Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2024 г.

 

2024-04-25  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Частично изменение на ОУП Община Хитрино в обхват поземлен имот с идентификатор 72285.18.369 по КККР на с. Тервел, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2024-02-09  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура - смяна предназначението на земеделска земя, във връзка с осигуряване на транспортен достъп за ПИ 52009.120.1 гр. Нови Пазар, ОБЕКТ: ПИ 52009.99.146, гр. Нови Пазар" с възложител "Геосолар нови пазар" ЕООД

2024-02-02  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Проект на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за реконструкция и разширение на площадка на открита разпределителна уредба (ОПУ) 110 kV на подстанция Юбилейна в поземлен имот с идентификатор 67708.99.78 по КК на гр. Смядово" с възложител "Есо" ЕАД

2024-01-26  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за "Изготвяне на ПУП-ПЗ за разделяне на ПИ с идентификатор 83510.45.1 на два поземлени имота с проектни идентификатори 83510.45.21 и 83510.45.20 и промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 83510.45.21 по КК на гр. Шумен" с възложител Р*К*


26-01-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.