Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2019 г.

 

2019-12-17  Съобщение за Решение № ШУ-06-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на ПУП-План за застрояване на имот с идентификатор 83510.60.189 по КК на гр. Шумен, местност Ак Чорек с конкретно предназначение: Събиране, транспортиране, временно съхраняване на отпадъци, разкомплектоване на ИУМПС, предварително третиране на ИУЕЕО, с възложител "Метарекс" ООД

2019-10-07  Съобщение за Решение № ШУ-05-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за проект на подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) и ПУП - Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура - водопроводно отклонениедо имота  и транспортно - комуникационен план към ПУП за пътна връзка на имот с идентификатор 73626.113.8 по КК на гр. Търговище, местност Първи долап с пътна връзка към локално платнос вход при км 223+440 ляво и изход от локалното платно при км 223+005 ляво, с възложител Б*А*Б*

2019-06-19  Съобщение за Решение № ШУ-04-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изготвяне на ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 83510.685.415 по КК на гр. Шумен и ПУП - парцеларен план за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имота, с който поземленият имот се разделя на два нови парцела с идентификатори 83510.685.811 и 83510.685.812 по КК на гр. Шумен и изграждане по една жилищна сграда в тях, с възложители М*В*Д* и Ч*Я*В*

2019-05-31  Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изготвяне на ПУП - план за застрояване и ПУП - парцеларен план за инженерната инфраструктура, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в устройствена зона предимно производствена - Пп 1 и изграждане на склад и офиси, с възложител "Топи - Венци Данев" ЕООД

2019-05-31  Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на ПУП - план за застрояване и ПУП - парцеларен план за инженерната инфраструктура, във връзка с промяна предназначението на земята от земеделска земя в устройствена зона предимно производствена - Пп 1 и изграждане на склад и офиси, с възложител М*И*С*

2019-04-05  Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект Подземен водопровод от ПИ № 011072 с площ 32,997 дка и НТП: Нива в землището на с. Пет могили, общ. Никола Козлево до ПИ № 001004 с площ 19,000 дка с НТП: Нива в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево", с възложител ЕТ "Сисфрукт"


05-04-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.