Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2024 г.

 

2024-05-13  Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2024 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка към съществуващ завод за производство на медни кабели" с възложител "Сарк България" АД

2024-04-25  Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2024 г. за инвестиционно предложение "Извършване на дейности със строителни отпадъци - рециклиране и оползотворяване на отпадъци чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на дружеството на територията на обл. Шумен и обл. Търговище" с възложител "Кийстоун БГ" ООД

2024-04-25  Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2024 г. за инвестиционно предложение "Крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газостанция, ел. зарядна станция, търговско-обслужващи, търговско - обслужващи, складови и спомагателни сгради, бързо хранене, площадки за паркиране на  клиентите на комплекса, БКТП и други съоръжения на техническата инфраструктура, в ПИ 83510.188.53 по КК на гр. Шумен, в едно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект и Крайпътен обслужващ комплекс с ел. заряднастанция, складови и спомагателни сгради, бързо хранене, площадки за паркиране на клиентите на комплекса, БКТП и др. съоръжения на техническата инфраструктура в ПИ 83510.188.54 по КК на гр. Шумен, в едно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект" с възложител "Атлас инвест консулт" ЕООД

2024-04-23  Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2024 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс - бензиностанция, газстанция, ел. зарядна станция, търговско-обслужващи, битови, спомагателни сгради и бързо хранене, включващ още: площадки за паркиране на автомобили на клиентите на комплекса, БКТП, дизел генератор, ЛПСОВ и други съоръжения на техническата инфраструктура, вътрешни пътища и благоустрояване в ПИ с идентификатор 83510.126.81 по КК на гр. Шумен в едно с пътна връзка към АМ Хемус, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект" с възложител "Кок пропъртис България" ООД

2024-03-29  Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2024 г. за инвестиционно предложение "Добавяне на нови видове отпадъци, промяна на количествата отпадъци към разрешените с решение на РИОСВ Шумен № 15- РД-351-00 от 18.06.2015 г., с които ще се извършва дейност R3 - рециклиране на отпадъчни полимерни опаковки. Увеличаване на капацитета за извършване на дейност R3 - Рециклиране, чрез въвеждане в експлоатация на нова инсталация за отпадъци" с възложител ЕТ "Фоли - Милен Атанасов"

2024-03-14  Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2024 г. за инвестиционно предложение "Рекултивация на нарушени терени при извършваните в миналото време добивни дейности на територията на находище Златна нива в поземлен имот с идентификатор 31084.52.244 по КК на с. Златна нива, общ. Каспичан, обл. Шумен" с възложител "Модулстрой 2013" ООД

2024-02-14  Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2024 г. за инвестиционно предложение "Разширяване на основната съществуваща дейност по събиране, сортиране и съхранение на отпадъци с добавяне на нова шредираща машина и дейност по шредиране" с възложител "Север харт груп" ЕООД

2024-01-25  Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2024 г. за инвестиционно предложение "Разширяване дейността на дружеството чрез увеличаване на площта, добавяне на нови дейности за отпадък с код 160103 - излезли от употреба гуми и увеличаване количеството на този отпадък" с възложител "Екостийл" ЕООД

2024-01-05  Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2024 г. за инвестиционно предложение "Разширяване на продуктовия микс чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения в рамките на производствената площадка на Алкомет АД" с възложител "Алкомет" АД


05-01-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.