Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инвестиционни намерения 2017 г.

 

2017-12-19  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти" с капацитет до 10 000 л. краве мляко преработено на ден в ПИ с идентификатор 52009.504.182 по КК на гр. Нови Пазар с възложител "Агрозах" ЕООД.

 

2017-12-19  Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване на производствения капацитет на съществуващ завод за производство на поцинкована тел" в поземлен имот с идентификатор 10176.502.2 с площ 26,739 дка с НТП: "За черната и цветната металургия" в землище с. Васил Друмев, общ. Шумен с възложител "Веселин Запрянов" ЕООД, гр. Шумен.

 

2017-12-13  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1200 свине майки, 5500 бр. прасенца до 45 дни и 36660 прасета за угояване в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 85730 м2 и 150882.103.202 с площ 25011 м2 по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП "Друг вид недървопроизводителна горска площ"" с възложител "Миранта БГ 2008" ЕООД, гр. Шумен.

 

2017-12-13  Съобщение за инвестиционно предложение "Въвеждане на нова дейност - регенериране на масло чрез селективен разтворител и студено смесване на базови масла и добавки за получаване на краен продукт - хидравлично и моторно масло" с възложител "Ал и Ко" АД, гр. Шумен.

 

2017-12-06  Съобщение за инвестиционно предложение за "Разширение на птицеферма и увеличаване на капацитета до 30 000 броя места за пилета" в ПИ 58222.274.14 и ПИ 58222.274.13 по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен с възложител "Преславско пиле" ООД, гр. Велики Преслав.

 

2017-11-24  Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на складова база за съхранение на машини и консумативи за опаковане и офиси в ПИ №83510.620.6 по КК на гр. Шумен с възложител "СТАРС ТРЕЙДИНГ" ЕООД, гр. Шумен.

 

2017-11-24  Съобщение за инвестиционно предложение "Работилница за изваряване на етерични масла" - две инсталации с общо котелно, които ще се изпълняват на два етапа в УПИ V, кв. №9, "Долен стопански двор" в с. Тимарево, общ. Хитрино с възложител A******Н*******A*******, с. Тимарево, общ. Хитрино.

 

2017-11-24 Съобщение за инвестиционно предложение Увеличаване капацитета на кравеферма от 600 броя говеда на 1500 броя говеда, като поетапно техният брой ще достигне 3000 бр. говеда в парцели II и IV, кв. 6 по плана на стопански двор на с. Трем, общ. Хитрино, с възложител "ЕКАНИ" АД, с. Трем, общ. Хирино.

 

2017-11-14  Съобщение за инвестиционно предложение "Монтиране и експлоатация на инсталация за физико-химична преработка на отработени автомобилни масла, растителни и животински мазнини и други отпадъчни нефтопродукти" в ПИ № 000106, представляващ ПИ с идентификатор 51024.29.12 в землището на с. Надарево, общ. Търговище с възложител "ИНГАЗ КОМЕРС" ЕООД, гр. Търговище.

 

2017-11-01  Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на предприятие за преработка на мляко, кланица, предприятие за преработка на месо и хладилен склад в землището на с. Трем, общ. Хитрино в ПИ 300021 с възложител "ЕКАНИ" АД, с. Трем, общ. Хитрино.

 

2017-11-01  Съобщение за инвестиционно предложение за увеличаване на капацитета на на птицеферма с 37 840 броя места за угояване на бройлери в ПИ000349 в землището на с. Сини вир, общ. Каолиново и НТП: Стопански двор с възложител "АГРО ФРЕШ - А" ЕООД, гр. Шумен, общ. Шумен.

 

2017-11-01  Архив на инвестиционните намерения за периода от януари до октомври 2017 г.


01-11-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.