Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2017 г.

 

2017-12-22  Съобщение за Решение № ШУ-57-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Разширение на гробищен парк - Шумен с  възложител Община Шумен

 

2017-12-20  Съобщение за Решение № ШУ-56-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Открит добив на строителни материали - варовици от находище "Хитрино 4" с концесионна площ 94,243 дка с  възложител "Автомагистрали - Черно море" АД

 

2017-12-15 Съобщение за Решение № ШУ-55-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/" в имот № 000013 в землището на с. Сливак, общ. Хитрино, обл. Шумен с площ 70,066 дка с  възложител "Автомагистрали - Черно море" АД

 

2017-12-15 Съобщение за Решение № ШУ-54-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение "Разширение на гробищен парк"с  възложител Община Омуртаг, гр. Омуртаг

 

2017-12-07  Съобщение за Решение № ШУ-53-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО-Шумен" в ПИ с идентификатор 83510.570.4 по КК на гр. Шумен с възложител Община Шумен, гр. Шумен

 

2017-12-04  Съобщение за Решение № ШУ-52-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение "Открит добив на строителни материали - варовици от находище "Хитрино 3" с концесионна площ 117 493 м2" с възложител "Автомагистрали - Черно море" АД, гр. Шумен

 

2017-11-28  Съобщение за Решение № ШУ-51-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на мандра (за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден) и изграждане на хранителен магазин в УПИ Х, кв. 14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново" с възложител "Любенци" ЕООД, с. Любенци

 

2017-11-17  Съобщение за Решение № ШУ-50-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение "Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, разпределетилен газопровод извън урбанизирана територия, изготвяне на подробен устройствен план - парцеларен план, инвестиционен проект и изграждане на: Резпределителен газопровод към ПИ 83510.621.9 в местност "Якова", землище на гр. Шумен и газоразпределителни отклонения" с възложител "Аресгаз" ЕАД, гр. София

 

2017-10-27  Архив на решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2017 г. за периода януари - октомври 2017 г.


27-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.