Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения по ОВОС за 2019 г.

 

2019-10-02 Съобщение за Решение № ШУ-4-5/2019 г. за инвестиционно предложение "Открит добив на строителни материали - варовици от находище Хитрино 3, землище с. Сливак, Община Хитрино, Област Шумен" с възложител "Автомагистрали - Черно море" АД

2019-10-01 Съобщение за Решение № ШУ-3-4/2019 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на Леярен цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището на с. Царев Брод, общ. Шумен с площ 4079 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Биана" ЕООД

2019-09-25 Съобщение за Решение № ШУ-2-3/2019 г. за инвестиционно предложение "Реорганизация на инсталация за интензивно отглеждане на свине, за която е издадено комплексно разрешително № 326-Н0/2008 г. и оборудване на нов животновъден обект - инсталация за интензивно тоглеждане на птици /бройлери/ с капацитет 337261 места за птици в рамките на площадката, представляваща поземлен имот 57649.40.2 по КК на гр. Попово" с възложител "Братя Томови" АД

2019-09-25 Съобщение за Решение № ШУ-1-2/2019 г. за инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ гробищен парк в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, област Търговище" с възложител Община Омуртаг


25-09-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.