Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инвестиционни намерения 2024 г.

 

2024-04-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс-бензиностанция, газстанция, ел. зарядна станция, търговско-обслужващи, битови сгради и бързо хранене, включващ още: площадки за паркиране на автомобили на клиентите на комплекса, БКТП, дизел генератор, ЛПСОВ и други съоръжения на техническата инфраструктура, вътрешни пътища и благоустрояване в ПИ 83510.188.53 и 83510.188.54 по КК на гр. Шумен, в едно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект ",  с възложител "Атлас инвест консулт" ЕООД

2024-03-27  Съобщение за инвестиционно предложение "Изменение и допълнение на Разрешение №15-ДО-252-26/01.08.2023 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 83510.60.218 по КК на гр. Шумен",  с възложител "Метарекс" ООД

2024-03-27  Съобщение за инвестиционно предложение "Изменение и допълнение на Разрешение №15-ДО-252-26/01.08.2023 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци в ПИ с идентификатори 83510.670.73 и ПИ 83510.670.74 по КК на гр. Шумен",  с възложител "Метарекс" ООД

2024-02-22  Съобщение за инвестиционно предложение "Рекултивация на нарушени терени при извършваните в миналото време добивни дейности на територията на находище Златна нива в поземлен имот с идентификатор 31084.52.244 по кадастралната карта на с. Златна нива, общ. Каспичан, обл. Шумен",  с възложител "Модулстрой 2013" ООД

2024-02-22  Съобщение за инвестиционно предложение "Монтаж на модулно съоръжение за когенерация в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино",  с възложител "Акация трейд" ЕООД

2024-02-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Инсталиране на съоръжение за обработка на стъклени трошки от ламинирано стъкло с цел оползотворяването им в инсталацията за производство на плоско стъкло, изграждане и експлоатация на нови площадки за временно съхранение на отпадъците получени от процеса на обработка на стъклените трошки в поземлен имот с идентификатор  73626.533.9 по КК на гр. Търговище ",  с възложител "Тракия глас България" ЕАД

2024-02-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс-бензиностанция, газстанция, ел. зарядна станция, търговско-обслужващи, битови, спомагателни сгради и бързо хранене, включващ: площадки за паркиране на автомобили на клиентите на комплекса, БКТП, дизел генератор, ЛПСОВ и други съоръжения на техническата инфраструктура, вътрешни пътища и благоустрояване в ПИ 83510.126.81 по КК на гр. Шумен, в едно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект",  с възложител "Кок пропъртис България" ООД


02-02-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.