Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС през 2023 г.

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-40-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: "Монтиране и експлатация на инсталация за преработка на пластмасови опаковки с капацитет на съоръжението за третиране на опасни отпадъци до 1т./24ч. и капаците на шредер и мелница до 10т./24ч." с възложител Ингаз комерс" ЕООД –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-41-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с максимален капацитет 38 918 бр. места за птици в ПИ с идентификатор 57649.503.3158 по КК на гр. Попово" с възложител "Гужер комерс" ЕООД –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-09-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти с капацитет 10 000 л. краве мляко на ден" с възложител "Агрозах" ЕООД –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-28-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на ветроенергиен парк от 13 ветрогенератора с единична мощност до 3 MW в ПИ с номера 021013, 018075, 018034,018077, 016066, 016064, 016068, 043006 и 018074 в землището на с. Ружица, общ. Никола Козлево и в ПИ с номера 020033, 020035, 020037 и 020031 в землището на с. Никола Козлево" с възложител "Ружица уинд" ЕООД –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-27-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на ветроенергиен парк с обща мощност до 9 MW за производство на електроенергия от възобновяем енергиен източник и включване в електропреносната мрежа, включващо изграждане на система от три ветрогенератора в ПИ с №№ 015091 и 015102 в землище с. Долина, общ. Каолиново и ПИ с № 017037 в землище с. Лятно, общ. Каолиново и изграждане на трансформаторна подстанция в ПИ с № 019003 в землище с. Лятно, общ. Каолиново" с възложител "Ружица уинд" ЕООД –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-18-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на три съществуващи пилчарници в ПИ № 000038 и ПИ № 000034 и двата с НТП: Стопански двор в землището на с. Божурка, общ. Търговище с цел отглеждане на пилета - бройлери с капацитет до 30 000 места за птици" с възложител А*И*Ю* –  изгубило правно действие.


20-06-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.