Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2018 г.

 

2018-12-28  Съобщение за Решение № ШУ-44-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, разпределителен газопровод извън урбанизирана територия, изготвяне на подробен устройствен план - парцеларен план, инвестиционен проект и изграждане на разпределителен газопровод, захранващ ПИ 10176.502.2 в землище на с. Васил Друмев, община Шумен, обл. Шумен" с  възложител "Аресгаз" АД

2018-12-28  Съобщение за Решение № ШУ-43-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Отглеждане на риба в язовир Виница, тип на производство - непълно системно в землището на с. Виница, общ. Върбица, обл. Шумен с площ 51332 кв.м. с ЕКАТТЕ 99164 и НТП: Язовир" с  възложител "Даракула" ЕООД

2018-12-27  Съобщение за Решение № ШУ-42-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Отглеждане на аквакултури в язовир Велино в поземлен имот с идентификатор 10464.76.65 по КК на с. Велино с площ 107 503 кв.м. с НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение" с  възложител "Ирина Рекс" ЕООД

2018-12-18  Съобщение за Решение № ШУ-41-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база, цех за обработка на дървесина" с  възложител Ю*Д*П*

2018-11-22  Съобщение за Решение № ШУ-40-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Монтиране и експлоатация на инсталация за преработка на пластмасови опаковки с капацитет на съоръжението за третиране на опасни отпадъци до 1т./24ч. и капацитет на шредер и мелница до 10т./24ч." с  възложител "Ингаз комерс" ЕООД

2018-11-21  Съобщение за Решение № ШУ-39-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в Биотехническо съоръжение - пункт за обработка на космат отстрелян дивеч и ремонтна работилница за собствени нужди" с  възложител ТП ДЛС "Паламара"

2018-11-21  Съобщение за Решение № ШУ-38-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за разполагане на съоръжение за третиране на отпадъци" с  възложител "МБАЛ - Шумен" АД

2018-11-07 Съобщение за Решение № ШУ-37-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци с призводителност 1000 kWh електроенергия и 1000 kWh топла вода за оранжерийни нужди" с  възложител "Акация трейд" ООД

2018-11-05 Съобщение за Решение № ШУ-36-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складова сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.337.10 по КК на гр. Шумен с площ 4017 кв.м. и НТП: Нива" с  възложител "Стронг строй" ЕООД

2018-10-05  Съобщение за Решение № ШУ-35-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски център" с  възложител "Демирташ" ООД

2018-09-20  Съобщение за Решение № ШУ-34-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ гробищен парк след промяна на предназначението на земеделска земя в ПИ №000147 с НТП Пасище - мера с площ на разширението 3000 кв.м. с. Априлово, общ. Попово" с  възложител Общна Попово

2018-09-20  Съобщение за Решение № ШУ-33-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ гробищен парк след промяна на предназначението на земеделска земя" с  възложител Общна Попово

2018-09-12  Съобщение за Решение № ШУ-32-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици - кокошки носачки с капацитет 8640 места за отглеждане в ПИ с идентификатор 38501.102.24, находящ се в землището на на с. Копрец, общ. Търговище" с  възложител "А***Ф***А***

2018-09-05  Съобщение за Решение № ШУ-31-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Извършване на деностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир Янково в землището на с. Янково, общ. Смядово, съставляващ имот № 000042 с площ 117,120 дка и обем 935 000 куб.м. и начин на трайно ползване: Язовир" с  възложител "Комс трейдинг" ООД

2018-08-27  Съобщение за Решение № ШУ-30-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Разширение на ферма за отглеждане на кокошки носачки" с  възложител "Милмакс" ЕООД

2018-08-09 Съобщение за Решение № ШУ-29-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на магазин за промишлени стоки: мебели и офиси" с  възложител "ЕММ" ЕООД

2018-07-27 Съобщение за Решение № ШУ-28-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за производство на овоцелни табла и други асортименти чрез преработка до 5т./ден отпадъчна хартия" с  възложител "Трейлайн" ООД

2018-07-27 Съобщение за Решение № ШУ-27-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на Център за лица с умствена изостаналост в ПИ №55292.141.001 в землището на с. Памукчи, общ, Нови Пазар" с  възложител Община Нови Пазар

2018-07-23 Съобщение за Решение № ШУ-26-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за кокошки носачки с капацитет 38 016 броя места за птици в ПИ №037030 в землището на с. Козма Презвитер с площ на парцела 5 522 кв.м. и обновяване  и реконструкция на 4 броя силози в поземлян имот 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер с площ 24 624" с  възложител СД "Квинс-Арго и с-ие"

2018-07-18 Съобщение за Решение № ШУ-25-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Шумен" с  възложител  МРРБ

2018-07-11  Съобщение за Решение № ШУ-24-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Монтаж на инсталация за дестилиране на етерични масла в ПИ № 69924.64.156 по КК на с. Струйно, общ. Шумен с площ 7766 кв.м. и НТП: За друг производствен, складов обект" с  възложител "Земя-96" ООД

2018-07-03  Съобщение за Решение № ШУ-23-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Добив на подземни води чрез ново съоръжение (каптаж) с дебит Q=1,4 l/s в ПИ № 000198 в землището на с. Търновца, община Търговище за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарово, общ. Търговище" с  възложител "Водоснабдяване и канализация" ООД

2018-06-12  Съобщение за Решение № ШУ-22-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Модернизация на технологичното оборудване и подобряване условията на производство, подобект Цех за разфасофки и опаковки" с  възложител "Ваком МП" ООД, гр. София

