Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2022 г

 

2022-12-29 Съобщение за Решение № ШУ-54-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци" с възложител "Пенкомерс" ООД

2022-12-21  Съобщение за Решение № ШУ-53-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на алуминиеви профили" с възложител "Скаймет" ЕООД

2022-12-14  Съобщение за Решение № ШУ-52-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на садково стопанство и рециркулационна система в акваторията на язовир Златар-3" с възложител "Булкрафт инженеринг ДВ" ЕООД

2022-12-01  Съобщение за Решение № ШУ-51-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Монтиране на нови съоръжения в рамките на съществуващ цех за алуминиеви профили м Индустриален парк - Шумен, зона С" с възложител "ВИАС" ЕООД

2022-11-29  Съобщение за Решение № ШУ-50-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Разширяване на дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране (сортиране) на отпадъци" с възложител "Евро импекс - Варна" ООД

2022-11-22  Съобщение за Решение № ШУ-49-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на общински път за връзка на ГП I-2 Русе - Варна, с кариера в землището на кв. Мътница от ПИ 83510.192.28 до ПИ 83510.208.31 на КККР на гр. Шумен, общ. Шумен" с възложител община Шумен

2022-11-16  Съобщение за Решение № ШУ-48-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци - гр. Смядово" с възложител община Смядово

2022-11-16  Съобщение за Решение № ШУ-47-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща инфраструктура - ел. захранване, довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ колектор" с възложител община Смядово

2022-11-14  Съобщение за Решение № ШУ-46-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4000 kW" с възложител "Б 101" ЕООД

2022-11-11  Съобщение за Решение № ШУ-45-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на ресторант, семеен хотел, басейн и бунгала" с възложители Д*Х*Д* и Й*Н*Й*

2022-11-08  Съобщение за Решение № ШУ-44-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животинска продукция - мляко и месо с пречиствателно съоръжение към тях, поставяне на автономна фотоволтаична централа и закупуване на хладилен камион" с възложител ЕТ "Иванов къмпани - Иван Иванов"

2022-11-04  Съобщение за Решение № ШУ-43-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на 2 броя ветрогенератори за производство на електроенергия от възобновяеми източници, с единична мощност 7 MW (общо до 14MW) " с възложител "Синтезия" ООД

2022-11-03  Съобщение за Решение № ШУ-42-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни насаждения в землището на с. Горна Кабда, общ. Търговище" с възложител "Младенов и Янев" ООД

2022-11-01  Съобщение за Решение № ШУ-41-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност 228,48 kWp" с възложител К*Н*К*

2022-10-26  Съобщение за Решение № ШУ-40-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци" с възложител "Био енигма" ЕООД

2022-10-24  Съобщение за Решение № ШУ-39-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от чрни и цветни метали, резкомплектовани метални части на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" с възложител "Инженеринг СМР груп" ЕООД

2022-10-17  Съобщение за Решение № ШУ-38-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец за вода - промишлени води" с възложител "Рьофикс" ЕООД

2022-10-04  Съобщение за Решение № ШУ-37-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW" с възложител "Солар Нови пазар" ЕООД

2022-10-04  Съобщение за Решение № ШУ-36-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 5 MW, производствено-складова база и сондаж" с възложител Ю*Д*П*

2022-09-28  Съобщение за Решение № ШУ-35-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности със строителни отпадъци - рециклиране и оползотворяване на отпадъци, чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на територията на област Шумен и област Търговище" с възложител "Пътища" АД

2022-09-14  Съобщение за Решение № ШУ-34-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на дълбок тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41 в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Хибриден център по свиневъдство" АД

2022-09-13  Съобщение за Решение № ШУ-33-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Организиране на площадка за съхранение (R13), предварително третиране (R12) - балиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, в това число и опаковки, както и метални опаковки и рециклиране (R3) на неопасни отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки" с възложител "Елбимекс" ООД

2022-09-02  Съобщение за Решение № ШУ-32-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 88 MW в поземлен имот с идентификатор 68761.24.19 с обща площ 879 490 кв.м. в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, местност Пандълък с ТПТ: Земеделска, НТП: Нива" с възложител "Омуртаг солар" ЕООД

2022-08-23  Съобщение за Решение № ШУ-31-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка №2 за събиране, временно съхранение и търговска дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране, временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), включително и дейности по предварително третиране на неопасно ИУЕЕО; събиране, временно съхранение и дейности по предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и събиране, временно съхранение и дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци - отработени автомобилни катализатори в поземлен имот (ПИ) № 83510.670.503 (съответстващ на УПИ VI - производствено-складови и обществено обслужващи дейности в кв. 340в, по регулационния план на гр. Шумен) - с местонахождение: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. Гранит № 7 и площ 659 кв.м" с възложител "Крика скрап" ЕООД

2022-08-11  Съобщение за Решение № ШУ-30-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, смесване, балиране, шредиране, смилане на опасни и/или неопасни отпадъци, предварително третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО в ПИ № 83510.60.189по КК на гр. Шумен с площ 13415 кв.м. и НТП: За друг вид застрояване" с възложител "Метарекс" ООД

2022-08-10   Съобщение за Решение № ШУ-29-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжение за производтво на компост в рамките на поземлен имот с идентификатор 32706.34.38 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Алфа комерс" ООД

2022-08-03  Съобщение за Решение № ШУ-28-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на три броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 83510.425.62, 83510.425.65 и 83510.425.66  по КК на гр. Шумен" с възложител И*К*Т*

