Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2019 г.

 

2019-12-20  Съобщение за Решение № ШУ-41-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел бутилиране на трапезна вода" с възложител "Водица ботълинг" ЕООД

2019-12-17  Съобщение за Решение № ШУ-40-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури" с възложител "Иксед" ООД

2019-12-10  Съобщение за Решение № ШУ-39-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици - подрастващи кокошки носачки с максимален производствен капацитет 38 610 бр. места за отглеждане в УПИ II, кв. 19 по плана на с. Поройно, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител "Агс груп" ООД

2019-12-03  Съобщение за Решение № ШУ-38-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Разширение на строителната граница на гр. Антоново, общ. Антоново" с възложител Община Антоново

2019-11-26  Съобщение за Решение № ШУ-37-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща стопанска сграда в пилчарник с капацитет до 27 000 бр. пилета" с възложител Ф*С*Х*

2019-11-18  Съобщение за Решение № ШУ-36-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на производствена база - картонен цех за опаковки и собствен водоизточник" с възложител "Сидома" ЕООД

2019-11-12 Съобщение за Решение № ШУ-35-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Производство на прахообразни промишлени пиротехнически патрони "Аутосем" в съществуващи помещения, обособени за производство на взривни вещества на територията на бивш "Химически комбинат", цех 100, гр. Смядово" с възложител "Караш инвест" ООД

2019-11-12  Съобщение за Решение № ШУ-34-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Поставяне на мобилно съоръжение за третиране на отпадъци чрез стабилизиране, втвърдяване и инертизиране в ПИ с идентификатор 52009.504.197 по КК на гр. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител "Екомакс" ООД

2019-11-08  Съобщение за Решение № ШУ-33-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен" с възложител Община Шумен

2019-11-06  Съобщение за Решение № ШУ-32-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина 600±20m и общо черпено водно количество 13,24 л/с в имот с идентификатор 83510.670.143 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Фикосота" ООД

2019-10-29  Съобщение за Решение № ШУ-31-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на 128 крави за млеконадой по метода Вързано боксово отглеждане на крави в ПИ № 72549.53.6 в землището на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител ЗП О*М*

2019-10-02 Съобщение за Решение № ШУ-30-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фабрика за преработка на слънчоглед" с възложител "Ойропак" ЕООД

2019-09-17  Съобщение за Решение № ШУ-29-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Разширение и реконструкция на кланица с транжорна" с възложител "Месокомбинат Русе" АД

2019-09-09  Съобщение за Решение № ШУ-28-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз и хотел с обслужващи в тях помещения кафе и офис" с възложител "Пацо кар" ЕООД

2019-08-02 Съобщение за Решение № ШУ-27-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Монтаж и експлоатация на нови съоръжения за добив на етерични масла от етеричномаслени култури с капацитет на дестилерията 0,9 t/година" с възложител "Вяра 2001" ООД

2019-07-26 Съобщение за Решение № ШУ-26-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на птицеферма от 39 626 бр. места за бройлери в поземлен имот № 47915.132.6 в землището на с. Методиево, общ. Върбица" с възложител "Елитсан" ЕООД

2019-07-03 Съобщение за Решение № ШУ-25-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Преустройство, разширение и смяна предназначението на съществуваща сграда в кланичен пункт и педприятие за месопреработка и изграждане на предприятие за млекопреработка" с възложител "Екани" АД

2019-06-28 Съобщение за Решение № ШУ-24-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на свинеферма с капацитет до 20 броя свине - майки, до 60 броя подрастващи прасета и до 110 броя прасета за угояване" с възложител Д*А*Д*

2019-06-21  Съобщение за Решение № ШУ-23-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъден комплекс" с  възложител ЗП И*Е*Р*

2019-06-21  Съобщение за Решение № ШУ-22-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец) с дълбочина до 20 м. за други цели и допълване на противопожарния запас в цеха за студено смесване и разфасоване на ветеринарни медикаменти на фирмата" с  възложител "Фарма вет" ООД

2019-06-13  Съобщение за Решение № ШУ-21-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складове за хранителни и промишлени стоки" с  възложител "Трънчев" ООД

