Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2021 г.

 

2021-03-31 Съобщение за Решение № ШУ-08-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на Община Каспичан 2021-2027 г." , с възложител Община Каспичан

2021-03-25 Съобщение за Решение № ШУ-07-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Проект за ПУП-ПЗ, скойто ПИ с идентификатор 73626.526.1031 по КК на гр. Търговище да се отреди за вилна сграда и ПУП-ПП за техническата инфраструктура" , с възложител Ф**В**

2021-03-22 Съобщение за Решение № ШУ-06-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на Община Каолиново за периода 2021-2027 г. (ПИРО)" , с възложител Община Попово

2021-03-12 Съобщение за Решение № ШУ-05-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "План за интегрирано развитие на Община Попово (ПИРО) 2021-2027 г.", с възложител Община Попово

2021-02-24  Съобщение за Решение № ШУ-04-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 32158.211.234 по КК на неурбанизираната територия на с. Ивански, общ. Шумен, местност "Бункерът дол" с трайно предназначение на територията "Горска", с който за поземления имот да се определят ограничителните линии на застрояване и стойности на устройствените показатели за застрояване на предимно производствена зона "Пп" и ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за довеждащ електропровод 20 kV, с възложител ТП "Държавно горско стопанство - Шумен"

2021-01-25  Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) проект за подробен устройствен план - план за застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 57008.32.89 по кадастралната карта за неурбанизираната територия в землището на с. Подгорица, общ. Търговище, с който за поземления имот да се определи конкретно предназначение: За животновъден обект, с възложител "Ескейп-груп" ООД

2021-01-18  Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура: Обект: Изграждане на водопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор № 73626.526.1072 в землището на гр. Търговище", с възложител А*А*И*

2021-01-18   Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за План за интегрирано развитие на Община Омуртаг 2021 - 2027 г., с възложител Община Попово


18-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.