Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2023 г.

 

2023-12-21 Съобщение за Решение № ШУ-42-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности с отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 83510.670.63 и 83510.670.72 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен" с възложител "Екомакс" ООД

2023-12-19 Съобщение за Решение № ШУ-41-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Реконструкция и модернизация на две съществуващи фотоволтаични електроцентрали, изграждане на две нови фотоволтаични електроцентрали, изграждане на две системи засъхранение на електрическа енергия чрез батерии, изграждане на повишаваща подстанция 110/33 kV с външно кабелно електрозахранване на централата и осигуряване на оптична свързаност между отделните съоръжения чрез кабелна линия 110/33 kV и две кабелни линии 33 kV" с възложител "Каолиново солар" ЕООД

2023-12-12 Съобщение за Решение № ШУ-40-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Добавяне на нови дейности с отпадъци, добавяне на нови кодове и увеличаване капацитета на съхранение на опасни отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 83510.670.63, 83510.670.64, 83510.670.71 и 83510.670.72 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен" с възложител "Екомакс България" ООД

2023-12-05 Съобщение за Решение № ШУ-39-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система на страната с ниво на напрежение 110 kV и място на присъединяване в съществуваща подстанция собственост на Електроенергиен системен оператор ЕАД - П/СТ Нови пазар" с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

2023-11-21 Съобщение за Решение № ШУ-38-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Добив и първична преработка на подземни богатства - строителни материали - варовици от находище Драгоево, намиращо се в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав през оставащия срок на концесията" с възложител "Кариера Драгоево" АД

2023-11-16 Съобщение за Решение № ШУ-37-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище" с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството

2023-11-08 Съобщение за Решение № ШУ-36-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенецза водовземане от подземни води за Водоснабдяване за други цели" с възложител "Бабълс кар уош" ООД

2023-11-07 Съобщение за Решение № ШУ-35-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на нова канализационна мрежа, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и напорен водопровод в гр. Плиска, Община Каспичан и изграждане на ПСОВ в ПИ 56770.40.84 по КК на гр. Плиска" с възложител Община Каспичан

2023-10-24 Съобщение за Решение № ШУ-34-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на разпределителен газопровод през имоти с идентификатори 61676.512.4, 61676.512.5, 61676.512.7, 61676.512.12, 73626.122.450 и 73626.203.213 и газопроводни отклонения към имоти с идентификатори 73626.203.462 и 69599.100.102" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2023-10-20 Съобщение за Решение № ШУ-33-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Преустройство и пристройка на съществуващ млекопункт в Мини-мандра за 500л. мляко" с възложител Т*Е*Ш*

2023-10-10 Съобщение за Решение № ШУ-32-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане" с възложител "Старт 2005" ЕООД

2023-09-29 Съобщение за Решение № ШУ-31-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на газова инсталация с резервоарно стопанство с 2 броя резервоари, всеки с обем 50 куб.м за втечнен въглеводороден газ (ВВГ), за резерво захранване на "Ново стъкло" ЕАД " с възложител "Ново стъкло" ЕАД

2023-09-14 Съобщение за Решение № ШУ-30-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Инвестиционен проект за изграждане на козеферма за 1000 кози след промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 39390.52.4 с площ 8759 кв.м., намиращ се в местността Ашламалък по КК на с. Кралево, общ. Търговище чрез комплексен проект ПУП-ПЗ и ПЗ от За птицеферма в За козеферма" с възложители Т*Т*Н* и С*Т*Н*

2023-09-07 Съобщение за Решение № ШУ-29-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на малък цех /около 150 кв.м./ за производство на студено пресовани и пастьоризирани сокове от плодове и зеленчуци" с възложител В*П*М*

2023-08-21 Съобщение за Решение № ШУ-28-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW заедно с акумулаторна група за съхранение на генерираната електроенергия към садково стопанство и рециркулационна система за отглеждане на аквакултури в язовир Златар-3" с възложител "Булкрафт инженеринг ДВ" ЕООД

2023-08-18 Съобщение за Решение № ШУ-27-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Механизирано подновяване на железния път в междугарието Висока поляна - Хитрино 13 520 м" с възложител Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура" - Железопътна секция Шумен

2023-08-15 Съобщение за Решение № ШУ-26-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектовани метални части на излезли от употреба моторни превозни следства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" с възложител "Карко логистикс" ЕООД

2023-08-11 Съобщение за Решение № ШУ-25-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Модернизиране на инсталация за интензивно отглеждане на птици чрез автоматизирано оборудване за отглеждане на родители за бройлери в ПИ 55316.80.439, ПИ 55316.80.582 и ПИ 55316.80.583 землище на с. Панайот Волов, общ. Шумен" с възложител "Камчия" ЕАД

2023-08-07 Съобщение за Решение № ШУ-24-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Монтиране на линия за разделяне (белене) и рязане на кабели" с възложител "Ка-метал-2013" ЕООД

2023-08-07 Съобщение за Решение № ШУ-23-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност от 5 MW върху терен в собствен имот с идентификатор № 03126.15.102 по КК на с. Беджене, общ. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител "Кан" ЕООД

