Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2021 г.

 

2021-12-21 Съобщение за Решение № ШУ-33-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "ПУП - план за застрояване на ПИ 58222.71.50 по КК на гр. Велики Преслав и ПУП - Парцеларен план на техническата инфраструктура за ПИ 58222.71.50, м. Курията по КК на гр. Велики Преслав" с възложител "Енерфин" ЕООД

2021-12-15 Съобщение за Решение № ШУ-32-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Венец" с възложител Община Венец

2021-12-14 Съобщение за Решение № ШУ-31-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на община Антоново 2021 - 2027 г." с възложител Община Антоново

2021-12-14 Съобщение за Решение № ШУ-30-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на община Върбица 2021 - 2027 г." с възложител Община Върбица

2021-12-14 Съобщение за Решение № ШУ-29-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на община Шумен 2021 - 2027 г." с възложител Община Шумен

2021-12-13 Съобщение за Решение № ШУ-28-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП - План за зстрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк /християнски гробища/ на с. Глогинка, общ. Попово и промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 15103.190.101 по КККР на с. Глогинка за разширение на гробищен парк" с възложител Община Попово

2021-11-26 Съобщение за Решение № ШУ-27-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Проект за изменение на Общ устройствен план на община Търговище в обхват: в частта на УПИ X, кв. 1 поплана на с. Буйново, общ. Търговище и поземлен имот 39390.222.18 по кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище" с възложител Община Търговище

2021-11-18 Съобщение за Решение № ШУ-26-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 83510.558.70, местност Горен Сусурлук по КК на гр. Шумен с възложители Е*В*М* и Т*О*Б*

2021-11-09 Съобщение за Решение № ШУ-25-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Проект за частично изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VI, УПИ V, кв. 199 и изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ № 52009.31.3 и ПИ 52009.31.3 и ПИ 52009.31.4 по плана и КК на гр. Нови пазар с възложител "Дюра - тайлс БГ" АД

2021-11-03 Съобщение за Решение № ШУ-24-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на община Велики Преслав 2021 - 2028 г. с възложител община Велики Преслав

2021-10-29 Съобщение за Решение № ШУ-23-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Резервно захранване на с. Кралево от водопровода захранващ гр. Търговище от язовир Тича" с възложител "Водоснабдяване и канализация" ООД

2021-09-29 Съобщение за Решение № ШУ-22-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 61697.1.501, 61697.1.503, 61697.1.504, 61697.1.505 (пасище) и 61697.1.319 (гори и храсти в земеделска земя), местността "Чакър тарла" по КК на с. Развигорово, общ. Хитрино " с възложител "Развигор" ЕООД

2021-09-03 Съобщение за Решение № ШУ-21-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управление на отпадъците на община Никола Козлево за периода 2021 - 2028 г." с възложител Община Никола Козлево

2021-09-03 Съобщение за Решение № ШУ-20-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Проект за изменение на Общ устройствен план на община Хитрино" с възложител Община Хитрино

2021-08-19 Съобщение за Решение № ШУ-19-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управлението на отпадъците на Община Върбица  2021 - 2028 г." с възложител Община Върбица

2021-08-17 Съобщение за Решение № ШУ-18-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "План за интегрирано развитие на община Велики Преслав  2021 - 2027 г." с възложител община Велики Преслав

2021-07-27 Съобщение за Решение № ШУ-17-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "План за интегрирано развитие на община Никола Козлево 2021 - 2027 г." с възложител община Никола Козлево

2021-07-14 Съобщение за Решение № ШУ-16-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за частично изменение на ОУП на община Велики Преслав за ПИ 58222.71.50 по КК на гр. Велики Преслав с възложител община Велики Преслав

2021-07-12 Съобщение за Решение № ШУ-15-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за план за интегрирано развитие на община Хитрино 2021 - 2027 г. с възложител община Хитрино

2021-06-15 Съобщение за Решение № ШУ-14-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на план/програма на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 53062.15.5, землище с. Обител, общ. Омуртаг с възложител "Геосолар Омуртаг" ЕООД

2021-05-19 Съобщение за Решение № ШУ-13-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на план/програма на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 52009.114.23 по КК на гр. Нови пазар с площ 12748 кв.м. и НТП Нива и подробен стройствен план - парцеларен план за техническа инфраструктура - водопровод, ел. провод и пътна връзка до същия имот, с възложител Г*К*Н*

2021-05-05 Съобщение за Решение № ШУ-12-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на план/програма на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 52009.114.371 по КК на гр. Нови пазар с площ 3000 кв.м. и НТП Нива и подробен стройствен план - парцеларен план за техническа инфраструктура - водопровод, ел. провод и пътна връзка до същия имот, с възложител В*Й*В*

2021-05-05 Съобщение за Решение № ШУ-11-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на община Опака 2021 - 2027 г." , с възложител Община Опака

2021-05-05 Съобщение за Решение № ШУ-10-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на община Смядово 2021 - 2027 г." , с възложител Община Смядово

2021-04-23 Съобщение за Решение № ШУ-09-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "ПУП-ПЗ на терен, на който ще се разположи РЕгионален център за временно съхранение, предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на твърди битови, строителни, разделно събирани рециклируеми, хранителни и зелени отпадъци на общините от "Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - Регион Омуртаг" , с възложител Община Омуртаг

2021-03-31 Съобщение за Решение № ШУ-08-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на община Каспичан 2021-2027 г." , с възложител община Каспичан

2021-03-25 Съобщение за Решение № ШУ-07-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Проект за ПУП-ПЗ, скойто ПИ с идентификатор 73626.526.1031 по КК на гр. Търговище да се отреди за вилна сграда и ПУП-ПП за техническата инфраструктура" , с възложител Ф**В**

2021-03-22 Съобщение за Решение № ШУ-06-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на Община Каолиново за периода 2021-2027 г. (ПИРО)" , с възложител Община Попово

2021-03-12 Съобщение за Решение № ШУ-05-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на Община Попово (ПИРО) 2021-2027 г.", с възложител Община Попово

2021-02-24  Съобщение за Решение № ШУ-04-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 32158.211.234 по КК на неурбанизираната територия на с. Ивански, общ. Шумен, местност "Бункерът дол" с трайно предназначение на територията "Горска", с който за поземления имот да се определят ограничителните линии на застрояване и стойности на устройствените показатели за застрояване на предимно производствена зона "Пп" и ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за довеждащ електропровод 20 kV, с възложител ТП "Държавно горско стопанство - Шумен"

2021-01-25  Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) проект за подробен устройствен план - план за застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 57008.32.89 по кадастралната карта за неурбанизираната територия в землището на с. Подгорица, общ. Търговище, с който за поземления имот да се определи конкретно предназначение: За животновъден обект, с възложител "Ескейп-груп" ООД

2021-01-18  Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура: Обект: Изграждане на водопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор № 73626.526.1072 в землището на гр. Търговище", с възложител А*А*И*

2021-01-18   Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за План за интегрирано развитие на Община Омуртаг 2021 - 2027 г., с възложител Община Попово


18-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.