Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2023 г.

 

2023-09-20 Съобщение за Решение № ШУ-48-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект на ПУП-ПЗ на поземлени имоти 72285.29.433, 72285.26.406 и 72285.28.432 по КККР на с. Тервел, общ. Хитрино за смяна на предназначението на ПИ в: Чисто производствена устройствена зона с отреждане: За фотоволтаичен парк" с възложител община Хитрино

2023-09-20 Съобщение за Решение № ШУ-47-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект на ПУП-ПЗР на УПИ II, кв. 20 по плана на с. Трем, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-09-14 Съобщение за Решение № ШУ-46-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 999 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.121.25 в който имот ще бъде изградена нова ГРУ 20 kV; ПУП-ПП за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1598.4 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен ПИ 67708.121.119, в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20 kV; ПУП-ПП за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1298.7 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.121.120, в който имот ще бъде изграден нов БКТП 20 kV" с възложител "Б 103" ЕООД

2023-09-14 Съобщение за Решение № ШУ-45-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - плон за застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 73609.13.13 по КК на с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг с НТП: Нива за изграждане на фотоволтаична електроцентрала" с възложител "Бим-ТТ" ООД

2023-09-13 Съобщение за Решение № ШУ-44-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект за частично изменение на ОУП на община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.60.15 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2023-09-13 Съобщение за Решение № ШУ-43-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план, инвестиционен проект и изграждане на кабелна линия ниско напрежение с кабел NAYY 3X185+95 кв.мм от табло ниско напрежение на БКТП-Соло, Шумен до нова разпределителна кабелна касета тип ШК-4 на кранов възел 5 (КВ 5.1) за захранване на катодна защита на клон 1 от газоразпределителната мрежа на гр. Шумен" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2023-09-13 Съобщение за Решение № ШУ-42-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 2600 kW в ПИ с идентификатор 67708.207.989 по КК на гр. Смядово и ПУП-ПП за кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 800 kW в ПИ с идентификатор 67708.207.1045 по КК на гр. Смядово" с възложител "Б-102" ЕООД

2023-08-30 Съобщение за Решение № ШУ-41-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 83510.381.34 по КК на гр. Шумен ПУП-ПП за инженерната инфраструктура" с възложител "КИММС" ЕООД

2023-08-22 Съобщение за Решение № ШУ-40-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на транспортната техническа инфраструктура във връзка с осигуряване на транспортен достъп за бъдеща ФтВЦ в поземлен имот с идентификатор 53062.15.56 по КК с. Обител, общ. Омуртаг с обект: поземлени имоти с идентификатори 53062.15.55, 53062.16.4 и 53062.16.57 по КК с. Обител, общ. Омуртаг" с възложител "Геосолар Омуртаг" ООД

2023-08-18 Съобщение за Решение № ШУ-39-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план, Кабелна линия средно напрежение 20 KV за присъединяване към ФВЕЦ с мощност 899,1 kW в гр. Смядово, ПИ 67708.148.41 и изграждане на РУ/БКТП 20 kV" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-08-18 Съобщение за Решение № ШУ-38-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 KV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1359,9 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.202.36 и изграждане на РУ/БКТП 20 kV, обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1298,7 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ № 67708.202.881 и изграждане на РУ/БКТП 20 kV" с възложител "Б 104" ЕООД

2023-08-17 Съобщение за Решение № ШУ-37-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 KV за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3500 kW в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ПИ 67708.124.126 и изграждане на нова ГРУ 20 kV" с възложител "Б 102" ЕООД

2023-08-11 Съобщение за Решение № ШУ-36-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПП за обект: Кабелна линия средно напрежение 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 4 000 kW в гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище, ПИ 53535.239.51 и изграждане на нов ГРУ (БКТП) 20 kV" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-07-25 Съобщение за Решение № ШУ-35-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПП за трасета на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за Захранваща кабелна линия 20kV от съществуващ СР стълб в ПИ с идентификатор 83510.599.14, част от въздушна електропроводна линия 20 kV "Чилингиров" до МКРУ 20KV и Захранваща кабелна линия 20 kV от МКРУ 20kV до ГРУ 20kV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност "Чернювец", гр. Шумен, община Шумен, област Шумен" с възложител "МЕГАТЕКС-88 СОЛАР 3" ЕООД

2023-06-29 Съобщение за Решение № ШУ-34-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за Захранваща кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб в ПИ с идентификатор 83510.586.1, част от въздушна електропроводна линия 20 кV "Мараш" до ГРУ 20kV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, м-т "Чернювец", гр. Шумен, община Шумен, област Шумен" с възложител "МЕГАТЕКС-88 СОЛАР 2" ЕООД

