Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за 2024 г.

 

2024-02-28  Искане за "Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за смяна на предназначение на земеделска земя във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ за поземлен имот с идентификатор 52009.120.1, находящ се в гр. Нови пазар за обект: Поземлен имот си дентификатор 52009.99.146, находящ се в гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен"

2024-02-02  Искане за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Шумен"

2024-02-02  Искане за "Проект за ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: ФЕЦ Смядово, под обект: Реконструкция на съществуваща ВЛ110 kV Благово пред П/СТ Юбилейна в ПЗ с идентификатор 67708.99.78 в землището на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, състоящо се в учредяване на нова сервитутна зона"

2024-02-02  Искане за "Проект на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: Водопроводно отклонение от уличен водопровод до поземлен имот с идентификатор 73626.122.9 по КК на гр. Търговище с НТП: Овощна градина"

2024-01-31  Искане за "Проект на ПУП - ПЗ и ПУП - ПП за елeментите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлен имот с идентификатор 83510.45.1 по КК на гр. Шумен с НТП: Нива"


31-01-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.