Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС през 2023 г.

 

2023-12-28  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширяване на дейността на дружеството чрез увеличаване на площта, добавяне на нови дейности за отпадък с код 160103- излезли от употреба гуми и увеличаване количеството на този отпадък" . Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 11.01.2023 г.

2023-12-07  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширяване на продуктовия микс чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линия за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.12.2023 г.

2023-11-30 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности с отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в ПИ 83510.670.63 и 83510.670.72 по КККР на гр. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 14.12.2023 г.

2023-11-20  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности с отпадъци, добавяне на нови кодове и увеличаване капацитета на съхранение на опасни отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в ПИ 83510.670.63, 83510.670.64, 83510.670.71 и 83510.670.72 по КККР на гр. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.12.2023 г.

2023-11-08  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Реконструкция и модернизация на две съществуващи фотоволтаични електроцентрали, изграждане на две нови фотоволтаични електроцентрали, изграждане на две системи за съхранение на електрическа енергия чрез батерии, изграждане на повишаваща подстанция 110/ 33 kV с външно кабелно електрозахранване на централата и осигуряване на оптична свързаност между отделните съоръжения чрез кабелна линия 110/ 33 kV и две кабелни линии 33 kV". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 22.11.2023 г.

2023-11-06 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Присъединяване на обект на производител на електроенергия към ЕЕС на страната с ниво на напрежение 110 kV и място на присъединяване в съществуваща подстанция собственост на Електроенергиен системен оператор ЕАД - П/СТ Нови пазар". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 20.11.2023 г.

2023-10-30 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Продължаване на дейността за добив и първична преработка на подземни богатства - строителни материали - варовици от находище Драгоево, намиращо се в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен през оставащия срок на концесията". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 09.11.2023 г.

2023-10-06 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни за водоснабдяване за други цели в поземлен имот с идентификатор 83510.670.489, землище гр. Шумен, ТПТ - урбанизирана територия, НТП - За друг вид производствен, складов обект". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 20.10.2023 г.

2023-10-02 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции, обособена позиция №5: РПИП за Водоснабдяване и канализация ООД Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 16.10.2023 г.

2023-09-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разпределителен газопровод през имоти с идентификатори 61676.512.4, 61676.512.5, 61676.512.7, 61676.512.12, 73626.122.450 и 73626.203.213 и газопроводно отклонение към имоти с идентификатори 73626.203.462 и 69599.100.102 - предпроектни проучвания към имоти с идентификатори 73626.203.462 и 69599.100.102-предпроектни проучвания, устройствено планиране, инвестиционно проектиране, изграждане и експлатация". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.09.2023 г.

2023-08-16 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на нова канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения  и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и напорен водопровод в гр. Плиска, общ. Каспичан". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 30.08.2023 г.

2023-08-11 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Преустройство и пристройка на съществуващ млекопункт в мини - мандра за 500 л. мляко, УПИ II-Пп, кв. 9б, долен стопански двор, с. Тимарево, общ. Хитрино". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.08.2023 г.

2023-08-07 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Цех за студено пресоване и пастьоризиране на плодове и зеленчуци за добиване на дирктни сокове в УПИ IV-172, кв. 47 по плана на с. Дриново, общ. Попово". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.08.2023 г.

2023-07-28 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 и корекция на заглавна страница за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 39390.52.4 с площ 8759кв.м., намиращ се в местността "Ашламалък" по КК на с. Кралево, общ. Търговище, чрез комплексен проект ПУП-ПР и ПЗ от "за птицеферма" в "за козеферма" и инвестиционен проект за изграждане на "Козеферма за 1000 кози".Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 11.08.2023 г.

2023-07-13 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на газова инсталация с резервно стопанство и 2 бр. резервоари, всеки с обем 50 куб.м за ВВГ в ПИ с идентификатор 52009.504.270 по КК на гр. Нови пазар за резервно захранване на Ново стъкло ЕАД". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 27.07.2023 г.

2023-07-07 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Монтаж и експлоатация на автоматизирана линия за смилане и сепариране на шредирани отпадъци и приемане на нови видове отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот 83510.680.505 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.07.2023 г.

2023-07-06 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Фабрика за термодинамични бойлери към производствена дивизия електрически бойлери, УПИ XXIV - производтвени и складови дейности, кв. 340Д, гр. Шумен, находящ се в УПИ XXIV - производтвени и складови дейности, кв. 340Д по пл. на гр. Шумен, ПИ с ид. 83510.670.368". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 20.07.2023 г.

2023-06-28 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение " "Монтиране на линия за разделяне (белене) и рязане на кабели на площадка в гр. Попово, индустриална зона, ПИ с идентификатор 57649.3764 по КККР на гр. Попово, об. Попово, Обл. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 12.07.2023 г.

2023-06-27  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Промени в параметрите на ИП "Модернизиране на инсталация за интензивно отглеждане на птици, чрез автоматизирано оборудване за отглеждане на родители за бройлери в ПИ 55316.80.439, ПИ 55316.80.582 и ПИ 55316.80.583 землището на с. Панайот Волов, община Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 11.07.2023 г.

