Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2023 г.

 

2023-03-28  Съобщение за Решение № ШУ-15-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатори 70398.111.7, 70398.111.8, 70398.111.9 по КК на с. Сушина, общ. Върбица, образувани от ПИ 70398.111.2 с цел отреждане на уругулирани поземлени имоти (УПИ) за реализиране на проект за предоставяне на социални услуги от резидентен тип" с възложител "Етер-К" ЕООД

2023-03-28  Съобщение за Решение № ШУ-14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изменение на общ устройствен план на община Смядово за поземлени имоти с идентификатори 67708.148.41, 67708.207.989, 67708.124.126, 677808.125.11, 67708.207.1045, 67708.121.119, 67708.121.120, 67708.121.25, 67708.202.36, 67708.202.881 по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово" с възложител община Смядово

2023-03-27  Съобщение за Решение № ШУ-13-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП - план за застрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлмански гробища) на с. Медовина, общ. Попово и промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 47634.66.12 по КККР на с. Медовина за разширение на гробищен парк" с възложител община Попово

2023-03-23  Съобщение за Решение № ШУ-12-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на общ устройствен план на общ. Хитрино за поземлени имоти с идентификатори 32250.25.108 и 32250.73.7 по КККР на с. Иглика, 67283.26.156, 67283.26.157 по КККР на с. Сливак, 61697.22.431 по КККР на с. Развигорово, 72285.28.432, 72285.29.433, 72285.26.406, 72285.28.425 по КККР на с. Тервел, УПИ VIII в кв. 26 по действащия регулационен план на с. Тимарево, УПИ II кв. 20 по действащия регулационен план на с. Трем, имоти с идентификатори 61697.22.471, 61697.22.539 по КККР на с. Развигорово, ПИ с идентификатори 02244.13.96, 02244.13.98, 02244.13.99, 02244.13.1 по КККР на с. Бойково и поземлени имоти с идентификатори 73050.23.7, 73050.23.54, 73050.15.9 по КККР на с. Трем, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-03-21  Съобщение за Решение № ШУ-11-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на общ устройствен план на община Хитрино в обхват УПИ I и УПИ II в кв. 29 по действащия регулационен план на с. Добри Войников, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-03-16  Съобщение за Решение № ШУ-10-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на ОУП на община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.330.35 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2023-03-16  Съобщение за Решение № ШУ-09-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.31.37 по КК на гр. Търговище" с възложител "Антар" ООД

2023-03-15  Съобщение за Решение № ШУ-08-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.31.36 по КК на гр. Търговище" с възложител "Антар" ООД

2023-03-07  Съобщение за Решение № ШУ-07-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ за имот си дентификатор 53535.221.239 по КК и КР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител "Релакс актив" ЕООД

2023-03-07  Съобщение за Решение № ШУ-06-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване за имот с идентификатор 53535.221.240 по КК и КР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител "Релакс актив" ЕООД

2023-03-02  Съобщение за Решение № ШУ-05-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изменение на ОУП на община Велики Преслав за ПИ с идентификатор 23340.43.6 в местност Алана по КК на с. Драгоево, общ. Велика Преслав, обл. Шумен" с възложител община Велики Преслав

2023-02-23  Съобщение за Решение № ШУ-04-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на частично изменение на ОУП на община Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2023-01-13  Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на ОУП община Каолиново с цел да се определят нови територии за чисто производствени функции в поземлени имоти с идентификатори 37232.11.3, 37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 37232.31.3,  по КК на с. Климент, 18188.34.12 и 18188.42.11 по ККна с. Гусла, 58485.2.22 и 58485.49.19 по КК на с. Пристое и 06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1 и 06094.61.9 по КК на с. Браничево и територии за инженерно-техническа инфраструктура в ПИ 58485.41.82 по КК на с. Пристое, общ. Каолиново (за подстанция)" с възложител община Каолиново

2023-01-06  Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 83510.37.9 по КК на гр. Шумен" с възложител Г*Й*Г*

2023-01-04  Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управление на отпадъците на община Търговище за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Търговище


04-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.