Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-




Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2021 г.

 

2021-04-13 Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2021 г. за инвесиционно предложение "Изграждане на складово-производствена сграда за обработка на черни метали", с възложител "ХЪС" ООД

2021-04-13 Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2021 г. за инвесиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци", в ПИ с идентификатор 78210.14.62 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен"", с възложител "Ултима про" ЕАД

2021-04-01 Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2021 г. за инвесиционно предложение "Газифициране на инсталация за производство на необработени метали от отпадъци от метали чрез металургични процеси разположена в землищетро на с. Стража, общ. Търговище, обл. Търговище", с възложител "БМП-Близнаци-метал пластик" ООД

2021-02-26  Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2021 г. за инвесиционно предложение "Преоборудване на сгради с № 10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици - кокошки носачки, в рамките  на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот с идентификатор 23738.53.31 с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище", с възложител "Мар Крафт" ООД

2021-02-24  Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2021 г. за инвесиционно предложение "Монтиране на линия за калайдисване на медни проводници в рамките на съществуващ завод за производство на медни кабели", с възложител "Сарк България" АД

2021-02-17  Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2021 г. за известиционно предложение "Разширяване на гробищен парк на с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар с поземлен имот с идентификатор 69506.9.204 по КК на с. Стоян Михайловски с площ 12,189 дка" с възложител Община Нови пазар

2021-02-16  Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2021 г. за известиционно предложение "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма с капацитет 37 000 бр. места за птици - бройлери до 58 240 бр. места за птици чрез оборудване и експлоатация на съществуваща сграда с идентификатори 83510.682.587.1 и 83510.682.586.1 по КК на гр. Шумен" с възложител "Виктория вет" ЕООД

2021-01-29  Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2021 г. за известиционно предложение "Монтаж и експлоатация на SMC линия в рамките на завод за производство на ламинирани табли за сервиране и пластмасови съдове в поземлен имот с идентификатор 83510.692.101 по КК и КР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Камбро озай БГ" ЕООД

2021-01-25  Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2021 г. за известиционно предложение "Водовземане за стопански цели (напояване) от подземни води чрез съоръжение за напояване ТК-1 Малък изток - Мадара" с възложител "БГ агро плодова компания" ЕООД


25-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.