Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС през 2017 г.

 

Решение по ОВОС № ШУ-4-3/2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: “Изграждане на втроенегриен парк, състоящ се от 12 ветрогенератори, разпределени в седем самостоятелни електроцентрали и съпътстваща инфраструктура в землищата на с. Звегор, с. Висока Поляна, общ. Хитрино и с. Капитан Петко, общ. Венец» с възложител «Борко» ЕООД, гр. Велики Търново –  изгубило правно действие.

Решение по ОВОС № ШУ-2-2/2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: “Изграждане на вятърен парк от до 23 ветрогенератори с общ капацитет до 46 МW“ в землището на с. Правенци, общ. Нови Пазар с възложител «Пне Уинд Вентус Правенци» ЕООД, гр. София –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-05-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и разкомплектоване на ИУЕЕО, събиране и предварително третиране на ИУЕЕО, събиране на НУБА и др. неопасни отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др.» в ПИ с идентификатор 83510.670.320 по КК на гр. Шумен, издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен с възложител «Трансис Индъстри» АД, гр. Варна – изгубило правно действие.

Решение по ОВОС № ШУ-1-1/2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: “Изграждане на ветроенергиен парк за производство на електрическа енергия, състоящ се от 28 турбини с мощност до 3.0 МW, подстанция, електропроводно трасе за свързване на ветрогенераторите и преноса на произведената електроенергия с последващо присъединяване, складова база, офис и спомагателни дейности в землището на с. Красен дол, с. Хърсово и с. Църквица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен, с възложител “ИВЦ БЪЛГАРИЯ 4“ ЕООД, гр. Добрич – изгубило правно действие.


30-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.