Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2024 г.

 

2024-04-04 Съобщение за Решение № ШУ-08-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Довеждащ водоповод за вода за технически нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319, намиращи се в с. Кралево, общ. Търговище" с възложител "Автомагистрали Черно море" АД

2024-03-15 Съобщение за Решение № ШУ-07-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: Допълнително водоснабдяване на с. Чернокапци, общ. Омуртаг" с възложител община Омуртаг

2024-03-06 Съобщение за Решение № ШУ-06-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: Водопроводно отклонение от уличен водопровод до поземлен имот с идентификатор 73626.122.9 по КК на гр. Търговище" с възложител А*Х*К* и Б*Х*К*

2024-03-01 Съобщение за Решение № ШУ-05-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Проект на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ с идентификатор 83510.45.1 по КК на гр. Шумен" с възложител Р*Е*К

2024-02-29 Съобщение за Решение № ШУ-04-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните елементи за обект: ФЕЦ Смядово, подобект: Реконструкция на съществуваща ВЛ 110 kV Благово пред П/СТ Юбилейна в ПИ с идентификатор 67708.99.78 в землището на гр. Смядово" с възложител "Смядово енерджи" АД

2024-02-29 Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Изготвяне на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за смяна на предназначението на земеделска земя от ПИ с идентификатор 52009.99.146 по КК на гр. Нови пазар във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ до поземлен имот с идентификатор 52009.120.1 по КК на гр. Нови пазар" с възложител "Геосолар Нови пазар" ООД

2024-02-07 Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Частично изменение на общ устройствен план на община Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.92.103 и 83510.245.2 по КККР на гр. Шумен, з включване на ПИ 83510.92.103 в зона Жм с обща площ 0,3 ха и ПИ 83510.245.2 в устройствена зона Пп с конкретно предназначение: За складови дейности" с възложител община Шумен

2024-01-26 Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Проект на ПУП-ПЗ за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 52009.15.5, 52009.15.13 и 52009.15.14 по КККР на гр. Нови пазар за включване на имотите в зона Оз с конкретно предназначение Самостоятелни терени за селищни и гробищни паркове с цел разширение на съществуващ гробищен парк" с възложител община Нови пазар


26-01-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.