Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2023 г.

 

2023-12-01 Съобщение за Решение № ШУ-61-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за смяна на предназначението на земята в ПИ с идентификатор 83510.381.61 в местност Якова по КК на гр. Шумен от земеделска в устройствена зона предимно промишлени и складови функции - Пп1 с конкретно предназначение - склад за автомобили и авточасти, офис и магазин" с възложител М*Й*С*

2023-11-30 Съобщение за Решение № ШУ-60-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за присъединяване на повишаваща електрическа подстанция 33/110 kV към преносната електрическа мрежа - кабелна линия 110 kV от ПИ 53535.221.243 до подстанция Омуртаг и специализирана план - схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за присъединяване на повишаваща електрическа подстанция 33/110 kV към преносната електрическа мрежа - кабелна линия 110 kV от ПИ 53535.221.243 до подстанция Омуртаг" с възложител "Геосолар Омуртаг" ООД

2023-11-27 Съобщение за Решение № ШУ-59-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПЗ за смяна на предназначението на земятя в ПИ с идентификатор 83510.366.20 в местност Якова по КК на гр. Шумен от земеделска в такава за складови дейности" с възложител "Павексим" ООД

2023-11-21 Съобщение за Решение № ШУ-58-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Нови пазар - Каспичан, която се разработва за периода 2023 - 2027 г." с възложител СНЦ "Нови пазар - Каспичан"

2023-11-17 Съобщение за Решение № ШУ-57-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на действие на МИГ Попово, която се разработва за периода 2023 - 2027 г." с възложител сдружение "МИГ Попово"

2023-11-15 Съобщение за Решение № ШУ-56-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Стратегия за оденото от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Антоново - Омуртаг, която се разработва за периода 2023 - 2027 г." с възложител СНЦ "МИГ Антоново - Омуртаг"

2023-11-01 Съобщение за Решение № ШУ-55-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект на частично изменение на общ устройствен план на община Хитрино и проект на ПУП-ПЗ за УПИ I в кв. 20 подействащия регулационен план на с. Трем, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-10-23 Съобщение за Решение № ШУ-54-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на транспортната инфраструктура за смяна на предназначението на земеделска земя във връзка с осигуряване на транспортен достъп да ФЕЦ и подстанции към нея в поземлени имоти с идентификатори 35969.4.305 и 35969.4.309 по КК на с. Каменяк, общ. Хитрино" с възложител "Геосолар Каменяк" ООД

2023-10-18 Съобщение за Решение № ШУ-53-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VII кв. 42 по регулационния план на с. Развигорово и проекти на подробни устройствени планове - планове за застрояване напоземлени имоти с идентификатори 61697.22.539, 61697.22.541 и 61697.22.471 по КК на с. Развигорово, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-10-17 Съобщение за Решение № ШУ-52-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Комплексен проект за инвестиционна инициатива за фотоволтаична електрическа централа в УПИ с номера: I, II, IV в кв. 2; от I до XVI в кв. 3; I, I в кв. 4; в I, II, III в кв. 5 по плана на Смядово - ХП ЕАД и поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по КК на гр. Смядово" с възложители "Инвестбанк" АД, Д*Д*Д*, "Смядово енерджи" АД

2023-10-17 Съобщение за Решение № ШУ-51-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на транспортната техническа инфраструктура във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ до поземлен имот с идентификатор 61697.22.541 по КК на с. Развигорово, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-10-10 Съобщение за Решение № ШУ-50-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект на ПУП-ПЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 83510.608.20 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен и ПУП-ПП за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура" с възложител "Реалити" EООД

2023-10-04 Съобщение за Решение № ШУ-49-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - плон за застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 54273.90.8 по КК на с. Осмар, общ. Велики Преслав с НТП: Изоставена нива, с който се променя предназначението на имота в имот да електроенергийно производство и Подробен устройствен план - парцеларен план за външно кабелно ел. захранване 20 kV" с възложител "Сън технолоджи 1" EООД

2023-09-20 Съобщение за Решение № ШУ-48-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект на ПУП-ПЗ на поземлени имоти 72285.29.433, 72285.26.406 и 72285.28.432 по КККР на с. Тервел, общ. Хитрино за смяна на предназначението на ПИ в: Чисто производствена устройствена зона с отреждане: За фотоволтаичен парк" с възложител община Хитрино