2023-06-22 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуващи сгради с идентификатори 73626.504.530.3, 73626.504.530.2, 73626.504.530.6, находящи се в поземлен имот 73626.504.530, гр. Търговище в предприятие за производство на пластмасови изделия, рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на регранулат". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 06.07.2023 г.

2023-06-22 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на фабрика за олио в ПИ с идентификатор 57649.92.25 по КК на гр. Попово". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 06.07.2023 г.

2023-06-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотволтаична централа с мощност до 2 MW заедно с акумулаторна група за съхранение на генерираната електроенергия към садково стопанство и рециркулационна система в акваторията на язовир Златар-3 в ПИ с иднетификатор 30542.395.112 по КК на с.Златар, общ. Велики Преслав с площ 76843 кв.м. и НТП: Язовир". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.07.2023 г.

2023-06-09 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Механизирано подновяване на железния път в междугарието Висока поляна - Хитрино 13 520 м". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 23.06.2023 г.

2023-06-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширение на съществуваща птицеферма чрез застрояване на две сгради на покрива на които ще се монтира фотоволтаична централа с мощност до 200 kW находящи се в поземлен имот с идентификатор 53535.501.3297 и увеличаване на капацитета насъществуваща птицеферма за отглеждане на 30720 бр. кокошки носачки на 39990 в поземлен имот с идентификатор 53535.501.3297, кв.1, гр. Омуртаг". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.06.2023 г.

2023-06-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Закупуване на поточна линия за разглобяване на технологичен отпадък - 03 03 99 (отпадъци от целулозни материали), пресирането му и получаване на бали от целулозен материал". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.06.2023 г.

2023-06-01 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширение на съществуваща птицеферма чрез застрояване на две сгради на покрива на които ще се монтира фотоволтаична централа с мощност до 200 kW находящи се в поземлен имот с идентификатор 53535.501.3297 и увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане на 30 720 бр. кокошки носачки на 39 990 в поземлен имот с идентификатор 53535.501.3297, кв. 1, гр. Омуртаг". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.06.2023 г.

2023-05-29 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 12.06.2023 г.

2023-05-25 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Монтиране на нов фолиев стан и съпътстващи съоръжения във валцов цех 2; инсталиране на индукционна и ротационна пещи за рециклиране на алуминий съдържащи материали; монтиране на аспирационни системи в цех леярен и цех за механична обработка на профили; инсталиране на система за втечнен пропан-бутан (LPG) в рамките на производствената площадка на Алкомет АД". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 08.06.2023 г.

2023-05-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Монтиране на промишлена газова инсталация за пропан-бутан, изпарител и два подземни резервоара за пропан-бутан захранваща съществуващ парен котел в котелна централа на Карлсберг България АД, имот № 83510.676.453 по КК на гр. Шумен - ул. Г.С.Раковски гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 06.06.2023 г.

2023-05-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на административна сграда в поземлен имот 000120 в землището на с. Пристое с ЕКАТТЕ 58485, общ. Каолиново, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.06.2023 г.

2023-05-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност от 5 MW върху терен в собствен имот в с. Беджене, общ. Нови пазар, обл. Шумен", идентификатор 03126.15.101. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.06.2023 г.

2023-05-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност от 5 MW върху терен в собствен имот в с. Беджене, общ. Нови пазар, обл. Шумен", идентификатор 03126.15.102. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.06.2023 г.

2023-05-12 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Монтиране на азотна станция към шприц автомати за инжекционно леене на пластмаси под налягане в поземлен имот с идентификатор 83510.692.101 по КК на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 26.05.2023 г.

2023-05-12 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за дейност по събиране, съхранение, третиране и рециклиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и дърво, както и линия за производство на брикети в ПИ имот с идентификатор 36587.502.124 по КК на гр. Каспичан, общ. Нови пазар". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 26.05.2023 г.

2023-05-03 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, смесване, балиране, шредиране, смилане на опасни и/или неопасни отпадъци, предварително третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕО в ПИ № 83510.60.218 по КК на гр. Шумен с площ 18614 кв.м. и НТП: За друг вид застрояване". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 17.05.2023 г.

2023-04-24 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Ферма за кокошки носачки, склад за яйца и склад за инвентар с битовки в УПИ X, кв. 1 по плана на с. Буйново, общ. търговище на осн. действащ ПУП-ПРЗ, ОУП на община Търговище и чл. 140, ал. 1 от ЗУТ". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 09.05.2023 г.

2023-04-20 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства в част от имот с идентификатор № 83510.669.497, находящ се в гр. Шумен, ул. Индустриална № 72". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.05.2023 г.

2023-04-07 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на търговска сграда в УПИ XVI, кв. 11, ПИ 52009.502.40 по КК на гр. Нови пазар". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.04.2023 г.

2023-03-27 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на плодове, с което  се кандидатства по мярка 4.2 от ПРСР  2014 – 2020 г.". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.04.2023 г.

2023-03-02 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 83510.567.20 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 16.03.2023 г.

2023-02-16 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Извършване на операции по третиране на строителни отпадъци от топлоизолационни плоскости в рамките на поземлен имот с идентификатор 73626.504.736 по КККР на гр. Търговище, общ. търговище, обл. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.03.2023 г.


16-02-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.