Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2020 г.

 

2020-05-19  Съобщение за Решение № ШУ-16-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения на производствената площадка на Алкомет АД" с възложител "Алкомет" АД

2020-05-05 Съобщение за Решение № ШУ-15-ПР/2020 г. за известиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешително № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване дейности по третиране на отпадъци" с възложител "Метарекс" ООД

2020-04-30  Съобщение за Решение № ШУ-14-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Шумен" с възложител "Метарекс" ООД

2020-04-30  Съобщение за Решение № ШУ-13-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за елоксация с общ обем на активните вани 437,90 кв.м. в рамките на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк - Шумен, зона С в позмлен имот с идентификатор 83510.693.51 с площ 38008 кв.м. по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "ВИАС" ЕООД

2020-04-27  Съобщение за Решение № ШУ-12-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на малка ферма за аквакулутури за отглеждане на 15 тона риба в УПИ VI-229, кв. 19 по плана на с. Кочово, общ. Велики Преслав" с възложител "Мирон 1970" ЕООД

2020-04-15  Съобщение за Решение № ШУ-11-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци - събиране, съхранение и предварително третиране /сортиране, балиране, разделяне, прегрупиране/ на отпадъци от хартия, пластмаси и стъкло с капацитет 500 т месечно или 6 000 т годишно в поземлен имот с идентификатор 20938.186.14 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен" с възложител "Ем трейдинг 18" ЕООД

2020-04-15  Съобщение за Решение № ШУ-10-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Цех за складиране, сортиране, дезинфекциране и продажба на дрехи втора употреба и текстилни отпадъци" с възложител "Агросевер М" ООД

2020-04-15  Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на птици - бройлери с капацитет 35 690 места за птици в УПИ VII-7 квартал 31, с. Бяла река, общ. Върбица, обл. Шумен" с възложител "Чакръкчи" ЕООД

2020-04-09  Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Дестилерия за етеричномаслени култури в с. Средковец, общ. Каолиново, ПИ № 68388.8.910" с възложител "Шекер 89" ЕООД

2020-03-06  Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на обекти за търговия, хранене, услуги и др." с възложител "Петрови-2011" ООД

2020-02-20  Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради (бунгала) за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447 по КК гр. Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони - Павилион 1 - модулен павилион - репродуктивно-производствен център за риби в ПИ № 58222.111.96 и Павилион 2  - модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство и научно-изследователска и развойна дейност и обучение) в поземлен имот с идентификатор 58222.111.96 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител "Екуиъс" ООД

2020-02-14  Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Дестилерия за етеричномаслени и медицински култури в УПИ LXXVII, кв. 4, ПИ 73626.504.771, промишлена зона гр. Търговище" с възложител "Стройкомерс-ТТ" ЕООД

2020-02-10  Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Сезонна дестилерия за лавандула, ПИ с идентификатор 83510.678.417 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, общ. Шумен, ул. Албена №12" с възложител ЗП Д*Н*А*

2020-01-27  Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Дестилерия за етерични масла в ПИ № 46228.7.28, местност Бял бряг, с. Маково, общ. Търговище" с възложител С*Д*Р*

2020-01-21  Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на мобилна мандра с капацитет до 2 t преработена мляко на ден" с възложител "Делиорман груп" ООД

2020-01-08  Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ гробищен парк, обслужващ с. В. Друмев, общ. Шумен с обхват на имот с проектен идентификатор 10176.57.251 по КК на с. В. Друмев, общ. Шумен" с възложител Община Шумен


08-01-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.