "Станянци" и организиране на спортен риболов" с възложител "Ерай 2015" ЕООД

2023-06-01 Съобщение за Решение № ШУ-05-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на двуосова фотоволтаична инсталация в ПИ с идентификатор 73626.508.203 по КК на гр. Търговище" с възложител "ПСМ солар" ЕООД

2023-05-11 Съобщение за Решение № ШУ-04-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Проект за подробен устройствен план - план за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор № 32158.172.1 по КК на с. Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "88 инвест" ЕООД

2023-04-05 Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройтво на съществуваща базова станция № 4307 с адрес УПИ VII-339, кв. 35, с. Марково, ул. С. Василев №49, община Каспичан, обл. Шумен" с възложител "Цетин България ЕАД" ЕООД

2023-01-27 Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изменение на разрешително за водовземане № 21120033/16.07.2017 г. чрез добавяне на две нови точки на водовземане към съществуващи точки и включване на две полета Крушито и Стълбове в обхвата на разрешителното, намиращи се в землището на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен" с възложител "Кристера - агро" ЕООД

2023-01-26 Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на уличен водопровод по ул. Цар Калоян, с. Ловец, общ. Върбица захранващ УПИ IV, кв. 13 по плана на с. Ловец" с възложител М*Х*М*


26-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.