Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за 2024 г.

 

2024-05-23  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Поливане от река Черни Лом на поземлени имоти 36470.52.1, 36470.51.54, 36470.51.58, 36470.51.62, 36470.11.72 и 36470.51.73 по КК на с. Кардам, общ. Попово, граничещи с реката" с възложител Х*Д*

2024-05-23  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на двуосновни (нитроестерни) барути за миномети, артелерийски изстрели и за твърди ракетни горива в ПИ 67708.282.508 по КККР на гр. Смядово, община Смядово" с възложител "Караш инвест" ЕООД

2024-05-08  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж (по чл.154 от ЗУТ) свързани с промяна на предназначението на строеж: СКЛАД ЗА АЛУМИНИЕВИ ЗАГОТОВКИ в ПИ с идентификатор 69599.100.102, урбанизирана територия с предназначение За производствени и складови дейности, с. Стража, общ. Търговище в ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ЗАГОТОВКИ" с възложител "БМП - Близнаци - метал пластик" ЕАД

2024-04-29  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец разположен в поземлен имот с идентификатор 52009.504.66 собственост на Ново стъкло ЕАД гр. Нови пазар" с възложител "Ново стъкло" ЕАД

2024-04-26  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Модернизация и оптимизиране на производствения процес в съществуващо предприятие за производство на керамични изделия (тухли) в поземлен имот с идентификатор 43935.7.159 по КК на с. Ловец, общ. Търговище" с възложител "Тайфун-БГ" ЕООД

2024-04-26  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане от повърхностен воден обект" с възложител K*Г*Г*

2024-04-09  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Разработване и усвояване на находище Саръгьол, участък Саръгьол, гнезда 15 и 16, разположено в землището на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен" с възложител "Каолин" ЕАД

2024-04-09  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Предприятие за обработка и производство на органична тор в поземлен имот с идентификатор 65067.89.964 по КК на с. Садина, общ. Попово" с възложител "Декса технолоджис" ООД

2024-03-18  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Рекултивация  на кариeра за добив на мергел в поземлен имот с идентификатор 57649.58.2 по КК на гр. Попово, обл. Търговище, м. Ямата" с възложител "Родна индустрия 91" EООД

2024-03-15  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Откриване на допълнителна площадка за временно съхранение на ИУМПС в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2993 по ККР на гр. Попово" с възложител "Алтметал" ООД

2024-03-08  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Реконструкция, модернизация и разширение на производството на дружеството в поземлен имот с идентификатор 67708.282.508 по КК на гр. Смядово с НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Караш инвест" ЕООД

2024-02-20  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтаж на модулно съоръжение за когенерация в УПИ V, кв.12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Акация трейд" ЕООД

2024-02-16  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Рекултивация на нарушени терени при извършване в минало време добивни дейности на територията на находище Златна нива, Община Каспичан" с възложител "Модулстрой" ООД

2024-02-14  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-26/01.08.2023 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци за площадка № 3 в поземлен имот с идентификатор 83510.60.218 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Метарекс" ЕООД

2024-02-14  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изменение и допълнение на разрешение № 15-ДО-252-26/01.08.2023 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци за площадка № 2 в поземлени имоти с идентификатори 83510.670.73 и 83510.670.74 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Метарекс" ЕООД

2024-01-23  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Ведомствена зарядна станция за дизелово гориво за собствени нужди в ПИ с идентификатор 57649.503.3111 гр. Попово, Промишлена зона" с възложител "Кристера" АД

2024-01-16  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствените отпадъци за рециклиране. Изграждане на собствен водоизточник за допълнително водоснабдяване на обекта за производствени нужди. Промени в инсталацията за производство на каменна вата с КР №617-Н0/2023 г." с възложител "Фибран България" АД

2024-01-09  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Закупуване и монтаж на мобилен инспиратор за обезвреждане на СЖП в рамките на площадка на Инсталация за интензивно отглеждане на птици - кокошки в рамките на землището на с. Козма Презвитер" с възложител "Квинс-агро" ЕООД

2024-01-05  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Закупуване и монтаж на мобилен инсинератор за обезвреждане на СЖП в рамките на поземлен имот с идентификатор 73050.500.6 по КККР на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен с площ 31 363 кв.м и НТП: За стопански двор" с възложител "Екани" АД


05-01-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.