Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Прекратени процедури 2024 г.

 

2024-04-12 Съобщение за Решение № ШУ-18-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Закупуване и монтаж на мобилен инсенератор за обезвреждане на СЖП в рамките на площадка на инсталация за интензивно отглеждане на птици - кокошкив рамките на землището на с. Козма Презвитер" с възложител "Квинс агро" ЕООД

2024-04-12 Съобщение за Решение № ШУ-17-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на домати и краставици в ПИ с идентификатор 57649.17.8 по КК на гр. Попово, с площ 15009 кв.м и НТП: Друг вид нива" с възложител "Агро хелт" ЕООД

2024-04-08 Съобщение за Решение № ШУ-16-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна на начин на трайно ползване на поземлен имот с иидентификатор 80741.18.2 по КК на с. Черковна, общ. Търговище от нива в трайни насаждения (вишни) с цел кандидатстване по мярка 6.1" с възложител И*Н*К*

2024-03-28 Съобщение за Решение № ШУ-15-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Реконструкция, модернизация и разширяване на производството на дружеството" с възложител "Караш инвест" ЕАД

2024-03-26 Съобщение за Решение № ШУ-14-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Откриване на допълнителна площадка за временно съхранение на ИУМПС в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2993 по ККР на гр. Попово" с възложител "Алтметал" ООД

2024-03-22 Съобщение за Решение № ШУ-13-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Разширяване дейността на Едеа ритейл АД с откриване на супермаркет в поземлен имот с идентификатор 83510.667.234 по КК на гр. Шумен" с възложител "Едеа ритейл" АД

2024-03-21 Съобщение за Решение № ШУ-12-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ с идентификатор 39390.58.47 до ПИ с идентификатор 39390.53.319 по КК на с. Кралево, общ. Търговище" с възложител "Автомагистрали Черно море" АД

2024-03-15 Съобщение за Решение № ШУ-11-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентиифкатор 49045.46.8 по КК на с. Моравица, общ. Антоново, обл. Търговище от пасище в площадка за строителни отпадъци" с възложител община Антоново

2024-03-08  Съобщение за Решение № ШУ-10-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Технологично оборудване за преработка на полипропиленови и полиетиленови изрезки, които са технологичен отпадък от основното производство на Полипринт ЕООД в поземлен имот с идентификатор 83510.670.69 по КК на гр. Шумен" с възложител "Полипринт" ЕООД

2024-03-07  Съобщение за Решение № ШУ-09-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, кв. 27 по плана на с. Стан, общ. Нови пазар" с възложител "Хазнием" ЕООД

2024-02-02  Съобщение за Решение № ШУ-08-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройство, реконструкция и частична промяна на предназначение на съществуваща сграда - хотел Антола гр. Попово - блок А, като част от обект: Бизнес - апарт хотел с офиси, апартаменти, студия, лоби бар, заведение за хранене и игрална зала. Хотел Антола е разположен в УПИ III, кв. 104 по действащ ПУП-ПРЗ на гр. Попово, одобрен с решение №31 по протокол № 4 от 19.12.2007 г. на ОС на гр. Попово и КК одобрена със заповед № РД-18-78/26.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК" с възложител "Рашеви - Р" ЕООД

2024-01-29  Съобщение за Решение № ШУ-07-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадни води и довеждаща инфраструктура на гр. Върбица в поземлен имот с идентификатор 12766.82.13 по КК на гр. Върбица" с възложител община Върбица

2024-01-22  Съобщение за Решение № ШУ-06-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с генерирана мощност до 1 MW в поземлен имот с идентификатор 73626.415.33 по КК на гр. Търговище" с възложител "Сън асет мениджмънт" ЕООД

2024-01-05 Съобщение за Решение № ШУ-05-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Създаване на насаждения от малини на площ 13.862 дка, с. Овчарово, общ. Търговище" с възложител М*М*З*

2024-01-05 Съобщение за Решение № ШУ-04-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ФЕЦ в УПИ XVI-357, кв. 21 по плана на с. Горско абланово, общ. Опака" с възложител "Дарк - 666" ЕООД

2024-01-05 Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, УПИ IV, УПИ V и УПИ IX, кв. 13 по плана на с. Горна златица, общ. Антоново с цел обединяването им в УПИ II и промяна предназначението на земята, във връзка с изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1000  kW" с възложител "Агропродукт М" ЕООД

2024-01-04 Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Засаждане на трайни насаждения, овошки в УПИ IV-57 в кв. 16 (площ 1790 кв.м); УПИ V-57 кв. 16 (площ 1750 кв.м); УПИ V-57 кв. 16 (площ 1560 кв.м); УПИ II-58 кв. 16 (площ 1890 кв.м); УПИ III-58 кв. 16 (площ 1950 кв.м) по ПРЗ на с. Панайот Хитово, общ. Омуртаг и ПИ с идентификатор № 55327.54.3 по КК на с. Панайот Хитово, общ. Омуртаг с площ от 12999 кв.м и НТП: Нива" с възложител С*В*

2024-01-02 Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на покривна фотоволтаична инсталация за собствени нужди с мощност 50 kW върху сграда с идентификатор 73626.504.555.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73626.504.555 по КК на гр. Търговище" с възложител "Зора 2002" ЕАД


02-01-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.