Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2022 г

 

2022-08-03  Съобщение за Решение № ШУ-28-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на три броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 83510.425.62, 83510.425.65 и 83510.425.66  по КК на гр. Шумен" с възложител И*К*Т*

2022-08-01  Съобщение за Решение № ШУ-27-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на 9 броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори: ПИ № 83510.425.14, ПИ № 83510.425.67, ПИ № 83510.425.68, ПИ № 83510.425.72, ПИ № 83510.425.73, ПИ № 83510.425.77, ПИ № 83510.425.79, ПИ № 83510.425.80 и ПИ № 83510.425.81 в землището на гр. Шумен, местност Горен сусурлук" с възложител "КИММС" ЕООД

2022-07-25  Съобщение за Решение № ШУ-26-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в производствена база за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и допълнително застрояване към нея" с възложител ЕТ "И*И*-Д*-С"

2022-07-19  Съобщение за Решение № ШУ-25-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ обект - мотел и жилище на собственика в ПИ с идентификатор 73626.204.745 по КК на гр. Търговище" с възложител М*М*Х*

2022-07-12  Съобщение за Решение № ШУ-24-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на дълбок тръбен кладенец в рамките на поземлен имот с идентификатор 73050.2.47, с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Екани" АД

2022-06-28  Съобщение за Решение № ШУ-23-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW в рамките на ПИ с идентификатор 52009.120.1 по КК на гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, обл. Шумен" с възложител "Геосолар Нови Пазар" ООД

2022-06-23  Съобщение за Решение № ШУ-22-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ-IV, кв. 86 по плана на село Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен" с възложител Г*Д*В*

2022-06-17  Съобщение за Решение № ШУ-21-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, приемане и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство на пелети от дървесина, в поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "РВ метал" ЕООД

2022-06-08  Съобщение за Решение № ШУ-20-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на на част от животновъден обект и пристройка за млекопреработвателно предприятие - минимандра в ПИ 15922.31.1 в с. Голямо Църквище, общ. Омуртаг" с възложител ЗП Н*Е*Х*

2022-06-01  Съобщение за Решение № ШУ-19-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Модернизация на предприятие за производства на растителни масла с цел повишаване на производствения му капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа с мощност 999,0 kWp в ПИ № 58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав с площ 45312 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Плиска ойл" ООД

2022-05-18  Съобщение за Решение № ШУ-18-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури в поземлен имот 44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител ЕТ "Арко"

2022-05-17 Съобщение за Решение № ШУ-17-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на площадка за дейност с отпадъци в част от поземлен имот № 73626.504.203 по КК на гр. Търговище" с възложител "ДНБ" ЕООД

2022-05-05 Съобщение за Решение № ШУ-16-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Извършване на водовземане от р. Осенска - Калайджи дере в землището на с. Осен, общ. Търговище" с възложител Д*Ж*И*

2022-05-05 Съобщение за Решение № ШУ-15-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на плодове в поземлен имот с идентификатор 83510.38.28, местност Стража, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Мегафрут" ООД

2022-04-28 Съобщение за Решение № ШУ-14-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс - Ритейл парк в поземлен имот с идентификатор 83510.662.603 по КК на гр. Шумен" с възложител "ВИАС" ЕООД

2022-04-13 Съобщение за Решение № ШУ-13-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 83510.692.10, УПИ V в кв. 1 на Индустриален парк Шумен, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Индустриален парк Шумен" АД

2022-04-13 Съобщение за Решение № ШУ-12-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип Lidl" с възложител "Рийл истейт сълюшънс" АД

2022-03-28 Съобщение за Решение № ШУ-11-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Предприятие за производство на пелети чрез третиране на дървесни и растителни отпадъци и преработка на дървесина" с възложител "Доминус Здравков" ЕООД

2022-03-28 Съобщение за Решение № ШУ-10-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип Lidl" с възложител Лидл България ЕООД енд ко.кд

2022-03-25 Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на неопасни отпадъци, събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на отпадъци от опаковки, събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане на ОЧЦМ, събиране, временно съхранение на НУБА; събиране, временно съхранение на ИУМПС; събиране, временно съхранение на ИУЕЕО в поземлен имот с идентифакятор 83510.665.254 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен" с възложител "Максметълс" ЕООД

2022-03-21 Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на на влакна от 10 000 т/год на 20 000 т/год" с възложител "Рок 7" ЕООД

2022-03-21 Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животински продукти и модернизация на ЛПСОВ в поземлени имоти с идентификатори 83510.687.60 и 83510.362.20 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен" с възложител "Брамас-96" АД

2022-03-10 Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци от пластмаса и хартия" с възложител "Сел метал фореин трейд" ЕООД

2022-03-08 Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Преустройство на сервиз за ремонт на МПС в цех за производство на директни плодови сокове и склад за съхранение на плодове" с възложител "Аутострийм" ООД

2022-02-25 Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Смяна на НТП на два имота в с. Светлен, общ. Попово и изграждане на система за капково напояване, свързана с кладенец в ПИ 65557.77.58 и 65557.77.59 в землището на с. Светлен, общ. Попово" с възложител А*А*Х*

2022-01-25 Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Извършване на дейностите с аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир Калугерица в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан" с възложител "Димени - 2000" ООД

2022-01-19 Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз, магазин, заведение за хранене, мотел и жилище на собственика в проектен поземлен имот с идентификатор 73626.91.494, с площ 2980 кв.м., представляващ част от ПИ № 73626.91.4 по кадастралната карта на гр. Търговище" с възложител М*Х*М*

2022-01-13 Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Предприятие за производство на разредители и битумен продукт" с възложител "Булбиокем" ЕООД


13-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.