2022-08-01  Съобщение за Решение № ШУ-27-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на 9 броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори: ПИ № 83510.425.14, ПИ № 83510.425.67, ПИ № 83510.425.68, ПИ № 83510.425.72, ПИ № 83510.425.73, ПИ № 83510.425.77, ПИ № 83510.425.79, ПИ № 83510.425.80 и ПИ № 83510.425.81 в землището на гр. Шумен, местност Горен сусурлук" с възложител "КИММС" ЕООД

2022-07-25  Съобщение за Решение № ШУ-26-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в производствена база за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и допълнително застрояване към нея" с възложител ЕТ "И*И*-Д*-С"

2022-07-19  Съобщение за Решение № ШУ-25-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ обект - мотел и жилище на собственика в ПИ с идентификатор 73626.204.745 по КК на гр. Търговище" с възложител М*М*Х*

2022-07-12  Съобщение за Решение № ШУ-24-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на дълбок тръбен кладенец в рамките на поземлен имот с идентификатор 73050.2.47, с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Екани" АД

2022-06-28  Съобщение за Решение № ШУ-23-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW в рамките на ПИ с идентификатор 52009.120.1 по КК на гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, обл. Шумен" с възложител "Геосолар Нови Пазар" ООД

2022-06-23  Съобщение за Решение № ШУ-22-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ-IV, кв. 86 по плана на село Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен" с възложител Г*Д*В*

2022-06-17  Съобщение за Решение № ШУ-21-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, приемане и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство на пелети от дървесина, в поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "РВ метал" ЕООД

2022-06-08  Съобщение за Решение № ШУ-20-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на на част от животновъден обект и пристройка за млекопреработвателно предприятие - минимандра в ПИ 15922.31.1 в с. Голямо Църквище, общ. Омуртаг" с възложител ЗП Н*Е*Х*

2022-06-01  Съобщение за Решение № ШУ-19-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Модернизация на предприятие за производства на растителни масла с цел повишаване на производствения му капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа с мощност 999,0 kWp в ПИ № 58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав с площ 45312 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Плиска ойл" ООД

2022-05-18  Съобщение за Решение № ШУ-18-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури в поземлен имот 44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител ЕТ "Арко"

2022-05-17 Съобщение за Решение № ШУ-17-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на площадка за дейност с отпадъци в част от поземлен имот № 73626.504.203 по КК на гр. Търговище" с възложител "ДНБ" ЕООД

2022-05-05 Съобщение за Решение № ШУ-16-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Извършване на водовземане от р. Осенска - Калайджи дере в землището на с. Осен, общ. Търговище" с възложител Д*Ж*И*

2022-05-05 Съобщение за Решение № ШУ-15-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на плодове в поземлен имот с идентификатор 83510.38.28, местност Стража, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Мегафрут" ООД

2022-04-28 Съобщение за Решение № ШУ-14-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс - Ритейл парк в поземлен имот с идентификатор 83510.662.603 по КК на гр. Шумен" с възложител "ВИАС" ЕООД

2022-04-13 Съобщение за Решение № ШУ-13-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 83510.692.10, УПИ V в кв. 1 на Индустриален парк Шумен, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Индустриален парк Шумен" АД

2022-04-13 Съобщение за Решение № ШУ-12-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип Lidl" с възложител "Рийл истейт сълюшънс" АД

2022-03-28 Съобщение за Решение № ШУ-11-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Предприятие за производство на пелети чрез третиране на дървесни и растителни отпадъци и преработка на дървесина" с възложител "Доминус Здравков" ЕООД

2022-03-28 Съобщение за Решение № ШУ-10-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип Lidl" с възложител Лидл България ЕООД енд ко.кд

2022-03-25 Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на неопасни отпадъци, събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на отпадъци от опаковки, събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане на ОЧЦМ, събиране, временно съхранение на НУБА; събиране, временно съхранение на ИУМПС; събиране, временно съхранение на ИУЕЕО в поземлен имот с идентифакятор 83510.665.254 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен" с възложител "Максметълс" ЕООД

2022-03-21 Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на на влакна от 10 000 т/год на 20 000 т/год" с възложител "Рок 7" ЕООД

2022-03-21 Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животински продукти и модернизация на ЛПСОВ в поземлени имоти с идентификатори 83510.687.60 и 83510.362.20 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен" с възложител "Брамас-96" АД

2022-03-10 Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци от пластмаса и хартия" с възложител "Сел метал фореин трейд" ЕООД

2022-03-08 Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Преустройство на сервиз за ремонт на МПС в цех за производство на директни плодови сокове и склад за съхранение на плодове" с възложител "Аутострийм" ООД

2022-02-25 Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Смяна на НТП на два имота в с. Светлен, общ. Попово и изграждане на система за капково напояване, свързана с кладенец в ПИ 65557.77.58 и 65557.77.59 в землището на с. Светлен, общ. Попово" с възложител А*А*Х*

2022-01-25 Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Извършване на дейностите с аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир Калугерица в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан" с възложител "Димени - 2000" ООД

2022-01-19 Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз, магазин, заведение за хранене, мотел и жилище на собственика в проектен поземлен имот с идентификатор 73626.91.494, с площ 2980 кв.м., представляващ част от ПИ № 73626.91.4 по кадастралната карта на гр. Търговище" с възложител М*Х*М*

2022-01-13 Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Предприятие за производство на разредители и битумен продукт" с възложител "Булбиокем" ЕООД


13-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.