Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2023 г.

 

2023-03-27  Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Извършване на операции по третиране на строителни отпадъци от топлоизолационни плоскости в рамките на поземлен имот с идентификатор 73626.504.736 по КККР на гр. Търговище, обл. Търговище" с възложител "Дъглас България" ЕООД

2023-02-02  Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури, резервоари за съхранение на олио и собствено водовземно съоръжение" с възложител "Кристера" АД

2023-01-30  Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Разширение на дейността на площадка за дейности с отпадъци" с възложител община Търговище

2023-01-23  Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4957,2 kWp" с възложител "Миг-14" ООД

2023-01-12  Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци" с възложител община Шумен


12-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.