Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2020 г.

 

2020-12-31 Съобщение за Решение № ШУ-34-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Кандидатстване на Община Нови Пазар по подмярка 8.1 "Залесяване и подръжка" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите" от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение "Ефективно използване на ресурсите за смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия в областта на селското стопанство" с възложител Община Нови Пазар

2020-11-23 Съобщение за Решение № ШУ-33-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец за собствени потребности" с възложител Д*Н*П*

2020-11-16 Съобщение за Решение № ШУ-32-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Изграждане на паркинг в ПИ № 57649.503.2135, 57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв. 105" с възложител Община Попово

2020-11-13 Съобщение за Решение № ШУ-31-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Обособяване на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 81061.18.103 по КК на с. Черноглавци, общ. Венец с площ 20 617 кв.м. с НТП: Изоставена орна земя в местност Капуново и в посочения му капацитет" с възложител Община Венец

2020-11-13 Съобщение за Решение № ШУ-30-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Обособяване на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 32562.15.10 по КК на с. Изгрев, общ. Венец с площ 10 001 кв.м. с НТП: Нива в местност Дере екинлик и в посочения му капацитет" с възложител Община Венец

2020-11-13 Съобщение за Решение № ШУ-29-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Обособяване на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 10642.31.27 по КК на с. Венец, общ. Венец с площ 14 168 кв.м. с НТП: Нива в местност Орман и в посочения му капацитет" с възложител Община Венец

2020-10-12 Съобщение за Решение № ШУ-28-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о.т. 599-598, гр. Попово" с възложител Община Попово

2020-09-28 Съобщение за Решение № ШУ-27-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Изграждане на цех за кашони от велпапе с административна част и склад в Индустриален парк, кв. 16, парцел VIII - ПИ с идентификатор 83510.693.8 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Ресапак" ООД

2020-09-23 Съобщение за Решение № ШУ-26-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Изграждане на разширение към саществуващ цех 202 на територията на производствената площадка на Ново стъкло ЕАД" с възложител "Ново стъкло" ЕАД

2020-09-03 Съобщение за Решение № ШУ-25-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Изграждане на ново млекопреработвателно предприятие за преработка на 5 тона дневно мляко в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител Х* Е* Х*

2020-08-26 Съобщение за Решение № ШУ-24-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Създаване на нова дестилерия за производство на етерични масла" с възложител Х* И* К*

2020-08-14 Съобщение за Решение № ШУ-23-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки с капацитет 8640 бр. места за птици чрез изграждане и оборудване на нова сграда с капацитет 21760 бр. места за птици в имот с идентификатор 38501.102.22 в землището на с. Копрец, общ. Търговище" с възложител ЗП А*** А***

2020-07-24 Съобщение за Решение № ШУ-22-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в УПИ III, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, с площ 8525 кв.м." с възложител "Био енигма" ЕООД

2020-07-17 Съобщение за Решение № ШУ-21-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Увеличаване на количеството вече разрешени отпадъци на площадката, дабавяне на нови кодове отпадъци и добавяне на нови дейности по третиране на отпадъци за площадка с. Царев брод" с възложител "Биана" ЕООД

2020-07-15 Съобщение за Решение № ШУ-20-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Цех за производство на колбаси, месни продукти/кебабчета, кюфтета" в ПИ 37232.501.271 по КК на с. Климент, общ. Каолиново" с възложител "Надежда" ООД

2020-07-09 Съобщение за Решение № ШУ-19-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Изграждане на обект Търговски комплекс" с възложител "Донев" ЕООД

2020-06-19 Съобщение за Решение № ШУ-18-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Откриване на площадка за вторични суровини - отпадъчна хартия и отпадъчна пластмаса в промишлена сграда с идентификатор 83510.670.35.11 с площ 337 кв.м. и предназначение "Промишлена сграда", разположена в ПИ №83510.670.35 по КК на гр. Шумен" с възложител "Сашо и синове -харт груп" ЕООД

2020-06-12 Съобщение за Решение № ШУ-17-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с 60 000 места за птици и отглеждане на птици -подрастващи кокошки носачки" с възложител "КВИНС - АРГО" ЕООД

2020-05-19  Съобщение за Решение № ШУ-16-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения на производствената площадка на Алкомет АД" с възложител "Алкомет" АД

2020-05-05 Съобщение за Решение № ШУ-15-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешително № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване дейности по третиране на отпадъци" с възложител "Метарекс" ООД

2020-04-30  Съобщение за Решение № ШУ-14-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Шумен" с възложител "Метарекс" ООД

2020-04-30  Съобщение за Решение № ШУ-13-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за елоксация с общ обем на активните вани 437,90 кв.м. в рамките на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк - Шумен, зона С в позмлен имот с идентификатор 83510.693.51 с площ 38008 кв.м. по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "ВИАС" ЕООД

2020-04-27  Съобщение за Решение № ШУ-12-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на малка ферма за аквакулутури за отглеждане на 15 тона риба в УПИ VI-229, кв. 19 по плана на с. Кочово, общ. Велики Преслав" с възложител "Мирон 1970" ЕООД

2020-04-15  Съобщение за Решение № ШУ-11-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци - събиране, съхранение и предварително третиране /сортиране, балиране, разделяне, прегрупиране/ на отпадъци от хартия, пластмаси и стъкло с капацитет 500 т месечно или 6 000 т годишно в поземлен имот с идентификатор 20938.186.14 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен" с възложител "Ем трейдинг 18" ЕООД

2020-04-15  Съобщение за Решение № ШУ-10-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Цех за складиране, сортиране, дезинфекциране и продажба на дрехи втора употреба и текстилни отпадъци" с възложител "Агросевер М" ООД

2020-04-15  Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на птици - бройлери с капацитет 35 690 места за птици в УПИ VII-7 квартал 31, с. Бяла река, общ. Върбица, обл. Шумен" с възложител "Чакръкчи" ЕООД

2020-04-09  Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Дестилерия за етеричномаслени култури в с. Средковец, общ. Каолиново, ПИ № 68388.8.910" с възложител "Шекер 89" ЕООД

2020-03-06  Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на обекти за търговия, хранене, услуги и др." с възложител "Петрови-2011" ООД

2020-02-20  Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради (бунгала) за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447 по КК гр. Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони - Павилион 1 - модулен павилион - репродуктивно-производствен център за риби в ПИ № 58222.111.96 и Павилион 2  - модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство и научно-изследователска и развойна дейност и обучение) в поземлен имот с идентификатор 58222.111.96 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител "Екуиъс" ООД

2020-02-14  Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Дестилерия за етеричномаслени и медицински култури в УПИ LXXVII, кв. 4, ПИ 73626.504.771, промишлена зона гр. Търговище" с възложител "Стройкомерс-ТТ" ЕООД

2020-02-10  Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Сезонна дестилерия за лавандула, ПИ с идентификатор 83510.678.417 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, общ. Шумен, ул. Албена №12" с възложител ЗП Д*Н*А*

2020-01-27  Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Дестилерия за етерични масла в ПИ № 46228.7.28, местност Бял бряг, с. Маково, общ. Търговище" с възложител С*Д*Р*

2020-01-21  Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на мобилна мандра с капацитет до 2 t преработена мляко на ден" с възложител "Делиорман груп" ООД

2020-01-08  Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ гробищен парк, обслужващ с. В. Друмев, общ. Шумен с обхват на имот с проектен идентификатор 10176.57.251 по КК на с. В. Друмев, общ. Шумен" с възложител Община Шумен


08-01-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.