2023-08-04 Съобщение за Решение № ШУ-22-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на административна сграда в поземлен имот 000120, в землището на с. Пристое с ЕКАТТЕ 58485, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител "Кирчев холд" ЕООД

2023-08-04 Съобщение за Решение № ШУ-21-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Фабрика за термодинамични бойлери към производствена дивизия електрически бойлери, УПИ XXIV - производствени и складови дейности, кв. 304 Д, гр. Шумен" с възложител "Теси" ООД

2023-08-01 Съобщение за Решение № ШУ-20-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуващи сгради с идентификатори 73626.504.530.3, 73626.504.530.2, 73626.504.530.6, находящи се в поземлен имот 73626.504.503, гр. Търговище в предприятие за производство на пластмасови изделия, рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на регранулат" с възложител "Тиара и ко" ЕООД

2023-07-31 Съобщение за Решение № ШУ-19-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Монтаж и експлоатация на автоматизирана линия за смилане и сепариране на на шредирани отпадъци и приемане на нови видове отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в ПИ 83510.680.505 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен" с възложител "Еврометал - Шумен" АД

2023-07-28 Съобщение за Решение №ШУ-18-ПР/2023 г. за инвестиционно намерение "Монтиране на нов фолиев стан и съпътстващи съоръжения във Валцов цех 2; инсталиране на индукционна и ротационна пещи за рециклиране на алуминий съдържащи материали; монтиране на аспирационни системи в цех Леарен и цех за Механична обработка на профили; инсталиране на система за втечнен пропан-бутан (LPG) в рамките на производствената площадка" с възложител "Алкомет" АД

2023-07-20 Съобщение за Решение № ШУ-17-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на фабрика за олио в ПИ с идентификатор 57649.92.25 по КК на гр. Попово" с възложител "Ойропак" ЕООД

2023-07-20 Съобщение за Решение № ШУ-16-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност от 5 MW върху терен в собствен имот с идентификатор № 03126.15.101 по КК на с. Беджене, общ. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител "Колобър ВК" ЕООД

2023-07-14 Съобщение за Решение № ШУ-15-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Разширение на съществуваща птицеферма чрез застрояване на две сгради на покрива на които ще се монтира фотоволтаична централа с мощност до 200 kW находяща се в поземлен имот с идентификатор 53535.501.3297 и увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане на 30720 бр. кокошки носачки на 39 990 в поземлен имот с идентификатор 53535.501.3297, кв. 1, гр. Омуртаг" с възложител "ФЗ яйца и птици" ЕООД

2023-07-06 Съобщение за Решение № ШУ-14-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Закупуване на поточна линия за разглобяване на технологичен отпадък - 03 03 99 (отпадъци от целулозни материали), пресирането му и получаване на бали от целулозен материал" с възложител "Енпай трансформър компонентс България" ЕООД

2023-07-03 Съобщение за Решение № ШУ-13-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Монтиране на промишлена газова инсталация за пропан - бутан, изпарител и два подземни резервоара за пропан-бутан захранваща съществуващ парен котел в котелна централа на Карлсберт - България АД, имот № 83510.676.458 по кадастралната карта на гр. Шумен - ул. Георги Сава Раковски гр. Шумен" с възложител "Карлсберг България" АД

2023-06-30 Съобщение за Решение № ШУ-12-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Монтиране на азотна станция към шприц автомати за инжекционно леене на пластмаси под налягане" с възложител "Камбро Озай БГ" ЕООД

2023-06-29 Съобщение за Решение № ШУ-11-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, рязане, разделяне, смесване, балиране, шредиране, смилане на опасни и/или неопасни отпадъци, предварително третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО" с възложител "Метарекс" ООД

2023-06-16  Съобщение за Решение № ШУ-10-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за дейност по събиране, съхранение, третиране и рециклиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и дърво, както и линия за производство на брикети" с възложител "Грийн айдиъс" ЕООД

2023-05-23  Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Ферма за кокошки носачки, склад за яйца и склад за инвентар с битовки" с възложител "Квинс-арго" ЕООД

2023-04-27  Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на нова търговска сграда с открит паркинг в поземлен имот с идентификатор 52009.502.40 (УПИ XVI, кв. 11) по кадастралната карта на гр. Нови пазар" с възложител "Ритейл концепт" ООД

2023-04-19 Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение ""Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на плодове" с възложител "Агромар България" ЕООД

2023-04-13  Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа" с възложители "Мегатекс-88 солар 1" ЕООД, "Мегатекс-88 солар 2" ЕООД и "Мегатекс-88 солар 3" ЕООД

2023-03-27  Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Извършване на операции по третиране на строителни отпадъци от топлоизолационни плоскости в рамките на поземлен имот с идентификатор 73626.504.736 по КККР на гр. Търговище, обл. Търговище" с възложител "Дъглас България" ЕООД

2023-02-02  Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури, резервоари за съхранение на олио и собствено водовземно съоръжение" с възложител "Кристера" АД

2023-01-30  Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Разширение на дейността на площадка за дейности с отпадъци" с възложител община Търговище

2023-01-23  Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4957,2 kWp" с възложител "Миг-14" ООД

2023-01-12  Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение "Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци" с възложител община Шумен


12-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.