Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС през 2024 г.

 

2024-07-19 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с ел. зарядна станция, заведения за бързо хранене, търговско-обслужващи, складови испомагателни сгради, площадки за паркиране, БКТП и др. съоръжения на техническата инфраструктура, вътрешни пътища и благоустрояване в ПИ 83510.126.75 по КК на гр. Шумен, ведно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ЕЛ. и ВиК връзки за посочения обект". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.08.2024 г.

2024-07-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Повишаване капацитета на предприятие с 60 т на ден слънчогледови семена чрез модернизиране с цел увеличаване на производствения капацитет на съществуващото призводство нарастителни масла в ПИ с идентификатор 58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.08.2024 г.

2024-07-12 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за производство на двуосновни (нитроестерни) барути за минометни, за артилерийски изстрели и за твърди ракетни горива в ПИ 67708.282.508, общ. Смядово, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 26.07.2024 г.

2024-06-06 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж (по чл. 154 от ЗУТ) свързани с промяна предназначението на строеж: Склад за алуминиеви заготовки в ПИ 69599.100.102, урбанизирана територия с предназначение: За производствени и складови дейности, с. Стража, общ. Търговище в Предприятие за производство на алуминиеви заготовки". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 20.06.2024 г.

2024-06-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Поливане от р. Черни лом на поземлени имоти 36470.52.1, 36470.51.54, 36470.51.58, 36470.51.62, 36470.11.72 и 36470.51.73 по КК на с. Кардам, общ. Попово, граничещи с реката чрез изграждане на поливни системи". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.06.2024 г.

2024-05-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Рекултивация на кариера за добив на мергел в ПИ № 57649.58.2, м. Ямата, землище гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.06.2024 г.

2024-05-09 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Предприятие за производство и обработка на органична тор в ПИ с идентификатор 65067.89.962 по КК на с. Садина, общ. Попово". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 23.05.2024 г.

2024-04-24 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-26/01.08.2023 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 83510.60.218 по КК на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 08.05.2024 г.

2024-04-24 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-26/01.08.2023 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 83510.670.73 и ПИ 83510.670.74 по КК на гр. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 08.05.2024 г.

2024-03-22 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "1. Крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газостанция, ел. зарядна станция, търговско-обслужващи, складови и спомагатлени сгради, бързо хранене, площадки за паркиране на клиенти на комплекса, БКТП и др. съоръжения на техническата инфраструктура (ТИ) в ПИ 83510.188.53 по КК на гр. Шумен, ведно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ел и ВиК връзки за посочения обект и 2. Крайпътен обслужващ комплекс с ел. зарядна станция, складови и спомагателни сгради, бързо хранене, площадки за паркиране на клиенти на комплекса, БКТП и др. съоръжения на ТИ в ПИ 83510.188.54 по КК на гр. аШумен, ведно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ел и ВиК връзки за посочения обект". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.04.2024 г.

2024-03-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Крайпътен обслужващ комплекс-бензиностанция, газостанция, ел. зарядна станция, търговско-обслужващи, битови, спомагатлени сгради и бързо хранене, вкл. още площадки за паркиране на автомобили на клиентите на комплекса, БКТП, дизел генератор, ЛПСОВ и др. съоръжения на техническата инфраструктура, вътрешни пътища и благоустрояване в ПИ 83510.126.81 по КК на гр. Шумен, ведно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ел и ВиК връзки за посочения обект". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.04.2024 г.

2024-03-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка към съществуващ завод за производство на медни кабели разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.04.2024 г.

2024-03-19 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Извършване на дейности със строителни отпадъци - рециклиране и оползотворяване на отпадъци чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на дружеството на територията на обл. Шумен и обл. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.04.2024 г.

2024-02-28 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Внедряване на нова шприц машина за производство на пластмасови детайли в завод Български бергман АД с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище в поземлен имот с идентификатор 18407.17.40". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 13.03.2024 г.

2024-02-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Рекултивация на нарушени терени при извършваните в миналото време добивни дейности на територията на находище Златна нива, разположено в землищата на общ. Каспичан, Шуменска област". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 06.03.2024 г.

2024-02-07 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Добавяне на нови видове отпадъци, промяна на количествата отпадъци към разрешените с решение на РИОСВ Шумен №15-РД-351-00 от 18.06.2015 г., с които ще се извършва дейност R3- рециклиране на отпадъчни полимерни опаковки. Увеличаване на капацитета за извършване на дейност R3-рециклиране, чрез въвеждане в експлоатация на нова инсталация за отпадъци". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.02.2024 г.

2024-01-10 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширяване на основната съществуваща дейност по събиране, сортиране, съхранение на отпадъци. Добавяне на шредираща машина и дейност по шредиране/мелене на хартиени и пластмасови отпадъци в ПИ с идентификатор 73626.504.55 по КК на гр. Търговище". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.01.2024 г.


10-01-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.