Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Спрени процедури 2023 г.

 

2023-10-03 Съобщение за Решение № ШУ-01-С/2023 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ с идентификатор 39390.58.47 до ПИ с идентификатор 39390.53.319 по КК на с. Кралево, общ. търговище" с възложител "Автомагистрали - Черно море" АД


03-10-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.