Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2021 г.

 

2021-12-31 Съобщение за Решение № ШУ-42-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Създаване на супер интензивни трайни насаждения - 133,40 дка череши, изградане на система от мрежа против градушки и слани и система за капково напояване на насаждения от кайсии с площ 122,215 дка и черешови насаждения от 133,40 дка в землището на с. Имренчево, Община Велики Преслав", с възложител "Европа-фреш фруит маркетинг България ЛТД" ООД

2021-12-17 Съобщение за Решение № ШУ-41-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Газифициране на инсталация за интензивно отглеждане на птици", с възложител "Камчия" ЕАД

2021-12-13  Съобщение за Решение № ШУ-40-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на напоителна система, дълбок тръбен кладенец и система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми за нуждите на съществуващи и нови овощни насаждения в землището на гр. Шумен", с възложител "Мегафрут" ООД

2021-12-09  Съобщение за Решение № ШУ-39-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на обслужваща сграда по реда на Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им в проектен ПИ 47161.504.10 по КК на с. Мараш за обслужване на оранжерии в проектен ПИ 47161.504.9 по КК на с. Мараш и ПИ 65187.169.1 по КК на с. Салманово; изграждане на преместваеми култивационни съоръжения - оранжерии с обща площ от 29,6 дкав проектен ПИ 47161.504.9 по КК на с. Мараш и ПИ 65187.169.1по КК на с. Салманово; цялостна поливна система обслужваща оранжериите и поливна система - капково напояване обслужващо съществуващи насаждения - ягода, боровинка, малина, къпина, етерично - маслени култури", с възложител "Инвест агро БГ" ООД

2021-11-12  Съобщение за Решение № ШУ-38-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажи в землищата на с. Избул и с. Правенци за добив на подземни води за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Избул и с. Правенци, общ. Нови пазар", с възложител Община Нови пазар

2021-11-11  Съобщение за Решение № ШУ-37-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация / централа с мощност до 650 kW в поземлен имот с идентификатор 36194.57.7, находящ се в с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен", с възложител "Тетрахиб" АД

2021-11-02  Съобщение за Решение № ШУ-36-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на логистичен център тир паркинг и автомивка", с възложител "Джес транс" ЕООД

2021-10-22  Съобщение за Решение № ШУ-35-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване чрез реконструкция на съществуваща животновъдна сграда и монтаж на покривна фотоволтаична електроцентрала", с възложител "ЕНОЛА ФАРМ" ЕООД

2021-10-12 Съобщение за Решение № ШУ-34-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на газозарядна станция, шоурум и автомивка", с възложител "Ларго интернационал" ООД

2021-10-11 Съобщение за Решение № ШУ-33-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацинена на на съществуваща птицеферма за угояване на пилета бройлери от 30 000 на 40 000 броя места за птици", с възложител ЕT "Димитър Димитров"

2021-10-08 Съобщение за Решение № ШУ-32-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за изкупуване и предварително третиране на отпадъци от ИУЕЕО", с възложител "Био енигма" ЕООД

2021-10-05 Съобщение за Решение № ШУ-31-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Шумен етап 33 - разпределителен газопровод и газопроводно отклонение към ПИ 83510.345.6 по КК на гр. Шумен", с възложител "Аресгаз" ЕАД

2021-09-14  Съобщение за Решение № ШУ-30-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на участък за обработка на стъкло, включващ: нова складова база за съхранение на готова продукция и клетки за съхранение на незначителни количества твърди отпадъци, а именно опаковки от хартия, картон, пластмаса, кактои площадка за временно съхранение на отпадъци под формата на повредено/натрошено стъкло от производствената дейност на фирма Тракия Глас България ЕАД, участък за зареждане на акумулатори, сграда за поправка на палети и преместване на три от съществуващите четири резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 куб.м. (3х200 куб.м.) от северната част на имота в западната част на имота, като четвъртият резервоар ще бъде изведен от експлоатация и изграждане на нов захранващ тръбопровод със стоманени естакади", с възложител "Тракия глас България" ЕАД

2021-08-31 Съобщение за Решение № ШУ-29-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Разширение на гробищен парк на с. Медовина, общ. Попово с поземлени имоти с идентификатори 47634.76.393, 47634.76.394, 47634.76.395, 47634.76.396 и 47634.76.397 по КК на с. Медовина, общ. Попово с НТП: Ниви", с възложител Община Попово

2021-08-13 Съобщение за Решение № ШУ-28-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в част от бивш стопански двор в ПИ № 37232.87.23 по КК на с. Климент, общ. Каолиново, с площ 1897 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект в дестилерия за етерични масла", с възложител "Джиннер груп" ООД

2021-08-10 Съобщение за Решение № ШУ-27-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 38 024 места за птици с местоположение поземлен имот с идентификатор 10238.23.35 (новообразуван от обединяване на имоти 10238.23.7, 10238.23.18 и 10238.23.19), в землището на с. Васил Левски, общ. Търговище, обл. Търговище", с възложител "Фуражен завод" ООД

2021-08-10 Съобщение за Решение № ШУ-26-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с капацитет 38 880 броя места за птици - бройлери до 56 160 броя места за птици, чрез прилагане на условия за хуманно отношение към животните и достигане на максимална гъстота на отглеждане от 39 кг./кв.м.", с възложител ЕТ "Васико - К*В*"

2021-07-28  Съобщение за Решение № ШУ-25-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на център за управление на отпадъци в ПИ с идентификатор 57649.55.146, ПИ с иеднтификатор 57649.55.139 и ПИ с идентификатор 57649.55.138 по КК на гр. Попово", с възложител Община Попово

