Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инсталации с КР на територията на РИОСВ-Шумен

 

Извадка от публичен регистър на комплексни разрешителни за региона на РИОСВ-Шумен

 

Категориите промишлени дейности, към които са включени инсталациите с комплексно разрешително на територията на РИОСВ-Шумен

Категория промишлена дейност към Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда Оператор/инсталация, населено място, в което е инсталацията
1.1. Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW.  “Топлофикация - Шумен” ЕАД
горивна инсталация с капацитет 91 MW, гр.Шумен, община Шумен, област Шумен

 Т.2.5. Инсталации за:
а) производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси;

 „Алмед“ ООД – инсталация за преработка на отпадъчен алуминий гр.Нови пазар, общ.Нови пазар, обл.Шумен
„БМП-Близнаци-Метал пластик“ ООД– инсталация за производство на необработени метали от отпадъци на метали чрез металургични процеси,  с.Стража, общ.Търговище, област Търговище
 Т.2.5. Инсталации за:
а) производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси;
б) претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, и експлоатация на леярни, с топилен капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за денонощие за всички останали метали.
 „Алкомет“ АД
инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене
инсталация за елоксация, гр.Шумен, област Шумен

 Т.2.5.Инсталации за:
б) претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, и експлоатация на леярни, с топилен капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за денонощие за всички останали метали
 “Енерсис” АД – инсталация за производство на оловно-кисели акумулатори и батерии гр.Търговище, общ.Търговище, обл.Шумен

 Т.2.6.Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 кубични метра.  "НЕС-нови енергийни системи" ООД – инсталация за повърхностна обработка на метали гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен
 Т.2.6.Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 кубични метра.
Т.2.3. Инсталации за обработване на черни метали: в) нанасяне на защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час
 “ЗГП България”АД, гр. Пловдив
участък за предварителна обработка на метални изделия и детайли
Участък за нанасяне на защитни покрития от разтопен метал
 Т.3.3. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона за денонощие  “Ново стъкло” ЕАД – инсталация за производство на домакинско стъкло гр.Нови пазар, общ.Нови пазар, обл.Шумен
 Т.3.3. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона за денонощие
Т.4.2 (а)  - Инсталации за производство на неорганични химически вещества, като газове: амоняк, хлор, хлороводород, флуор, флуороводород, въглеродни оксиди, съединения на сярата, включително серен диоксид, азотни оксиди, водород, карбонилхлорид:
 "Тракия глас България" ЕАД
Инсталация за производство на плоско стъкло
Инсталация за производство на домакинско стъкло
2 бр. инсталации за производство на водород
Гр.Търговище, кв.Въбел, общ.Търговище, гр.Търговище
 .3.5. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т за денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 кубични метра и с плътност на подреждане за една пещ над 300 килограма/кубичен метър  "Керамат” АД – инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - тухли гр.Каспичан, общ.Каспичан, обл.Шумен
Керамат" АД – инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - тухли гр.Шумен, кв.Дивдядово, обл.Шумен
“Родна индустрия 91” ЕООД – инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли гр.Попово, общ.Попово, обл.Шумен
“Рока България” АД– инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – плочки гр.Каспичан, общ.Каспичан, обл.Шумен
“Хан Омуртаг” АД – инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – плочки ; гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен

Т.5.1.Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности:
г) препакетиране преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в т. 5.1 и 5.2;
Т.5.5. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности:
“Екомакс” ООД – площадка за дейности с отпадъци гр.Велики Преслав, общ.Велики Преслав, обл.Шумен
Т.5.1. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности:
к) повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла;
“МЕГА ГРУП” АД – инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и инсталация „атмосферна дестилация на обезводнени петролни продукти“
Т.5.4. Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци. Община Омуртаг – регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел, Върбица и Антоново; гр.Омуртаг, общ.Омуртаг, обл.Шумен
Община Търговище - – регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово; с.Пайдушко, общ.Търговище, обл.Търговище;
Община Шумен - – регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, В.Преслав, Н.пазар, Каспичан и др.; гр.Шумен, кв.Дивдядово, общ.Шумен, обл.Шумен
Т.6.4.2. Инсталации за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни от:
б) единствено растителни суровини с производствен капацитет над 300 т готова продукция за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година;
„Карлсберг България” АД – инсталация за производство на пиво гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Търговище
Т.6.5. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци с капацитет над 10 т за денонощие.
4.1. Инсталации за производство на органични химични вещества, като:
Б) б) кислородсъдържащи въглеводороди, като: алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери и смеси от естери, ацетати, етери, прекиси и епоксидни смоли;
„Брамас 96“ АД
Инсталация за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци с
Инсталация за производство на биодизел от животински мазнини
Гр.Шумен, община Шумен, обл.Шумен
Т.6.6. Интензивно отглеждане на птици или свине:
б) с над 2000 места за свине за угояване (над 30 килограма)
 "Тетрахиб" ЕАД – промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване с.Никола Козлево, общ.Н.Козлево, обл.Шумен
ЕТ “Милена Митова” – промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване

 Т.6.6. Интензивно отглеждане на птици или свине:
б) с над 2000 места за свине за угояване (над 30 килограма), или
в) с над 750 места за свине майки.

 “Братя Томови” АД – промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване и на свине-майки гр.Попово, общ.Попово, обл.Търговище
„Хибриден център по свиневъдство” АД – промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване и на свине-майки гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен

 Т.6.6. Интензивно отглеждане на птици или свине:
а) с над 40 000 места за птици;

 "Бряг-СК" ЕООД – инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери гр.Търговище, кв.Бряг, общ.Търговище, обл.Търговище
"Гужер комерс" ООД – инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери с.Зараево, общ.Попово, обл.Търговище
"Демирташ" ООД– инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери гр.Опака, общ.Опака, обл.Шумен
„Ескейп Груп” ООД – инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери
“Камчия” ЕАД – инсталация за интензивно отглеждане на родители на бройлери и на бройлери за угояване с.Панайот Волов, общ.Шумен, обл.Шумен
"Мар-Крафт" ООД– инсталация за интензивно отглеждане на кокошки-носачки
СД „Квинс-арго и с-ие” – инсталация за интензивно отглеждане на кокошки-носачки с.Презвитер Козма, общ.Омуртаг, обл.Шумен
"Яйца и птици-Ломци" ООД – инсталация за интензивно отглеждане на кокошки-носачки с.Ломци, общ.Омуртаг, обл.Търговище
 6.4.2. Инсталации за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни от:
а) единствено животински суровини (без обработването само на мляко) с производствен капацитет над 75 т готова продукция за денонощие;
 “Родопа Шумен 1884” АД  - кланица с производствен капацитет 175 тона/24 часа

 


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.