2023-09-20 Съобщение за Решение № ШУ-47-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект на ПУП-ПЗР на УПИ II, кв. 20 по плана на с. Трем, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-09-14 Съобщение за Решение № ШУ-46-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 999 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.121.25 в който имот ще бъде изградена нова ГРУ 20 kV; ПУП-ПП за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1598.4 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен ПИ 67708.121.119, в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20 kV; ПУП-ПП за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1298.7 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.121.120, в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20 kV" с възложител "Б 103" ЕООД

2023-09-14 Съобщение за Решение № ШУ-45-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - плон за застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 73609.13.13 по КК на с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг с НТП: Нива за изграждане на фотоволтаична електроцентрала" с възложител "Бим-ТТ" ООД

2023-09-13 Съобщение за Решение № ШУ-44-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект за частично изменение на ОУП на община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.60.15 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2023-09-13 Съобщение за Решение № ШУ-43-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план, инвестиционен проект и изграждане на кабелна линия ниско напрежение с кабел NAYY 3X185+95 кв.мм от табло ниско напрежение на БКТП-Соло, Шумен до нова разпределителна кабелна касета тип ШК-4 на кранов възел 5 (КВ 5.1) за захранване на катодна защита на клон 1 от газоразпределителната мрежа на гр. Шумен" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2023-09-13 Съобщение за Решение № ШУ-42-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 2600 kW в ПИ с идентификатор 67708.207.989 по КК на гр. Смядово и ПУП-ПП за кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 800 kW в ПИ с идентификатор 67708.207.1045 по КК на гр. Смядово" с възложител "Б-102" ЕООД

2023-08-30 Съобщение за Решение № ШУ-41-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 83510.381.34 по КК на гр. Шумен ПУП-ПП за инженерната инфраструктура" с възложител "КИММС" ЕООД

2023-08-22 Съобщение за Решение № ШУ-40-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на транспортната техническа инфраструктура във връзка с осигуряване на транспортен достъп за бъдеща ФтВЦ в поземлен имот с идентификатор 53062.15.56 по КК с. Обител, общ. Омуртаг с обект: поземлени имоти с идентификатори 53062.15.55, 53062.16.4 и 53062.16.57 по КК с. Обител, общ. Омуртаг" с възложител "Геосолар Омуртаг" ООД

2023-08-18 Съобщение за Решение № ШУ-39-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план, Кабелна линия средно напрежение 20 KV за присъединяване към ФВЕЦ с мощност 899,1 kW в гр. Смядово, ПИ 67708.148.41 и изграждане на РУ/БКТП 20 kV" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-08-18 Съобщение за Решение № ШУ-38-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 KV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1359,9 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.202.36 и изграждане на РУ/БКТП 20 kV, обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1298,7 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ № 67708.202.881 и изграждане на РУ/БКТП 20 kV" с възложител "Б 104" ЕООД

2023-08-17 Съобщение за Решение № ШУ-37-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 KV за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3500 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.124.126 и изграждане на нова ГРУ 20 kV" с възложител "Б 102" ЕООД

2023-08-11 Съобщение за Решение № ШУ-36-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПП за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 4 000 kW в гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище, ПИ 53535.239.51 и изграждане на нов ГРУ (БКТП) 20 kV" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-07-25 Съобщение за Решение № ШУ-35-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПП за трасета на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за Захранваща кабелна линия 20kV от съществуващ СР стълб в ПИ с идентификатор 83510.599.14, част от въздушна електропроводна линия 20 kV "Чилингиров" до МКРУ 20KV и Захранваща кабелна линия 20 kV от МКРУ 20kV до ГРУ 20kV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност "Чернювец", гр. Шумен, община Шумен, област Шумен" с възложител "МЕГАТЕКС-88 СОЛАР 3" ЕООД

2023-06-29 Съобщение за Решение № ШУ-34-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за Захранваща кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб в ПИ с идентификатор 83510.586.1, част от въздушна електропроводна линия 20 кV "Мараш" до ГРУ 20kV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, м-т "Чернювец", гр. Шумен, община Шумен, област Шумен" с възложител "МЕГАТЕКС-88 СОЛАР 2" ЕООД

2023-06-22  Съобщение за Решение № ШУ-33-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за: ПИ с идентификатор 67708.148.41 площ 10285 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Гороломова кория за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 899,1 kW" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-06-22  Съобщение за Решение № ШУ-32-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура - кабелна линия СрН 33 kV до ПИ 52009.120.1 в землището на гр. Нови пазар за частта от трасето извън урбанизираната територия и ПУП-СПС за частта от трасето в урбанизираната територия и подробен устройствен план - план за застрояване на обект: Поземлен имот с идентификатор 52009.57.234, гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен за разширение на п/ст Нови пазар, собственост на ЕСО ЕАД" с възложител "Геосолар Нови пазар" ООД

