Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС през 2016 г.

 

Решение по ОВОС № ШУ-4-9/2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: “Изграждане на ветроенергиен парк гр. Омуртаг, с. Веренци, с. Илийно, общ. Омуртаг”, състоящ се от шест броя ветрогенератори с единична мощност до 2.3 МW, разпределени в четири вятърни електроцентрали с трансформаторни станции и подземни кабелни линии до точките на присъединяване, в землищата на гр. Омуртаг, с. Веренци и с. Илийно, общ. Омуртаг, издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен, с възложител „Борко“ ЕООД, гр. Велико Търново – изгубило правно действие;

Решение по ОВОС № ШУ-2-7/2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: “Изграждане на конна база за спорт и атракция в ПИ 73626.204.392 с площ 72.133 дка в землището на гр. Търговище“, издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен, с възложител „Панорама“ ООД, гр. Търговище– изгубило правно действие;

Решение по ОВОС № ШУ-1-4/2011 г. за одобряване на инвестиционно предложение: “Изграждане на пет броя ветрогенератори с единична мощност до 2 МW и една метеорологична кула в ПИ №№020013 и 020022, землище с К. Петко, ПИ №№012030, 022018 и 014081, землище с. Габрица, общ. Венец и ПИ 007016, землище с. Близнаци, общ. Хитрино и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110 кV), свързващ бъдещата 20/110 кV подстанция “Близнаци” с мрежата на НЕК в землищата на с. Добри Войниково, Сливак, Близнаци, Тимарево, общ. Хитрино, издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен с възложител „Габрица Уинд“ ЕООд, гр. Стара Загора- изгубило правно действие;

Решение № ШУ-05-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за ПУП-ПЗ за жилищно строителство за собствени нужди в ПИ с номера 076023, 076032, 080025 и 017028 в землището на с. Малоградец, общ. Антоново с възложител С. З. С, гр. София, издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен – изгубило правно действие;


30-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.