2018-06-08  Съобщение за Решение № ШУ-21-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Инвестиционен проект за кланичен пункт към съществуваща кравеферма в ПИ с идентификатор 53535.359.12 в гр. Омуртаг" с  възложител И******М*******Ш*******

2018-06-06  Съобщение за Решение № ШУ-20-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерични масла в поземлен имот с идентификатор 47161.504.1 по КККР на с. Мараш, общ. Шумен, обл. Шумен" с  възложител "Инвест Агро БГ" ООД

2018-05-21  Съобщение за Решение № ШУ-19-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за приемане, третиране и съхранение на отпадъци в имотс идентификатор 83510.670.99 по КК на гр. Шумен" с  възложител "Димчо Атанасов - 1" ЕООД

2018-05-16  Съобщение за Решение № ШУ-18-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерични масла" с  възложител "Петел груп" ЕООД

2018-05-09  Съобщение за Решение № ШУ-17-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на месодобивно и месопреработвателно предприятие" с  възложител "Агрозах" ЕООД

2018-05-02  Съобщение за Решение № ШУ-16-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване на производствения капацитет на съществуващ завод за производство на поцинкована тел" с  възложител "Веселин Запрянов" ЕООД

2018-04-24  Съобщение за Решение № ШУ-15-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на нова сграда за стъклени трошки към инсталация за производство на плоско стъкло, разширение на участък помощни съоръжения посредством нова система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода отворен тип с включени към нея помпена станция и басейн за вода и трансформаторна подстанция" с  възложител "Тракия Глас България" ЕАД

2018-04-10  Съобщение за Решение № ШУ-14-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за кокошки носачки с капацитет 33 600 места за птици в ПИ с идентификатор 83510.204.32 по КК на гр. Шумен" с  възложител "Енерон" ЕООД

2018-03-20  Съобщение за Решение № ШУ-13-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на тревна зелена маса" с  възложител "Агросемена - Христов" ЕООД

2018-03-19  Съобщение за Решение № ШУ-12-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери с капацитет 69 854 места за птици, за които е издадено комплексно разрешително № 527-Н0/2016 г. чрез изграждане на нови животновъдни и спомагателни сгради с максимален производствен капацитет 38 902 места за птици в ПИ № 000181, № 177014 и №562002, землище на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище" с  възложител "Демирташ" ООД

2018-02-21  Съобщение за Решение № ШУ-11-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Въвеждане на нова дейност - регенериране на масла чрез селективен разтворител и студено смесване на базови масла и добавки за получаване на краен продукт - хидравлично и моторно масло, за целта се въвеждат: инсталация за пречистване на отработено масло чрез селективен разтворител с максимален капацитет 6t/24h; 2t/8h и 0.250 t/h; инсталация за студено смесване и добавяне на нов код 20 01 13* - разтворители с максимален капацитет на съоръжението 6t/24h; 2t/8h и 0.250 t/h и вакуумдестилатор HR 600 за дестилация на замърсени течности с максимален капацитет 6t/24h; 2t/8h и 0.250 t/h" с  възложител "Ал и Ко" АД

2018-02-15  Съобщение за Решение № ШУ-10-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Монтиране и експлоатация на инсталация за физикохимична преработка на отработени автомобилни масла, растителни, животински мазнини и други отпадъчни нефтопродукти (с изключение на мазут) с капацитет 8 t/24h или 2080 t/y при петдневна работна седмица и непрекъснат режим на работа /максимално 120 часа седмично/" с  възложител "Ингаз комерс" ЕООД

2018-02-08  Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти с капацитет да 10 000 л. краве мляко на ден" с  възложител "Агрозах" ЕООД

2018-02-07  Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Разширение на птицеферма и увеличаване на капацитета да 30 000 бр. места за пилета в ПИ 58222.274.14 и ПИ 58222.274.13 по КК на гр. Велики Преслав" с  възложител "Преславско пиле" ООД

2018-01-24  Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на работилница за изваряване на етерични масла - две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв. 9 "Долен стопански двор" в с. Тимарево, общ. Хитрино" с  възложител А****Н****А*****

2018-01-24  Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици - кокошки носачки с капацитет 162 720 места за птици, за която е издадено комплексно разрешително №443-Н1/2017 г. чрез изграждане на птицеферма за отглеждане на птици - кокошки носачки с максимален производствен капацитет 38 016 места за птици в ПИ 037007 и 037008 землище на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с  възложител СД " Квинс - Арго и с-ие"

2018-01-16 Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на птицеферма с 37 840 броя места за угояване на бройлери" с  възложител "АГРО ФРЕШ-A" ЕООД

2018-01-12  Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база за съхранение на машини и консумативи, и офиси в ПИ с идентификатор 83510.620.6 по КК на гр. Шумен с НТП: "Пасище" и площ 3699 кв.м." с  възложител "Старс трейдинг" ЕООД

2018-01-11  Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново с  възложител община Попово

2018-01-09  Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение Ново промишлено строителство на предприятие за преработка на мляко, кланица, предприятие за преработка на месо и хладилен склад в землището на с. Трем, общ. Хитрино с  възложител "Екани" АД

2018-01-08  Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение Увеличаване капацитета на кравеферма от 600 броя говеда на 1500 бр., като поетапно техният брой ще достигне до 3000 бр. говеда в землището на с. Трем, общ. Хитрино с  възложител "Екани" АД


08-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.