2023-06-22  Съобщение за Решение № ШУ-33-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за: ПИ с идентификатор 67708.148.41 площ 10285 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Гороломова кория за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 899,1 kW" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-06-22  Съобщение за Решение № ШУ-32-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура - кабелна линия СрН 33 kV до ПИ 52009.120.1 в землището на гр. Нови пазар за частта от трасето извън урбанизираната територия и ПУП-СПС за частта от трасето в урбанизираната територия и подробен устройствен план - план за застрояване на обект: Поземлен имот с идентификатор 52009.57.234, гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен за разширение на п/ст Нови пазар, собственост на ЕСО ЕАД" с възложител "Геосолар Нови пазар" ООД

2023-06-21  Съобщение за Решение № ШУ-31-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.207.989 площ: 28048 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Коренещето за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 2600 kW и ПИ с идентификатор 67708.207.1045 площ: 9629 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, местност Коренещето за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 799,2 kW" с възложител "Б 102" ЕООД

2023-06-20  Съобщение за Решение № ШУ-30-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.124.126 с площ: 31168 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Малка плевница, за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия и подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 67708.125.11, с площ 5516 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Малка плевница за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с обща мощност 3500 kW" с възложител "Б 102" ЕООД

2023-06-16  Съобщение за Решение № ШУ-29-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за: ПИ с идентификатор 67708.121.119 с площ: 16177 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Бардарска чука,вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна; за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 1598,4 kW; ПИ с идентификатор 67708.121.120, с площ: 15003 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Бардарска чука, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна; за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 1298.7 kW; ПИ с идентификатор 67708.121.25, с площ: 11828 кв.м., по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Бардарска чука, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, вид собственост: Частна; за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 999 kW" с възложител "Б 103" ЕООД

2023-06-14  Съобщение за Решение № ШУ-28-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за: поземлен имот с идентификатор 67708.202.36 с площ: 16017 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Циганско гробище за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1359.9 kW и ПУП - ПЗ за: ПИ с идентификатор 67708.202.881 с площ: 15183 кв.м. по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, м. Циганско гробище, за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1298.7 kW" с възложител "Б 104" ЕООД

2023-06-14  Съобщение за Решение № ШУ-27-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 23340.43.6, м. Алана по КККР на с. Драгоево, общ. Велики Преслав и подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с инсталирана мощност 799.2 kW" с възложител "Б 101" ЕООД

2023-06-12  Съобщение за Решение № ШУ-26-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XII-103, кв. 35 по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, с цел промяна на предназначението на имота от За малко етажно строителство - Жм, в територия За предимно производствена зона с конкретно предназначение - за електрическа подстанция и подробену устройствен план - парцеларен план и специализирана план - схема за нова кабелна линия 110 kV между УПИ XII - 103, кв. 35 по плана на кв. Боймир в землището на гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен и ОРУ 110 kV на П/Ст 110/20 kV Каолиново, находяща се в ПИ с идентефекатор 36079.40.173 по КК на гр. Каолиново" с възложител "Алфа енерджи ка" АД

2023-06-07  Съобщение за Решение № ШУ-25-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПП за нов присъединителен електропровод 110 kV от нова П/СТ в ПИ 83510.45.17 до ВС 110 kV на ФЕЦ с мощност 55 MW в ПИ 83510.45.17, местност Кара чалък, гр. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Куадра" АД

2023-05-29  Съобщение за Решение № ШУ-24-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираните територии) и специализирана план - схема за елементите на техническата инфраструктура (в границите на урбанизираните територии) - електропровод от ПИ с идентификатор 36079.80.26 по КК на гр. Каолиново и ПИ с идентификатор 72549.44.296 по КК на с. Тодор Икономово до УПИ XII, кв. 35 от действащия регулационен план на кв. Боймир, гр. Каолиново" с възложител "Алфа енерджи ка" АД

2023-05-17  Съобщение за Решение № ШУ-23-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Програма за управление на отпадъците на община Шумен за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Шумен

2023-05-16  Съобщение за Решение № ШУ-22-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване и схеми на техническата инфраструктура на поземлен имот с идентификатор 58222.441.8, с площ 2 024 кв.м, находящ се в местност Блатото по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики ПРеслав" с възложител "Антасстрой" ООД

2023-05-12  Съобщение за Решение № ШУ-21-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени мот с идентификатор 83510.45.17 по КК на гр. Шумен, местност Кара чалък" с възложител "Куадра" АД

2023-05-03 Съобщение за Решение № ШУ-20-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 58493.18.14 и 58493.18.15 по КК и КР на с. Пробуда, общ. Търговище и изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 3996 kW" с възложител "Тиера дел сол 002" ЕООД

2023-04-19 Съобщение за Решение № ШУ-19-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 15103.183.16 по КККР на с. Глогинка с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлманско гробище)" с възложител община Попово

2023-04-13  Съобщение за Решение № ШУ-18-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на проект за изменение на ОУП община Каолиново за поземлени имоти с идентификатори 36079.40.118, 336079.11.4, 36079.11.5, 36079.47.10, 36079.60.1 по кадастралната карта на гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител община Каолиново

