Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения по ОВОС за 2020 г.

 

2020-09-18 Съобщение за Решение № ШУ-2-2/2020 г. за инвестиционно предложение "Разработване на находище за строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (варовици) от находище Кралево - 2, землище с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище в ПИ с идентификатор 39390.222.18 по КК на с. Кралево, общ. Търговище" с възложител "Автомагистрали - Черно море" АД

2020-09-14 Съобщение за Решение № ШУ-1-1/2020 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1086 свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угояване в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 80255 кв.м. и 10882.103.202 с площ 25011 кв.м. по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: "Друг вид дървопроизводителна горска площ" с възложител "Миранта БГ 2008" ЕООД


14-09-2020
1  |  2  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.