2019-05-31  Съобщение за Решение № ШУ-20-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на производствено - складова база и сервиз за ремонт на МПС" с  възложител "Рего-2016" ЕООД

2019-05-20  Съобщение за Решение № ШУ-19-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на мини мандра за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден" с  възложител "Био-пица" ЕООД

2019-05-13  Съобщение за Решение № ШУ-18-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Разработване на находище за строителни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства /варовици/ от находище "Кралево 2", землище с. Кралево, общ. Търговище, ПИ №39390.222.18 по КК на с. Кралево, общ. Търговище с  възложител "Автомагистрали - Черно море" АД

2019-05-09  Съобщение за Решение № ШУ-17-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на малка водна електрическа централа с номинална мощност 0,850 МW в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, общ. Антоново, обл. Търговище" с  възложител "365 кариери" ЕООД

2019-04-12  Съобщение за Решение № ШУ-16-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Производство на течен органичен тор в имот № 103009 в землището на с. Сливак, общ. Хитрино" с  възложител "Пестицид" ЕООД

2019-04-11  Съобщение за Решение № ШУ-15-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Разработване и експлоатация на иновативен проект за устойчива интегрирана технология за култивиране на налим за консумация и разработване на биотехнологични параметри за повишаване на имунния статус на отглежданите риби, включващи методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда" с  възложител "Екуиъс" ООД

2019-04-11  Съобщение за Решение № ШУ-14-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на шахтов кладенец (ШК-1) с диаметър ф-1000 мм и дълбочина L 20-25 м за промишлени земеделски нужди в ПИ 000642 в землището на с. Водица, общ. Попово" с  възложител ЕТ "Агро-М"

2019-03-19  Съобщение за Решение № ШУ-13-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, автомивка и сервиз за ремонт на МПС" с  възложител Р*Г*И*

2019-03-06  Съобщение за Решение № ШУ-12-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Съхранение на опасни отпадъци до 50 t, монтиране и експлоатация на съоръжение за третиране на опасни отпадъци с капацитет 1,6 t/24h в ПИ № 83510.670.66 по КК на гр. Шумен с площ 1667 кв.м. и НТП: Незастроен имот за производствен, складов обект" с  възложител "Екостарт България" ООД

2019-02-25  Съобщение за Решение № ШУ-11-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за угояване на телета с капацитет да 100 бр. места при прилагане на технология на оборно отглеждане на животните в ПИ с идентификатор 46053.501.15 с. Мадара, общ. Шумен, ул. Стопански двор" с  възложител Т*А*С*

2019-02-21  Съобщение за Решение № ШУ-10-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за складиране на мраморни фаши в ПИ с идентификатор 83510.10.1002 в местност Куванлък, гр. Шумен" с  възложител Д*Г*Д*

2019-02-21  Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства - кварц каолинова суровина от находище Саръгьол (Жълти дол), гнезда 17 и 20 Шуменска област, в границите на актуализирана концесионна площ, включваща цялата площ на гнездо 17 в концесионната площ, съгласно Закона за подземните богатства" с  възложител "Каолин" ЕАД

2019-02-20  Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец" с  възложител "Дюра - тайлс БГ" АД

2019-02-19  Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение с дълбочина 170 +-20 м. в имот 55292.56.431, землище на с. Памукчии, общ. Нови Пазар за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури" с  възложител "Агрострой" ЕООД

2019-02-18  Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изпълнение на обратен насип и изграждане на складови сгради в поземлени имоти с идентификатор 83510.560.4 и 83510.560.15, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с  възложител "Каролина комерс" ЕООД

2019-02-15  Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на риба в язовир Дервиша" с  възложител "Екуиъс" ООД

2019-02-14  Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на производствено складова база за метални изделия" с  възложител С*Д*Т*

2019-02-01  Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за производство на каменна вата" с  възложител "Рок 7" ЕООД

2019-01-22  Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на участък за оцветяване на стъкло" с  възложител "Тракия глас България" ЕАД

2019-01-08  Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на поливна система и четири броя водовземни съоръжения" с  възложител Община Шумен


08-01-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.