2023-06-21  Съобщение за Решение № ШУ-31-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.207.989 площ: 28048 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Коренещето за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 2600 kW и ПИ с идентификатор 67708.207.1045 площ: 9629 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, местност Коренещето за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 799,2 kW" с възложител "Б 102" ЕООД

2023-06-20  Съобщение за Решение № ШУ-30-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.124.126 с площ: 31168 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Малка плевница, за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия и подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.125.11, с площ 5516 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Малка плевница за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с обща мощност 3500 kW" с възложител "Б 102" ЕООД

2023-06-16  Съобщение за Решение № ШУ-29-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за: ПИ с идентификатор 67708.121.119 с площ: 16177 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Бардарска чука,вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна; за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 1598,4 kW; ПИ с идентификатор 67708.121.120, с площ: 15003 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Бардарска чука, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна; за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 1298.7 kW; ПИ с идентификатор 67708.121.25, с площ: 11828 кв.м., по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Бардарска чука, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна; за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 999 kW" с възложител "Б 103" ЕООД

2023-06-14  Съобщение за Решение № ШУ-28-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за: поземлен имот с идентификатор 67708.202.36 с площ: 16017 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Циганско гробище за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1359.9 kW и ПУП - ПЗ за: ПИ с идентификатор 67708.202.881 с площ: 15183 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Циганско гробище, за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1298.7 kW" с възложител "Б 104" ЕООД

2023-06-14  Съобщение за Решение № ШУ-27-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 23340.43.6, м. Алана по КККР на с. Драгоево, общ. Велики Преслав и подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с инсталирана мощност 799.2 kW" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-06-12  Съобщение за Решение № ШУ-26-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XII-103, кв. 35 по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, с цел промяна на предназначението на имота от За малко етажно строителство - Жм, в територия За предимно производствена зона с конкретно предназначение - за електрическа подстанция и подробену устройствен план - парцеларен план и специализирана план - схема за нова кабелна линия 110 kV между УПИ XII - 103, кв. 35 по плана на кв. Боймир в землището на гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен и ОРУ 110 kV на П/Ст 110/20 kV Каолиново, находяща се в ПИ с идентефекатор 36079.40.173 по КК на гр. Каолиново" с възложител "Алфа енерджи ка" АД

2023-06-07  Съобщение за Решение № ШУ-25-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПП за нов присъединителен електропровод 110 kV от нова П/СТ в ПИ 83510.45.17 до ВС 110 kV на ФЕЦ с мощност 55 MW в ПИ 83510.45.17, местност Кара чалък, гр. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Куадра" АД

2023-05-29  Съобщение за Решение № ШУ-24-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираните територии) и специализирана план - схема за елементите на техническата инфраструктура (в границите на урбанизираните територии) - електропровод от ПИ с идентификатор 36079.80.26 по КК на гр. Каолиново и ПИ с идентификатор 72549.44.296 по КК на с. Тодор Икономово до УПИ XII, кв. 35 от действащия регулационен план на кв. Боймир, гр. Каолиново" с възложител "Алфа енерджи ка" АД

2023-05-17  Съобщение за Решение № ШУ-23-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Програма за управление на отпадъците на община Шумен за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Шумен

2023-05-16  Съобщение за Решение № ШУ-22-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване и схеми на техническата инфраструктура на поземлен имот с идентификатор 58222.441.8, с площ 2 024 кв.м, находящ се в местност Блатото по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики ПРеслав" с възложител "Антасстрой" ООД

2023-05-12  Съобщение за Решение № ШУ-21-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени мот с идентификатор 83510.45.17 по КК на гр. Шумен, местност Кара чалък" с възложител "Куадра" АД

2023-05-03 Съобщение за Решение № ШУ-20-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 58493.18.14 и 58493.18.15 по КК и КР на с. Пробуда, общ. Търговище и изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 3996 kW" с възложител "Тиера дел сол 002" ЕООД

2023-04-19 Съобщение за Решение № ШУ-19-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 15103.183.16 по КККР на с. Глогинка с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлманско гробище)" с възложител община Попово

2023-04-13  Съобщение за Решение № ШУ-18-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на проект за изменение на ОУП община Каолиново за поземлени имоти с идентификатори 36079.40.118, 336079.11.4, 36079.11.5, 36079.47.10, 36079.60.1 по кадастралната карта на гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител община Каолиново

