Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2022 г.

 

2022-12-16  Съобщение за Решение № ШУ-36-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - 2 броя въздушни кабелни линии преминаващи през територията на община Хитрино и общ. Шумен за обект Фотоволтаична централа в ПИ 35969.4.279 и ПИ 35969.4.282 по КК на с. Каменяк, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Геосолар Каменяк" ООД

2022-11-30  Съобщение за Решение № ШУ-35-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управление на отпадъците на община Омуртаг за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Омуртаг

2022-11-23  Съобщение за Решение № ШУ-34-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на ОУП община Каолиново в обхват поземлени имоти с идентификатори 36079.28.7, 36079.84.2, 36079.86.1, 36079.86.6, 36079.96.4, 36079.113.10 и 36079.114.12 по КК на гр. Каолиново и поземлени имоти с идентификатори 44865.16.13 и 44865.17.8 по КК на с. Лятно, общ. Каолиново" с възложител община Каолиново

2022-11-16  Съобщение за Решение № ШУ-33-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управление на отпадъците на община Антоново за периода 2022 - 2028 г." с възложител община Антоново

2022-10-27  Съобщение за Решение № ШУ-32-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Проект за изменение на ОУП на община Нови пазар във връзка с определяне на нови устройствени зони за бъдеща урбанизация в отделни поземлени имоти в землищата на гр. Нови пазар и с. Стоян Михайловски" с възложител община Нови пазар

2022-10-19  Съобщение за Решение № ШУ-31-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 53062.16.209 по КК на с. Обител, общ. Омуртаг" с възложител "Геосолар Омуртаг" ООД

2022-10-12  Съобщение за Решение № ШУ-30-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 53535.221.243 по КК на гр. Омуртаг във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на повишаваща подстанция Омуртаг Ср.Н.33/110kV и подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за строеж присъединяване на фотоволтаична електроцентрала към преносната мрежа на ЕСО ЕАД в подстанция Омуртаг" с възложител "Геосолар Омуртаг" ООД

2022-09-29  Съобщение за Решение № ШУ-29-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект за частично изменение на общ устройствен план на община Търговище" с възложител община Търговище

2022-09-28  Съобщение за Решение № ШУ-28-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Никола Козлево" с възложител община Никола Козлево

2022-09-23 Съобщение за Решение № ШУ-27-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 52009.101.984 по плана на гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, обк. Шумен" с възложител "Еко комплекс Станата" ЕООД

2022-08-31 Съобщение за Решение № ШУ-26-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I, кв. 5 по плана на промишлена зона гр. Попово за изграждане на инсталации за производство на сурови растителни масла от слънчогледово и рапично семе" с възложител "Кристера" АД

2022-08-26 Съобщение за Решение № ШУ-25-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Каолиново" с възложител община Каолиново

2022-08-18 Съобщение за Решение № ШУ-24-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2,05 MW в поземлен имот с идентификатор 37811.37.17, стопански двор, землище с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг" с възложител "Квинс арго" ЕООД

2022-08-10 Съобщение за Решение № ШУ-23-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект за частично изменение на общ устройствен план на община Никола Козлево" с възложител Община Никола Козлево

2022-08-05 Съобщение за Решение № ШУ-22-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управление на отпадъците на Община Смядово за периода 2021-2028 г." с възложител Община Смядово

2022-07-20 Съобщение за Решение № ШУ-21-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "ПУП - ПЗ за изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в поземлен имот с идентификатор 53535.3.205 по КК на гр. Омуртаг и ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии" с възложител "Омуртаг енерджи" ООД

2022-07-15 Съобщение за Решение № ШУ-20-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управлението на отпадъците на Община Каспичан за периода 2021-2028" с възложител Община Каспичан

2022-07-15 Съобщение за Решение № ШУ-19-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на ОУП на Община Велики Преслав за ПИ 58222.428.8 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител Община Велики Преслав

2022-04-29 Съобщение за Решение № ШУ-18-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ с идентификатор 32562.48.647 по КК на с. Изгрев, общ. Венец във връзка с реализиране на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска техника и инвентар" с възложител "НИК" ООД

2022-04-20 Съобщение за Решение № ШУ-17-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управление на отпадъците на община Каолиново за периода 2021 - 2028 г." с възложител Община Каолиново

2022-04-15 Съобщение за Решение № ШУ-16-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управление на отпадъци на Община Хитрино за периода 2021 г. - 2028 г." с възложител Община Хитрино

2022-04-14 Съобщение за Решение № ШУ-15-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за 2 броя въздушни кабелни линии, преминаващи през територията на община Хитрино и община Шумен" с възложител Геосолар Каменяк" ООД

2022-04-08 Съобщение за Решение № ШУ-14-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изменение на ПУП - ПЗ за отреждане на ПИ 55201.9.43 по КК на с. Пайдушко, общ. Търговище за производствено-складови дейности и фотоволтаична централа във връзка с изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 4,5 MWp и изготвяне на ПУП - ПП за подземен кабел 20 kV за отвеждане на произведената енергия от ФЕЦ до стълб от съществуващ въздушен електропровод 20 KV в ПИ 55201.6.34 по КК на с. Пайдушко, общ. Търговище" с възложител "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД

2022-04-05 Съобщение за Решение № ШУ-13-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04159.31.5 по КК на с. Бистра, общ. Търговище" с възложител "Виктори агро" ООД

2022-04-05 Съобщение за Решение № ШУ-12-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04159.31.6 по КК на с. Бистра, общ. Търговище" с възложител "Виктори агро" ООД

2022-04-05 Съобщение за Решение № ШУ-11-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на програма за управление на отпадъците на община Венец за периода 2021-2028 г." с възложител община Венец

2022-03-24 Съобщение за Решение № ШУ-10-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "План за интегрирано развитие на община Венец 2021 - 2027 г." с възложител община Венец

2022-03-18 Съобщение за Решение № ШУ-09-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73626.518.117 по КК на гр. Търговище" с възложител "Енергия Търговище" АД

2022-03-09 Съобщение за Решение № ШУ-08-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "План за интегрирано развитие на община Търговище за периода 2021 - 2027 г." с възложител община Търговище

2022-02-25 Съобщение за Решение № ШУ-07-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управление на отпадъците на община Опака за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Опака

2022-02-24 Съобщение за Решение № ШУ-06-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изготвяне на план/програма на изменение на действащ подробен устройствен план - план за застрояване за имот с идентификатор 56770.41.4 по КК на гр. Плиска, като се променя устройствената зонав Предимно производствена и отреждането на имота за Фотоволтаична централа и подробен устройствен план - парцеларен план за довеждащ електропровод до същия имот с възложител "Фрам грийн солюшънс" ЕООД

2022-02-23 Съобщение за Решение № ШУ-05-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15895.20.9903 по КККР на с. Голямо ново, общ. Търговище" с възложител "Евро ренюабълс Голямо ново" ЕООД

2022-02-22 Съобщение за Решение № ШУ-04-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15895.20.9902 по КККР на с. Голямо ново, общ. Търговище" с възложител "Евро ренюабълс Голямо ново" ЕООД

2022-02-18 Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ с идентификатор 36590.104.3 по КК на с. Каспичан, общ. Каспичан" с възложител "Геопоц" ЕООД

2022-01-21 Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на община Попово 2021 - 2028 г." с възложител община Попово

2022-01-21 Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Хитрино" с възложител община Хитрино


21-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.