Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инвестиционни намерения 2024 г.

 

2024-07-09  Съобщение за инвестиционно предложение "Повишаване капацитета на предприятие с 60 т/ден слънчогледови семена чрез модернизиране, с цел повишаване на производствения капацитет на предприятие за производство на растителни масла в поземлен имот с идентификатор 58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав",  с възложител "Плиска ойл" ООД

2024-07-05  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец разположен в поземлен имот с идентификатор 52009.504.66 по Кадастралната карта на гр. Нови пазар, собственост на Ново стъкло ЕАД гр. Нови пазар",  с възложител "Ново стъкло" ЕАД

2024-07-01 Съобщение за инвестиционно предложение "Разработване и усвояване на находище Саръгьол, участък Саръгьол, гнезда 15 и 16, разположено в землището на с. Дойранци, общ. Каолиново, обл. Шумен",  с възложител "Каолин" ЕАД

2024-06-26 Съобщение за инвестиционно предложение „ Изграждане на инсталация за производство на двуосновни (нитроестерни) барути за минометни, за артилерийски изстрели и за твърди ракетни горива в ПИ с идентификатор 67708.282.508 общ. Смядово",  с възложител "Караш инвест" ЕАД

2024-06-18 Съобщение за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - шахтов кладенец ШК Могилец за допълнително питейно-битово водоснабдяване  на с. Могилец, община Омуртаг, област Търговище",  с възложител община Омуртаг

2024-06-12 Съобщение за инвестиционно предложение "Изготвяне на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 83510.126.75 по КК на гр. Шумен, във връзка с инвестиционно предложение: Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с ел. зарядна станция, търговско-обслужващи, складови и спомагателни сгради, бързо хранене, площадки за паркиране на клиенти на комплекса, БКТП и други съоръжения на техническата инфраструктура в ПИ 83510.126.75 по КК на гр. Шумен",  с възложител "Кок пропъртис България" ООД

2024-05-29 Съобщение за инвестиционно предложение„Поливане от река Черни Лом на поземлени имоти 36470.52.1, 36470.51.54, 36470.51.58, 36470.51.62, 36470.11.72 и 36470.51.73 по КК на с. Кардам, общ. Попово,  с възложител Х* Д*

2024-05-29 Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж (по чл.154 от ЗУТ) свързани с промяна на предназначението на строеж: „СКЛАД ЗА АЛУМИНИЕВИ ЗАГОТОВКИ“ ,  с възложител „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК“ ООД

2024-05-09 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDL, с трафопост, в поземлен имот с идентификатор 83510.670.539 по КК на гр. Шумен, етапно строителство",  с възложител "Лидл България ЕООД енд КО.КД"

2024-04-30  Съобщение за инвестиционно предложение "Водовземане от повърхностен воден обект р. Пакоша за напояване на овощна градина в Поземлени имоти с идентификатори 17573.13.109 и 17573.14.43 по Кадастралната карта на с. Градище, общ. Шумен, обл. Шумен",  с възложител К* Г* Г*

2024-04-30  Съобщение за инвестиционно предложение "Интензификация на довеждаща и вътрешна инфраструктура на Индустриален парк - Търговище, обхващащ поземлени имоти с идентификатори 73626.504.865, 73626.504.866, 73626.504.867, 73626.504.868, 73626.504.869, 73626.504.859, 73626.504.858, 73626.504.857,  73626.504.856, 73626.504.855, 73626.504.854, 73626.504.853, 73626.504.852, 73626.504.851, 73626.504.850,  73626.504.723, 73626.504.724, 73626.504.725 и 73626.504.630 по КК на гр. Търговище и 73626.504.245 (съществуващо жп отклонение до Индустриален парк Търговище - бивш индустриален жп клон ЕнерСис)",  с възложител "Прима магна груп" АД

2024-04-29  Съобщение за инвестиционно предложение "Модернизация и оптимизиране на производствения процес в съществуващо предприятие за производство на керамични изделия (тухли) в поземлен имот с идентификатор 43935.7.159 по КК на с. Ловец, общ. Търговище",  с възложител "Тайфун БГ" ЕООД

2024-04-25  Съобщение за инвестиционно предложение "Предприятие за обработка и производство на органична тор в поземлен имот с идентификатор 65067.89.964 по КК на с. Садина, общ. Попово",  с възложител "Декса технолоджис" ООД

2024-04-16  Съобщение за инвестиционно предложение "Рекултивация на кариeра за добив на мергел в поземлен имот с идентификатор 57649.58.2 по КК на гр. Попово, обл. Търговище, м. Ямата",  с възложител "Родна индустрия 91" ЕООД

2024-04-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс-бензиностанция, газстанция, ел. зарядна станция, търговско-обслужващи, битови сгради и бързо хранене, включващ още: площадки за паркиране на автомобили на клиентите на комплекса, БКТП, дизел генератор, ЛПСОВ и други съоръжения на техническата инфраструктура, вътрешни пътища и благоустрояване в ПИ 83510.188.53 и 83510.188.54 по КК на гр. Шумен, в едно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект",  с възложител "Атлас инвест консулт" ЕООД

2024-03-27  Съобщение за инвестиционно предложение "Изменение и допълнение на Разрешение №15-ДО-252-26/01.08.2023 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 83510.60.218 по КК на гр. Шумен",  с възложител "Метарекс" ООД

2024-03-27  Съобщение за инвестиционно предложение "Изменение и допълнение на Разрешение №15-ДО-252-26/01.08.2023 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци в ПИ с идентификатори 83510.670.73 и ПИ 83510.670.74 по КК на гр. Шумен",  с възложител "Метарекс" ООД

2024-02-22  Съобщение за инвестиционно предложение "Рекултивация на нарушени терени при извършваните в миналото време добивни дейности на територията на находище Златна нива в поземлен имот с идентификатор 31084.52.244 по кадастралната карта на с. Златна нива, общ. Каспичан, обл. Шумен",  с възложител "Модулстрой 2013" ООД

2024-02-22  Съобщение за инвестиционно предложение "Монтаж на модулно съоръжение за когенерация в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино",  с възложител "Акация трейд" ЕООД

2024-02-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Инсталиране на съоръжение за обработка на стъклени трошки от ламинирано стъкло с цел оползотворяването им в инсталацията за производство на плоско стъкло, изграждане и експлоатация на нови площадки за временно съхранение на отпадъците получени от процеса на обработка на стъклените трошки в поземлен имот с идентификатор  73626.533.9 по КК на гр. Търговище ",  с възложител "Тракия глас България" ЕАД

2024-02-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс-бензиностанция, газстанция, ел. зарядна станция, търговско-обслужващи, битови, спомагателни сгради и бързо хранене, включващ: площадки за паркиране на автомобили на клиентите на комплекса, БКТП, дизел генератор, ЛПСОВ и други съоръжения на техническата инфраструктура, вътрешни пътища и благоустрояване в ПИ 83510.126.81 по КК на гр. Шумен, в едно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект",  с възложител "Кок пропъртис България" ООД


02-02-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.