Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2020 г.

 

2020-12-15  Съобщение за Решение № ШУ-05-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с териториален обхват от поземлени имоти 57649.55.146, 57649.55.139 и 57649.55.138 по КК на гр. Попово с цел обединяване на имотите и промяна на предназначението им от Складова база в Център за управление на отпадъци, с възложител Община Попово

2020-10-16  Съобщение за Решение № ШУ-04-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3, от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.415 по КК на гр. Шумен в местност Куванлък с площ 935 кв.м. и НТП: Нива, специализирани план - схеми по чл. 108, ал. 2, от ЗУТ и подробни устройствени планове - парцеларни планове по чл. 110, ал. 11 т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.415 по КК на гр. Шумен, с възложител "Тв газ" ЕООД

2020-07-23  Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земята за "Територия за курортни дейности" (ОК) за изграждане на обект "Жилищни сгради за п остоянно ползване", с възложител М*А*Т*

2020-07-21  Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63241.555.4 по КК на с. Руец, общ. Търговище, с възложител "Скаймет" ЕООД

2020-07-20  Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на ПУП за елементи на техническата инфраструктура: Обект: Външно кабелно електроазахранване 20 kv на Фабрика за алуминиеви профили в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен с идентификатор 83510.693.51, с възложител "Виас" ЕООД


20-07-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.