Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2020 г.

 

2020-07-23  Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земята за "Територия за курортни дейности" (ОК) за изграждане на обект "Жилищни сгради за п остоянно ползване", с възложител М*А*Т*

2020-07-21  Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63241.555.4 по КК на с. Руец, общ. Търговище, с възложител "Скаймет" ЕООД

2020-07-20  Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на ПУП за елементи на техническата инфраструктура: Обект: Външно кабелно електроазахранване 20 kv на Фабрика за алуминиеви профили в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен с идентификатор 83510.693.51, с възложител "Виас" ЕООД


20-07-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.