Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2018 г.

 

2018-12-03  Съобщение за Решение № ШУ-12-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за актуализация на програма за управление на отпадъците на общ. Хитрино 2015-2020 г., с възложител Община Хитрино.

2018-11-07  Съобщение за Решение № ШУ-11-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на частично изменение на ОУП на община Венец за ПИ № 042014 в землище с. Осеновец и ПИ № 035004 в землище Венец и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 042014 в землище с. Осеновец и ПУП-ПЗ за ПИ № 035004 в землище Венец, с възложител Община Венец.

2018-11-02  Съобщение за Решение № ШУ-10-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на проект на изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XX-486, кв. 44 по плана на гр. Плиска, с цел промяна предназначението на имота от "Обществено - обслужващи дейности - къща за гости" в смесена територия Соп "за обществено обслужване и производствени дейности", с възложител "Миг къмпани" ЕООД.

2018-11-02  Съобщение за Решение № ШУ-09-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на проект на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 14 по плана на гр. Плиска, с цел обединяване на УПИ I-42 и УПИ II - 42, с отреждане "За обществено обслужване и производствени дейности", с възложител "КЕЙ" ЕООД.

2018-09-12  Съобщение за Решение № ШУ-08-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на актуализация на програма за управление на отпадъците на Община Шумен 2015 - 2020 г., с възложител Община Шумен.

2018-08-23  Съобщение за Решение № ШУ-07-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на промяна на Програма за управление на отпадъците на община Смядово за периода 2017 - 2020 г., с възложител Община Смядово.

2018-08-16  Съобщение за Решение № ШУ-06-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на актуализация на Програма за управление на отпадъците на община Нови Пазар за периода 2016 - 2020 г., с възложител Община Нови Пазар.

2018-08-03  Съобщение за Решение № ШУ-05-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на актуализация на Програма за управление на отпадъците на община Каолиново 2015 - 2020 г., с възложител Община Каолиново.

2018-08-03  Съобщение за Решение № ШУ-04-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на актуализация на програма за управление на отпадъците на община Венец за периода 2015 - 2020 г., с възложител Община Венец.

2018-07-20  Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Програма за управление на отпадъците 2016-2020г. (актуализирана) с възложител Община Велики Преслав.

2018-07-09  Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изготвяне на подробен устройствен план  - план за застрояване и ПУП - парцеларен план за инженерната инфраструктура, във връзка с промяна предназначението на земята от земеделска земя в устройствена зона предимно производствена - пп1 и изграждане на склад и офиси, с възложител "НН комерс" ЕООД, гр. Шумен.

2018-03-30  Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изменения и допълнения на програма за управление на отпадъците на община Каспичан за периода 2016 - 2020 г., с възложител община Каспичан.


30-03-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.