2021-07-27 Съобщение за Решение № ШУ-24-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 2200 kWp DC/2000kW AC", с възложител "Ник билдинг прим" ООД

2021-07-16 Съобщение за Решение № ШУ-23-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталационна мощност 1 MW върху терен в собствен имот в с. Беджене, общ. Нови Пазар, обл. Шумен", с възложител "КОЛОБЪР ВК" ЕООД

2021-07-15 Съобщение за Решение № ШУ-22-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация/централа (ФЕЦ) с мощност до 1 MW", с възложител "Хибриден център по свиневъдство" АД

2021-07-02  Съобщение за Решение № ШУ-21-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Цех за преработка, съхранение и пакетаж на био плодове, зеленчуци и ядки", с възложител "Роди-ем" ООД

2021-06-21 Съобщение за Решение № ШУ-20-ПР/2021 г. за инвесиционно предложение "Разширение на гробищен парк на гр. Попово след промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди ", с възложител Община Попово

2021-06-04 Съобщение за Решение № ШУ-19-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Приемане и оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 Минерали (например пясък, камъни) на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово", с възложител Община Шумен

2021-05-31 Съобщение за Решение № ШУ-18-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на работилница за художествена керамика", с възложител Г*Й*Р*

2021-05-26 Съобщение за Решение № ШУ-17-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 37469.27.5 (стар № 027005), поземлен имот с идентификатор 37469.27.7 (стар 027007) и поземлен имот с идентификатор 37469.27.8 (стар № 027008) в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище", с възложител "Синтезия" ООД

2021-05-19 Съобщение за Решение № ШУ-16-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Складова база за съхранение и преработка на фуражни суровини - II етап на строителство с местонахождение ПИ 10238.22.9, с. Васил Левски, общ. Търговище", с възложител "Фуражен завод" ООД

2021-05-17 Съобщение за Решение № ШУ-15-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 31 - Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. Симеон Велики, ПИ 83510.60.133, свързващ клон 14 - втори етап на строителство с етап 23 Изграждане на разпределителен газопровод, захранващ с природен газ Сарк България АД", с възложител "Аресгаз" ЕАД

2021-05-14 Съобщение за Решение № ШУ-14-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина 600 (+-50) м", с възложител "Ваком МП" ООД

2021-05-13 Съобщение за Решение № ШУ-13-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-20 от 01.06.2020 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ-Шумен", с възложител "Метарекс" ООД

2021-05-13 Съобщение за Решение № ШУ-12-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW", с възложител "Сити-Д" ЕООД

2021-04-29 Съобщение за Решение № ШУ-11-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на ново трасе с две линии по 20 kV от подстанция Каспичан до главно разпределително тобло (ГРТ) на площадката на Рока България АД", с възложител "Рока България" АД

2021-04-29 Съобщение за Решение № ШУ-10-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Удължаване на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) за електрозахранване на ПИ 52009.117.9 чрез стоманобетонни стълбове (СБС) и изтегляне на усукан изолиран проводник (УИП) тип AL/R 4х35 кв.мм, местонахождение от СБС с координати N 43,355774 и Е 27,192464, част от въздушна мрежа НН към ТП Лечебница Нови пазар, през имоти 52009.501.1488, 52009.502.10, 52009.502.14 до границата на имот 52009.117.9 в землището на гр. Нови пазар, местност Московска мера", с възложител "Енив" ЕООД

2021-04-13 Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складово-производствена сграда за обработка на черни метали", с възложител "ХЪС" ООД

2021-04-13 Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци", в ПИ с идентификатор 78210.14.62 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен"", с възложител "Ултима про" ЕАД

2021-04-01 Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Газифициране на инсталация за производство на необработени метали от отпадъци от метали чрез металургични процеси разположена в землищетро на с. Стража, общ. Търговище, обл. Търговище", с възложител "БМП-Близнаци-метал пластик" ООД

2021-02-26  Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Преоборудване на сгради с № 10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици - кокошки носачки, в рамките  на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот с идентификатор 23738.53.31 с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище", с възложител "Мар Крафт" ООД

2021-02-24  Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Монтиране на линия за калайдисване на медни проводници в рамките на съществуващ завод за производство на медни кабели", с възложител "Сарк България" АД

2021-02-17  Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2021 г. за известиционно предложение "Разширяване на гробищен парк на с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар с поземлен имот с идентификатор 69506.9.204 по КК на с. Стоян Михайловски с площ 12,189 дка" с възложител Община Нови пазар

2021-02-16  Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2021 г. за известиционно предложение "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма с капацитет 37 000 бр. места за птици - бройлери до 58 240 бр. места за птици чрез оборудване и експлоатация на съществуваща сграда с идентификатори 83510.682.587.1 и 83510.682.586.1 по КК на гр. Шумен" с възложител "Виктория вет" ЕООД

2021-01-29  Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2021 г. за известиционно предложение "Монтаж и експлоатация на SMC линия в рамките на завод за производство на ламинирани табли за сервиране и пластмасови съдове в поземлен имот с идентификатор 83510.692.101 по КК и КР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Камбро озай БГ" ЕООД

2021-01-25  Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2021 г. за известиционно предложение "Водовземане за стопански цели (напояване) от подземни води чрез съоръжение за напояване ТК-1 Малък изток - Мадара" с възложител "БГ агро плодова компания" ЕООД


25-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.