2023-04-10  Съобщение за Решение № ШУ-17-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на общ устройствен план на община Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.676.565, 83510.45.17, 83510.45.18, 83510.45.19, 83510.665.75, 83510.665.252, 83510.665.253, 83510.665.254, 83510.665.255, 83510.665.256, 83510.628.1, 83510.628.2, 83510.2.155, 83510.67.32, 83510.2.150, 83510.2.135, 83510.586.1, 83510.44.1, 83510.44.2, 83510.44.3, 83510.44.21 по КККР на гр. Шумен,общ. Шумен" с възложител община Шумен

2023-03-30  Съобщение за Решение № ШУ-16-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.156.263 по КК на гр. Търговище, местност Драка Б" с възложител Т*Е*С*

2023-03-28  Съобщение за Решение № ШУ-15-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатори 70398.111.7, 70398.111.8, 70398.111.9 по КК на с. Сушина, общ. Върбица, образувани от ПИ 70398.111.2 с цел отреждане на уругулирани поземлени имоти (УПИ) за реализиране на проект за предоставяне на социални услуги от резидентен тип" с възложител "Етер-К" ЕООД

2023-03-28  Съобщение за Решение № ШУ-14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изменение на общ устройствен план на община Смядово за поземлени имоти с идентификатори 67708.148.41, 67708.207.989, 67708.124.126, 677808.125.11, 67708.207.1045, 67708.121.119, 67708.121.120, 67708.121.25, 67708.202.36, 67708.202.881 по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово" с възложител община Смядово

2023-03-27  Съобщение за Решение № ШУ-13-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП - план за застрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлмански гробища) на с. Медовина, общ. Попово и промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 47634.66.12 по КККР на с. Медовина за разширение на гробищен парк" с възложител община Попово

2023-03-23  Съобщение за Решение № ШУ-12-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на общ устройствен план на общ. Хитрино за поземлени имоти с идентификатори 32250.25.108 и 32250.73.7 по КККР на с. Иглика, 67283.26.156, 67283.26.157 по КККР на с. Сливак, 61697.22.431 по КККР на с. Развигорово, 72285.28.432, 72285.29.433, 72285.26.406, 72285.28.425 по КККР на с. Тервел, УПИ VIII в кв. 26 по действащия регулационен план на с. Тимарево, УПИ II кв. 20 по действащия регулационен план на с. Трем, имоти с идентификатори 61697.22.471, 61697.22.539 по КККР на с. Развигорово, ПИ с идентификатори 02244.13.96, 02244.13.98, 02244.13.99, 02244.13.1 по КККР на с. Бойково и поземлени имоти с идентификатори 73050.23.7, 73050.23.54, 73050.15.9 по КККР на с. Трем, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-03-21  Съобщение за Решение № ШУ-11-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на общ устройствен план на община Хитрино в обхват УПИ I и УПИ II в кв. 29 по действащия регулационен план на с. Добри Войников, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-03-16  Съобщение за Решение № ШУ-10-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на ОУП на община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.330.35 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2023-03-16  Съобщение за Решение № ШУ-09-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.31.37 по КК на гр. Търговище" с възложител "Антар" ООД

2023-03-15  Съобщение за Решение № ШУ-08-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.31.36 по КК на гр. Търговище" с възложител "Антар" ООД

2023-03-07  Съобщение за Решение № ШУ-07-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ за имот си дентификатор 53535.221.239 по КК и КР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител "Релакс актив" ЕООД

2023-03-07  Съобщение за Решение № ШУ-06-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване за имот с идентификатор 53535.221.240 по КК и КР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител "Релакс актив" ЕООД

2023-03-02  Съобщение за Решение № ШУ-05-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изменение на ОУП на община Велики Преслав за ПИ с идентификатор 23340.43.6 в местност Алана по КК на с. Драгоево, общ. Велика Преслав, обл. Шумен" с възложител община Велики Преслав

2023-02-23  Съобщение за Решение № ШУ-04-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на частично изменение на ОУП на община Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2023-01-13  Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на ОУП община Каолиново с цел да се определят нови територии за чисто производствени функции в поземлени имоти с идентификатори 37232.11.3, 37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 37232.31.3,  по КК на с. Климент, 18188.34.12 и 18188.42.11 по ККна с. Гусла, 58485.2.22 и 58485.49.19 по КК на с. Пристое и 06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1 и 06094.61.9 по КК на с. Браничево и територии за инженерно-техническа инфраструктура в ПИ 58485.41.82 по КК на с. Пристое, общ. Каолиново (за подстанция)" с възложител община Каолиново

2023-01-06  Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 83510.37.9 по КК на гр. Шумен" с възложител Г*Й*Г*

2023-01-04  Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управление на отпадъците на община Търговище за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Търговище


04-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.