2023-04-10  Съобщение за Решение № ШУ-17-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на общ устройствен план на община Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.676.565, 83510.45.17, 83510.45.18, 83510.45.19, 83510.665.75, 83510.665.252, 83510.665.253, 83510.665.254, 83510.665.255, 83510.665.256, 83510.628.1, 83510.628.2, 83510.2.155, 83510.67.32, 83510.2.150, 83510.2.135, 83510.586.1, 83510.44.1, 83510.44.2, 83510.44.3, 83510.44.21 по КККР на гр. Шумен,общ. Шумен" с възложител община Шумен

2023-03-30  Съобщение за Решение № ШУ-16-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.156.263 по КК на гр. Търговище, местност Драка Б" с възложител Т*Е*С*

2023-03-28  Съобщение за Решение № ШУ-15-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатори 70398.111.7, 70398.111.8, 70398.111.9 по КК на с. Сушина, общ. Върбица, образувани от ПИ 70398.111.2 с цел отреждане на уругулирани поземлени имоти (УПИ) за реализиране на проект за предоставяне на социални услуги от резидентен тип" с възложител "Етер-К" ЕООД

2023-03-28  Съобщение за Решение № ШУ-14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изменение на общ устройствен план на община Смядово за поземлени имоти с идентификатори 67708.148.41, 67708.207.989, 67708.124.126, 677808.125.11, 67708.207.1045, 67708.121.119, 67708.121.120, 67708.121.25, 67708.202.36, 67708.202.881 по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово" с възложител община Смядово

2023-03-27  Съобщение за Решение № ШУ-13-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП - план за застрояване с цел разширение на съществуващ гробищен парк (мюсюлмански гробища) на с. Медовина, общ. Попово и промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 47634.66.12 по КККР на с. Медовина за разширение на гробищен парк" с възложител община Попово

2023-03-23  Съобщение за Решение № ШУ-12-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на общ устройствен план на общ. Хитрино за поземлени имоти с идентификатори 32250.25.108 и 32250.73.7 по КККР на с. Иглика, 67283.26.156, 67283.26.157 по КККР на с. Сливак, 61697.22.431 по КККР на с. Развигорово, 72285.28.432, 72285.29.433, 72285.26.406, 72285.28.425 по КККР на с. Тервел, УПИ VIII в кв. 26 по действащия регулационен план на с. Тимарево, УПИ II кв. 20 по действащия регулационен план на с. Трем, имоти с идентификатори 61697.22.471, 61697.22.539 по КККР на с. Развигорово, ПИ с идентификатори 02244.13.96, 02244.13.98, 02244.13.99, 02244.13.1 по КККР на с. Бойково и поземлени имоти с идентификатори 73050.23.7, 73050.23.54, 73050.15.9 по КККР на с. Трем, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-03-21  Съобщение за Решение № ШУ-11-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на общ устройствен план на община Хитрино в обхват УПИ I и УПИ II в кв. 29 по действащия регулационен план на с. Добри Войников, общ. Хитрино" с възложител община Хитрино

2023-03-16  Съобщение за Решение № ШУ-10-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на ОУП на община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.330.35 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2023-03-16  Съобщение за Решение № ШУ-09-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.31.37 по КК на гр. Търговище" с възложител "Антар" ООД

2023-03-15  Съобщение за Решение № ШУ-08-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.31.36 по КК на гр. Търговище" с възложител "Антар" ООД

2023-03-07  Съобщение за Решение № ШУ-07-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ за имот си дентификатор 53535.221.239 по КК и КР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител "Релакс актив" ЕООД

2023-03-07  Съобщение за Решение № ШУ-06-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на проект на подробен устройствен план - план за застрояване за имот с идентификатор 53535.221.240 по КК и КР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител "Релакс актив" ЕООД

2023-03-02  Съобщение за Решение № ШУ-05-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изменение на ОУП на община Велики Преслав за ПИ с идентификатор 23340.43.6 в местност Алана по КК на с. Драгоево, общ. Велика Преслав, обл. Шумен" с възложител община Велики Преслав

2023-02-23  Съобщение за Решение № ШУ-04-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изготвяне на частично изменение на ОУП на община Велики Преслав" с възложител община Велики Преслав

2023-01-13  Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Частично изменение на ОУП община Каолиново с цел да се определят нови територии за чисто производствени функции в поземлени имоти с идентификатори 37232.11.3, 37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 37232.31.3,  по КК на с. Климент, 18188.34.12 и 18188.42.11 по ККна с. Гусла, 58485.2.22 и 58485.49.19 по КК на с. Пристое и 06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1 и 06094.61.9 по КК на с. Браничево и територии за инженерно-техническа инфраструктура в ПИ 58485.41.82 по КК на с. Пристое, общ. Каолиново (за подстанция)" с възложител община Каолиново

2023-01-06  Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 83510.37.9 по КК на гр. Шумен" с възложител Г*Й*Г*

2023-01-04  Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Програма за управление на отпадъците на община Търговище за периода 2021 - 2028 г." с възложител община Търговище


04-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.