Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Прекратени процедури 2017 г.

 

 

2017-11-14  Съобщение за Решение № ШУ-27-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Смяна начина на трайно ползване на имот № 000277 с НТП: "Пасище, мера" и площ 11,890 дка на НТП: "Нива" в землището на с. Хърсово, общ. Никола Козлево" с възложител Община Никола Козлево, с. Никола Козлево.

 

2017-11-13  Съобщение за Решение № ШУ-26-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и промишлени стоки" в УПИ XVI, кв. 73 по плана на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново с възложител А*** Р**** С***, с.*********.

 

2017-11-09  Съобщение за Решение № ШУ-25-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за отглеждане на кози" в УПИ II-142, кв. 48 по плана на с. Иваново, общ. Върбица" с възложител О**** Р******** Х*******, с. И******.

 

2017-11-07  Съобщение за Решение № ШУ-24-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята в ПИ с идентификатор 99164.010.137 по КВС на с. Виница, общ. Виница за "Курортни и рекреационни дейности" ОК за изграждане на обект "Къща за гости" местност язовир "Тича" №41 с възложител М**** А****** Т******, с. И******.

 

2017-10-30  Съобщение за Решение № ШУ-23-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционното предложение "Мулчиране на естествени суровини с цел подобряване качеството на почвата чрез оползотворяване на органични растителни и дървесни отпадъци" в ПИ №032001 с площ 9,998 дка и НТП: "Нива" в землището на с. Вехтово, общ. Шумен с възложител "Биолинкс" ООД, гр. Варна

 

2017-10-30  Архив на прекратените процедури за периода от януари до октомври 2017 г.


30-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.