Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС за 2024 г.

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-43-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: "Отглеждане на риба в язовир Виница, тип на производство - непълно системно в землището на с. Виница, общ. Върбица, обл. Шумен с площ 50332 кв.м с ЕКАТТЕ 99164 и НТП: Язовир" с възложител "Даракула" ЕООД –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-12-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: "Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери с капацитет 69854 места за птици, за която е издадено комплексно разрешително № 527-Н0/2016 г. чрез изграждане на нови животновъдни и спомагателни сгради с максимален производствен капацитет 38902 места за птици в ПИ №№ 000181, 177014 и 562002 в землището на гр. Опака, обл. Търговище" с възложител "Демирташ" ООД –  изгубило правно действие.


02-04-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.